3
Pol ien bei tengan Kristin xil lisis ve polien nan
Ma, tuxoli e hinoxoli nametel xil, ieok bei tengan musis li ve xametel tengan sepinien na Hi ikila iloh itemanon ihe rute xil vus, e moletin xil xa lilonge liteli en e limerere ni ixoni ngan xa xamim mutepol ni. Musis mun tengan Hi isikoe xol xametel ra moletin tesa xil xa sexien nae xil mikavui. Xil di lasak tengan lapurun xametel vengan xa xil holu latake reitin ti e longeongen hos ak.
E munem xati xa Hi pipin tengan muling nenesien namim en. Xi isak ni xamim muxeih mak mu e isikoe xol xamim tengan Temat xa be vatit tesaen misakras vapurun xamim. E vengan xa di munggusil xat kuh Suv Iesu, matkil kuhi xa di mulong xat naha xa mattesemae ni mi xamim ngamu, e ti mupol sen naha xa di matbiteni e uvei ak.
Matsis tengan Suv Iesu itel xat xamim ha ituxoh melele xa mukil kuh eheien na Hi e isak ni xamim mei musoh ixeih e neketen namim ixoni ngan xa Iesu Kristo mun tepol ni.
Pol misel xat Kristin xil tengan linave homah ti
Tuxoli e hinoxoli nametel xil li, di matsemae ni mi xamim e his Iesu Kristo, Suv nar, tengan munamos ti natel ngan xil te sias xa labe homah xil, xa di latahusil sexien ti xa mattesa ni mi xil. Xamim mukil kuh sexien nametel xa matnave homah xil ti melele xa mateti visal xamim, ma momal tengan muhusil xat sexien nametel ak. Anien xil vus xa mattea ni mattexale. Matepol te xeih e vetin nametel teleh tehe holu. Melengien xil e vongien xil di mattepol texeih tetel hemem tengan matokamet mani xa vapin ve meulien nametel tengan matnapol ni ti nameas mi xamim. Tave ti neta xa matkila matsis tutouen mi xamim vengan xa matbe eloheoh xil na Iesu, matnapol ni ti. Matnapol ni ti vengan xa iemetel tehei tengan matopisen sexien te meulien xa xamim mukila muhusili. 10 Vengan, melele xa matteti tamu visal xamim, munem xati xa mattesemae ni mi xamim mattehit, “Xosxa moletin tova di misin ni tengan ti vapol, ma munasa ti anien mini.”
11 Matobit rilomun ni sepinien ak vengan mattehur longeongen xa rute e xamim labe homah xil tang. Latapol ti, e dit latup ngoxil e rin na mosav xil. 12 E his Suv Iesu Kristo, di matsemae ni hisit moletin xil ak e matosel xat xil tengan litit votei e lipol ixeih tengan likila lilaxat kuh tim sae xil.
13 E xamim, tuxoli e hinoxoli nametel xil, munave mah ti tengan ti mupol ni naha xa momal. 14 Xos rute e xamim xa mudi latalong xat ti sepinien xa mattetisi e uvei ak. Xosxa imak, ma mupus kil xil e munamos ti mun natel xil tengan mei lihe unoun ve sexien nae. 15 E munapol ni ti mi xil naxoni ngan xa labe elu namim xil. E‑e, musel xat xil ixoni ngan xa labe tuemim xil e neketen.
Sepinien kor
16 Matsis tengan Suv Iesu, xa be Suv te tomat, iti mi xamim vus, e isak ni tomat iti e meulien namim e melengien xil vus e ixo suse xil vus.
17  Inou Pol, di nasa bos makoe navan mi xamim. Sexien xa di nadis sepinien ak be simeleleen navan e uvei xil vus xa di nasa ni.
18 Matsis tengan eheien hos na Iesu Kristo, Suv nar, iti mi xamim vus.
3:1 Kol 4:3; 1Tes 5:25 3:3 1Kor 1:9; 1Tes 5:24 3:4 2Kor 7:16; Kal 5:10; 2Kor 7:15; 1Tes 4:10 3:6 Mat 18:17; Rom 16:17 3:7 Plp 3:17; 1Tes 1:6 3:8 1Kor 4:12; 1Tes 2:9 3:9 Mat 10:10; 1Kor 9:4,6; 4:16; 1Tes 1:6 3:10 1Tes 4:11 3:11 1Tim 5:13 3:12 Efes 4:28; 1Tes 4:11 3:13 Kal 6:9 3:14 1Kor 5:9,11 3:15 1Tes 5:14 3:16 Rom 15:33; 1Tes 5:23 3:17 1Kor 16:21