6
Tsu ta yuwusan ulinga oɓolo na̱ A̱sula̱, waru tsu ta patishi ɗu she i ushi isaꞌani ya̱ A̱sula̱ reve i lyawa u ka̱ra̱ pere wan. A̱sula̱ a damma ta̱ a̱tsuma̱ a Adanshi a̱ yi,
“Ana mantsa ma na n ɗangwai ma rawai,
mu uwwa ta̱ avasa a̱ ɗu.
O urana wi iwawi† n kamba ɗu ta̱.”
Amayun a ɗa A̱sula̱ a̱ tu ufoɓu na waa kamba ɗu gogo. Anaꞌan urana wi iwawi i ɗa.
A̱tsuma̱lima̱ a̱ Bulu
Tsu ciga ulinga wa̱ A̱sula̱ u na tsaa yuwusan wo oꞌwo ili ye pere e ekere a ama shi, ɗaɗa tsu zamiyi ure u na tsaa yuwusan nden n na maa zuwa ama a̱ riya̱ wan. Ili i na tsaa yuwusan suru, tsu ta yuwusan mpolo tsu roco na a̱tsu agbashi a amayun a̱ A̱sula̱ a ɗa tsu ri. Tsu ta kaɓa asuvu na ankuri na̱ cuꞌun va̱ a̱tsuma̱lima̱ suru. A faba tsu ta̱. Waru a zuwa tsu ta̱ o uꞌwa wa ali. Oɓolo a ama a yuwan ta̱ upan na̱ a̱tsu reve a uwa a̱ ꞌya̱sa̱sa̱n ugbozu wa ama. Tsu linga ta̱ hali tso oꞌwo uta̱ka̱lyuwu. Ayin o ro tsu lantsa shi, ko keꞌen. Mantsa mo ro tsu lamba ilyalya. Tsu roco ta̱ aciya̱tsu na a̱tsu agbashi a̱ A̱sula̱ a ɗa adama a na tsu guza̱ ta̱ aciya̱tsu cece, waru tsu ta̱ nu urevu u na A̱sula̱ aa casu. Tsu yuwan adanshawuya shi. Tsu ta yuwusaan ama isaꞌani. Tsu ta̱ nu ucira u Ruhu va Akiza, waru tsu ciga ta̱ ama na amayun. Tsu ta yuwusan alajiya e ikaka ya amayun, waru A̱sula̱ a ta casu tsu ucira. Tsu ta̱ na̱ a̱ɓula̱ a na o oꞌwo ntsu ana matsun me peꞌeni na̱ a̱a̱ra̱ga̱ na tsu cigai adama o uvon. Tsu ta yuwusaan A̱sula̱ a̱ga̱nda̱ na ama a ca tsu tsugbain, ko a tara tsu ili i ro shi. Tsu ta yuwusaan A̱sula̱ a̱ga̱nda̱ na a cuwa tsu, ko na a ca tsu ala a vama. Ama a damma a̱tsu a̱za̱ e epen a ɗa, agba tsu ta dansa amayun kuci. Koyan ɗa reve tsu ta̱, agba reve a yuwan na̱ a̱tsu gashi e reve tsu shi. Tsu ta̱ nden gashi ukwa̱ u rawa ta̱ zuzu, agba a̱tsu ɗa nda, tsu buwa ta̱ wuma. Tsu to sowuso a̱tsuma̱lima̱ lon, agba o una tsu shi. 10 Tsu ta̱ a̱ ma̱za̱nga̱ kuci, ko a mantsa ma na tsu ri oo sowuso a̱tsuma̱lima̱. Tsu ta̱ nu ulambu, agba tsu ta zuwusa ama na̱ a̱bunda̱ o oꞌwo a̱za̱ o utsuru a̱tsuma̱ o ucawu wo okolo. Tsu ri ni ili shi, agba amayun a ɗa tsu ta̱ ni ili biti.
11 A̱ɗu ama a̱ Korinti, tsu yuwaan ɗu ta̱ adanshi mejege, okolo a̱ tsu a̱ ta̱ tapu ni icigi i ɗu. 12 Tsu lyawa icigi i ɗu shi, amma a̱ɗu ɗa i lyawai icigi i tsu. 13 N ta yuwusaan ɗu adanshi gogo cine maa yuwan na̱ muwun n va̱. I yuwan ankuri i roco tsu cuꞌun vi icigi na tsu roco nɗu.
A̱a̱ꞌisa̱ a̱ A̱sula̱ a wuma
14 She i yuwan mmalu oɓolo na aza a na a̱ ri a̱tsuma̱ e Itoni shi wan. Isaꞌani ni iwuya a wala oɓolo shi. Ekan ni irumbu a tsi isawan uba̱ta̱ u ta̱ shi. 15 Cine tsa ɗa Kristi Zamawawa na̱ Male oo oꞌwo nꞌutsa̱? Cine tsa ɗa za vi Itoni a̱ da̱na̱ uɓolu na̱ za na ri e Itoni shi? 16 A̱a̱ꞌisa̱ a̱ A̱sula̱ a̱ ri a muwwulai na̱ a̱ma̱li shi. A̱tsu ɗa gba a̱a̱ꞌisa̱ a̱ A̱sula̱ a wuma. A̱sula̱ a damma ta̱ “N ta̱ da̱nu oɓolo ne ele a̱vu n zuwa uꞌwa u va̱ uba̱ta̱ u na a̱ ri. N to oꞌwo A̱sula̱ e le, reve ele o oꞌwo ama a̱ va̱.”
17 Adama o ndolo, A̱sulazuva a damma ta̱,
“Uta̱i a̱tsuma̱ e le reve yi kasa aciya̱ɗu ne ele.
She i juꞌwa̱n ili i na i ri ushinda̱lu wan,
reve gba n ushi ɗu.”
18 A̱sulazuva Mogono me Ili Suru ma damma ta̱,
“N to oꞌwo Dada ɗu,
reve a̱ɗu yo oꞌwo muwun n va̱.”
6:2 Isha. 49:8. 6:16 N.Gn. 26:12; Izk. 37:27. 6:17 Isha. 52:11; Izk. 20:34. 6:18 2 Sam. 7:14.