3
Uritosu adama a azagbain
Adanshi a nda amayun a ɗa: Vuma na cigai wo oꞌwo zagbain† a̱tsuma̱ a̱ a̱za̱ e Itoni, u ta zama ili i saꞌani. To, zagbain nu u ciga u ꞌyuwan u yuwan wuma u na ama aa yuwan adanshi a vama adama a̱ yi wan. U ciga u ꞌyuwan woo oꞌwo vali vu ka ta̱. U ciga u ꞌyuwan u goloɓo aciya̱yi, waru u da̱na̱ nu ugbozu. U da̱na̱ na ala a saꞌani. U ka̱lyuwa̱ omocin a na a̱ ta̱wusa̱ o uꞌwa wa̱ yi ulobonu, waru u gura rito ama. She vuma ndolo wo oꞌwo ososowi wan, she u da̱na̱ za vu ulungusu wan. U ciga u ꞌyuwan u da̱na̱ ben. U ꞌyuwan u ciga u ciga nden n lafiya. She wo oꞌwo za vi icigi yi ikebe lon wan. U ciga u ꞌyuwan u guza̱ uꞌwa yi ulobonu, reve waru muwun ma̱ yi n yuwan tsutoni, waru a uwwa adanshi a̱ yi. Na̱ vuma gura guza̱ uꞌwa wa̱ yi ulobonu shi, cine waa gura guza̱ a̱a̱ꞌisa̱ a̱ a̱za̱ e Itoni a̱ A̱sula̱? She za na oo oꞌwo zagbain wo oꞌwo za vi Itoni i saꞌavu wan, adama u ꞌya̱sa̱n avangaci wan o una̱ u na a ɗangwa niyi zagbain babu na u jimai, reve Mekerenkesu ma yuwan ulinga nu uvaɗu u ndolo reve u varu yi wan. Waru aza a na a̱ ri pe a̱tsuma̱ a̱ a̱a̱ꞌisa̱ꞌa̱ shi a yuwan adanshi a saꞌani a aci a̱ yi ne ɗa ama a yuwan adanshi a vama a aci a̱ yi shi, waru wa̱a̱ riya̱ o wono a maza ma Mekerenkesu shi.
Ne ɗa waru akambi a azagbain† a̱ a̱a̱ꞌisa̱ a̱ a̱za̱ e Itoni a ciga a ꞌyuwan ama a ca le tsugbain waru a̱ da̱na̱ ama a̱ a̱ɓula̱. She oo oꞌwo ososowi wan, waru a̱a̱ da̱na̱ ni icigi yi ikebe uwuyanu wan. A ciga a ꞌyuwan o toni ili ya amayun i na A̱sula̱ o roco ntsu adama a wuma wa̱ a̱za̱ e Itoni. A ciga a ꞌyuwan a̱ da̱na̱ na asuvu a saꞌani. 10 Kafu ama a ɗangwa le a yuwan ulinga wi ikambi ya azagbain a̱ a̱a̱ꞌisa̱ꞌa̱, a yuwan neꞌen ulinga u ro u na woo roco ama a̱ a̱ɓula̱ ɗa waru a ta gura. Na a gura yuwan ulingaꞌa ulobonu, to, a ta gura oꞌwo akambi a azagbain a̱ a̱a̱ꞌisa̱ꞌa̱.
11 Ne ɗa waru ka vu kambi va azagbain va̱ a̱a̱ꞌisa̱ a̱ a̱za̱ e Itoni u ciga u ꞌyuwan e reve yi na̱ a̱ɓula̱, waru u da̱na̱ za va adanshi a vanvama wan. U gura ɓa̱na̱ aciya̱yi waru e ili i na waa yuwusan suru, u da̱na̱ na amayun.
12 Kambi va azagbain va̱ a̱a̱ꞌisa̱ a̱ a̱za̱ e Itoni u ciga u ꞌyuwan wo oꞌwo vali vu ka ta̱. U gura ɓa̱na̱ uꞌwa wa̱ yi ma̱ɓula̱ ulobonu. 13 Kambi va azagbain a̱ a̱a̱ꞌisa̱ a na a yuwain ulinga u saꞌani u ta̱ tsura̱ atsupu a tsugbain e ekere o ozo o ro waru a̱ ta̱ da̱shi yi okolo ugbamu a̱tsuma̱ o ucawu wo okolo a̱ yi e ekere e Yesu Zamawawa.
14-15 N zuwa ta̱ okolo a na ma̱a̱ ta̱wa̱ ya̱ꞌa̱ wu gogo. Agba na̱ n tsura̱ n ta̱wa̱ keɗu shi, a̱yi ɗa i zuwai maa ɗanasaa wu ili i nda, adama vu reve cine wu ntsayi ama a̱ da̱nu a̱tsuma̱ o uꞌwa wa̱ A̱sula̱. Za na a̱yi ɗa a̱a̱ꞌisa̱ a̱ a̱za̱ e Itoni a̱ A̱sula̱ a na a̱ ri wuma, a̱yi ɗa atsura ni ikyun ya amayun.
16 Apa a̱ba̱jini a amayun o ucawu wo okolo a̱ tsu za na A̱sula̱ a̱ shi o soko ntsu:
Zamawawa ta̱wa̱ ta̱ na̱ lipu vuma,
Ruhu va̱ A̱sula̱ roco ta̱ a na a̱yi ɗa Za va̱ a̱ɓula̱ꞌa̱.
Nlingata ma̱ A̱sula̱ me ene yi ta̱, waru a yuwan ta̱ adanshi a̱ yi o uvaɗi suru.
Ama ba̱ta̱ ba̱ta̱ a̱tsuma̱ o uvaɗi a zuwa ta̱ okolo e ekere a̱ yi,
reve A̱sula̱ a tara yi a̱ tyo zuva uba̱ta̱ u tsugbain.
3:8 Ajy. 6:1-7. 3:16 Rom. 1:4.