12
A̱sula̱ a ɗa Dada tsu
Tsu ta̱ na ama a̱bunda̱ uka̱nda̱ruwu na̱ a̱tsu a na o oꞌwoi iroci i na ucawu wo okolo u ri. Adama o ndolo lyawa tsu yuwain alaꞌanlai e ilaɗi a na a̱ ri a̱ ma̱ka̱ka̱n ma̱ tsu, she tsu kuna̱i wan. Tsu tawai ili i na yee geshe tsu a yuwan ili i na yi ntsayi a wuma u tsu, a̱yi ɗa, unusu u na wa̱a̱ tiga̱ tsu babu usa̱n. Na̱ tsu ciga tsu ꞌyuwan tsu ka̱lyuwusa̱ Yesu goon, za na a̱yi ɗa ufaru wu ucawu wo okolo a̱ tsu waru a̱yi ɗa za na ka̱mbuwa̱ niyi ununa wu ntsayi. U sowo ta̱ a̱tsuma̱lima̱ reve u kuwa̱ a akpata.† A̱vu gba u ushi wono gashi ili i ro i ɗa shi, adama a̱ ma̱za̱nga̱ ma na wa̱a̱ ta̱wa̱ u tsura̱ elime. Gogo tsunda u ta̱ nden o ukere usaꞌani o ootogu o tsugono tsa̱ A̱sula̱.† Yuwain majiyan me iroci ma̱ Yesu. U kaɓa ta̱ asuvu a mantsa ma na ama a wuya a yuwusaan yi iwuya. Adama o ndolo she i kuna̱ a̱vu i lyawa mpolo wan.
I ta yuwusan mpolo nu unusu, agba mpolo n ɗu koto n zuwa o una ɗu shi. Agba yi icina ta̱ ili i na Adanshi a̱ A̱sula̱ a dammai muwun ma̱ A̱sula̱ adama u gbamato le asuvu:
“Mawun ma̱ va̱, vu polo atsuvu a mantsa ma na A̱sulazuva oo ronuso wu atsuvu,
waru she okolo a̱ wu a kuɗa wan a mantsa ma na waa ɓarasa wu.
Adama a na A̱sulazuva a tsu ɓara ta̱ za na suru u cigai,
reve waru u ca aza a na u usuyi tsa̱ muwun ma̱ yi oforo.”
I kaɓa asuvu a̱tsuma̱ a̱tsuma̱lima̱ a na yoo sowuso adama a na u rotso ta̱ oforo a na dada tsu ca mawun. Mawun mo lo ma na dada va̱ yi tsu kuɗa̱ a ca oforo shi. A̱sula̱ a ta yuwusan na̱ a̱ɗu tsa̱ muwun ma̱ yi. A̱sula̱ a tsu ɓara ta̱ muwun ma̱ yi suru, agba nu u ɓara ɗu shi, to, a̱ɗu a̱girutu a ɗa, agba i ri muwun ma amayun ma̱ yi shi. Suru ntsu tsu shi ta̱ na̱ mbara pa o uvaɗi aza a na a ɓarasa ntsu. Reve gba tsu uwwusa le. To tsaa laꞌa uwwa Dada tsu na ri zuva adama tsu da̱na̱i wuma shi? 10 Mbara n tsu ɓara tsu ta̱ a mantsa waꞌa o ure u na e enei mejege. Amma A̱sula̱ a ta ɓarasa tsu adama u kamba tsu, adama tso oꞌwoi aza a akiza ununa u ri akiza. 11 Tsuɓari ili i na ama a tsu uwwa uyoꞌo a mantsa ma na aa yuwusan yi ɗa shi, u tsu ɓa̱li ta̱! Na̱ A̱sula̱ a ɓara le, ne ɗa, adama u roco le uba̱ta̱ u na a nusain ɗa, ɗaɗa a tsu lapula reve a yuwan ili i na i ri mejege no okolo nden.
12 I gbamato obolu a̱ ɗu a na a̱ kuna̱i, reve waru i gbamato a̱lu a̱ ɗu. 13 I yuwan ure mejege adama a ana a̱ ɗu. Ne ɗa aza a na oo tono ɗu a̱kutsuma̱, na̱ a̱ ta̱ɗa̱tsa̱, a̱a̱ riya̱ shi, amma a̱ ta̱ tsura̱ ucira.
Uwwai A̱sula̱
14 I yuwan mpolo i yuwan nden n saꞌani na ama suru, waru i yuwan mpolo i yuwan nden ma akiza. Za na suru wuma wa̱ yi u ri na akiza shi, wee ene A̱sula̱ shi, ko keꞌen. 15 I yuwan ugbozu she vuma lamba a̱ ushi isaꞌani ya̱ A̱sula̱ wan. I ka̱mbuwa̱ ugbozu tsa̱ra̱ nanza ta̱wa̱a̱ ɗu na addama wan. Cuꞌun vuma ndolo ta̱ lungusa̱ ama na̱ a̱bunda̱ a̱tsuma̱ a̱ ɗu na̱ a̱bunda̱. 16 I yuwan ugbozu she nanza yuwan tsipere wan, ko u ꞌyuwan a̱ kuru A̱sula̱ ununa Isuwa† yuwain wan. Isuwa a̱yi ɗa mawun mo ufaru ma Ishiyaku, waru u shi ta̱ ushi agadu a dada va̱ yi suru, reve gba u wina yi adama u lyuwa ilyalya u ta̱. 17 I cuwan ta̱ ana Isuwa yuwain ne, u shi ta̱ u cigisa dada va̱ yi zuwaa yi abaꞌun, amma dada va̱ yi ꞌyuwan ta̱. Agba babu ili i na waa yuwan u vadala iliꞌi, ko a na u patiyi dada va̱ yi na̱ mesun.
18 I ri tsa ama a Israꞌila shi, aza a na a rawai a Masasan ma Sinai,† uba̱ta̱ u na ee ene reve waru aa gura juꞌwa̱n. U shi ta̱ a̱ kulusa̱ na akina, a̱ ɓa̱ru yi ta̱ ni irumbu i lima̱ na̱ lipa̱. 19 A uwwa ta̱ mesun ma aavana nu uɗyo u ro. Ana amaꞌa a uwwai uɗyoꞌo, reve a pati A̱sula̱ a lyawa adanshi, 20 adama a na u laꞌa ta̱ ucira u na aa gura kuru ana u dammai, “Ko na̱ shi nama ɗa juꞌwa̱in masasaꞌan, na a ꞌyuwan a ciga o una yi na̱ mavara ma atali.” 21 Musa na aciya̱yi wu uwwa ta̱ wovon wi ili i na we enei ɗaɗa u dammai, “Mu uwwa ta̱ wovon lon hali n te mejeꞌen.”
22 Agba gogo i ta̱wa̱ ta̱ a Masasan ma̱ Sihiyona† waru na̱ Urishelima na ri zuva. A̱yi ɗa lyuci gbain va̱ A̱sula̱ a wuma, uba̱ta̱ u na oɓolo oɓolo a nlingata ma̱ A̱sula̱ ma̱ a̱bunda̱ lon m ɓolotoi adama a yuwan ma̱za̱nga̱. 23 I ta̱wa̱ ta̱ uba̱ta̱ e iɓolo i muwun ma̱ A̱sula̱ tsa̱ muwun mu ufaru ma̱ yi aza a na a ɗanai ala e le suru ɗe zuva. I ta̱wa̱ ta̱ uba̱ta̱ wa̱ A̱sula̱ na aciya̱yi, za na a̱yi ɗa za vu ugeꞌetosu va ama suru. Waru i ta̱wa̱ ta̱ ya̱ kwisa̱ va ama a saꞌani, waru A̱sula̱ a̱ ka̱mba̱to le ta̱ cine wu ntsayi. 24 I ta̱wa̱ ta̱ uba̱ta̱ wa̱ Yesu, za na ta̱wa̱yi na akucunu† a saꞌavu diga a̱ A̱sula̱. Mpasa ma̱ Yesu* n ɗa o kyoꞌonuyi tsa̱ kucci, za na ri ni ikaka i na i laꞌai mpasa ma Habila.
25 Adama o ndolo i yuwan ugbozu waru she i ꞌyuwan o polo atsuvu wan, n na̱ A̱sula̱ a yuwan adanshi. Ama a Israꞌila a na a vadalaa niyi ucina̱ ana u o rono nle atsuvu pa o uvaɗi, ko za laꞌa shi. Adama o ndolo u ta̱ da̱na̱ tsu uwuyanu na̱ tsu vadalaa A̱sula̱ a na a̱ ri zuva ucina̱ nu u rono tsu atsuvu. 26 Ana u yuwain adanshi nu ujimu ɗe a̱ca̱pa̱, uɗyo wa̱ yi u jinga̱ɗa̱ ta̱ uvaɗi, amma gogo u yuwan ta̱ nzuwulai, “N ta̱ jinga̱ɗisa̱ uvaɗi u ta̱ waru, agba uvaɗi goon shi, hali na̱ zuva.” 27 Ana u yuwain adanshi a nda, u ta dansa a na ili i na u yuwain suru a̱ ta̱ lungusa̱ le. She ili i na i ri n jinga̱ɗa̱ shi, goon ele ɗa aa buwa.
28 A̱yi ɗa i zuwai tsu da̱na̱i o godyusho a na tsu ushiyi tsugono tsa na ili yi lo a na wa̱a̱ jinga̱ɗa̱ yi shi. Tsu yuwayin A̱sula̱ a̱ga̱nda̱ cine woo yoꞌonoto yi okolo, reve tsu ca niyi tsugbain a̱vu waru tsu uwwai wovon wa̱ yi, 29 adama a na A̱sula̱ a̱ tsu akina a wuna u na u tsu lungusa̱ ili i ɗa.
12:6 Udm. 3:11-12. 12:20 Mta̱. 19:13. 12:21 U.Wl. 9:19. * 12:24 Mpasa ma̱ Yesu n tsu ta̱wa̱a̱ ta̱ na̱ gafura vu nusu, amma mpasa ma Habila n ta̱wa̱a̱ ta̱ na̱ a̱tsuma̱lima̱ e ekere a za na una niyi (Ufr. 4:10). 12:24 Ana Ka̱yinu unai Habila, A̱sula̱ a damma yi ta̱, “Mpasa mu zawaꞌa va̱ wu n na n ri e iɗa n te ɗewu va̱ (Ufr. 4:10).” Gogo tsunda, mpasa mu Zamawawa n ɗa maa yuwusan adanshi e ikaka i na i laꞌai mpasa ma Habila. 12:26 Mta̱. 19:18. 12:26 Hab. 2:6.