16
Paur kute mã amikôt Ximoxio ba.
Ne kam tẽ:n kam arỳm krĩraxbê Tebi'ỳr bôx ne ajte tẽ:n kam krĩraxbê Rixa'ỳr bôx. Nhym Jejukôt me ba djwỳnh'õ nhidjibê Ximoxi kam ar ba. Nã kurũm katorja ne kubê mebê idjaer'õ. Nãm nãja kumrẽx tu amim Jeju markumrẽx. Nhym bãm kute irjabê me bajtembê kregu'õ. Krĩraxbê Rixakammẽ krĩraxbê Ikônikamdjwỳ Jeju kukwakam me kamy mã: memã Ximoxi mexkumrẽx jarẽnho ba.
Nhym Paur Ximoxi'ỳr bôx ne omũn kam kum ar ro'ã ba prãm ne. Kum ar ro'ã ba prãm nhym be ar kukãm pyka kunĩkôt mebê idjaer krãptĩ ar ba. Me kute Ximoxi mar tũm. Ximoxi bãmbê me bajtembê kreguja me kute mar tũm. Ximoxi my kà krã'yr kêt me kute ajte mar. Nhym kam mebê idjaer kum Ximoxi kurê kêtmã Paur arỳm kum my nhinhu kà krãta.
Nhym kam ar tẽ. Apỹnh krĩraxkôt tẽn kunĩkôt me kute amim Jeju marmã kabẽn jarẽnho tẽ. Djeruxarẽkam Jeju kute ar anorjamẽ me kute Jeju nhõ me jao ba djwỳnhmẽ ar kabẽn ne memã arẽnho tẽ. Me kute mar ne katàt kôt kute amijo bamã ar memã arẽnho tẽ. Nhym kam ar ô'ã apỹnh me kute amim Jeju mar kute ar Jejukôt aben pydjio ba djàri tu amim Jeju mar tỳ:xkumrẽx. Nhym akati kunĩkôt me kwỳ kute Jeju mar kêtja me kôt arỳm tu amim markumrẽx. Nhym kam arỳm me krãptĩ.
Nhym ar pykabê Bridjakôt tẽn pykabê Garaxakôt tẽ. Nhym Metĩndjwỳnh Karõ arkum,
—Kwãrĩk wãnh pykabê Adjijkam memã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnh kêt, ane. Nhym kam ar tẽ:n arỳm pykabê Midjij têpo tẽ. Ne bit kute pykabê Bixinij katikôt tẽmmã. Nhym Metĩndjwỳnh Karõ akubyn ar nê.
Nhym kam ar arek tẽ:n kam amipãnh pykabê Midjij mẽ. Ne tẽ:n kam krĩraxbê Krôwadji'ỳr bôx. Nhym ar'ã akamàt ne. Nhym Metĩndjwỳnh Paurmã me'õ karõ bẽ nhym omũ. Pykabê Matenikam me'õ amiwỳr Paur 'uw nhym omũ. Nhym kum,
—Amrẽ pykabê Matenikam tẽn me ikôt apê, ane. 10 Be, Paur kute me'õ pumũnhkam bar* on pykabê Mateni'ỳr itẽm kadjy amiman abenmã,
—Be, mrãmri ne Bẽnjadjwỳr djwỳnh gwaj bajuw. Gwaj baje kàj bê memã Kritu'ã ujarẽnh ny jarẽnh kadjy gwaj bajuw, ane.
Ridjij kute tu amim Jeju markumrẽx.
11 Ne kam Krôwadji kurũm ikaton arỳm inox ne. Ne ngôkôt Xamokra'ỳr tẽ. 'Ỳr tẽ:n arỳm 'ỳr bôx. Ne ajte tẽ: nhym kam ar ijã akati. Bar kam ajte tẽ:n kam arỳm krĩraxbê Nêjapôr'ỳr bôx ne 'ã kà nhô. 12 Ne wabin kam ajte Nêjapôr kurũm pykakôt tẽ. Tẽ:n kam arỳm krĩraxbê Pirpu'ỳr bôx, pykabê Matenikam ne krĩraxbê Piripuja. Krĩrax ja ne kute raxo krĩrax kwỳ jakrenh. Myt apôx djà kutã pykabê Mateni nhikjê'ã kute krĩrax kunĩ jakrenh. Krĩraxbê Rôma nhõ me ja ne me krĩrax jao djuw mex. Bar arek kam ar iba: nhym kam ar ijã akati kwỳ apêx.
13 Nhym kam ar ijã pi'ôk ràràr. Bar kam krĩraxbê tẽn ngô rax'ỳr bôx. Kam ne mebê idjaer kute Metĩndjwỳnhmã kabẽn djà. Me nire kwỳ arỳm kam akuprõ. Bar me'ỳr tẽn arỳm me ikô'ã nhỹn kam memã idjujarẽnho dja. 14 Nhym mekôt me'õ nire, idjibê ne Ridjij. Krĩraxbê Xijxira kra 'õ. Kubê ne kubẽkà nhõr djwỳnh. Ta ne kubẽkà 'ôk nhym kamrêk. Nhym kam pi'ôk kaprĩ kadjy memã õro ku'ê. Nãm Môjdjê kukràdjà kôt mã Metĩndjwỳnhmã rax jarẽnho ba. Bar memã idjujarẽnho dja nhym Ridjij ar ikabẽn maro nhỹ. Nhym kam Metĩndjwỳnh arỳm kum amak bô nhym arỳm tu amim Jeju markumrẽx. 15 Bar kam Ridjijmẽ õ kikrekam õbikwa kunĩdjwỳ Metĩndjwỳnhmã ngômã ar angij. Nhym kam ar imã krà ne ar imã,
—Ar aje ijã amim, “Mrãmri kute tu amim Bẽnjadjwỳr djwỳnh markumrẽx”, anhỹr jabej dja gar on ikôt tẽn inhũrkwãkam anhikwã, ane. Ne kam ar imã krào dja. Bar kam kôt tẽn ũrkwãkam inhikwã.
Me kute Paurmẽ Xira Ar kubê ijê.
16 Arek ũrkwãkam inhikwã:n kam Metĩndjwỳnhmã kabẽn djà'ỳr tẽ. Nhym me prĩti'õ ar ikajpa. Me karõ punu ne ar o ba. Nhym me mã amikukãm mỳjja kute apôx'ã prĩtija kukij nhym me karõ punu mã kum arẽ. Kum arẽ nhym ô'ã prĩtija mã memã mỳjja'ã ajarẽ. Nhym kam me arỳm pãnh kum pi'ôk kaprĩ ngã. Nhym kam prĩtija nhõ bẽnjadjwỳr ar arỳm kubê pi'ôk kaprĩ kumex jamỳ. Ta ne arkum kungã nhym ar arỳm kubê amỳ.
17 Nãm Paurmẽ ar ikajpan ar ikôt arỳm ar ijo memã àkjêr tẽ. Nãm àkjêrkam memã kum,
—Ota, ar ja ne ar Metĩndjwỳnhbê kumkatimã àpênh ar ba. Ne me amã Jeju kute me apytàr'ã ujarẽnh ba, ane. 18 Nãm akati kunĩkôt memã anhỹro tẽ nhym kam arỳm ar ijã akati krãptĩ apêx. Nhym kam Paur me karõ punumã àkrên arỳm 'ỳr akẽx ne kum,
—Ẽ, Jeju Kritu kukwakam ba amã ikabẽn ne. On prĩtijamã anhiren kurũm akato, ane. Nhym kum kabẽn majmã nhym arỳm kum iren mã tẽ.
19 Nhym o ba djwỳnh ar arỳm omũn abenmã kum,
—Je, jakam prĩtija arỳm kute gwaj bamã pi'ôk kaprĩ jamỳnh prãm kêt, anen kam ar arỳm Paurmẽ Xira aro tỹm ne ar pa 'amỳ. Ne kam me rũnh'ỳr ar bjêro mõn aro bôx. Me krãptĩ kute djwỳ jamỳnh djàkam ne me bikprõnh djà. 20 'Ỳr ne ar aro bôx ne arỳm me rũnh kabem ar kudjan memã 'êx ne memã kum,
—Ar kubê idjaer ja ne ar me banhõ krĩraxkam me kunĩmã umar punu jangjênho ba nhym me arỳm kangao kumex. 21 Nãm ar me bamã atemã kukràdjà jarẽnho ba. Krĩraxbê Rômakam me ja kute me bajo aminhõ. Ne gu me ren ar kukràdjà wã man kôt ar amijo baba nhym ren me bakam me bẽnjadjwỳr rũnh ren me bakam ngryk ne. Nãm ar ã memã ane.
22 Ne kam me bu'ã me krãptĩ: amim ar kurêtuw. Nhym me rũnh arỳm ar'ã memã apnê. Me kute Ar kubê kubẽkà o pôx ne kôo ar titik kadjy ne ar'ã memã apnê. 23 Nhym me arĩk ar titik ne. Ne kam arỳm mebê ijê djàmã aro tẽn kam aro bôx. Ne kam mebê ijê djwỳnhmã kum,
—Dja ga omũnh 'ãno dja gê ar kator kêt, ane. 24 Nãm me kum ane nhym arỳm mebê ijê djà nhipôkri kumoka'êkam ar ỹr. Ne kam pĩponh amãnhkrut aktã me temã nàtjao ar te janê nhym ar wãnh nhỹ.
25 Wãnh nhỹ: nhym arỳm ar'ã akamàt kô ipôkri. Nhym ar Metĩndjwỳnhmã kabẽn ne kum ngrero nhỹ. Nhym bu'ã mebê ijê krãptĩ ar maro ikwã. 26 Nhym me aêrbê arỳm pyka amingrẽk tỳ:x nhym ô'ã arỳm mebê ijê djà par krax amingrẽk ne. Amingrẽk nhym on 'ã ijê djà kunĩ jãm amijã kurê. Nhym me kunĩ'ã apỹnh me unênh djàja arỳm amijã kurê. 27 Nhym mebê ijê djwỳnh arỳm no tỳx ne. Ne kam mebê ijê djà'ã ijê djà jãm kute amijã rênhkôt omũ. Ne kam amim,
—Je, arỳm ne mebê ijê kunĩ kato, ane. Ne kam õ kàxdjwa kajgo kaban bit kute o amibĩnmã amijo dja. 28 Nhym Paur kàj bê kum,
—Kwãrĩk wãnh amibĩn kêt. Ota, ba me ikunĩ inhỹr rã'ã, ane.
29 Nhym kam ngônhpôk'ã me ku'uw ne mebê ijê djàmã prõt ne wadjà. Wadjàn umaje tertet ne arỳm Paurmẽ Xira ar parbê tỹm. 30 Ne kam aro katon arkum,
—Ẽ, bẽnjadjwỳr ar, mỳj dja ba amijon arỳm ijaxwebê amipytà? ane.
31 Nhym ar kum,
—Dja ga tu amim Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê Jeju Kritu markumrẽx nhym arỳm ajaxwebê apytà. Anhõ kikrekam anhõbikwadjwỳ gê ar tu amim markumrẽx, ane. 32 Ne kam arỳm arkum Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽ, õ kikrekam ar ỹr kunĩdjwỳmã arẽ. 33 Nhym kam akamàt tãmkam Paurmẽ Xira arkum igot ku'õ. Nhym kam urokam ar arỳm Metĩndjwỳnhmã ngômã ar angij. Mebê ijê djwỳnhmẽ õbikwa ar angij. 34 Nhym kam aminhũrkwãmã aro tẽ. Ne kam arkum õmrõ jarẽ nhym ar õ kwỳ krẽno nhỹ. Nhym ar kunĩ arỳm kĩnhkumrẽx ne. Ar kute amim Metĩndjwỳnh markam ne ar kĩnhkumrẽx ne.
35 Nhym kam ar'ã akati. Nhym me rũnh arỳm Paur ar'ỳr krãkamngônh ar ano. Nhym ar ar'ỳr mõn mebê ijê djwỳnh kumrẽx'ỳr bôx ne kum,
—Me rũnh ne me arỳm amã, “Arkum anhire gê ar tẽ.” Nãm me ã amã ane, ane. 36 Nhym kam mebê ijê djwỳnh Paur'ỳr tẽn kum arẽn kum,
—Me rũnh ne me arỳm ar ajã imã, “Arkum anhire gê ar tẽ”, ane. Kam dja gar akaton tẽn adjumar mex, ane.
37 Nhym kam Paur krãkamngônh arkum,
—Krĩraxbê Rômakam me ja ne me ar ijo aminhõ. Nhym me kute ar ijaxwe jabej ar ikukjêr kêtkam tu me ipôkri ar ititik ne. Ne kam tu ar ibê ijê. Ne kam bit kute me kàxã bõm ar imẽnhmã. Djãm me kute ã krĩraxbê Rôma nhõ me jao anhỹr got? Be, kati. Me kute ã Rôma nhõ me jao anhỹr kêt. Gê me ta amrẽ tẽn ar ijo kato, ane.
38 Nhym kam krãkamngônh ar akubyn tẽn me rũnhmã ar kabẽn jarẽ. Nhym me kute Rômakam me ja kute aro aminhõ markam arỳm ar umaje tĩn prãm. 39 Ne kam arỳm ar'ỳr tẽn aminêje arkum kabẽn ne arkum,
—Gop ar ijarẽnh kêt, ane. Ne kam arỳm aro katon ajte arkum,
—Gop krĩrax jabê mã tẽ, ane. 40 Nhym kam ar mebê ijê djà kurũm katon Ridjij nhũrkwãmã tẽn bôx. Ne kam Jeju kukwakam me kamy pumũn arỳm memã 'ã karõn meo kĩnh. Ne kam mã ajte tẽ.
* 16:10 Pi'ôk ja no'ôk djwỳnh nhidjibê ne Ruka. Jakam ne Ruka arkôt tẽmmo krax. 'Ã ne kute, “Bar” jarẽnhja. Paurmẽ amijã arẽ.