28
Pol dutou ni moletin xil te hal Malta
Melele xa xamem vus ba maduxoh ut, malong kila sung xa aelan ak, lakesi ni ‘Malta.’ Moletin xil te rute ak lapol ni bos mi xamem e langgur pilei xamem. Xil lapol ni upang tei xa eilep e di madale vengan xa us mus e masoh nggat xamem. Pol mun di mileh viton av tengan vaso ni vahe upang. E melele xa di miso ni be upang, tetal tesa tei mistal nggo vanut av xil ak, mei mingar xat hen, e murur tang en. Melele xa moletin xil te rute ak lapusi xa tetal ak di murur de he Pol, labiteni mi xil mun tang labit, “Xos moletin ak tehas vin moletin tova vengan xa, tave ti neta xa tamat ti e tas, hi nar xa rakesi ni ‘Hi te lepisien’ tamaen ni ti tengan vameul vata.” E Pol misin rat tetal ak be upang, e neta ti taxula. Moletin xil di ladatili tengan hen vatep mu vamot tang vamat. E melele xa ladi nousav e latapus ti neta vaxula, xil labiles nenemien nae e labit, “!Ei, xos moletin ak be hi tova!”
Tave sotin ti ra rute xa matetuxoh ut en, moletin tei xa eilep te aelan ak da, hisen Pablias. Xi nggur pilei xamem e tan nan e milaxat kuh xamem melengien tol (3). E melele nen ak, tame Pablias mesei. Ven minggan e miloh en pupu, misak ni, pat dat mak. Pol milong usili e ba misao ni. Melele xa be nim man, miling hen da en e misis xole. Pol ni bus, ma tame Pablias mei bos rilomun. Melele xa moletin xil te aelan ak lalongeong ni, mosav xil mun te aelan ak xa lamesei lamei visal Pol, e Hi pol ni xil vus mei labos rilomun. 10 Misak ni, xil lasa sanien xil holu mi xamem. E laso viton holesok xil hao mun tengan itutou ni suse namem melele eah xa mustokovein xil muha.
Hi pol ni suse sav tengan Pol vatuxoh Rom
11 Madi aelan ak te hal Malta aveti tol (3). Di, makamet tuturil tei na mol‑Aleksandria xil xa texus tete aelan ak ra an tesa. Tuturil ak, lateseh nanao na hi lu xa lubit lube meah en, hisealu be Kasta xal Polakis. E lamaen xamem maba en. 12 Ma, maloh ba e maduxoh taon tei e kantri te hal Sisili xa lakesi ni Serakus. Madi rute ak melengien tol (3). 13 Di, maloh ba maduxoh taon tei te hal Itali xa lakesi ni Rikiam e provins te hal Itali, e madi en melengien tei. Di, ut milan, votiang tei mistal nggo saot e mei divin temanon ni xamem. Misak ni, e melengien lu tang, ba maduxoh taon te hal Puteoli. 14 E rute ak, makamet moletin vutei xil xa labe Kristin ngamu, e lasis xamem tengan mati visal xil wik tei. Melele xa mabe reling xil, maba mun e suse namem tengan mave taon xa mahulong te hal Rom. 15 Melele xa Kristin xil te hal Rom lalongeong ni usil meien namem, lakakao lamei tengan lavisu mi xamem e suse. Rute xil ladatil xamem e taon xa lakesi ni ‘Von Posen na Apias,’* e rute xil ladi nga e taon xa lakesi ni ‘Nim te Paten Tol.’ E melele xa Pol pus xil, xi besi xi pupu e memes Hi ve xil.
Pol bit rat rin nan mi Siu xil te hal Rom
16 Melele xa maduxoh taon xa mahulong te hal Rom, kavmen te hal Rom maen Pol tengan ha ita nga tasen e nim tei itel xat moletin te vaeen tei xa di miketeh xole ituxoh melele xa lilepisi e von koten.
17 Melele xa melengien tol mitavi, Pol mikes viton vat xil na Siu xil lamei vituei e totanen tei. Melele xa mei ladi vituei, Pol biteni mi xil bit, “Tuxoli xil te hal Isrel, namei inggak nggoni vatxeih tei vengan xa mol‑Serusalem xil latetal xat nou e lateling nou natete e he mol‑Rom xil. Latepol ni minou, neta sav xa natnapol ni ti neta vasa vaha xat moletin nar xil, mu vaha xat sexien hos xil xa avu nar xil latepispisi ni mi xir. 18 Melele xa mol‑Rom xil latelepis rin navan, iexil tehei tengan lamaen nou ha veok vamase vengan xa latnakamet ti neta vasa xa inou natepol ni tengan lakin maten minou ven.
19 “E melele xa vat xil na Siu xil latesin nenemien nae, napusi xa suse navan minggonaxon. Misak ni, natesisi tengan limaen nou nimei inggak tengan ha nipus suv toto xa mahulong te hal Rom e xi iaxa ilepis rin navan e von koten nan. E natnapol ni ti tengan masa nenemien tesa vaha xat mol‑Isrel xil xa labe moletin navan xil xati. 20 Mak iaxa nakes viton xamim mumei visal nou tengan nipus xamim e nikila nisep kil holesok xil xa testal minou mi xamim. E ieok bei tengan xamim mukila xa sen xil ak di xat nou vengan xa naling nenesien navan e ngan xa Hi tehit xati mi mol‑Isrel xil xa isa ni imei tengan iteh meulien e xir.”
21 Vat na Siu xil labit rilomun ni mini labit, “Xamem matahur ti uvei vaxo provins te hal Sudea xa vahit usiluk mi xamem. Mu tuemem tovuol xa vamei inggak vatel longeongen tei mu sepinien tova xa vasa usiluk. 22 E xamem iemem bei tengan mateong ni ti mu nenemien nam xil vengan xa makila xa, e ut xil ngasen, moletin xil di lasepin misa ba ni vanut Kristin xil xa xouk obe tei e xil.”
23 Ma vat xil na Siu xil laling xat melengien tei xa Pol mikila isepin mi xil. E melengien nen ak, Siu xil holu lamei e rute xa Pol da en. E makoe nen ak ba duxoh vongien, Pol misep kil suse xa Hi mei ihe suv toto na moletin xil en mi xil. Pol misak pisi tengan vapisen ni vaxo rae xil na Mosis e tisen xil na provet xil xa Iesu be Mesaea na Hi. 24 Rute e xil lake reitin e sepinien nan. E rute e xil, latake reitin ti en. 25 Ma xil di langor mi xil mun tang. E melele xa labit ti lava, Pol miso sepinien ak ba mi xil bit, “Naha xa Ninin Eo tehiteni mi avu namim xil texo provet Aesea temal tevi xa tehit,
26  ‘Ha uhit lelen ni mi moletin xil ak uhit,
“Xamim muteong vuma … e munalong kil ti neta.
Muketeh vuma … e munapus kil ti neta.”
27  Vengan xa tinexil nggeih,
di laki xol vurangexil e di label xat metexil.
Xil lapol ni mak vengan iexil ti tavei lapus kil neta ngan ni metexil,
mu lalong kil neta ngan ni vurangexil.
Reitin, xosxa linamak ti,
ma xil likil kuh koute te sepinien navan,
tinexil mei imerou e lihiles meulien nae,
e inou mei nital rat xil ra mesien nae xil.’ ” (Aes 6:9-10)
28 E hoxalite te sepinien na Pol, xi biteni mi xil bit, “Mak, ma ieok bei tengan mukila xa Hi di misa longeongen hos nan usil suse teteh meulien en ba mi ngan xil xa latave Siu ti. !Xil iaxa lilonge e liling neketen nae en!” 29 
30 Huram lu (2), Pol de nim tei xa di minggale e aveti xil vus ni mani nan. Inggak, di nggur pilei moletin xil ngasen xa mei di lasao ni. 31 E rute ak, Pol mikila vahithiteni usil suse xa Hi mei ihe suv toto na moletin xil mi ngan xil vus xa lamei visali, e di pispisi mi xil usil Suv Iesu Kristo. Moletin tovuol vamei vasak tengan vasikoe xol naha xa Pol di pol ni. Ma Pol ulin takan ti e di pol del sien.
28:2 2Kor 11:27 28:5 Mak 16:18 28:6 Pol 14:11 * 28:15 ‘Von Posen na Apias’ be taon tei xa be 69 kilomita ra hal Rom. 28:15 ‘Nim te Paten Tol’ be taon tei xa be 53 kilomita ra hal Rom. 28:16 Pol 24:23; 28:30 28:17 Pol 24:12-13; 25:8 28:18 Pol 23:29; 25:25; 26:31-32 28:19 Pol 25:11 28:20 Luk 2:34; Pol 24:15; 26:6-7 28:22 Pol 24:14 28:27 Sam 67:2; 98:3; Aes 40:5; Luk 3:6; Pol 13:46; 18:6 28:29 Rut vanuvei matu xil te Polien laling sepinien ak xa bit, “E melele xa Pol biten sepinien ak, Siu xil latehe relingi. E lasel mi xil mun tang.” 28:30 Pol 28:16