23
Melele xa laling Pol pe met Siu xil te Kaonsel, miketeh momal mi xil e biteni mi xil bit, “Tuxoli xil te hal Isrel, melele xa nanem usil polien xil te meulien navan mei duxoh xosali ak, e suse xil ngasen xa natehusili, natave unoun ti pe met Hi.” Melele xa lalonge mak, vatixar na pris xil xa hisen Ananaeas misemae ni tengan ngan xil xa lasoh ladi visal Pol tengan limuxol pon.
Melele xa lamuxol pon, Pol bit rilomun ni mini bit, “!Hi vari imuxol pom xa di oluvos obit omese pe met moletin xil! Di odotan inggak tengan olepis rin navan vahusil rae xil na Hi, e xouk vari tang di onggur xoteh rae xil ak melele xa otesemae tengan lamuxol pok.”
Ngan xil xa lasoh ladi visal Pol lasel xati labit, “?Ulum takan ti xa di osepsisil vatixar na pris xil na Hi iaxai?”
E Pol bit rilomun ni mi xil bit, “Tuxoli xil, natnakil ti li xa xi be vatixar na pris xil. Vahit nakila, ma ninapol ni ti namak vengan xa Vanuvei Eo na Hi di biteni bit, ‘Munaso ti sepinien xil xa misa naha xat vat tei na moletin namim xil.’ ” (Eks 22:28)
Melele xa Pol pus kila xa rute e ngan xil xa ladi e Kaonsel ak labe Satusi xil, e rute ngan xil mun labe Farasi xil, mikei nggeih bit, “Tuxoli xil te hal Isrel, inou nabe Farasi tei e nabe nat Farasi tei. !E di nasoh inggak pe metemim vengan xa nake reitin xa moletin mikila imea rilomun ra maten!”
Melele xa misepin mak, Farasi xil del Satusi xil langor del xil mun tang e ladipas xil labe vanute lu. Langor mak vengan xa Satusi xil latake reitin ti xa moletin mikila imea rilomun ra maten, e lanemi labit masxaxa del ninin xil latovuol. E Farasi xil lake reitin e neta xatel vus ak. Ngongoren ak mei be himetu, e rut titsa xil te rae na Mosis xa lamos e Farasi xil lamea e lasepin nggeih labit, “Xamem matakamet ti neta vasa vata xat rin na moletin ak. !Xos be reitin mak xa masxaxa mu ninin tova tesepin mini!” 10 Ngongoren ak mei be himetu e sangas vaeen vastal en. Misak ni, vatixar na moletin xil te vaeen ulin mikan xa linatal papas Pol. Ma misemae ni moletin nan xil tengan lihe tan e lital rat Pol ra hexil, e litel rilomun ni lihe nim mae.
11 E vongien nen tak, Pol pus Suv Iesu mei misoh visali e biteni mini bit, “Ulum nakan ti. Xouk otesep usil kuh nou inggak e Serusalem. Ma ha usepin ni imak mun tang e Rom.”
Rut Siu xil labein xati tengan lihas vin Pol
12 Ut milan e melengien sav, rut Siu xil lamei vituei e labein xati tengan linaxanien ti mu linamu ni ti neta ituxoh melele xa lihas vin Pol. 13 Ngan xil vus xa latemae e lingxatien ak lateli hanutap lu (40). 14 Di, labe visal vat xil na pris xil del elda nae xil mun e labit mesen ni mi xil labit, “Xamem mabein xati nggeih xa munaxa ti mu neta ituxoh melele xa muhas vin Pol. E xosxa muhur xotehi, ma Hi isa pangasien mi xamem. 15 Mak, ma xamim itel ngan xil te Kaonsel musa sepinien iha mi vatixar na moletin te vaeen xil tengan itel Pol imei mun visal xamim. Muluvosi taxa iemim bei tengan muteong kuhi ni vatei mun tengan mukila mulepis kuh rin nan. E xamem, muxus tili e suse tengan muhas vini, e natuxoh xamim ti inggak.”
16 E metilou na Pol nggur longeongen usil lingxatien ak. Misak ni, miloh ba be nim ma moletin te vaeen xil xa maen ni tengan vapus pap nan. Di, bit mesen lingxatien ak mi Pol. 17 Ma Pol mikes moletin te vaeen tei bemei e biteni mini bit, “Utel horam maxoe ak iha tengan ha ipus vatixar namim vengan xi nggur sepinien tei tengan ihit rati mini.”
18 Ma moletin te vaeen ak dela ba pus vatixar nan e biteni mini bit, “Pol xa de nim te xeih tekes nou natehe visali, e misis nou tengan nitel horam maxoe ak imei visaluk vengan xa xi nggur sepinien tei tengan ihit rati minuk.”
19 Ma vatixar dal xat he horam maxoe ak, e melele xa be xalu kestang ludi e misisi bit, “?Naha vari obit ovit rati minou?”
20 Ma xi biteni mi vatixar ak bit, “Rut Siu xil labein xati ngamu da xa visuvong, mei lisisuk tengan utel Pol ihe visal Kaonsel nae ixoni ngan xa iexil bei tengan lilong ti mun neta usil rin nan. 21 E onahusil ti li naha xa xil lihiteni vengan xa vanut moletin nae xil ti lixus tili. Reitin, moletin hanutap lu (40) mu mili iaxa labein xati nggeih xa linaxanien ti mu linamu ti neta ituxoh melele xa lihas vin Pol. E taxeak tang, di labue xat xil ngamu e ladatiluk sutang tengan umaen Pol ihe hexil.”
22 Melele xa vatixar ak milong sepinien nan xil, biteni mini bit, “Onahiteni ti mi moletin tova xa omei obit sepinien ak minou.” Di, misil horam maxoe ak ba.
Hi misak ni ngan xil te kavmen te hal Rom lasikoe xol meulien na Pol
23 Ma, e mahis nen tak, vatixar mikes vat lu na vanut moletin te vaeen xil lumei e biteni mi xalu bit, “Mulivue xat moletin xil te vaeen xil namim xa lihe handred lu (200) tengan muhe taon te hal Sesaria e naen klok vongien tak. Mukakao vituei itel moletin hanutap tol e he xalu mun (70) xa liloh ni hos xil, e itel moletin te sosoen xil mun lihe handred lu (200). 24 Musa hos tova mun mi Pol tengan iloh en, e mutel kuhi ha mulingi pe he Filiks xa be vat te kavmen te hal Sudea xa de taon te hal Sesaria.”
25 Di, vatixar ak midis uvei tei tengan ha lisa ni mi vat Filiks xa misepin ni mak:
26 “Vat tehos te kavmen Filiks,
“Inou, Klodias Lisias, nabit bos mahis minuk.
27 “Moletin xa nasa ni bat iaxai, Siu xil latetal xati e sangas lavas vini. E melele xa natekameti xa xi be hortan xati te hal Rom, natemanon tetel moletin te vaeen navan xil e ba matehur rati ra hexil.
28 “Di, ieok tehei tengan nakil ti xa latemaxan veneh, ma natetela tehe visal kaonsel nae. 29 E melele xa di nateong ni sepinien nae, natekameti xa di lasepsisili latehit tehur xoteh rae nae xil kestang e rin te neketen nae. E moletin ak tenapol ni ti neta vasa xa vapin tengan lavas vini mu lalingi e nim te xeih ven.
30 “Dutou sung, natehur longeongen usil lingxatien tei xa vanut moletin xil lapol ni tengan lavas vini. Misak ni, vatakes, nasa ni bemei mi xouk. E natesemae ni ngan xil xa di lasepsisili tengan lihat lihit kil rin nae minuk. Ngan ak be holesok xil xa nakila namiteni usili rin ak. Namesuk.”
31  Moletin te vaeen xil lalong xat naha xa vatixar nae tesemae ni mi xil. Ma e vongien nen tak, xil ladel xat Pol ba labe taon te hal Antipatris. 32 Ut milan, moletin te vaeen xil xa latekakao tang ladilomun labe Serusalem. E ngan xil xa laloh e hos xil ladel Pol nga tang laba. 33 Melele xa laduxoh taon te hal Sesaria, laba labe visal vat te kavmen, e lasa uvei na vatixar nae mini. Di, laling Pol de hen.
34 Melele xa vat te kavmen Filiks buli uvei ak bus, misis Pol tengan vahit kila xa xi nggo provins xave. Melele xa mikameti xa Pol be te hal Silisia, 35 biteni mini bit, “Momal. Inou nilepis ngongoren namim e von koten navan melele xa ngan xil xa di lasepsisiluk limei lituxoh inggak.” Di, Filiks misemae ni tengan ha liketeh xol Pol e nim xa mahulong xa suv toto Herod tepol ni.*
23:1 Pol 24:16 23:2 Sion 18:22-23 23:3 Esek 13:10-15; Lev 19:15 23:6 Pol 4:2; 26:5; Plp 3:5; Pol 24:15,21 23:8 Mat 22:23 23:9 Luk 23:4,14,22; Sion 18:38; 19:4,6; Pol 25:25 23:11 Pol 18:9; 19:21; 27:24; 28:16,23 23:14 Pol 25:3 23:27 Pol 21:30-33; 22:27 23:28 Pol 22:30 23:29 Pol 18:14-15; 25:18-19; 23:6; 23:9; 26:31; 28:18 23:30 Pol 24:5-8; 25:5 23:34 Pol 22:3 * 23:35 Suv toto Herod ak be Herod xa Mahulong xa temat dutou ni melele xa Iesu tepot. Xi vari iaxa tesemae ni tengan lipol ni nim mahulong ak. E melengien xil na Pol, moletin te vaeen xil tang lateti en.