22
Pol biteni mi vanut Siu xil bit, “!Tuxoli xil e tata navan xil te hal Isrel, muteong ni nou! Nisak pisi tengan nisep kil rin navan pe metemim.”
Melele xa lalonge taxa di misepin mi xil nggo sepinien Hibru, xil ladit votei e lateong kuhi ni.
Di, Pol biteni mi xil bit, “Inou nabe Siu tei xa natestal natexo taon te hal Tarsis e provins te hal Silisia. E natematu sung e Serusalem. Inggak, Kameliel vari tepispisi kuhi minou usil rae xil na avu nar xil. Natehusil xat rae xil ak e eheien navan te xeih e Hi nggoni xamim vus xa mudi inggak xosali. Inou vari natesak purun ngan xil xa latehusil xat Iesu teha vuma … natesak ni xil holu latelel. Tiramue xil e atou xil mun, natetal xat xil e nateso xil latehe nim te xeih. Vahit musis pis vatixar na pris xil vatel vat xil te kaonsel nar, ma xil lakila lavit rati xa sepinien navan be reitin. Xil vari iaxa latetis uvei xil tengan nilehi iha mi tua nar xil xa ladi e hal Damaskas. Ma natehur suse navan nateha tengan nital xat Kristin xil te rute ak e nileh xil litilomun e limei Serusalem tengan mei lihur pangasien inggak ven.”
Pol misep usili xa tetep iaxa Hi tehiles meulien nan
Pol biteni mun mi xil bit, “Melele xa di natekakao natehe sangas ni taon te hal Damaskas, e piniae vari, miehen tei xa teminehin pupu texo ut nesao e mei teleluv xol nou. Misak ni natemot natehe tan e natelong rae tei xa tehiteni minou tehit, ‘!Sol, Sol! ?Veneh ma di osak purun nou del moletin navan xil mak?’
“E natesis pilei natehit, ‘?Suv, xouk obe visi?’
“E xi tehiteni minou tehit, ‘Inou Iesu te hal Nasaret xa di osak purun ni.’ Tiramue xil xa latehe xamem latepus miehen ak, e latnalong ti rae xa tesepin minou.
10 “Ma natesisi natehit, ‘?Suv, inou nipol ni naha?’
“Ma Suv tehiteni minou tehit, ‘!Tamea e uhe Damaskas! Inggak, moletin tei mei ihit mesen ni mi xouk holesok xil vus xa Hi teling xati tengan ti upol ni.’ 11 Melele xa rae ak tesepin tevus, natetemanin xa metok xalu lutevar ve miehen xa teleluv xol nou. Tesak ni, ngan xil xa latehe xamem latetal xat heok e lateteli nou tang matehe Damaskas.
12 “E taon, moletin tei mei tesao ni nou, hisen Ananaeas. Xi tehe Siu tei xa eheien nan nggeih e Hi. Xi tehusil xat vuol ni rae nar xil, e Siu xil vus xa ladi e taon ak di latemerere ni. 13 Xi temei tesoh sangas visal nou e tehiteni minou tehit, ‘!Tuxoli Sol, keteh rilomun!’ E melele nen tak vari, nateketeh rilomun e natepusi. 14 Di, xi tehiteni minou tehit, ‘Hi na avu nar xil tehosei xouk tengan ukil nenemien nan, upus Moletin te Momalen nan, e uteong xat raen. 15 Xi pol ni mak vengan xa tehosei xouk tengan ha ti uhit mesen ni mi moletin xil vus te ut etan naha xa otepusi e otelonge. 16 !Ma onararu ti mun! Utamea e utakes Iesu tengan isak ni xouk mei umese ra tesaen nam xil. Uling nenesien nam iti en e umaen ni nou nibaptaes ni xouk.’ Misak ni, natetamea e natemaen Ananaeas tebaptaes ni nou.
17 “Tetutou sung, natetilomun natemei e Serusalem. E melele xa natetak, natehe vioh te Nim Eo tengan nasis. E melele xa di natesis, natepus metuveen tei. 18 E metuveen ak, Suv Iesu testal minou e tehiteni tehit, ‘Utemanon uhe reling Serusalem vengan xa moletin xil inggak iexil ti tavei tengan lataeong ni sepinien nam xil usil nou.’
19 “E natehit rilomun ni mini natehit, ‘Suv, moletin xil ak lakil kuh nou. Lakila xa inou iaxa di natehe nim te pispisienxil e natetal xat ngan xil xa laneket e xouk en, e ba di natehas purun xil. 20 Xil latekila xa inou iaxa natemos tetel ngan xil xa latehov vin Stivin vengan xa tesep usiluk mi moletin xil. E inou natemae melele xa latekin maten mini e natelaxat kot na ngan xil xa latehov vini.’
21 “E Suv tehiteni minou tehit, ‘!E‑e, uhe reling rute ak! Vengan xa inou di nasilak tengan uha uhe ut xil xa sotin ve ngan xil xa latave Siu ti.’ ”
22 Moletin xil di lataeong kuh sepinien xil na Pol. E melele xa misep kokot usil ngan xil xa latave Siu ti, lakekei nggeih be nesao e labit, “!Rihasi! !Rihur xoteh meulien nan! !Tavos ti tengan xa xi vameul!” 23 E melele xa di lakekei ni mak, lasil rerat kot nae xil e labuil ni ba xat vulmeas e tan e mituveas be nesao.
24 Melele xa vatixar na moletin xil te vaeen pus sexien na vanut moletin xil ak, misemae ni moletin nan xil tengan lihur Pol ihe nim nae, e ha limeas pangasi tengan ihit kil ti veneh ma Siu xil ak di lamaxan ni mak.
25 E melele xa moletin te vaeen xil labar xat Pol tengan lameas pangasi, biteni mi vat nae xa di misoh sangas visali bit, “?Midep? ?Rae na mol‑Rom xil di maen ni tengan umeas hortan xati te hal Rom xosxa latalepis ti mu rin nan?”
26 Melele xa vat ak milonge mak, mitemanin ni, ba pus vatixar nan, e misisi bit, “?Di opol ni naha xiak? ?!Okila xa moletin xai be hortan te hal Rom vari!?”
27 Ma vatixar ak be visal Pol e misis pilei bit, “!Uhit rati minou! ?Reitin mak xa xouk obe hortan te hal Rom xati?”
E Pol bit rilomun ni bit, “Ngan ak be reitin.”
28 Ma vatixar bit, “Inou mei natehe hortan te hal Rom texo suse xa natexale ni mani tei xa eilep.”
E Pol biteni mini bit, “E inou, mei natehe hortan te hal Rom texo suse xa nana teling nou en.”
29 Melele xa vatixar milong mak, mitemanin ve ulikanen e, vatakes, labe relingi e latapol ni ti neta mun mini. Ulixil mikan vengan rae nae xil tamaen ni ti tengan lavar xat hortan tei te hal Rom e lavas pangasi melele xa latalepis ti mu rin nan e kot nae.
Kaonsel na Siu xil lalepis rin na Pol e von koten nae
30 Vatixar na moletin xil te vaeen ien bei tengan vakil ti xa Siu xil di labit naha vari ba xat rin na Pol. Misak ni, ut milan, misemae ni moletin nan xil tengan lalal rerat sen xil ra he Pol. Di, misis vat xil na pris xil tengan litotan vituei itel vat na Siu xil e kaonsel nae. Di, vatixar na moletin te vaeen xil del Pol ba misoh pe metexil.
22:1 Pol 7:2 22:3 Pol 21:39; 5:34; Rom 10:2 22:4 Pol 8:3; 22:19; 26:9-11 22:16 Soel 2:32; Pol 2:21; Rom 10:13 22:18 Pol 9:20-30 22:19 Pol 8:3; 22:4-5; 26:9-11 22:20 Pol 7:58; 8:1 22:21 Pol 9:15; 13:2; Kal 2:7-9 22:22 Pol 21:36 22:25 Pol 16:37; 23:27 22:29 Pol 16:38