2
Ili i na voo rito
Agba a̱vu, vu damma a̱za̱ e Itoni a yuwan cuꞌun wuma na rotsoi uritosu u saꞌani. Vu rito mbara a̱ guza̱ aciyele, adama a̱ tsura̱ tsugbain waru a̱ da̱na̱ nu ugbozu. A ciga a ꞌyuwan a̱ da̱na̱ nu ucawu wo okolo lon, waru a̱ da̱na̱ ni icigi lon na ankuri.
Ne ɗa waru, vu rito a̱ma̱ci a na a paɗuwai esu a yuwan nden n saꞌani n na mu ntsayi aza a na oo tono Zagbain. She a̱ ka̱ra̱ a yuwusan idami ya̱ a̱za̱ e le a̱tsuma̱ a̱ lyuci wan, waru she o oꞌwo ososowi wan. Na a yuwan ne, oo to rito akapi a̱ a̱ma̱ci ili i na i ri ulobonu. A ciga a ꞌyuwan o rito a̱ma̱ci a wawaꞌa a ciga ali e le na̱ muwun n le. O rito le a yuwan nden n saꞌani nu ugbozu. Waru o rito le cine a̱a̱ ka̱lyuwa̱ ꞌwa le ulobonu, waru a yuwan ili i saꞌani. O rito le ununa aa yuwan ntoniloi na ali e le ulobonu. Ne ɗa aa yuwan a̱vu a̱ kuɗa̱ ta̱wa̱a̱ Adanshi a̱ A̱sula̱ ni ili i wono.
Ne ɗa waru, vu damma olobo a̱ da̱na̱ nu ugbozu a̱tsuma̱ e ili i na aa yuwusan suru. A̱vu na a aciya̱wu vu ciga vu ꞌyuwan vo oꞌwo iroci yeꞌe le a mayan me isaꞌani a̱tsuma̱ e ili suru. A̱tsuma̱ e ili i na vaa yuwan suru, lyawa vu roco wuma u saꞌani nu usapu wa aci a̱tsuma̱ o uritosu wa̱ wu. Lyawa uritosu wa̱ wu wo oꞌwo mejege adama a̱ tsura̱ za na aa yuwan adanshi o ro a aci a̱ yi wan. Ne ɗa aza a na a cigai a yuwan mawasan a uwwa wono, adama a na a̱a̱ tsura̱ ili i wuya i na aa yuwan adanshi a aci a̱ tsu shi.
Na agbashi a ciga a ꞌyuwan a yuwan ntoniloi na azagbain e le, waru na a ciga a ꞌyuwan a yuwaan le ili i na yoo yoꞌonoto le asuvu. She a yuwaan le adanshi nu ugbawu ko a yuwan le wivu wan. 10 Agba a ciga a ꞌyuwan o oꞌwo ama a saꞌani a na oo soɗuwo ma̱tsa̱n. Ne ɗa oo oꞌwoto uritosu wa̱ A̱sula̱ Za vi Iwawi i tsu maluwa o ure suru.
11 U to oꞌwo ne tsunda, adama a na A̱sula̱ o roco ta̱ ama suru isaꞌani ya̱ yi tsa̱ra̱ a̱ tsura̱ iwawi. 12 Isaꞌani ya̱ A̱sula̱ i roco tsu ta̱ tsu vadala diga a̱ nden m babu A̱sula̱ a̱vu waru tsu lyawa ure wi ili i na tsaa ciga u yoꞌonoto tsu okolo. Uvaɗi u nda u ta̱ ni iwuya, tsu da̱nuyi pe nu uguzu wa aci. Waru na̱ tsu ciga tsu ꞌyuwan tsu da̱nuyi na ala a saꞌani nu ucawu wa aci e ekere a̱ A̱sula̱. 13 Ne ɗa waru, tsu ta̱ ka̱lyuwusa̱ urana u saꞌani u Mogono ma̱ A̱sula̱ na̱ Za vi Iwawi i tsu, za na a̱yi ɗa Zagbain Yesu Zamawawa. O urana u ndolo Zamawawa ta̱ ta̱wa̱ na̱ tsugbain tsa̱ yi suru. 14 U kuwa̱ ta̱ adama u wawa tsu diga o unusu suru, waru tsa̱ra̱ u ka̱mba̱to tsu cece. Waru u ca ta̱ aciya̱yi tsa̱ra̱ u ka̱mba̱to tsu ama a̱ yi, adama tsu ka̱mba̱ a mayan me isaꞌani suru suru.
15 Ciga ꞌyuwan vu ritosu ili i nda, reve waru vu damma ama a̱ wu o toni le. Ciga ꞌyuwan vu ɓarasa le uba̱ta̱ u na a nusain. Vu ta̱ nu ucira u na vaa yuwan ne, adama o ndolo she vu lyawa nanza ka̱mba̱to wu mawun wan, waru she vu lyawa nanza kuɗa̱ a̱ kuru ili i na vu dammai wan.