2
Iesu pol ni moletin tei xa misakras vakakao mei mikakao
Mat 9:1-8; Luk 5:17-26
Melengien vahis mei mitavi, e Iesu dilomun be taon te hal Kapaniam. E moletin xil te rute ak lalongeong ni xa de tim. Ma moletin xil holu mei lapolu e nim ak, e moletin xil holu mun dit lasoh e hale. E Iesu di misetu ni sepinien na Hi mi xil. Melele xa Iesu di tamu misetu, moletin hat (4) lamei e lapo moletin tei xa misakras vakakao de suon man tengan lalingi pe met Iesu. E vengan xa moletin xil langgonaxon pupu, lapusi xa lasakras lave sangas visal Iesu. Ve rin ak, xil lapeou labe hilim nesao, ladal rerat rut hilim ak momal ni rute xa Iesu da en, e lapol ni mei be mesal tei. Di, lasae ni moletin ak de suon man be tan e rute xa Iesu da en. E melele xa Iesu pus naha xa xil lapol ni, pus kil neketen nae e biteni mi moletin ak bit, “Tuxoli, xosali, inou naserev rin nam ra tesaen nam xil pe met Hi.”
E melele xa titsa xil te rae na Mosis xa ladotan inggak lalong sepinien xa Iesu biteni, laseputut ni nggo nenemien nae labit, “?Veneh ma moletin xai di misa hisit sepinien ak ba xat Hi? !Xi di pet rat tasen ni xi bit xi pipin ni Hi vari! Vengan xa Hi kestang mikila vaserev rin na moletin xil ra tesaen nae xil pe meten.”
Melele xa di lanem usil holesok xil ak, Iesu mikil nenemien nae, ma biteni mi xil bit, “?Veneh ma di munem mak? Temale tang tengan namiteni mi moletin ak xa misakras vakakao namit, ‘Naserev rin nam ra tesaen nam xil pe met Hi’ vengan xa musakras mupusi xosxa nanggur xeihen tengan nipol ni. E nggeih tengan namiteni mini namit, ‘Utamea, uvulun suon mam, e ukakao uha,’ vengan xa xamim ti mupus kila xosxa nanggur xeihen tengan nipol ni. 10 E tengan xamim mupus kila xa Nat Moletin nggur xeihen e ut etan tengan vaserev rin na moletin xil ra tesaen nae xil e tengan vasak ni moletin xil mei vahos rilomun, mupus ngan ak …” Di, Iesu biles, pus moletin xa misakras vakakao e biteni mini bit, 11 “!Nabiteni minuk, utamea, uvulun suon mam, e utilomun uhe tim!”
12  Vatakes, pe met moletin xil, moletin ak mitamea, bulun suon man e poe ba be reling xil. Melele xa moletin xil lapusi mak, latemanin e lapet rat his Hi labit, “!Ueee la la li! !Ratapus ti mu neta tova xa vamak!”
Iesu mikes Matiu Livae tengan ihusili
Mat 9:33
13 Di, Iesu be reling rute ak e mikakao ba be seri Oei Kaleli. Moletin holu mei lakapis xole e xi di pispisi mi xil. 14 E melele xa Iesu di mikakao ba, xi pus moletin tei xa dotan de nim te polien nan xa hokorong, hisen Matiu Livae, nat Alveas. Xi di mileh takis ra Siu xil tengan vasa ni sung vaha mi kavmen te hal Rom. E melele xa Iesu pusi, mikesi bit, “!Amei! !Uhusil xat inou e mei uhe moletin tei navan!” Ma Matiu Livae mea, mistokovein polien nan xil, e nggusil xat Iesu.
15 Dutou ni, Iesu del moletin nan xil labe tim sa Matiu Livae e ladotan del moletin hao te takis e moletin sav xil mun xa lasa pe met Siu xil xa latehusil Iesu latehe nim ak. E melele xa Iesu del moletin nan xil ladotan e di langganien vituei, rut moletin tesa sav xil ak di langganien vituei del xil. 16 Rut titsa xil te rae na Mosis, xa labe Farasi xil mun, lapusi xa Iesu di ngganien del moletin xil te takis del moletin tesa sav xil. Misak ni, xil lasis moletin xil na Iesu labit, “?Veneh ma titsa namim di ngganien del hisit moletin tesa xil xa lamak?”
17 E melele xa Iesu milonge, biteni mi xil bit, “Moletin xil xa lanemi labit lamal ngamu iexil ti tavei tengan lava lapus tokta. E ngan xil kestang xa lakila xa lamesei iexil bei tengan lapus tokta. Ma inou natamei ti tengan nakes moletin xil xa lanemi labit lamal ngamu tengan lihiles e lihusil inou. E‑e, namei tengan nakes ngan xil xa lapus kil mesien te tesaen nae xil tengan lihiles meulien nae e lihusil nou.”
Sexien te pispisien hu na Iesu misav ni sexien matu na Siu xil
Mat 9:14-17; Luk 5:33-39
18 Vatei, e melele xa moletin xil na Sion Baptis del Farasi xil di labal ni anien, rut moletin xil mei lasis Iesu labit, “Moletin na Sion xil del Farasi xil di labal ni anien tengan lasis. E mapusi xa moletin nam xil latapol ni ti sexien ak. ?Veneh vari?”
19 Ma, Iesu dei vole ak mi xil bit, “Melele xa moletin tei miteli, ngan xil xa lamei ve anien nen ak, labesi xil, ma lasakras laval ni anien e melele xa xi da tamu visal xil. 20 E melengien xil ti imei xa moletin xil mei lihur rat ngan xa miteli ihe reling xil. E melengien ak vari, xil lilonge isa ven e lihal ni anien sung.”
21 Di, Iesu dei vole tei mun mi xil bit, “Moletin tovuol xa vatil xol eising matu tei vatel saxut kaliko tei xa be neta hu. Vengan melele xa ikasi, kaliko xa be neta hu mei ileten pupu, ma ital papas eising matu ak e mei imeseh mak mu. 22 E suse nen ak, moletin tovuol vateh uaen hu vahe valite matu tei xa lapol ni ni hilbe sipsip vengan nggeih ngamu. Vengan xa xosxa ipol ni, ma uaen hu ak isak ni valite teni ikaio e imahoe. Maxani, valite ak isa, e uaen imie ihe tan. Misak ni, moletin xil ti liteh uaen hu ihe valite xa be neta hu vengan xa memerou tamu e mikila ikaio. Imak, ma valite teni ihos e uaen mun xa di en ihos.”*
Iesu misa pispisien tei usil Sabat
Mat 12:1-8; Luk 6:1-5
23 E Sabat tei, Iesu del moletin nan xil langgur xoteh naho tei te uit. E melele xa di lakakao laba, mae nggat moletin nan xil, ma di laki xoteh utut uit xil e di langga ni. 24 E melele xa Farasi xil lapusi, lasepin mi Iesu labit, “Pus ti mu. Moletin nam xil di lapol ni polien tei xa nggur xoteh rae na Mosis usil Sabat.”
25 E Iesu bit rilomun ni mi xil bit, “?Midep? ?Xamim mutavuli ti naha xa suv toto Deved e moletin nan xil latepol ni melele xa mae teat xil e iexil tehei pupu tengan lavanien ti? 26 Deved tehe vangit Nim Tavolin na Hi e tehur beret eo teni. Ngan ak testal e melele xa Abiatar tehe vatixar na pris xil. E xi temaen suv toto Deved tengan vahur beret ak, neta sav xa pris xil kestang lakila lava ni, e Deved tesa ni sung mi moletin nan xil tengan lava ni.”
27 Di, Iesu bit kil koute te sepinien nan mi xil bit, “Hi tepol ni Sabat tengan vatutou ni moletin xil. Tenapol ni moletin xil ti tengan latutou ni Sabat. 28 Mak iaxa, Nat Moletin be Suv te holesok xil vus, e te Sabat mun.”
2:5 Luk 7:48 2:7 Sam 103:3; Aes 43:25; 1Sion 1:9 2:8 Mat 16:8 2:12 Mat 9:9-13; Luk 5:27-32 2:14 Mat 8:22; 19:21; Mak 10:21; Luk 9:59; 18:22; Sion 1:43; 21:19,22; Mat 4:20,22 2:16 Mat 11:19; Luk 7:34; 15:1-2 * 2:22 E vole xalu ak, Iesu di biteni xa pispisien hu nan xil di nggusil sexien hu xil tang, e misakras vahusil xat pispisien e sexien matu xil na Siu xil. 2:24 Dut 23:25 2:25 1Saml 21:1-6; 2Saml 15:35; Lev 24:5-9 2:27 Eks 20:8-10; Dut 5:12-14