2
Pol bit lelen naha xa ipisen kila iaxa mei rilomunen na Iesu Kristo di bemei sangas
Tuxoli e hinoxoli nametel xil, iemetel bei tengan matsepin mi xamim usil melele xa Iesu Kristo, Suv nar, imei rilomun en e ileh viton xir tengan ha riti visali. Matdakes xamim li, tengan munanexo ti e munatemanin ni ti ve sepinien te luvosen xa bit Suv Iesu temei rilomun ngamu. Tave ti neta xosxa moletin tei bit nggur longeongen ak nggo Ninin Eo, mu nggo moletin tova, mu nggo uvei tei nametel, munake reitin ti en. 3-4 Reitin, munamaen ti moletin namei naluvos xamim ni sepinien nan, vengan melele xa Suv Iesu imei rilomun en mei itutou ni melele xa moletin xil likavitou ni Hi e livae itela, e moletin xa di misin rae xil na Hi mei istal. Xi isepin iha xat holesok xil xa moletin xil di lamot mi xil e labit labe hi nae xil. Xi ipo xi mei ihe nesao ili xil vus. E ngan xa isa mak mu iaxa xi ha itotan ite vangit Nim Eo na Hi e ihithiteni xa xi be Hi reitin. E mukila xa Hi teling xati ngamu xa moletin ak ha ihe Upang. ?Midep vari? ?Iemim bovorong ni xa natesep usil holesok xil ak ngamu e melele xa nateta tamu visal xamim?
E xosali, mukila xa Hi teling neta tei xa di misikoe xol moletin ak tengan nastal ti mu, vengan xa Hi teling xat melengien ngamu xa imaen moletin ak istal en. E rapusi be reitin xa ngan xa di misak ni moletin xil di lasin rae xil na Hi di tuei pol xuxus. E Hi teling neta tei xa bar xati ituxoh melele xa teling xati tengan ha ven imase rilomun. E melele xa imaen ni iha, moletin xa di misin rae xil na Hi mei istal. E melele xa Suv Iesu Kristo imei rilomun, minehinen te xeihen nan isak ni tenbe moletin ak imel ve ulikanen. Iesu ihui tang e moletin ak imat vari.
E itiamu ni melele xa Iesu Kristo istal en, Temat isa xeihen mi moletin ak xa di misin rae xil tengan isak ni ikila iluvos moletin xil ixo merekel xil e neta xil mun xa tellep xa xil litemanin ni. 10 Reitin, ixo suse xil holu, xi iluvos moletin xil vus xa ladi e suse tengan ha lihur pangasien xa misakras vavus. Xil lihur pangasien ak vengan xa iexil ti tavei tengan laling eheien nae e sepinien te reitinen xa mikila vateh meulien e xil. 11 Imak, ma Hi isa nenemien tei xa isak ni moletin xil linem ras reitinen tengan moletin ak mei iluvos xil e isak ni xil mei lineket e luvosen ak. 12 Imak, ma melele xa Hi ilepis rin na moletin xil, isa pangasien mi ngan xil vus xa latake reitin ti e sepinien te reitinen usil Iesu Kristo e iexil bei tesaen mak mu.
Hi tehosei Kristin xil tengan lihur meulien
13  Tuxoli e hinoxoli nametel xil xa Hi Suv ien bei xamim vus, vehakut xametel di matomes Hi ve xamim. Ngan ak momal vengan melele xa Hi tenapeas ni ut etan ti mu, tehosei xamim ngamu tengan iteh meulien e xamim. Xi di miteh meulien e xamim nggo xeihen te Ninin Eo xa mikas moten meulien namim memese. E xi tehosei xamim texo neketen namim e sepinien te reitinen usil Iesu Kristo. 14 Hi tekes xamim texo longeongen hos xa mattehithiten mi xamim tengan mukila mumos e minehinen te xeihen na Iesu Kristo, Suv nar. 15 Ma, tuxoli e hinoxoli nametel xil, musoh ixeih e neketen namim e muteli ixeih e holesok xil xa mattepispisi ni mi xamim texo sepinien mu uvei nametel.
16 Eheien na Hi Tamer de xir, e nggo eheien hos nan, xi ti isak ni tinexir mei ihos vehakut xa vehakut, e ti isak ni nenesien nar en mei ixeih mu. E matsis tengan Iesu Kristo, Suv nar, xal Hi Tamer 17 lalisak ni nenemien namim mei ihos e lalisa xeihen mi xamim tengan kakaoen namim e sepinien namim xil vus imal tevi.
2:1 1Tes 4:13-17 2:3-4 1Tim 4:1; Sion 17:12 2:3-4 Dan 11:36; Esek 28:2 2:8 Siob 4:9; Aes 11:4; Rev 19:15 2:9 Mat 24:24; Rev 13:11-13 2:11 2Tim 4:4 2:13 1Tes 1:2; 2Tes 1:3; Dut 33:12; Sion 15:16; Efes 1:4 2:13 1Tes 4:7; 5:9