3
Iesu pol ni he moletin tei mei bos rilomun e Sabat
Mat 12:9-14; Luk 6:6-11
Iesu dilomun be nim te pispisien. E moletin tei de rute ak xa hen misa. E rut moletin xil mun ladi xa iexil bei tengan lalang ves neta tova xa misa xa Iesu pol ni. Ma, di lale mah xat Iesu tengan lapus pisi xos ipol ni he moletin ak mei ihos rilomun e Sabat. Misak ni, Iesu mikes moletin ak tengan mei vasoh pe met moletin xil. Di, misis moletin sav xil bit, “?Rae na Mosis di maen xir tengan rakila rapol ni naha e Sabat? ?Tengan ritutou ni moletin, mu ripurun ni? ?Tengan riteh meulien en, mu rihas vini?” E xil latavit ti neta mini.
E melele xa Iesu miketeh mikapis xol xil, ien nggat xil. E melele nen mun tak, ien misae e xil vengan xa nenemien nae bon pupu. Di, Iesu biles biteni mi moletin xa hen misa bit, “!Tei momal ni hem!” E melele xa dei momal ni, hen mei bos rilomun. E melele xa Farasi xil lapusi, lastal e, vatakes, ba lamos del rut Siu xil xa di lasuv xat lelaxatien na suv toto Herod, e lasep ves suse tova tengan lavas vin Iesu vaxo en.
Moletin holu langgusil Iesu
Iesu del moletin nan xil labe Oei Kaleli, e moletin holu mun langgusili: ngan xil te provins te hal Kaleli, Sudea, e Itumea; e ngan xil te taon te hal Serusalem, Taer e Saedon; e ngan xil mun xa langgo rin sav te Oeisal Sodan. Moletin xil vus ak lamei visal Iesu vengan xa lalongeong ni naha xa xi di pol ni. E vengan xa xil labe holu mak e di langgonaxon pupu, Iesu biteni mi moletin nan xil bit ha lisak mesen bot tei xa ikila itotan en tengan moletin xil linating xati ti. 10 Ngan xil xa lamesei lating mak vengan xa lapusi xa Iesu di pol ni moletin xil holu ngamu mei labos rilomun, e labit lituxoli tengan xi isak ni mesien nae ihe reling xil. 11 E melele xa ngan xil xa ninin tesa di e xil lapusi, xil mei latingeiril mini, e lamuis kei labit, “!Xouk obe Nat Hi!” 12 E Iesu mike xat ninin tesa xil ak nggeih bit linavit rati ti mun xa xi be visi.
Iesu bosei moletin lu e le tei (12) tengan mei lihe eloheoh nan xil
Mat 10:1-4; Luk 6:12-16
13 Di, Iesu be nesao e hu tei e mikes viton moletin xil xa ien bei tengan lihusili, e lamei visali. 14 Di, bosei lu e le tei (12) e xil tengan mei lihe eloheoh nan xil, lihusil xati, e ha lihithiten longeongen hos mi mosav xil, 15 e lihol rerat ninin tesa xil ra moletin xil ixo xeihen te hisen.
16 E ngan ak be his na eloheoh xil xa labe lu e le tei (12) xa Iesu bosei xil: Saemon (xa Iesu miling hisen tei mun be Pita); 17 Temis del tuneli Sion xa Iesu tekes xalu ni ‘nat veta xalu’ (xa tamealu Sepeti); 18 Andru, Pilip, Batalomiu, Matiu, Tomas, Temis (nat Alveas), Tatios*, Saemon (xa temos e vanut moletin tei xa iexil bei pupu tengan lameluv ra he mol‑Rom xil); 19 e Sudas Eskariot xa tesa rat Iesu tehe he moletin tesa xil.
Farasi xil lakes Iesu ni Temat
Mat 12:22-32; Luk 11:14-23; 12:10
20 Melele xa Iesu bosei eloheoh nan xil bus, labe nim tei e taon te hal Kapaniam, e moletin xil holu lamei tengan lapusi. Misak ni, mesal tovuol mun tengan Iesu e moletin nan xil lavanien. 21 E melele xa ninen e tua na Iesu xil lalongeong ni xa moletin xil di labiteni xa Iesu di pol talang, xil laba tengan lasep xole e ladal xati.
22 E titsa xil te rae na Mosis latexo Serusalem, e mei laso sepinien ba xat Iesu labit, “Belsepul di mise xat moletin ak. Vengan xi be suv toto na ninin tesa xil, e di misa xeihen mini tengan vahol rerat ninin tesa xil ra moletin xil.”
23 Misak ni, Iesu mikes Farasi xil lamei visali e misepin mi xil nggo vole xil ak bit, “?Temat mikila ihol rat xi mun tang itep? 24 Xosxa moletin xil na suv toto tei di labae mi xil mun tang, ma xeihen na suv toto ak mei ihe neta sav tang. 25 E xosxa vatimol tei di labae del xil mun tang, ma his vatimol ak ikesae. 26 Ma xosxa Temat di minggol rerat ninin tesa nan xil, ma xi di bae mi xi mun tang. Xosxa imak, ma xeihen nan ihe relingi mei ihe neta sav tang.
27 “Nihit kila mi xamim ixo vole tei. Moletin tei misakras vahe nim ma silixin tei tengan valeh rerat holesok nan xil melele xa xi di tamu miketeh xole. Itiamu, ha ivar xat silixin ak. Ti, ikila ihe nim man e ileh vuol ni holesok nan xil vus.
28 “Reitin li nabiteni mi xamim, Hi mikila iketeh ihos rilomun mi ngan xil xa lapol ni hisit tesaen xil holu, mu lasep purun his Hi mun tang. 29 E moletin xil xa lasep purun Ninin Eo e polien nan, Hi misakras vaketeh vahos rilomun mi xil. Tesaen ak iti xat rin nae iha vuma … hoxalite teni ihe tovuol.” 30 Iesu biteni mak vengan xa Farasi xil latehit xi di pol nggo xeihen na ninin tesa tei xa da en.
Iesu bit usil visi iaxa be ninen e tuneli xil
Mat 12:46-50; Luk 8:19-21
31 Ma di, nine Iesu del tuneli xil lamei, e lasoh ladinga hale e nim xa da en. E lasa sepinien be nim tengan Iesu mei vapus xil. 32 E melele nen ak, moletin holu di ladotan lakapis xol Iesu, e xil labiteni mini labit, “Pus ti mu. Ninom e tumali xil ladi nga hale, e labit lapusuk.”
33 E Iesu misis xil bit, “?Ninok be visi? ?E tuxoli xil labe visi?” 34 Di, miketeh mikapis xol moletin xil xa di ladotan xorelisi e biteni mi xil bit, “Mupus ti, ngan xil ak labe nana navan xil e ngan xil ak labe tuxoli xil. 35 Ngan xil xa di lapol ni naha xa Hi ien bei, xil labe nana navan xil del tuxoli e hinoxoli xil.”
3:4 Luk 14:3 3:5 Mak 6:52; 8:17; Sion 12:40; Rom 11:25; Efes 4:18 3:6 Mat 22:15-16; Mak 12:13 3:7 Mat 4:25 3:9 Mak 4:1; Luk 5:3 3:10 Mat 14:36; Mak 6:56 3:11 Mak 1:34; Luk 4:41 3:16 Mat 16:17-18; Sion 1:42 3:17 Luk 9:54 * 3:18 Hisen tei mun tehe Sudas, nat Temis. 3:19 Mat 26:25; 27:3; Sion 18:2,5 3:20 Mak 6:31 3:21 Sion 10:20 3:22 ‘Belsepul’ be his tei xa Siu xil di lakes Temat ni, xa koute teni be ‘Suv na angelu xil.’ 3:22 Mat 9:34 3:27 E vole ak, nim ak be ut etan e silixin xa di en be Temat. E melele xa Iesu bemei e ut etan del xeihen, nggoni ngan xa bar xat Temat e ileh rerat moletin xil ra xeihen nan e na ninin tesa nan xil. 3:29 1Sion 5:16 3:30 Sion 7:20; 8:48,52; 10:20 3:31 Mak 6:3; Sion 2:12; Pol 1:14 3:35 Sion 7:17; 9:31