17
Texarônikakam memã Jeju'ã ujarẽnh.
Tẽ:n kam krĩraxbê Ãporij'ỳr bôx ne amipãnh kumẽ. Ne tẽ:n kam krĩraxbê Apõnij'ỳr bôx ne amipãnh kumẽ. Ne tẽ:n kam krĩraxbê Texarônika'ỳr bôx. Kam ne mebê idjaer bikprõnh djà'õ. Nhym kam Paur ajte tãm ne pi'ôk ràràrkam me bikprõnh djàkam tẽn arỳm pi'ôkkôt memã 'ã ajarẽn me kukij ne 'ã memã karõ. Nhym ajte pi'ôk ràràr nhym ajte kam tẽn pi'ôkkôt memã 'ã ajarẽ. Nhym ajte pi'ôk ràràr nhym ajte kam tẽn pi'ôkkôt memã 'ã ajarẽ.
Nãm memã kum,
—Be, amrẽbê me bakukãmãre kute pi'ôk no'ôk ne. Pi'ôkkam ne mrãmri Kritu tokryn tyk ne akubyn tĩnmã. Be, pi'ôkkam Kritu kute amijo anhỹrmã kôt arỳm Jeju ã amijo ane. Mrãmri ne Metĩndjwỳnh Jeju'ã me banhõ Bẽnjadjwỳrbê kumkati mẽnhkumrẽx. Ja dja ga me pi'ôk kôt ama. Ga, mrãmri kubê Kritukumrẽxja pumũ. Jejuja tãm ne ba kàj bê memã arẽnho iba. Nãm ã memã anhỹro ku'ê.
Nhym kam me kwỳ 'ã amim,
—Be mrãmri. Kôt ne arẽ, anen arỳm mã Paurmẽ Xira arkôt ajkamẽ. Me bajtembê kregu kute Metĩndjwỳnhmã amijarẽnho baja krãptĩ: arkôt ajkamẽ. Me nire rũnhdjwỳ krãptĩ arkôt ajkamẽ.
Nhym mebê idjaer kwỳ kute amim Jeju mar kêtja arỳm 'ã ngryk ne. Me te kute ar uràk prãmje arkam ngryk ne. Ar'ã me krãptĩkam arkam ngryk ne. Nhym me kwỳ axwekam ate ar ba. Nhym mebê idjaer me jamã kum,
—Paur ar axwekumrẽx. Gwaj me kunĩbê ar kurê, ane. Nhym kam me kwỳja krĩraxkam me krãptĩmã ar kurêtuw nhym me arỳm arkam kangao kumex. Ne kam Djaxõ nhũrkwã'ỳr prõt ne. Me kute kam Paur ar abej ne arkum kator ne me krãptĩmã aro katormã ne me ũrkwã'ỳr prõt ne.
Ne te: ar abej. Ne kam ar pãnh Djaxõmẽ Jeju kukwakam ar kute abeno kamy kwỳ pa 'amỳn aro katon krĩraxkam me rũnh'ỳr aro mõn me'ỳr aro bôx. Ne ar'ã 'êx ne kàj bê memã kum,
—Paurmẽ Xira ar pyka kunĩkôt abenmã me kurê'uko ba nhym me kangao kumex. Nhym kam ar arỳm jakamdjwỳ bôx. Nhym kam Djaxõ arkum aminhũrkwã jarẽn aro djuw mex. Ar ja kunĩ ne arkum bẽnjadjwỳr raxbê Xedja kabẽn kurê. Xedjabê ne me bẽnjadjwỳr rũnh kunĩ nhõ bẽnjadjwỳr. Arkum kabẽn kurê. Ne mã memã kum, “Bẽnjadjwỳr rax 'õdjwỳ kute kabẽno Xedja jakrenh ne kubê Jeju.” Nãm ar ã memã anhỹr ba, ane. Be, nãm me ã ar'ã me rũnhmã ane.
Nhym kam me krãptĩmẽ krĩraxkam me rũnh kute ja markam arỳm arkam ngryk ne àkrêo kumex. Ne kam Djaxõ Ar kubê pi'ôk kaprĩ kumex byn arkum,
—Paur ar ano gê ar mã tẽ. Ar mã tẽm nhijukribit dja bar akubyn ar amã anhõ pi'ôk kaprĩ ngã, ane. Ne kam arkum ire nhym ar akubyn ũrkwãmã tẽ.
Berêjakam memã Jeju'ã ujarẽnh.
10 Nhym kam Jeju kukwakam me kamy akamàt tãmkam amũ Paurmẽ Xira ar ano. Krĩraxbê Berêjamã ar ano. Nhym ar'ỳr tẽ:n kam 'ỳr bôx. Ne kam mebê idjaer bikprõnh djà'ỳr tẽ. 11 Berêjakam me ja ne me kute amak mexo krĩraxbê Texarônikakam me ja jakrenh. Paur ar ajkwao memã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽ nhym me arỳm kum kabẽn kĩnh. Kum kabẽn kĩnh ne kam akati kunĩkôt amim pi'ôk jarẽ. Metĩndjwỳnh kabẽn'ã pi'ôk no'ôk jarẽn amim,
—Djãm Paur ar katàt amikabẽn jarẽnhkumrẽx? Djãm ar Metĩndjwỳnh kabẽn'ã pi'ôk no'ôk kôt amikabẽn jarẽnhkumrẽx? ane. Me kute Paur ar mrãmri Metĩndjwỳnh kabẽn kôt kabẽn jabej ã amim pi'ôk jarẽnh ne maro ane. 12 Me kum kabẽn kĩnhkam ne me krãptĩ tu amim Jeju markumrẽx. Me ni bajtem rũnhbê kregujamẽ me my bajtemdjwỳ krãptĩ tu amim markumrẽx.
13 Krĩraxbê Berêjakam Paur kàj bê memã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnho ba: nhym amybỳm krĩraxbê Texarônikakam mebê idjaer arỳm arẽnh ma. Ne kam 'ỳr tẽ:n arỳm kôt bôx. Ne wãkamdjwỳ me krãptĩmã ar kurêtuw nhym me arỳm kangao kumex.
14 Nhym kam Jeju kukwakam me kute abeno kamy ngô raxbê pyka kêt'ỳr Paur jano. Nhym Xiramẽ Ximoxi ar arek Berêjakam ar ba. 15 Nhym me kamy kwỳ Pauro tẽ. O tẽ:n kam arỳm krĩraxbê Atẽna'ỳr o bôx. Nhym kam Paur arkum,
—Dja gar Xiramẽ Ximoxi ar'ỳr tẽn ar'ỳr bôx ne arkum ikabẽn jarẽ gê ar amrẽ tẽ, ane. Nhym ar arỳm akubyn Berêja'ỳr akẽx ne.
Atẽnakam memã Jeju'ã ujarẽnh.
16 Nhym kam Paur arek krĩraxbê Atẽnakam arkam amako nhỹ. Arkam amako nhỹn kam arỳm mekam kaprĩ:re ne. Be, me kute kum amijarẽnh kadjy ne me apỹnh metĩndjwỳnh karõ krãptĩ nhipêx ne krĩrax tãmkam kikre kunĩkôt umjuw. Nhym arỳm omũn mekam kaprĩre ne. 17 Ne kam mebê idjaer bikprõnh djàkam memã kabẽno ku'ê. Me kukjêro ku'ê. Memã 'ã karõo ku'ê. Me bajtem kute Môjdjê kabẽnkôt amim Metĩndjwỳnh mar jadjwỳmã 'ã ujarẽnho ku'ê. Ne akati kunĩkôt me krãptĩ kute djwỳ jamỳnh djàkam memã 'ã ujarẽnho ku'ê.
18 Nhym kam apỹnh me kukràdjà tũm'ã ujarẽnh djwỳnh arỳm Paur'ỳr bôx ne kabẽn ma. Me ja ne me mebê epikurêju kukràdjà'ã ujarẽnh ar ba. Nhym ate me jadjwỳ ne mebê exoko kukràdjà'ã ujarẽnh ar ba. Amẽ me ja ne me Paur'ỳr bôx ne kabẽn man kam arỳm abenmã kum,
—Je tô, mỳj ne kabẽn krãptĩja bit kute me bamã arẽnhmã? ane. Nhym me kwỳ 'ã abenmã kum,
—Bãrãm metĩndjwỳnh bajtem'ã memã ujarẽnh ar ba, ane. Mỳkam ne me ã abenmã ane? Bir, Paur kute kàj bê memã Jeju'ã ujarẽnh ny jarẽnho bakam. Ne kute kàj bê me tyk akubyn tĩn'ã ujarẽnh ar bakam. Kam ne me ã abenmã ane.
19 Me ja ne me Paur kabẽn man kam kum kràn arỳm o tẽn krãnhbê Apaku nhimõk'ỳr o bôx. Kam ne me kute aben pydji djà. 20-21 Nãm me me aben pydji djàkam Pauro bôx ne arỳm kum,
—Dja ga prĩne me imã arẽ. Aje memã me kukràdjà ny jarẽnhja mỳj ne kraxkam kute? Be, ga bôx ne atemã me kukràdjà jarẽ. Mỳj'ã ne ga arẽ? ane. Be, krĩraxbê Atẽnakam me krĩ tũm kunĩmẽ me bôx ny kunĩmẽ ne me mã akati kunĩkôt abenmã ujarẽnhbit. Me abenmã apỹnh me ujarẽnh ny jarẽnho babit nàr me me maro krĩbit. Ne atemã mỳjja kupênh kêt.
22 Nãm me Paur kukij nhym arỳm me aben pydji djàbê Apaku nhipôkri kàjmã djan memã kum,
—Krĩraxbê Atẽnakam me akrĩ ga me aje apỹnh me anhõ we metĩndjwỳnh krãptĩ mar prãmkumrẽx. Arỳm ne ba omũ.
23 Be, nã bãm me anhõ kikre kabe'ã tẽn apỹnh me õ mỳjjamã kute amijarẽnh djà kumexja pumũnho tẽn kam kẽn ja'ỳr ikato. Me anhõ we metĩndjwỳnh mar djà'ã kẽn jamã ikato. Ga me akabẽn'ã kẽn no'ôk ne. Kamã ne ga me, “Gu me baje metĩndjwỳnh mar kêtjamã rax jarẽnh djà kadjy ne gu me kẽn ja dji”, ane. Be, me ga ne ga me kum kẽn djir kajgo. Aje Metĩndjwỳnhkumrẽx mar kêtkam ne ga me aje kẽnja djir kajgon kum amijarẽnh kajgo. Be, ba ne ba arỳm ije tãmja mar. Ije Metĩndjwỳnhkumrẽx mar. Dja ba Metĩndjwỳnhkumrẽx'ã me amã ajarẽ ga me ama.
24 Be, ta ne pykamẽ kam mỳjja kunĩ nhipêx. Pykakam mỳjjamẽ kàjkwakam mỳjjamẽ kunĩmã Bẽnjadjwỳr djwỳnh ne kute o ỹr. Kunĩmã Bẽnjadjwỳr djwỳnhkam djãm me kute kum kikre nhym Metĩndjwỳnh kam ỹrmã got? 25 Nàr djãm mỳjja 'õ Metĩndjwỳnh nhõ kêt ga me kam aje kum õrmã? Kati. Be, ta ne kute memã tĩn jangjênh ne memã àkôr jangjênh nhym me ar ba. Ta ne memã mỳjja kunĩ nhõro nhỹ.
26 Apỹnh me ba djà kunĩkôt me bakunĩ me banhingêt djwỳnh pydji nhym Metĩndjwỳnh adjàkamã ipêx. Nhym kam ô'ã pyka kunĩkôt me ajmàn kam ar ba. Metĩndjwỳnh amim me kukãm apỹnh me bixadjwỳr djà'ã karõ. Amim apỹnh akati'ã karõ nhym kôt me aben kukãm apôx. Nhym me kukãm amim apỹnh me ba djà'ã karõ nhym me kam aben kukãm apôx ne arỳm kam ar ba.
27 Mỳj kadjy ne me ipêx? Bir, me kute Bẽnjadjwỳr djwỳnh jabejmã ne me ipêx. Me gop kute amim mar ne kum katormã ne me ipêx. Djãm kute me bajõmã kre rax got? Kati. 28 Metĩndjwỳnh me bamẽ amijo kajkep. Kute me bamẽ amijo kajkepkam ne gu me batĩn ne amingrẽk ne amirĩto baba. Ikabẽnja kôt me akukràdjà jarẽnh djwỳnh kwỳ amrẽbê: ã memã ane. Ne memã kum, “Gu me babê Metĩndjwỳnh kra”, ane.
29 Be, ta ne kute me banhipêx gu me babê ta krakam kwãrĩk wãnh ga me amim, “Be, me ê mex ne umarkôt ne me kute Metĩndjwỳnh karõ nhipêx. Kẽn karỳro nàr kryt jakao nàr kẽno me kute ipêx mex”, kwãrĩk wãnh ga me ã amim anhỹr kêt. Metĩndjwỳnh ta kute me banhipêxkam kwãrĩk wãnh ga me amim anhỹr kêt. 30 Be, amrẽbê me kute mar kêtkam ne me ã amim anhỹro ba nhym Metĩndjwỳnh ate krã. Ne kam ajbir jakam pyka kunĩkôt me kunĩmã kum, “Me on amikam akaprĩren wãnh ajaxwemã anhiren iwỳr amijo akẽx”, ane.
31 Be, dja ĩ pyka kunĩkôt me kunĩmã axwe pãnh jarẽn katàt memã o pãnhkumrẽx. Kute kukwakam memã axwe pãnh jarẽnh kadjy ne arỳm amijo Jeju pytà. Arỳm kadjy kukãm 'ã akati jarẽnh mãmdji. Me kunĩ kute kum kator ne mar kadjy ne Metĩndjwỳnh arỳm akubyn o tĩn. Me kute tãmwã kute memã axwe pãnh jarẽnh djwỳnhkôt mar kadjy ne arỳm akubyn o tĩn.
32 Nãm ã Paur memã ane nhym me arỳm aprỳ. Me kute me tyk akubyn tĩn jarẽnh markam ne me kwỳ arỳm aprỳo dja. Nhym me kwỳ kum,
—Dja ba me ĩ ajte 'ã ama, ane. 33 Nhym kam Paur mã mebê tẽ.
34 Be, tẽm kêtri nhym me kwỳ mã kôt ajkamẽn tu amim Jeju markumrẽx. Me'õja nhidjibê ne Dijoni. Nãm Apakukam me rũnh bikprõnh djàkam me ro'ã rax. Me'õ nire jadjwỳ idjibê Tamari. Nhym me kwỳdjwỳ ar jakôt tu amim Jeju markumrẽx.