18
Kôritukam memã Jeju'ã ujarẽnh kadjy ne ja.
Nhym kam Paur amipãnh krĩraxbê Atẽna mẽn arỳm krĩraxbê Kôritu'ỳr tẽ. 'Ỳr tẽ:n 'ỳr bôx. Ne kam me'õbê idjaer, idjibê Akwire'ỳr bôx. Pykabê Põtukam ne rwỳk djà. Amrẽbê ne krĩraxbê Rômakam prõmẽ ro'ã ar ba. Pykabê Itarijkam ne krĩraxbê Rôma. Prõbê Prixira. Ar kam ar ba: nhym kam bẽnjadjwỳr raxbê Kraôdjô mebê idjaer kunĩ jano. Krĩraxbê Rôma kurũm me ano nhym Akwiremẽ prõ ar arỳm mekôt katon tẽ. Tẽ:n arỳm Kôritukam bôx. Ne kam ar ba. Ar ba: nhym kam Paur arỳm Akwire ar'ỳr bôx. Ne kam ar ũrkwãkam tẽ.
Paurmẽ Akwire ar àpênh djà kute aben pyràk. Ar kubê kubẽkàtio kikre nhipêx djwỳnh. Kam Paur arỳm ar ũrkwãkam tẽn arek kam krĩn ar ro'ã kikre nhipêxo ba. Ipêxo ban kam pi'ôk ràràr kunĩkôt mebê idjaer bikprõnh djà'ỳr ban memã 'ã ujarẽnho ku'ê. Nãm mebê idjaermẽ me bajtembê kregudjwỳmã 'ã ujarẽnho ku'ê. Me kukjêro ku'ê, memã 'ã karõo ku'ê. Me kute tu amim Jeju markumrẽxmã memã 'ã karõo ku'ê.
Nhym kam Xiramẽ Ximoxi ar pykabê Mateni kurũm kôt bôx. Nhym Paur no kato:n memã arẽnh prã:mkumrẽx ne mã mebê idjaermã kum,
—Mrãmri Jejubê me banhõ Bẽnjadjwỳrbê kumkatibê Kritukumrẽx anhỹro ba. Nãm memã arẽnh prã:m nhym mebê idjaer arỳm kabẽno apanh ne aprỳo ku'ê. Nhym kam Paur kute me kangao amirĩt kadjy amijã kubẽkà karngrõn memã kum,
—Ba te me abê idjaermã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽ ga me mã akabẽno ijapanho aku'ê. Jakam dja ga me te aje Metĩndjwỳnhmã kum, “Be, Paur kute me imã arẽnh kêtkam ne ba me biknor tokry djàkam itokry”, anhỹrmã. Jakam dja ba me bajtemmã tẽn memã arẽ.
Nãm ã memã anen kam arỳm mebê tẽn me'õbê Juxu nhũrkwãmã wadjàn kam nhỹ. Juxu ne amrẽbê Metĩndjwỳnhmã rax jarẽnho ba. Mebê idjaer bikprõnh djà kuri ne ũrkwã. Me bikprõnh djà jakam me õ bẽnjadjwỳrbê Kripu. Paur Juxu nhũrkwãkam ikwã: nhym kam Kripu arỳm tu amim Bẽnjadjwỳr djwỳnh markumrẽx. Õ kikrekam õbikwa kunĩdjwỳ tu amim markumrẽx. Nhym bu'ã krĩraxbê Kôritukam me krãptĩ Paur kabẽn man kam tu amim Jeju markumrẽx. Nhym me arỳm Metĩndjwỳnhmã ngômã me angij.
Nhym kam akamàtkam Bẽnjadjwỳr djwỳnh Paur nokam amirĩt nhym omũ. Nhym kum,
—Kwãrĩk wãnh me umaje abinhikrênh kêt. Dja ga memã akabẽn jarẽnh rã'ã. 10 Ba ne ba amẽ amijo ikajkep. Me'õ kute awỳr prõt ne ajo bikẽnh prãm kêtkumrẽx. Be, krĩrax jakam inhõ me ja krãptĩkam ne me'õ kute ajo bikẽnh prãm kêtkumrẽx. Nãm ã Bẽnjadjwỳr djwỳnh kum ane. 11 Nhym kam arek Kôritukam memã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnho ba nhym arỳm 'ã amex ne 'ã nan ajte 'ã amex apêx.
12 Nhym akati 'õkam mebê idjaer arỳm akuprõ. Gariju pykabê Akajakam memã bẽnjadjwỳrkam ne me akuprõn kam abenmã Paur kurêtuw. Abenmã kurêtuw ne arỳm 'ỳr prõt. 'Ỳr prõt ne o tỹm ne pa 'amỳn arỳm me kute memã axwe pãnh jarẽnh djàkam o bôx. 13 Ne kam me rũnhmã kum,
—Me'õ ja ne me ibê ikukràdjà kurêo ban me imã, “Be, ikukràdjà jakôt dja ga Metĩndjwỳnhmã rax jarẽnho aba”, ane.
14-16 Nhym Paur kum amijarẽnh 'ỳr nhym Gariju kumrẽx ne memã kum,
—Je, me'õja ren axwekumrẽx. Ren me'õnh bĩ, nàr ren mỳjjao akĩ ba ren arỳm 'ã me akabẽn ma. Nhym be, ate ga me abê idjaer me akabẽnbito angryk ne me anhidjibito angryk ne me akukràdjà tũmbito angryk ne arỳm o ikunoro aba. Djãm ba ije mỳjja kajgo jakôt memã axwe pãnh jarẽnh got? Rũm me mõn wãnh me akukràdjào aba. Nãm ã Gariju mebê idjaermã anen arỳm me anon bõm me kurẽ. 17 Nhym kam me bajtembê kregu kunĩ Xoxinio tỹm. Xoxinibê ne mebê idjaer bikprõnh djàkam memã bẽnjadjwỳr rax. Nãm me o tỹm ne arỳm me kute memã axwe pãnh jarẽnh djàja kabem titik ne. Nhym Gariju ate krã nhỹ.
Prixiramẽ Akwiremẽ Apôr ar'ã ujarẽnh.
18 Nhym kam Paur krĩraxbê Kôritu tãmkam arek ar ba 'ãtũm ne. Ne kam arỳm Jeju kukwakam me kute abeno kamy arkum, “Ba on”, ane. Ne kam arỳm Prixiramẽ Akwire ar aprôn aro tẽ. Ar pykabê Xirij'ỳr tẽmmã. Ne krĩraxbê Xekrere kumrẽx'ỳr tẽn 'ỳr bôx. Bôx kêtri ne Paur Metĩndjwỳnhmã amikabẽn pydjin arẽ. Ne kam amikabẽn kôt amijo tẽn arỳm aminhinomã amimẽ nhym me arỳm kum krãnh kê, mebê idjaer kukràdjà kôt. Nhym kam ar nox ne.
19 Ne tẽ:n kam arỳm krĩraxbê Epexu'ỳr bôx. Nhym kam Prixiramẽ Akwire ar arek Epexukam ar ba kadjy Paur arkum ire. Arkum iren kam tu arỳm mebê idjaer bikprõnh djàkam tẽn memã Jeju'ã ujarẽnho dja. Me kukjêro dja, memã 'ã karõo dja. 20-21 Nhym me kum,
—Dja ga arek jakam ar aba. Gê kàjbê ajãtũm ga kam amũ tẽ, ane.
Nhym memã kum,
—Kati. Djeruxarẽkam mebê idjaer krãptĩ kute aben kajmã'ã amikukràdjà tũm mar kadjy arỳm aben pydji 'ỳr. Ije me aben pydji djà nhõ akati majmã ibôxmã. Ba on me'ỳr. Nhym kam Metĩndjwỳnh kum akubyn itẽm kĩnh jabej ba kam ajte akubyn me awỳr tẽ. Aj, ba on, ane. Ne kam arỳm krĩraxbê Epexu kurũm tẽ. Ngôkôt tẽ.
22 Tẽ nhym kam me arỳm krĩraxbê Xedjarekam kà nhô nhym kam wabi, krĩraxbê Djeruxarẽ'ỳr wabin kam 'ỳr bôx. Ne kam me kute amim Jeju mar pa krij. Me kute amim Jeju mar ne kôt ar aben pydjio baja pa krij ne memã kabẽn mex jarẽ. Ne kam krĩraxbê Ãxiki'ỳr tẽ. 'Ỳr tẽ:n arỳm 'ỳr bôx.
23 Ne kam kam ar ba kàjbê 'ãtũm ne ajte tẽ. Tẽ:n kam pykabê Garaxakôt tẽ. Ne kam pykabê Bridjakôt tẽn apỹnh Jejukôt me ba djwỳnh djàri kunĩkôt memã tỳx jangjênho tẽn mã memã kum,
—Gora tu amim Jeju mar tỳxkumrẽx. Kwãrĩk wãnh 'ã adjukanga kêt, anhỹro tẽ.
24 Nhym kam mebê idjaer'õ nhidjibê Apôr arỳm krĩraxbê Epexukam bôx. Krĩraxbê Arexãkam ne rwỳk djà. Nãm kabẽn mexkumrẽx ne kute Metĩndjwỳnh kabẽn'ã pi'ôk no'ôk mar mexkumrẽx. Kute memã arẽnh mexkumrẽx nhym me kàtàm te kute kabẽno itymãn kam kutã amikabẽno biknoro nhỹ. 25 Apôr Bẽnjadjwỳr djwỳnh Jeju'ã prĩne me bakukãmãre kabẽn kukràdjà mar mexkumrẽx. Ne kam no kator mex ne prĩne katàt memã kabẽn jarẽnh mexkumrẽx. Ne kam Djuão kute Metĩndjwỳnhmã ngômã me angjênhkam me kabẽnbit ne kute mar. Kute ja nhijukri Jeju'ã ujarẽnh kunĩ mar kêt.
26 Apôr ja ne Epexukam bôx ne kam mebê idjaer bikprõnh djà'ỳr tẽn 'ỳr wadjàn arỳm memã 'ã ujarẽnho dja. Nãm kum me uma kêt ne memã 'ã ujarẽnho dja. Nhym kam Akwiremẽ Prixira ar arỳm 'ã ujarẽnh man arỳm o tẽn kum arẽnh mex. Apôr kute Jeju'ã ujarẽnh mar kêtja kum arẽnh mex.
27 Nhym kam kute pykabê Akajamã tẽmmã nhym Jeju kukwakam me kute abeno kamy arỳm memã pi'ôk no'ôk ne. Kute Akajakam Jejukôt me ba djwỳnhmã õr kadjy ne memã pi'ôk no'ôk ne arỳm Apôrmã kungã. Pi'ôkkam ne me memã 'ã karõn memã kum,
—Dja ga me tu Apôro anhõbikwakumrẽx, ane. Nhym kam Apôr me'ỳr tẽn me'ỳr bôx. Ne kam arỳm me kute amim Jeju marjamã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽ. Nhym kam me arỳm tu Apôro õbikwakumrẽx. Amrẽbê ne Metĩndjwỳnh tu kum me kaprĩkumrẽx ne memã amak bô nhym kam me arỳm tu amim Jeju markumrẽx. Nãm me Apôro õbikwakumrẽx nhym kam memã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽ: nhym kam me arỳm amũ amim mar kamẽn kabẽn mar rax ne.
28 Nãm mã mebê idjaermã me kukãmãre kute Kritu'ã pi'ôk no'ôk jarẽn mã memã kum,
—Be, pi'ôkkam Bẽnjadjwỳrbê kumkatibê Kritu kute amijo anhỹrmã kôt ne Jeju arỳm ã amijo ane. Be ga, mrãmri pi'ôk kôt Jejubê me banhõ Bẽnjadjwỳrbê kumkatikumrẽxja pumũ. Mrãmri kubê Kritukumrẽxja pumũ, ane. Nãm me krãptĩ nhipôkri ã memã kabẽn mex jarẽnho ane nhym mebê idjaer te: kute kabẽno itymã te o anen amikabẽno biknoro nhỹ.