8
Aiseya ana yanuwapei polowe kaiwena
Yeoba kainana ilaoma koliyau iba, “Pepa moumouna lalakina yo tabatabana ukwalai yo kulele-yalalaki esane bwaite Meni Salala Asibasi.” Na kana katai bwaite, ‘sibayanae mwayamwayau.’ Tabe tomo labui bwaite yakalailima siya tokawa-yawasosi tomonliyaone esaliyao Ulaiya iya topwaoli yo Sekalaiya iya Yebelikaiya natuna. Yakalailima yakato esali silele pepane koina na muli mena yagu palopisai Asiliya kaiwena sikawa-yawasosi-yan. Imwawasi yapileyoi yagu nume mena yalauyoi palopita sinena* koina yo isiuma ikabi natuna tau. Kabo Yeoba iwalo koliyau iba, “Esana kupei Meni Salala Asibasi, kaiwena Asiliya kana kin kani ilobima yo Damasiko yo Sameliya ali gogo wasawasa meuloina ikalai kabo muli mena melumelunane nuwana imayale yo ikawa-sina yo ikawa-tama.” 5-6 Yagu mulolo yayawasa waila Sailo koina ididididi kikiuna kikiuna ami kaba numa. Na iyamo komiu yagu tomoyao kwasikotanagau. Nuwanuwamiu lalakina Lesin yo Pika. Koinaele kani Asiliya ali tokaleyayao meuloili kani yayawasaliwa kolimiu. Sinae molosi yo ali lobima besiele Yupeleitisi wailana ididi-yawatagilima waila papalina yo tutukaena ididi-pwaikili meuloina kabo iyamala yalubwasi kaikaiwena matamatausina. Wailane bwaimwana iya Asiliya kana kin ana wasawasa meuloina. Imwawasi kani ididilauyoi Yuda koina yo ididi-gwaligwali isaeyoi kuluna mena yo kalo mena yo dedeina meuloina kolili ididididi bwagabwagamo, tagalomwasi, oo katekamkamnala kita Imanuwela.
Yanuwapei kaba loinao uloili kaiweli
Komiu kaba loinao uloili, kwabenali namwanamwa. Bwagana kwatolo kwayoga yo kwawui, kani nige kwababaguna. Bwagana wakatububu kaleya kaiwena Yaubada kani iunuimiu. 10 Bwagana ami kaleya kana tautaubalao kwayoga-gogonagilima na kaleya kana nuwatu wakoyakasa, na iyamo kani nigele. Bwagana kwaloina kaleyane kaiwena na iyamo kani nige sowamiu. Kaiwena Yaubada iya mekamakava.
Yaubada ibomamo tamatausan
11 Yaubada nimana kaikaiwena ilaoma koliyau yo iedeedede iyanuwapeiyau iba, “Tabu tomo bwaite mumugaline koina kumumuliya, 12 tabu tomo meuloili ali nuwanuwatu ukakawa-namwanamwa-yan yo ginauliline siya simatausagili tabu kumamatausagili besiele. 13 Kunuwatu-kalatan bwaite, Yau Yeoba am Yaubada Tokaiwesosi yo yau yakayakasisigu, yaumo kumatausagau yo kwayakasisi-yagau. 14 Yau yakayakasisigu kabo siya Yuda yo Isileli yo Yelusalema tomonliyao kaiweli yau besiele veku kaikaiwena na yaemala ali kaba tupa. Tabe besiele kani yaemala ali kaba sipwa na koina kani sisilae. 15 Sibaibaiwa kani situpa yo sibeku yo sisipwa yo silokalatagili.” 16 Yaubada iwaloma koliyau iba, “Yanuwapei bwaite kulele yo kututu-yatalu kagu tomuliyayao kaiweli ali kaba nuwanuwatu.”
Aiseya ana meli
17 Yau Aiseya yawaloba, “Bwagana Yeoba ibomamo iwadam ana tomoyao kolili na yau kani yameli koina yo meyagu katepatu yasanasanai. 18 Yau ele yamiyamiya mekaukavao yagu boda. Yeoba Yaubada Tokaiwesosi, iya ana kaba miya Koya Saiyoni, ipeimai kilakilalao Isileli kaiweli yo iyawasamai na mesabana iyanuwapeili tawae kani iyawatagili kolili.”
Yanuwapei mayale kana loya kaiwena
19 Na tem saugana tomo siwalo-laowa kolimiu yakato siya tokenogite kaikaiyabowa kolili o nuwana siya tobalau o nuwana siya tokukula wali yaoyaowa, tabu ali kukulane kubebenalagili. Siwaloba, “Toboita yaluyaluwali taneliyagili.” Na yau yawaloba, “Tawae kaiwena nige ami Yaubada meyawasina koina kwaloloya yo kwaneneli? 20 Tabenaliya Yaubada ana yakayakatai yo ana yanuwapei koina. Analiyao siya walo bwaite nige simumuliya siya toboniboniyai, nige mayale yabo imiyamiya kolili. 21 Tomo besiele siya bwaite kani yoli sisawosawowoli yo guliyam kamnana silotonan. Yanuwa meuloina kani silotakikilan kan siloyaloya. Ali munamunai koina kani sisakaisae bulibuli mena yo walo-naenae siwalowalowen ali kin koina yo tabe Yaubada koina. 22 Imwawasi kani sipwalou-lobi bwatano mena kamkamna boniboniyai yo matamatausi luwana mena sibomamo sipei-luseyagili. Yo tabe nige namwanamwa yabo silolobai.”
* 8:3 Nuwana Aiseya wainena kaiwena iwalowalo 8:8 Yakato kita Yaubada mekalakava