4
Morono ma atsuvu adama a̱ munlu me epen
Agba Ruhu va Akiza† damma ta̱ a alanga eteshe, a mantsa mo ukosu ozo o ro a ta lyawa ucasu wo okolo e ili ya amayun. Reve o toni nan ruhu vu upusa̱sun wu ugbozu ni ili i na otoni a̱ lima̱ o rocosu. Aza a na o tsu roco ili i ro reve a̱ ꞌya̱wa̱ a yuwan ili i ro koꞌo a̱ ta̱ ta̱wa̱a̱ nu uritosu wo otoni a̱ lima̱. Asuvu e le a̱ kuwa̱ ta̱ ɗe, ununa lipu na rumu vu usuɗuwu kukula̱toi. Munlu n nda n ta dansa, u ri ulobonu a yuwan lolo shi, waru u ri ulobonu a lyuwa ilyalya i ro shi. Agba A̱sula̱ a yuwan ta̱ ilyalya i ndolo adama aza a na e revei amayun waru a̱ usuyi amayuꞌun, a lyuwa reve a yuwaan A̱sula̱ ma̱za̱nga̱. Ana wo oꞌwoi ili i na A̱sula̱ a yuwain suru a̱ tu ulobonu, she tsu ꞌyuwan ili i ro pe wan. Tsu ushi nle na̱ ma̱za̱nga̱ no okolo o ugodyusho. Tsu reve ta̱ adanshi a̱ A̱sula̱ na avasa a̱ ka̱mba̱to le ta̱ akiza.
Vu roco a̱za̱ e Itoni ili i nda. Na̱ vu yuwan ne, vu to oꞌwo aagbashi a̱ a̱ɓula̱ e Yesu Zamawawa. Waru ne ɗa a̱vu aciya̱wu vaa yuwan ucira a̱tsuma̱ e ikaka ya amayun e ili i na vu usuyi nu uritosu u saꞌani u na yoo tono. She vu zuwa atsuvu e yitele i na e icinai na̱ A̱sula̱, ko adanshi o tsulo wan. Apa nda ili i na vaa yuwan: Vu yuwan ukadu tsa̱ra̱ vu tsura̱ ucira a̱tsuma̱ e isaꞌani cine A̱sula̱ a̱ ri. U tu ulobonu vu suɗato lipu va̱ wu tsa̱ra̱ vu tsura̱ ucira, amma na̱ vu yuwan wuma adama vu yoꞌonoto A̱sula̱ okolo, u tsu ta̱wa̱a̱ ta̱ ni isaꞌani a̱tsuma̱ e ili suru. U tu ulobonu ya̱ꞌa̱ wu gogo, waru ne ɗa wa̱a̱ da̱na̱ a wuma wa̱ wu we elime.
Ikaka i nda suru amayun a ɗa, waru u tu ulobonu a̱ usu le suru. 10 A̱tsu tsu ta yuwusan a̱ba̱jini o ulinga na̱ a̱tsuma̱lima̱ tsa̱ra̱ ama a̱ usu amayuꞌun. Tsu yuwan ta̱ ne adama a na uzuwu wo okolo a̱ tsu e ekere a̱ A̱sula̱ a ɗa u ri, za na ri wuma, a̱yi ɗa u ta̱wa̱i na̱ mawawa ma ama suru, waru mawawa ma̱ A̱sula̱ u te e ekere a aza a na a̱ usuyi suru.
11 Vu rito ili i nda, reve vu zuwa za suru u reve le. 12 She vu lyawa ama o rono wu e iɗa adama a na vu buwai mawun wan. Ciga ꞌyuwan vo oꞌwo iroci i na a̱za̱ e Itoni a̱a̱ kuru. Voo oꞌwo iroci a̱tsuma̱ a adanshi a saꞌani na̱ nden n saꞌani. A̱tsuma̱ e icigi voo oꞌwo iroci. Ciga ꞌyuwan voo oꞌwo iroci a̱tsuma̱ o ucawu wo okolo o ugbamu. Voo oꞌwo za vi izami ya̱ a̱ma̱ci wan. 13 Vu ɗeshe nu una̱ ama Adanshi a̱ A̱sula̱ waru vu cuɗuwusa le, reve waru vu ritosu le. Vu yuwusan ili i nda hali n ta̱wa̱. 14 She vu ꞌyuwan uneꞌe u saꞌani u na A̱sula̱ a ca nuwu wan, a mantsa ma na azagbain a̱ a̱a̱ꞌisa̱ a̱ a̱za̱ e Itoni a̱ kuruwa̱ nuwu ekere, reve a yuwan adanshi a̱ A̱sula̱ a aci a̱ wu.
15 Vu yuwan ili i ndolo nu ucira wa̱ wu suru. Vu yuwan ukadu vu yuwan ulinga u saꞌani adama ama ene ununa vaa lyuwusa elime. 16 Vu yuwan ugbozu na̱ wuma wa̱ wu ni ili i na voo ritosu. Vu guza̱ ili i na i ri mejege ulobonu, ne ɗa A̱sula̱ aa wawa wu, waru u ta wawa aza a na a uwwa nuwu.