33
Yakobo yo Iso sielobelobe
Yakobo igite-saewa Iso ilalaoma me ana gamegameo yoli powa andeledi (400) yo natunao iyakasali silau sitolo sinaliyao Leya yo Litieli yo ana topaisowawa sinesineo labui kolili. Sinesineo labui ana topaisowawa menatuliyao siya iyatolo-bagunayagili, salili mena Leya menatunao kabo mulimolosi mena Litieli yo Yosepa. Na Yakobo iya itolo baguna molosi manli mena yo ipwalou-talu bwatano mena meseben ilaulau ee kanasiga ilaoma kanakava Iso salina mena. Yo Iso isagena ilau kanakava Yakobo isau yo inisoi mwa kabo yoli labuiwa sivalam. Imwawasi Iso manna igabaen ilau sinesineo menatuliyao igitaili mwa ineli Yakobo koina iba, “Toyanuwao bwaite mekamkavao?” Yakobo kainana iyamaisa iba, “Melumeluwo bwaite siya Yeoba ikate-kamkamna-yagau mwa iyelima yau am topaisowa koliyau.” Yo sinesineo ana topaisowa labuina menatuliyao silaoma Iso manna mena sipwalou-talu bwatano mena siyakasisi. Tabe salili mena Leya menatunao silaoma siyakasisi sipwalou. Ana kaba mwawasi Yosepa mesinana Litieli silaoma siyakasisi. Yo Iso inelilau Yakobo koina iba, “Tatao mekalikavao sipi, gouti yo bulumakau me bodali yalaoma yalobaili tawae kana katai?” Kabo Yakobo Iso kainana iyamaisa iba, “Nuwanuwagu katekamkamna yalobai koliwo.” Iso iwalolau Yakobo koina iba, “Kaukava yau sowasowagu, na bwaitete ukwabi-kalatagili kowa kaiwem.” 10 Na iyamo Yakobo iwalolau koina iba, “Nigele. Tem iyaele ukwate-kamkamna-yagaukone sowasowana yagu mulolone bwaite ukwalaili. Kaiwena manim kana koleya koliyau yagitai besiele kabo Yaubada manna kana koleya kaiwena kuyaliyaya molosi kaiwegu. 11 Koinaele mulolo bwaite yakalailima koliwo ukwalaili kaiwenaele Yaubada ikate-kamkamna-yagau sosi kabo iginauli koliyau besiele.” Mwa Yakobo iwalo-samasamalulu sosi Iso koina kanasiga italam yo ikalaili. 12 Mwa Iso iwalolau Yakobo koina iba, “Talau mekaukavao komiu.” 13 Yo Yakobo iwalolau koina iba, “Taubala, ukwataiyako melumeluwo siya nige sikakaiwe sosi yo yanuwanuwatu ebaebaiwo sipi bulumakau yo gouti menatuliyao kikikikiuli kaiweli. Tem yalotubatubalili kaliyate kaigeda koina kani ebaebai meuloina siboita. 14 Koinaele taubala kubaguna na kai kani kikiuna kikiuna mulim mena kalaowa mekaukavao ebaebaiwo yo menatuguwao kabo taelobelobewaya Idoma* koina.” 15 Yo Iso iwalolau Yakobo koina iba, “Kau kilakaiwo tupwaliyao kani yapeili koliwo kabo sigelugelu-wagimiu mekamikavao kwalaoma.” Na Yakobo kainana iyamaisa iba, “Nigele besi, nuwanuwagu yakabi-yaliyaya-yagiwo. Kani kabo yagu topaisowao mekaukavao kalaowa.” 16 Yo Iso itolo ipileyoi ilau ana yanuwa mena Seya Idoma koina. 17 Na iya Yakobo ilau yanuwa Sukodi mwa ana palai iyatolo yo tabe ana ebaebaiwo ali lolon ikabili mwa iya bwaine kaiwena yanuwane esana ipei Sukodi. 18 Saugana Yakobo Mesopoteimiya dedeina ilogabaen yo ipileyoi ilau iyawatagili Kenani dedeina mwa ilau imiya yanuwa Sikemi salina mena. Nige nae yabo silolobai kamwasa mena. 19 Mwa itolo yo bwatanone imiya koina iyamaisa susu Amo kolili Sikemi tamana, bwatanone iyamaisa mane siliba kana lalaki wan andeledi siliba. 20 Kaba pwaoli yabo ipaisowai mwa esana ipei Eli Eloi Isileli kana katai Isileli ali Yaubada.
* 33:14 Idoma esana labuina Seya