2
Cristo cʉ̃ʉ̃ Pacʉre marĩrẽ wedesebosaqui
Mʉ́ã yʉʉ põnabiro niirã́rẽ teeré jóaa, ñañarére tiiríjããrõ jĩĩgʉ̃. Jesucristo diamacʉ̃́ tiirucúgʉ niiqui. Teero tiigʉ́ niijĩgʉ̃, marĩ ñañaré tiirí, cʉ̃ʉ̃ Pacʉre marĩrẽ wedesebosaqui. Cʉ̃ʉ̃ diariguemena marĩ ñañaré tiirére acabóre bʉamasĩ́ã. Marĩ ñañaré tiiré dícʉre diabosaririgʉ niiwĩ; niipetira atibʉ́reco macãrã ñañaré tiirécãrẽ diabosarigʉ niiwĩ.
Marĩ Cõãmacʉ̃ dutirére tiirá, “diamacʉ̃́rã Cõãmacʉ̃rẽ masĩtoaa” jĩĩmasĩã. Sĩcʉ̃ cʉ̃ʉ̃ dutirére tiirípacʉ, “yʉʉ cʉ̃ʉ̃rẽ masĩtoaa” jĩĩboqui. Teero jĩĩgʉ̃́ jĩĩditorepigʉ niiqui; cʉ̃ʉ̃ wãcũré diamacʉ̃́ niiricu. Cõãmacʉ̃ dutirére tiirucúgʉno Cõãmacʉ̃ booróbirora cʉ̃ʉ̃rẽ maĩmasĩ́qui. Teeména “diamacʉ̃́rã Cõãmacʉ̃mena niijãã” jĩĩmasĩqui. “Yʉʉ cʉ̃ʉ̃mena niijãã” jĩĩgʉ̃́no Jesucristo tiirécʉtirirobirora tiinʉnʉ́searo.
Cãmerĩ́ maĩñá
Yʉʉ maĩrã́, yʉʉ mʉ́ãrẽ jóare apeyé mama dutiré mee niiã; bʉcʉ dutiré mʉ́ã sicatopʉ cʉoríguera niiã. Mʉ́ã tee bʉcʉ dutirére tʉotóajĩyu. Teero niipacari, yʉʉ mʉ́ãrẽ jóare mama dutiré tiiróbiro wáaa. Yʉʉ jóare diamacʉ̃́ maquẽ niiã. Jesucristo basirora teeré ẽñowĩ́; mʉ́ãcã teeré ẽñorã́ tiia. Mʉ́ã ñañarére tiijĩ́rã, naĩtĩãrõpʉ niirira tiiróbiro niimiwʉ̃. Ãñurépere tiijĩ́rã, bóeropʉ niirã wáara tiia sáa.
Sĩcʉ̃ biiro jĩĩboqui: “Yʉʉ bóeropʉ niigʉ̃́ tiiróbiro niiã”. Teero jĩĩpacʉ, Jesuré padeoráre ĩñatutiqui. Teero tiigʉ́, naĩtĩãrõpʉ niigʉ̃́ tiiróbiro niijãqui ména. 10 Jesuré padeoráre maĩgʉ̃́nopeja bóeropʉ niigʉ̃́ tiiróbiro niiqui. Tee bóeremena ñañarére ĩñasʉguemasĩjĩgʉ̃, “tee ñañarére tiiría” jĩĩqui. 11 Jesuré padeoráre ĩñatutigʉno naĩtĩãrõpʉ niigʉ̃́ tiiróbiro niirecʉtiqui. Teero biiri naĩtĩãrõpʉ niigʉ̃́ tiiróbiro tiirécʉtiqui. Cʉ̃ʉ̃ ñañaré tiiré wapa capeari baunóhẽgʉ̃ tiiróbiro niiqui. Teero tiigʉ́, ãñurépere besemasĩriqui.
12 Mʉ́ã yʉʉ põnabiro niirã́rẽ jóagʉ tiia. Cõãmacʉ̃ Jesucristo diabosarigue wapa mʉ́ã ñañaré tiirére acabótoajĩyi.
13 Mʉ́ã bʉtoáre jóagʉ tiia. Cristo sicatopʉ niirigʉre mʉ́ã ãñurõ masĩcu.
Mʉ́ã mamarã́rẽ jóagʉ tiia. Satanárẽ mʉ́ã netõnʉcã́rira niiwʉ̃.
14 Mʉ́ã yʉʉ põnabiro niirã́rẽ jóaawʉ̃. Marĩ Pacʉre mʉ́ã masĩtoacu.
Mʉ́ã bʉtoáre jóaawʉ̃. Sicatopʉ niirigʉre mʉ́ã masĩtoacu.
Mʉ́ã mamarã́rẽ jóaawʉ̃. Mʉ́ã padeotutúa niicu; Cõãmacʉ̃ wedeserere mʉ́ã wãcũrucucu; wãtĩãrẽ dutigʉ́re mʉ́ã netõnʉcã́rira niiwʉ̃.
15 Atibʉ́reco macãrã ñañaré tiirucúrenorẽ, teero biiri atibʉ́recopʉ niirére maĩríjãña. Sĩcʉ̃ atibʉ́reco macãrã tiiróbiro tiigʉ́no Cõãmacʉ̃pere maĩríqui. 16 Atibʉ́reco macãrã tiiré biiro niiã: Noo booró tiidʉgáre, bayiró ʉgaripéare, “ãpẽrã́ nemorṍ niigʉ̃́ niiã yʉʉja” jĩĩré niiã. Tee Cõãmacʉ̃ye mee niiã. Tee niipetire atibʉ́reco macãrã tiirépe niiã. 17 Atibʉ́reco, atibʉ́reco macãrã ñañaré tiidʉgáre petijṍããdacu. Cõãmacʉ̃ boorére tiigʉ́nopeja niirucujãgʉ̃daqui.
Jesuyé queti jĩĩditore mee niiã
18 Mʉ́ã yʉʉ põnabiro niirã́, niiture bʉrecori jeatoacu. Atibʉ́reco petiádari sʉguero, sĩcʉ̃ Cristore ĩñatutinetõjõãgʉ̃ atigʉdaqui. Mʉ́ã teeré tʉotóarira niiwʉ̃. Atitóre paʉ Cristore ĩñatutira jeatoawa. Teero tiirá, “niiture bʉrecori jeatoaa” jĩĩmasĩã. 19 Cristore ĩñatutira marĩ menamacãrãrã niimirira niipacara, marĩrẽ cõãjãwã. Cʉ̃́ã marĩ menamacãrã peti mee niiwã. Marĩ menamacãrã peti niirãjã, marĩmenarã niibocua ména. “Marĩrẽ cõãjãwã” jĩĩrã, ateré masĩã: Cʉ̃́ã niipetira marĩ menamacãrã mee niiwã.
20 Cristo mʉ́ãrẽ Espíritu Santore ticorigʉ niiwĩ. Teero tiirá, mʉ́ã niipetira diamacʉ̃́ maquẽrẽ masĩtoacu. 21 Mʉ́ã diamacʉ̃́ maquẽrẽ masĩriatã, mʉ́ãrẽ jóaribocu. Mʉ́ã Jesucristoyere diamacʉ̃́ masĩcu. Teero tiigʉ́, mʉ́ãrẽ jóaa. Mʉ́ã ateré masĩtoacu: Cʉ̃ʉ̃ye queti jĩĩditore mee niiã. 22 Jĩĩditorepira biiro jĩĩcua: “Cõãmacʉ̃ beserigʉ Jesús mee niiĩ”, jĩĩcua. Teero jĩĩrã́ Cristore ĩñatutira niiĩya. Cʉ̃́ã marĩ Pacʉ Cõãmacʉ̃rẽ, cʉ̃ʉ̃ macʉ̃ Jesucristomenarã sũnacúa. 23 Cʉ̃ʉ̃ macʉ̃rẽ sũnarã́no marĩ Pacʉmena niiricua. “Jesús Cõãmacʉ̃ macʉ̃ niiĩ” jĩĩrã́nopeja marĩ Pacʉmena niicua.
24 Teero tiirá, mʉ́ã sicato tʉoríguere wãcũrucujãña. Mʉ́ã sicatopʉ tʉoríguere wãcũrucura, Cõãmacʉ̃ macʉ̃mena niirucujããdacu; cʉ̃ʉ̃ Pacʉmenacãrẽ niirucujããdacu. 25 Cʉ̃ʉ̃ marĩrẽ jĩĩrirobirora tiigʉ́daqui: Marĩrẽ catiré petihére ticogʉdaqui.
26 Mʉ́ãrẽ jĩĩditodʉgaraye quetire jóaa, mʉ́ãrẽ ãñurõ masĩãrõ jĩĩgʉ̃. 27 Espíritu Santo Jesucristo ticorigʉ mʉ́ãpʉre niiqui. Teero tiirá, ãpĩ mʉ́ãrẽ “nemorṍ buegʉda” jĩĩgʉ̃́rẽ booríjãña. Espíritu Santo mʉ́ãrẽ niipetirere buequi. Cʉ̃ʉ̃ jĩĩditoro manirṍ diamacʉ̃́ maquẽrẽ buequi. Cʉ̃ʉ̃ bueróbirora Jesucristomena niijãña.
28 Mecʉ̃tígãcãrẽ mʉ́ã yʉʉ põnabiro niirã́, cʉ̃ʉ̃mena niirucujãña. Marĩ teero tiirá, cʉ̃ʉ̃ pʉtʉaatiri, boborícu. “Marĩ Cõãmacʉ̃ boorére tiirá niiã”, jĩĩmasĩãdacu. 29 Mʉ́ã cʉ̃ʉ̃ diamacʉ̃́ tiirucúrere masĩtoaa. Teero tiirá, “niipetira diamacʉ̃́ tiiráno Cõãmacʉ̃ põnarã niiĩya” jĩĩrére masĩnoã.