3
Cõãmacʉ̃ põna tiirécʉtire
Cõãmacʉ̃ marĩ Pacʉ marĩrẽ bayiró maĩrére wãcũñate mʉ́ã. Marĩrẽ bayiró maĩgʉ̃́, “yʉʉ põna niiĩya” jĩĩqui. Teerora niiã marĩ. Atibʉ́reco macãrã Cõãmacʉ̃rẽ masĩrijĩrã, marĩ cʉ̃ʉ̃rẽ padeorá tiirécʉtirere tʉomasĩ́ricua. Yʉʉ maĩrã́, mecʉ̃tígã marĩ Cõãmacʉ̃ põna niiã. Too síropʉ marĩrẽ wáaadarere ãñurõ masĩña maniã ména. Ate dícʉre masĩã: Jesucristo pʉtʉaatiri, cʉ̃ʉ̃ baurére ĩñaãdacu. Cʉ̃ʉ̃rẽ ĩñajĩrã, cʉ̃ʉ̃ tiiróbiro wáaadacu. Cʉ̃ʉ̃rẽ ñañaré maniã. Marĩcã cʉ̃ʉ̃ tiiróbiro “ãñurã́ wáaadacu” jĩĩrére wãcũã. Teero tiirá, ñañarére tiiríjãrõ booa.
Ñañaré tiiré Cõãmacʉ̃ dutirére netõnʉcã́re niiã. Teero tiigʉ́, ñañarére tiirucúgʉno Cõãmacʉ̃ dutirére netõnʉcã́gʉ̃ niiqui. Mʉ́ã masĩtoaa: Jesucristo marĩ ñañaré tiirére cõãgʉ̃ atirigʉ niiwĩ. Cʉ̃ʉ̃pʉre péerogã ñañaré maniã. Cʉ̃ʉ̃mena niigʉ̃́no ñañaré tiirécʉtiriqui. Ñañarére tiirécʉtigʉnope Cristore padeoríqui; cʉ̃ʉ̃rẽna masĩhẽgʉ̃ niiqui. Mʉ́ã yʉʉ põnabiro niirã́, mʉ́ãrẽ ãpĩ jĩĩditorijããrõ. Ãñurõ tiirucúgʉno Jesús tiiróbiro ãñurõ tiigʉ́ niiĩ. Sicatopʉra wãtĩãrẽ dutigʉ́ ñañaré tiimʉ́ãatirigʉ niiqui. Teero tiigʉ́, ñañaré tiirécʉtigʉno cʉ̃ʉ̃yagʉ niiqui. Cõãmacʉ̃ macʉ̃ wãtĩãrẽ dutigʉ́ tiirére cõãgʉ̃ atirigʉ niiwĩ.
Cõãmacʉ̃ cʉ̃ʉ̃ põnarẽ́ cʉ̃ʉ̃ tiiróbiro niirecʉtiri tiirígʉ niiwĩ. Teero tiirá, Cõãmacʉ̃ põna ñañarére tiirucúricua. 10 “¿Noãpé niiĩ Cõãmacʉ̃ põna?” teero biiri “¿noãpé niiĩ wãtĩãrẽ dutigʉ́ põna?” jĩĩ masĩdʉgara, ateré masĩña: “Ñañaré tiirécʉtira, ãpẽrãrẽ́ maĩhẽ́rãno Cõãmacʉ̃ põna mee niiĩya”, jĩĩnocu.
Cãmerĩ́ maĩré
11 “Cãmerĩ́ maĩrṍ booa” jĩĩré queti mʉ́ã sicatopʉ tʉorígue niiã. 12 Caín tiiróbiro niirijããda. Cʉ̃ʉ̃ wãtĩãrẽ dutigʉ́ menamacʉ̃ niijĩgʉ̃, cʉ̃ʉ̃ bai Abel wãmecʉtigʉre sĩãjã́yigʉ. ¿Deero tiigʉ́ cʉ̃ʉ̃rẽ sĩãyíri? Caín tiirécʉtire ñañaré niiyiro; cʉ̃ʉ̃ bai tiirécʉtirepe ãñuré niiyiro.
13 Yáa wedera, teeré wãcũrã, atibʉ́reco macãrã mʉ́ãrẽ ĩñatutiri ĩñarã, “¿deero tiirá yʉʉre ĩñatutii?” jĩĩ wãcũrijãña. 14 Marĩ Jesuré padeoráre maĩjĩ́rã, ateré masĩã: Cõãmacʉ̃ marĩ pecamepʉ wáaborirare catiré petihére cʉorí tiirígʉ niiwĩ. Jesuré padeoráre maĩhẽ́gʉ̃no catiré petihére cʉoríqui. 15 Jesuré padeoráre ĩñatutigʉno basocáre sĩãgʉ̃́ tiiróbiro niiqui. Mʉ́ã masĩtoaa: Basocáre sĩãgʉ̃́no catiré petihére cʉoríqui. 16 Ateména cãmerĩ́ maĩrére masĩã: Jesús marĩrẽ diabosarigʉ niiwĩ. Teero tiirá, marĩcã Jesuré padeoráre “diabosagʉda” jĩĩ wãcũrõ booa. 17 Pee apeyé cʉogʉ́no sĩcʉ̃ Jesuré padeogʉ́re bóaneõgʉ̃ niirĩ ĩñapacʉ, cʉ̃ʉ̃rẽ tiiápuridojãboqui. Cʉ̃ʉ̃ teero tiirípacʉ, ¿deero tiigʉ́ “Cõãmacʉ̃rẽ maĩã” jĩĩbogari? 18 Mʉ́ã yʉʉ põnabiro niirã́, marĩ wedeseremena dícʉ “cʉ̃́ãrẽ maĩã” jĩĩrijãrõ booa. Marĩ tiiápuremenape cʉ̃́ãrẽ maĩrére diamacʉ̃́rã tiiẽ́ñorõ booa.
Cõãmacʉ̃rẽ padeorá cuiro manirṍ niimasĩã
19-20 Apetó sĩcʉ̃ marĩ menamacʉ̃ biiro wãcũqui: “Yʉʉ ñañanetõjõãgʉ̃ niiga” jĩĩ wãcũpacʉ, cʉ̃ʉ̃ ãpẽrãrẽ́ maĩré wapa Cõãmacʉ̃menape cuiro manirṍ niiqui. Marĩ cʉ̃ʉ̃ põna niiã. Cʉ̃ʉ̃ marĩye maquẽrẽ masĩpetijãqui. Cʉ̃ʉ̃ marĩ ñañaré tiiríguere acabóqui. 21-22 Marĩ yeeripũnapʉ “ãpẽrãména ãñurõ niiã” jĩĩ tʉgueñarã, cuiro manirṍ Cõãmacʉ̃rẽ sãĩmasĩ́ã. Cʉ̃ʉ̃ dutirére, cʉ̃ʉ̃ boorére tiirí, Cõãmacʉ̃ niipetire marĩ sãĩrére ticogʉdaqui. 23 Cʉ̃ʉ̃ dutiré ate niiã: Cʉ̃ʉ̃ macʉ̃ Jesucristore padeoáda. Teero biiri cʉ̃ʉ̃ dutirobirora cãmerĩ́ maĩã́da. 24 Niipetira cʉ̃ʉ̃ dutirére tiiráno cʉ̃ʉ̃mena niicua; cʉ̃ʉ̃cã cʉ̃́ãmena niiqui. Marĩrẽ Espíritu Santore ticorigʉ niiwĩ. Teero tiirá, Cõãmacʉ̃ marĩmena niirére masĩã.