34
Sikemi vesala Daina ikabi-kalatan
Sauga yabo mena Yakobo yo Leya natuli vesavesalana esana Daina iyawatagili ilau yanuwa Sikemi sinesineoliyao igitaili. Na Amo iya yanuwane bwaine kana taubala lalakina iya susu Ivi kabo natuna game esana Sikemi Daina igitai mwa ikabi-kalatan yo iyakeno. Na Sikemi nuwanuwana Daina kabo igadosisiyan yo iwalo bigabiga koina yo nuwana ikoi na yakato ikasolanan. Yo Sikemi iwalolau tamana Amo koina iba, “Tamagu, gamasine bwaine nuwanuwagu tem ukwalaiyama yakasolanan wainegu.” Saugana Yakobo wasa ibenalan natuna Daina Sikemi kamwasa mwalimwalinena iginauli koina yo natunao tatao siyaele ebaebaiwo sigite-kalatagili ule mena. Imwanou nige tawae yabo iwawalowen kanasiga natunao siyawatagilima yanuwa mena. Na Sikemi tamana Amo ilau Yakobo koina mekanakava siedeedede. Ali edeedede luwana mena Yakobo natunao tatao siyawatagilima ule mena silobenalan tawae iyawatagiliko. Sibenalan bwaimwana duli Daina Sikemi ilokalatan iyakeno kali seyala ikin simunamunai kamwasane bwaine siya Isileli kali okwatakwata yo ali kaba mwalimwaline. Amo iwalolau kolili iba, “Natugu tauna Sikemi iya natumiu Daina katena ikan molosi yakawanoiyan kolimiu tem kwatalamwan ikalai wainena. Mekamakavao komiu taekasokasola-nagila natumiyao sinesineo mekalikavao natumayao tatao sikasole. Tabe natumayao sinesineo mekalikavao natumiyao tatao sikasole, 10 na mesabana komiu yo kai tamiya-toyawa yanuwa bwaite koina. Yo tem na tawae nuwanuwamiu waginauli o nuwana toisabo dedei tem nuwanuwamiu kwamiyan wakalai kwamiyan nige kana yakasisi ipapagan.” 11 Muli mena Sikemi ilau iedeedede Daina tamana yo dunao kolili iwaloba, “Tem yagu kawanoine waginauli besiele yagu nuwatune na tawae tem nuwanuwamiu wakawanoiyan koliyau yaeyawa kolimiu. 12 Tem gogo esana nuwanuwamiu sine maisana mena kani yaeyawa kolimiu ginauli esana lalakisosina kani yaeyawa bwagabwagai kolimiu. Bwagana tem toweya besiele sine maisana kwapei kani yaginauli yo yaeyawa besiele ami nuwatune. Mwa bwai tem sinemo kwaeyama kakasolanan.” 13 Na Yakobo natunao tatao sinuwanuwatu sosi kamwasa mwalimwalinena Sikemi iginauliyako duli Daina koina. Yo kabo mwakota yabo siginauli yo Sikemi me tamana Amo simwakota-yagili. 14 Siwalolau kolili bwaite besiele siwaloba, “Nige sowasowana dumai katalamwan tomone iya nige nigwenigwe ikakalai koina na yakato ikasolanan nigele. Tem kaginauli bwaite besiele kani mwalimwaline lalakisosina kolimai. 15 Mwa ginauli bagubagunana waginauli bwaite yomiu kwanigwaili besiele ami tatao meuloili yoli sinigwaili besiele kai mesabana katalam ami kawanoine koina. 16 Tem waginauli besiele ama nuwatune kani katalam natumayao sinesineo ami tatao sikasolanagili, yo natumiyao sinesineo ama tatao sikasolanagili kabo komiu yo kai taboda kaigeda. 17 Na tem nige ama nuwatune wagiginauli besiele tawae kawalowenako kolimiu nige nigwenigwe mumugana wakakalai, kani dumayao kakalaili yo yanuwa bwaite kalogabaen.” 18 Kabo Amo me natuna Sikemi nuwatune bwaine sikawa-namwanamwa-yan. 19 Kabo iya kilakaine Sikemi mwayamwayau mena ilau ipaisowai besiele, kaiwena Yakobo natuna Daina igadosisiyan molosi yo ana nume kana tomiya meuloili yo ana susuyao Sikemi siyakasisiyan lalakina yo esana ilalaki ali boda kalona mena. 20 Yo Amo me natuna Sikemi silaoma ali yanuwa kana gamwa kaba lusalusae salina mena kaba egoegogo koina siwalo-masala yanuwane tautaubalaliyao kolili besiele, 21 siba, “Tataone mumugaliyao sinamwanamwasosi mwa tatalam simiya kolila, ala bwatano ilalakisosi sowasowana sibomamo ali nuwatu mena tawae nuwanuwali siginauli kani siginauli mwa koinaele sowana natuliyao sinesineo takasolanagili yo tabe siya natulao sinesineoliyao sikasolanagili. 22 Na iyamo ginauli yabo nuwanuwali ele mwa yakato tem nigwenigwe mumugana takalai yo tapaisowa siya yo kita bwaine koina kabo mekalakavao taboda kaigeda. 23 Yo ali ebaebai meuloina yo ali wasawasa meuloina iyaele kolili kani siyamala ala gogo. Tatalam ali kawanoi koina kabo kani silaoma simiyamiya bwaite koina luwala mena.” 24 Siya tatao analiyao kabona silau yanuwa kana gana kaba lusaena mena Amo me natuna Sikemi ali edeedede sikawa-namwanamwa-yan yo sitalam koina, mwa koinaele sowasowana yanuwane tataoliyao meuloili nigwenigwe mumugana sikalai. 25 Kaliyate yaiyona imwawasi tatao nigwenigwe sikalai mwa yoli kamkamnana kolili nige naga imwamwawasi. Kabo Yakobo natunao tatao yoli labui Simion yo Libai siya yoli labuine bwaite Daina dunao yawasosi, ali kaleya kelepana sikalai silusae yanuwa kalona mena nige yabo sikakabi-pei tatao meuloina simutu olili, 26 mekalikavao Amo menatuna Sikemi. Yo Daina siyoga-yawatagilan Sikemi ana nume kalona mena mwa silawan. 27 Saugana Simion yo Libai tatao meuloina siunuyamateli imwawasi kabo tabe kalikavao Yakobo natunao tatao silaoma silusae yanuwa kalona mena yo Daina maisana sigumyai ginauli meuloina sikwayaili sikalaili. 28 Sipi yo bulumakau yo donki yo kabo gogo yanuwa kalona mena yo yanuwa dagelana mena meuloina sikalaili. 29 Ali yanuwa sikwayai gogo maisaliyao lalakili ali sinesineo meuloili me natuliyao yo gogo nume kaloli mena meuloina sikalaili. 30 Yo Yakobo iwalolau Simion yo Libai kolili iwaloba, “Komiu kagu polowe wakabi-yamale yo kategu kwaula-wakawakaka. Tem Kenani yo Pelesaiti yo yanuwa bwaite mekalikavao siyaboda kaigedaili sowasowana kita yo ala bodao siyemwawasila kaiwena kita nige tababaibaiwa.” 31 Mwa kainana siyamaisa siba, “Kaunuyamateli kaiwena nige sowana dumai katalamwan na siginauli koina besiele yakato iya toganawali yabo na yona italamwan mane kaiwena.”