5
A̱sa̱la̱ adama a adanshi no ozo o ro
She vu yuwaan aabara adanshi nu upan wan, amma vu yuwaan yi adanshi ben gashi dada va̱ wu ɗa. Vu yuwan adanshi no olobo gashi azawawaꞌa a̱ wu a ɗa. Vu yuwaan mukuci ununa vaa yuwaan makuci ma̱ wu, waru vu kuru ne esheli na akiza cine va̱a̱ kuru na azawawaꞌa a̱ wu e esheli.
A̱za̱ e Itoni a kamba ma̱runa̱ ma na ma̱ ri na̱ za na aa kamba yi shi. Amma nnu u ri na̱ mawun ko muwun n tsukaya, na a ciga a ꞌyuwan o rito ure u saꞌani u na a̱ usuyi tsa̱ra̱ o roco isaꞌani ya̱ A̱sula̱ a̱tsuma̱ o uꞌwa u le nna̱ a̱a̱ ka̱lyuwusa̱ aza a na a matsan nle. A̱yi nda a̱yi ɗa ure u na aa tsupa aza a na a matsan nle adama a na a kungwato nle. Waru A̱sula̱ a tsu uwwa ta̱ uyoꞌo wi ili i ndolo lon.
Ma̱runa̱ ma amayun, za na ri na̱ za vi ikambi shi, za na ri a̱ nden ma̱ yi e ekere a̱ A̱sula̱ ɗa u gbasatoi. U tsu patishi ta̱ A̱sula̱ kuci, a yuwusan avasa urana nu usana suru. Ma̱runa̱ ma na gba ma̱ ri a̱ nden adama a mawwa mo uyoꞌo goon, a̱a̱kwa̱kwa̱ a ɗa o okolo, ko na u ri wuma. Vu rito a̱za̱ e Itoni ili i nda suru, adama ama a̱ tsura̱ ili i vanvama i na a damma aci e le wan. Aza a na gba a ꞌyuwain a̱ ka̱lyuwa̱ mmaci n le, hali na̱ mmaci n na a̱ ri mpasa n ta̱, a ꞌyuwan ta̱ a̱ usu ili i na tsu ushiyi. Icuꞌun ya ama o ndolo a laꞌa ta̱ aza a na a̱ ri a̱za̱ e Itoni shi ulambu wa̱ a̱ɓula̱.
Ma̱runa̱ ma na ma ntsayi ma̱ ushi ikambi, a̱yi ɗa za na rawai aꞌwan kupota̱li waru u ɓa̱na̱ ta̱ vali va̱ yi ulobonu. 10 U da̱na̱ ni ica e ekere a ama adama a wuma u saꞌani u na u yuwain. Vu yuwan yeci i nda: U kungwato ta̱ muwun ma̱ yi ulobonu? U gura ta̱ ɓa̱na̱ omocin? U gura ta̱ yuwaan a̱za̱ e Itoni tsugbashi nu uka̱ɗa̱tosu wa aci? U kamba ta̱ aza a na a̱ ri a̱tsuma̱lima̱? U da̱na̱ ta̱ ufoɓu u na waa yuwan isaꞌani kuci?
11 She a̱za̱ e Itoni a kamba nruna̱ n na m buwai wawaꞌa ne tsunda wan. Adama a na ucira wi icigi u lipu u le u ta laꞌa ucawu wo okolo e le ya Zamawawa, reve a̱ ta̱wa̱ a yuwan lolo ro. 12 Ne ɗa aa yuwan, reve a kuɗa nzuwulai n le na̱ Zamawawa.* 13 Waru a ta gura oꞌwo orogo, reve a uwa o tonishi ꞌwa ꞌwa a yuwusan idami. A̱ ta̱ ka̱mba̱to ugbozu u le a linga va ama, reve a̱ ka̱ra̱ a yuwusan adanshi a na a ntsayi shi. 14 Adama o ndolo n ta casu nruna̱ n kekeꞌen a̱sa̱la̱ a yuwisan lolo ro. A yuwan limatan, reve a̱ ka̱lyuwa̱ ꞌwa le ulobonu. Ne ɗa maꞌyuwatan ma̱ tsu maa gura damma ili i ro a aci e le shi. 15 Ozo o ro e le ɓatsa ta̱ ɗe, reve o toni Male.
16 Na̱ ka vi Itoni ri ne edenge aza a na a̱ ri nruna̱, nu u ciga u ꞌyuwan u kamba le waru waa lyawaa a̱a̱ꞌisa̱ a̱ a̱za̱ e Itoni nu ume u le shi. Tsa̱ra̱ a̱a̱ꞌisa̱ꞌa̱ u gura kamba nruna̱ ma amayun aza a na a̱ ri na̱ za shi.
17 Azagbain† a na aa yuwusan ulinga u saꞌani a rawa ta̱ a ca le tsugbain na atsupu a saꞌani. Ne ɗa wu ntsayi a̱ tyo aza a na a yuwusan ulinga wa̱ A̱sula̱ na aza a na oo ritosu ili i mejege ya̱ A̱sula̱. 18 Apa ili i na i ri uɗanu a̱tsuma̱ a Adanshi a̱ A̱sula̱, “She vu pala una̱ wu nan wan, a mantsa ma na waa yuwusan ulinga a̱tsuma̱ e ishina,” waru a ɗana ta̱, “Lingi rawa ta̱ u ushi atsupu a̱ yi.”
19 She vu zuwa atsuvu a adanshi a vama a na a̱ ta̱wa̱yi adama a zagbain wan. She na ama a na e revei ili i na i farai a rawa ama e re ko ama a taꞌatsu. 20 Vu yuwaan zagbain za na yuwain unusu adanshi a̱ ma̱ka̱ka̱n ma̱ a̱za̱ e Itoni. Vu yuwan ne adama akapi e ene, tsa̱ra̱ a uwwa wovon u na aa yuwan unusu. 21 A̱ ma̱ka̱ka̱n ma̱ A̱sula̱ ma ɗa n yuwaan nuwu adanshi a nda, waru a̱ ma̱ka̱ka̱n ma̱ Yesu Zamawawa, waru a̱ ma̱ka̱ka̱n ma nlingata ma̱ A̱sula̱, aza a na A̱sula̱ a ɗangwai. Vu zuwa ikaka i nda o ookolo a̱ wu, she vu laꞌa ciga nanza a aci a nanza wan. Ko vu yuwan aɗangulu wan.
22 She vu yuwan mejeꞌen wan a mantsa ma na vaa ɗangula azagbain nu ukurusu we ekere a aci e le. Adama vu zuwa ekere a̱ wu a̱tsuma̱ o unusu wo ozo o ro wan, agba vu da̱na̱ cece.
23 N reve ta̱ vu ta̱ na̱ mɓa̱la̱. Adama o ndolo she vu sowo mini goon wan, amma vu ɓolo yi na̱ masayan ma inabi keꞌen. U ta kamba wu.
24 Vu cuwan ozo o ro o to tono unusu, ama suru e reve ta̱ nu unusuꞌu kafu a yuwaan le ugeꞌetosu. Ozo o ro o ta̱ lo aza a na aa yuwusan unusu, agba a̱ tsu kpa̱tuꞌwa̱ unusu u le shi, she na a jima lon. 25 Ne ɗa waru ozo o ro o ta̱ lo na aa yuwusan isaꞌani, waru ama suru e reve ta̱ na̱ ne, waru ozo o ro o ta̱ lo a yuwusan isaꞌani agba ama a̱ tsu reve ne ele shi, she na a jima.
* 5:12 “Makuɗa ma nzuwulai n na a yuwain na̱ Zamawawa” a rana ndeɗe, kafu a kamba ma̱runa̱ na̱ a̱bunda̱, u ta yuwaan a̱za̱ a̱ a̱a̱ꞌisa̱ a̱ a̱za̱ e Itoni nzuwulai n na wa̱a̱ guza̱ aciya̱yi reve u da̱nu babu vali adama u yuwaan Zamawawa a̱ga̱nda̱. 5:20 Mat. 18:15-17.