8
Iesu misa anien mi moletin taosen hat (4000)
Mat 15:32-39
E melele sav mun, vanut moletin xil holu lamei vituei tengan lapus Iesu. E melele xa anien ae bus, Iesu mikes eloheoh nan xil lamei visali e biteni mi xil bit, “Ieok di misae e moletin xil ak vengan xa ladi visal nou melengien tol (3) ngamu e anien ae tovuol mun. Ieok ti tavei tengan nasil rerat xil latilomun lave tim sae xil melele xa mae dit nggat xil. Maxani, vexil namal e metexil namaluxoluk e suse, vengan rute xil langgo sotin lamei.”
E eloheoh nan xil lasisi labit, “!Inggak be uruvuol! ?Rikamet anien e rute xave tengan rakila risa anien mi vanut moletin xil xa mahulong xiak?”
Ma Iesu misi xil bit, “?Beret vahis iaxa mulehi?”
Labit rilomun ni mini labit, “Beret lu e he sav (7) tang.”
Di, Iesu biteni mi vanut moletin xil tengan latotan e tan. Melele xa ladotan bus, Iesu nggur beret lu e he sav (7) e misa memesien ba mi Hi ven. Di, bul papasi e misa ni mi eloheoh nan xil tengan ha liseti mi moletin xil, ma xil lapol ni. E laleh meseo vahis mun bemei mi Iesu. E melele xa memes Hi ven bus, misemae ni moletin nan xil tengan ha laseti. Moletin xil vus langganien e vange polu. E melele xa moletin xil na Iesu laba mun tengan laleh saxut anien xil, lase valeat lu e he sav (7) ba vuma … xil vus lapolu. Moletin xil xa langganien e melengien ak laduxoh taosen hat (4000). Melele xa langganien bus, Iesu misil rerat xil ladilomun labe tim sae xil. 10 E melele xa Iesu misil rerat vanut moletin xil ak labaha bus, vatakes, xi del moletin nan xil labe bot e labe rute tei xa lakesi ni Dalmanuta.
Farasi xil lasis Iesu tengan vapol ni neta tova xa eilep tengan vapisen ni xa xi texo visal Hi reitin
Mat 16:1-4
11 Vatei, Farasi xil lamei visal Iesu tengan lasak pisi. Ma, mei langor dela e lasisi tengan vapol ni neta tova xa eilep vaxo ut nesao tengan vapisen ni xa xi texo visal Hi reitin.
12 Melele xa lasisi mak, Iesu milonge misa e biteni mi xil bit, “?Veneh ma xamim, moletin xil te xosali ak, mubit mupus ti neta tova xa eilep tengan vapisen ni xa natexo visal Hi reitin? !E nabiteni reitin mi xamim xa ninapol ni ti neta tengan mupus reitinen usil inou vaxo en!”
13 Di, Iesu mea, be reling xil, e ba be bot. Di, del moletin nan xil, langgur xoteh Oei Kaleli labe rin.
Iesu misel xat moletin nan xil tengan lixuxou kuhi
Mat 16:5-12
14 Melele xa Iesu del moletin nan xil ladi tamu e bot, moletin nan xil lanem rilomun ni xa iexil bovorong ni tengan laleh beret ae vapin ni xil. Latehur beret tei takes temei e bot nae.
15 E melele xa laba, Iesu misel xat xil bit, “Muxuxou kuhi ve ‘is’ na Farasi xil e ‘is’ na suv toto Herod.”
16 Melele xa lalong sepinien nan, lasep usili del xil mun tang labit, “Xos xi di bit usil is vengan xa xir rataleh ti beret ar.”
17 E Iesu minem kil naha xa di lasep usili. Ma misis xil bit, “?Veneh ma di musep usil beret ar xa tovuol? ?!Mutakil ti mu!? ?Be reitin xa nenemien namim bon? 18 Metemim di, e mutapus kil ti neta. Vurangemim di, e mutalong kil ti neta. ?Iemim bovorong ni 19 melele xa natehul papas beret lim (5) tang tengan nasa ni mi moletin taosen lim (5000)? ?E valeat vahis iaxa polu ni rut anien xil xa muteleh viton ni?”
Labit, “Valeat lu e le tei (12).”
20 E Iesu bit rilomun ni bit, “?E melele xa natehul papas beret lu e he sav (7) tang tengan nasa ni mi moletin taosen hat (4000), valeat vahis iaxa polu ni rut anien xil xa muteleh viton ni?”
Labit, “Valeat lu e he sav (7).”
21 Di, misis xil bit, “?Ma, veneh ma xamim mutakil ti mu koute te holesok xil ak?”
Iesu pol ni moletin tei te hal Betsaeta xa meten bar mei bos rilomun
22 Melele xa Iesu bemei e metimal te hal Betsaeta del moletin nan xil, rute moletin xil ladel moletin tei xa meten bar bemei visal Iesu e ladakesi tengan vatuxoli. 23 Iesu dal xat he moletin ak e dela be reling metimal. Di, Iesu miling kusahen nan e met moletin ak, e miling hen en. Di, misisi bit, “?Taxeak, mikila opus kil neta tova?”
24 Ma moletin ak miketeh xorelis xi e biteni bit, “Napus kil moletin xil, e napusi xa langgoni vatiei xil xa di lakakao.”
25 Di, Iesu miling hen e meten xalu vatei mun. Di, melele xa moletin ak miketeh pisi mun, meten xalu mei bos e pus kil holesok xil vus. 26 Di, Iesu misemae ni bit, “Onaha ti mun e metimal, e uhe tim vari.”
Pita bit rati xa Iesu be Mesaea xa Hi tehit xati tengan isa ni imei
Mat 16:13-20; Luk 9:18-21
27 Melele xa Iesu e moletin nan xil lakakao laba, laduxoh rute tei sangas visal taon te hal Seseria‑Filipae. E inggak, xi misis moletin nan xil bit, “?Moletin xil labit inou nabe visi vari?”
28 Xil labit rilomun ni labit, “Rut moletin xil labit obe Sion Baptis. E rute ngan xil labit xouk obe provet Ilaetsa. E rute sav xil mun labit xouk obe tei e provet sav xil tetiamu.”
29 E xi misis xil bit, “?E xamim, ma midep? ?Mubit inou nabe visi vari?”
E Pita mitamea e bit rilomun ni mini bit, “Xouk obe Mesaea xa Hi tehit xati tengan isa ni imei.”
30 Di, Iesu misep xol moletin nan xil tengan linaviteni ti mi moletin tova xa xi be Mesaea.
Iesu bit lelen longpangasien, maten e mea rilomunen nan
Mat 16:21-23; Luk 9:22
31 E melele nen ak ba, Iesu bit lelen ni mi moletin nan xil xa xi, Nat Moletin, iha ihur longpangasien holu, e elda xil, vat xil na pris xil, e titsa xil te rae na Mosis lisin ni. Ti, lihas vini. E melele xa melengien tol (3) mei itavi, xi imea rilomun ra maten. 32 Iesu bit kil holesok xil vus ak mei memese kuhi mi xil. E Pita dela be rin e misepin nggeih xati tengan nasepin ti namak. 33 E melele xa Iesu biles pus moletin nan xil, xi misepin nggeih mi Pita bit, “!Temat, uhe reling nou! Nenemien nam ak di nggusil xat nenemien na moletin xil te ut etan, e tahusil nenemien na Hi ti.”
34 Di, Iesu mikes viton eloheoh nan xil del vanut moletin xil xa ladi sotin vuteili tengan lamei visali. Di, biteni mi xil bit, “Xosxa moletin tova ien bei tengan ihusil nou, ma istokovein holesok xil te meulien nan, ti, ipo eivave te maten nan e ihusil xat nou. 35 Vengan xa ngan xil xa lasak pisi tengan likenin meulien nae ve xil tang, ma meulien nae ikesae ra xil. E ngan xil xa lamaen meulien nae ikesae vengan di langgusil xat inou del longeongen hos, ma, e ut nesao, xil likamet meulien sal. 36 ?Naha ihos xosxa moletin tei ileh holesok xil vus te ut etan ak, e istokovein meulien sal nan tengan ileh holesok xil ak? !Navos ti vari! 37 Vengan xa xi misakras vasa neta ngan tengan vahur rilomun ni meulien sal nan. 38 Moletin xil te xosali ak, sexien nae mikavui tang e latave reitin ti mi Hi. Langgoni atou tei xa mikila be na tiramue tei, e ba, di maen xi mi ngan tesav mun. E ngan xil xa labe unoun tengan lavit rati xa di langgusil inou mu sepinien navan pe met moletin xil ak, inou mun, Nat Moletin, nihe unoun tengan nihit rati xa labe moletin navan xil melele xa nitilomun nimei itel masxaxa xil na Tata navan e itel minehinen te xeihen xa xi isa ni minou.”
8:11 Mat 12:38; 16:1; Luk 11:16; Sion 6:30 8:12 Mat 12:39; Luk 11:29 8:15 Luk 12:1 8:17 Mak 6:52 8:18 Ser 5:21; Esek 12:2; Mak 4:12; Pol 28:26 8:19 Mat 14:15-21; Mak 6:35-44; Luk 9:12-17; Sion 6:5-13 8:20 Mat 15:32-38; Mak 8:1-9 8:22 Mak 7:32-33 8:23 Sion 9:6 8:28 Mak 6:14-15; Luk 9:7-8 8:29 Sion 6:69 8:30 Mak 9:9 8:31 Mat 17:12; Mak 9:12; Luk 17:25 8:34 Mat 10:38; Luk 14:27 8:35 Mat 10:39; Luk 17:33; Sion 12:25 8:38 Mat 10:33; Luk 12:9