7
Kin Eyasi mekana tosaguwo Yaubada ana walo sisikotanan
Kabo Usaiya natuna esana Yotama yo Yotama natuna esana Eyasi iya Yuda kana kin iya ana sauga mena kin labui Lesin, Siliya* kana kin, yo Pika, Lemaliya natuna, iya Isileli kana kin, sisae Yelusalema sabi kaleya Eyasi koina. Na iyamo nige sowasowali yanuwane sikwayai. Na muli mena wasa ilaoma Eyasi koina, iya yakato susu Deibida, koina siwalo siba, “Siliya yo Epileim siboda kaigeda sabi kaleya Yelusalema koina.” Yo Eyasi me ana tomoyao kateli siwakaka yo simatausi kali koleya besiele kabo yaumai ilotalu na mayau liguli yo lagalagaliyao simwasali yo simeyomeyo-keikeile. Na Yeoba kainana ilaoma Aiseya palopita koina iba, “Aiseya kowa yo natum Siyayasubi mekamkava kwalau na kuedeedede kin Eyasi koina. Kani kwalobaiya waila kuluna kana simenti koina na bwaine koina kaleko todeudeuli ana tano kana kamwasa lalakina koina imiyamiya. 4-6 Kuwalo koina kuba, ‘Lesin yo Siliya yo Pika ali munamunai besiele mayau kalakala-pulupululi me bogabogauna kabo nuwanuwali yakato sisaewa am kaba loina sikele-gwaligwali siwaloba, Tasae Yuda ana tomoyao tayakamkamnali yo yanuwane tayakasa kaiwela yo kin yabo tapei-seyan bwaimwa iya Tabieli natuna.’ Na kuwalolau Eyasi koina tabu ikakatewakaka na nuwana italu yo tabu inunuwa-belubelu kin yoli yaiyonane ali walone kaiwena.” Na Yaubada iba, “Ali loinane yo ali nuwatune kani nige sowasowali siginauli, kani nige kanna itutubu, iyamala ginauli bwagabwaga. Siliya kulukuluna ele mwa Damasiko yo Damasiko kulukuluna ele mwa Lesin na iya tomo bwagabwaga. Besiele Epileim, iya yanuwa bwagabwaga kaiwena kani bolime 65 kalona mena Epileim itata-gwaligwali yo iya kani nige iyayamala kaba loina tomo kaiweli. Yo Epileim kulukuluna ele mwa Sameliya na Sameliya kulukuluna ele mwa Demaliya natuna Pika, iya tomo bwagabwaga besiele. Tem nige kutotolo kaiwe am meli koina kani am kaba loina ibeku.
10-11 Tem kilakilala kaiwena ukawanoi yau Yeoba kowa am Yaubada koliyau kani yaginauli besiele am kawanoi o am nuwatu tem yanuwa yaulina mena o nuwana bulibuli mena.” 12 Na Eyasi katena ikololo kabo iwaloba, “Kani nige yakakawanoi Yaubada koina, nige nuwanuwagu yakato Yaubada yatonan.” 13 Kabo Eyasi mekana tosaguwo Aiseya iyokoi-yagili iwaloba, “Kwabenali, komiu Deibida ana susu, gubesi ginauli kikitoitoina kaiwena mwa tomo kali osawosawowoli waginauli besiele tabe ginauline kaigedana kaiwena tabe Yaubada kana osawosawowoli waginauli? 14 Koinaele Yeoba iya ibomamo kani kilakilala bwaite iyeyawa kolimiu. Tonuwanuwabola kani isiuma. Yo natuna ikabi tauna, yo esana ipei Imanuwela. 15 Kana ele susu yo kamwakamwa koina ikekan kanasiga ilalaki ikatai toweya naenaena isikotanan yo namwanamwana igitesipwai yo koina ipaisowa. 16 Na kin labuine siya kwamatausagili ali kaba loinao kani sibubu yawasosi kabo muli mena gamene ilalaki-saema yo kabo ikatai-lobai toweya namwanamwana yo toweya naenaena.”
Yaubada kani tomo Asiliya iyapaisowali
17 Tauna kona Epileim simiya-suwala Yuda kolimiu na sauganane koina polowe lalakina kwalobai. Na sauga bwaite kani polowe lalakisosina kani kwalobai, kaiwena Yeoba Asiliya kana kin kani ikalaiyama koliwo yo tamam ana nume kana tomiyayao kolili yo tabe am tomoyao kolili. 18 Sauganane koina Yaubada kani nonowala iyoganlima dedei Itipita wailana mena kolili yo kamwakamwa sinaliyao Asiliya koina. 19 Yo kani silaoma yanuwa tuki bwagabwaganawa koina sitowa yo veku gulali mena simiya yo lugulugum mena sitowa yo kawasi pwatana mena sitowa dedei meuloina kolili. 20 Kaliyatenane koina Yeoba kani Asiliya tokaleyayao ikalailima Yupeleitisi wailana dagelana mena na ala yanuwa meuloina sisibayanae molosi yo tomo sibaibaiwa kani siboita. Ala yanuwa kana koleya besiele tomo yabo nabuka ikalai na itona iyali-gabaen na ipwata. 21 Yo sauganane koina kani tomo isaisalimo simiyamiya yo tomo yabo bulumakau kaigeda yo gouti labui igite-kalatagili na miliki ikalai kolili ibomamo kaiwena. 22 Kabo tomowa kabona kani bata lalakina iyapaisowa milikine koina. Tomo isaisalimone simiyamiya kani sikekan kamwakamwa yo batane koina, kaiwena nige kan yaboyoi. 23 Tokaleyayaone kani silaoma yo ala tano meuloili sisibayanaeli. Na tano toweya oine sitotolo wan tausan yo maisa sikele-siliba wan tausan na iyamo tanone kalona meuloina kawasi ikin ilugulugum yo palipali bagumali sikin koina. 24 Ala tano meuloili kani silugulugum ala yanuwa koina na siyamala kaba keloya yanuwana igunuwala molosi. Palipali, samasamali yo bagumali sikin koina. Muli mena kani tokeloya silusae me ali wamali yo gipoyo na sikeloya koina. 25 Na koyane bwaine koina ala tano takumaili kani siyamala gunuwala dedeina. Tomo kani simatausi ali lusae dedeinane kolili, bwaite dedeine kani tomo ali bulumakau yo sipi sipeili ali kaba kekan.
* 7:1 Siliya esana labuina Alam