35
Yakobo ipileyoi ilau yanuwa Betele koina
Yaubada iwalolau Yakobo koina iba, “Kutolo yo kulau yanuwa Betele koina kumiyamiya waya bwaine koina, yo kaba pwaoli yabo uginauli kaiwegu. Yau Yeoba yau mwa tauna kona yayawatagili koliwo sauganane koina kamkava Iso kuyabubu-gabaen.” Yo Yakobo iwalolau ana nume kana tomiyayao kolili tatao yo sinesineo kolili iba, “Yanuwa wenala ali kokotomo uloina uloina kolimiu wakeke-gogonagili yo wagabaegili simiyawa yo yomiu wakatububu-nagili yo kami kaleko namwanamwaliyao kwalolikwa. Na yanuwa bwaite talogabaen yo tasae Betele yo bwaine koina kaba pwaoli yabo yayatolo Yeoba kaiwena, kaiwena iya sauga beyabeyana isaguiyau kagu polowe meuloina kolili yo saugana tem toweya yalauya dedei meuloina kolili iya mekaukava.” Yo tomo yanuwa wenala ali yaubadao kokotomo meuloili sikalailima tenaliyao me kali komwakomwa siwolena-gogon Yakobo koina ipuluili mayau keyalu yaina mena yanuwa Sikemi koina. Kabo saugana Yakobo me ana bodao sitolo silalau mwa Yaubada matamatausi lalakisosina iginauli siya yanuwane salili mena tomonliyao kolili mwa nige kaleya kaiwena sisasagena yamuli-kusulili. Yakobo me ana bodao meuloili silau siyawatagili yanuwa Lusa koina mwa bwaite saugane koina siba yanuwa Betele dedei Kenani koina. Yo Yakobo kaba pwaoli yabo iginauli bwaine koina yo kabo yanuwa bwaine esana ipei Eli Betele na kana katai Betele kana Yaubada. Iginauli besiele kaiwena tauna kona kanakava Iso iyabubu-gabaen yo iyawatagili yanuwane bwaine koina yo Yaubada iyawatagili koina. Na Debola iya Libeka kana togite-kalatan ana sauga imwawasi yo bwaine koina yona sipei mayau keyalu yaina mena tete yavana mena Betele koina. Mwa dedeinane esana sipei Alon Bakuti, na Alon Bakuti kana katai valam mayauna. Mwa tabe Yakobo ipileyoima Mesopoteimiya koina yo Yeoba iyawatagili koina yo iwalo-muloloi. 10 Sauganane koina Yaubada iwalolau koina iba, “Esam Yakobo kani nige siyoyogayan yoi. Na kani siyogayan Isileli.” Bwaine iya kaiwena mwa Yaubada esana ipei koina Isileli. 11 Tabe besiele Yaubada iwalolau koina iba, “Yau Yaubada Tokaiwesosi, natumwao sidebalala yo kowa kuyamala yanuwa yo kaba loina koliwo situbuma yo koliwo kani kinyao siyawatagilima. 12 Yo bwatano bwaite yaolena Abelamo yo Aisake kolili tabe yaolena yoi tubumwao yaso muliye kolili.” 13 Sauganane koina Yaubada iedeedede woli yanuwane koina kabo Yakobo ilogabaen isaeyoi bulibuli mena. 14 Yo Yakobo veku yabo malamalawena lalakina ikalai yo iyatolo besiele tuki yabo kaiwena dedei bwaine koina iya yo Yaubada siedeedede. Kabo oine olona ikalai yo isuwai kaba pwaoli pwatana mena na iwalo-yakasisiyan Yaubada kaiwena. 15 Kabo Yakobo yanuwane esana ipei Betele kaiwena bwaine koina iya yo Yaubada siedeedede.*
Litieli ana boita wasana
16 Yakobo me ana bodao Betele silogabaen yo silalau Epalati kaiwena kabo tupwana kali mwayaga iyai yo Litieli diyana ikoi, iyamo ana kabi ipolowesosi. 17 Yo iya iyaelemo naga kamkamna iunuunui melumelu ana laoma kaiwena yo kabo ana tokabikabi yaisu iwalolau koina iba, “Tabu kumamatausi, natum tauna yaboyoi bwaite.” 18 Saugana Litieli yawasina iyasae yo igabaen bwaine koina yaumai imwawasi yo ikaisulu yo natunawa kabona esana ipei Benoni. Na tamana esana ipei Beniyamina. 19 Yo Litieli ana sauga imwawasi yo yona sipeiya yanuwa Epalati kana kamwasa papalina mena bwaimwana iya Bedeliema. 20 Na Yakobo itolo yo veku yabo ikumai Litieli kana salai mena kana kilakilala. Sauga kabona bwaite kilakilalane iyaelemo imiyamiya. 21 Mwa Yakobo iutu-lau yoi yo ana palai iyatolo. Togite-kalatan ebaebaiwo ali kaba miya ilogabaen bwaimwana Migidali Edeli. 22 Yakobo saugana iyaele bwaine dedeinane koina imiyamiya kabo Luben itolo yo ilau tamana wainena yabo mekanakava sikeno bwaimwana iya Bila. Yo Yakobo Luben ana paisowa wasana ibenalan.
Yakobo natunao tatao esaliyao
23 Yakobo natunao tatao kali baibaiwa tuwelo. Kabo siya bwaite Leya natunao ikabili. Tobagubaguna Luben, salina mena Simion, Libai, Yuda, Isako yo Sebulon. 24 Litieli natunao siya Yosepa yo Beniyamina. 25 Litieli ana gamasine esana Bila ikabili natunao Dani yo Napitalai. 26 Yo Leya ana gamasine esana Silipa natunao ikabili esali Gada yo Aseli. Siya bwaite Yakobo natunao sikabiliya Mesopoteimiya.
Aisake ana sauga imwawasi
27 Yakobo ilaoma tamana Aisake koina yanuwa Mamele koina Kiliyati Alaba bwaimwa Ebiloni yanuwane tauna kona Abelamo koina imiyamiya mulina mena kabo Aisake koina tabe imiya. 28 Aisake ana bolime kana lalaki 180. 29 Yo itautaubala molosi mwa ana sauga imwawasi yo natunao labui Iso yo Yakobo tamali yona sikatububunani sipei salai mena.
* 35:15 Betele kana katai Yaubada ana nume