19
Paur Epexukam Jeju'ã ujarẽnh.
Nhym Apôr arek krĩraxbê Kôritukam ar ba nhym Paur arỳm atỳx kôt tẽ. Tẽ:n kam krĩraxbê Epexu'ỳr bôx. Ne kam Kritu nhõ me ja kwỳ'ỳr bôx. Ar ja ne ar kute Metĩndjwỳnhmã ngômã me angjênh djwỳnhbê Djuão kabẽnbit mar. Nãm ar'ỳr bôx ne arkum,
—Ar aje tu amim Kritu markumrẽxkam djã ne Metĩndjwỳnh Karõ ar ajamỳn ar ajo ba? ane.
Nhym ar kum,
—Kraxje me'õ kute ar imã Metĩndjwỳnh Karõ'ã ujarẽnh kêtkam ne bar ije mar kêtkumrẽx, ane.
Nhym Paur arkum,
—Be, me kute Metĩndjwỳnhmã ngômã ar ajangjênhkam mỳj ne me kute o amirĩt kadjy ngômã ar ajangij? ane.
Nhym ar kum,
—Be, nã bãm ar arỳm amikam ikaprĩren wãnh ijaxwemã inhiren Metĩndjwỳnh'ỳr amijo akẽx. Kute jao amirĩt kadjy me ngômã ar ijangij. Nãm ã Djuão ngômã me angjênho ane, ane.
Nhym kam Paur arkum,
—Mrãmri ne me amikam kaprĩren wãnh axwemã iren Metĩndjwỳnh'ỳr amijo akẽx. Jao amirĩt kadjy Djuão ngômã me angij. Kamã ne memã kum, “Be, itotokbê ne me'õ bôxmã. Tãmwã dja ga me tu amim markumrẽx”, ane. Kritubê Jeju'ã ne ã memã ane. Nãm ã Paur arkum ane nhym ar arỳm kuma. Ne kam ar tu amim Bẽnjadjwỳr djwỳnh Jeju markumrẽx nhym arỳm kum ngômã ar angij.
Ne kam ar krã'ã aminhikra jadjuw nhym Metĩndjwỳnh Karõ arỳm ar 'amỳ. Nhym ar arỳm apỹnh ar kute me kabẽn mar kêtkam kabẽn jarẽnho dja, Metĩndjwỳnh kukwakam kabẽn jarẽnho dja. Kute ngômã ar angjênh ja ne Ar kubê 12 pyràk.
Nhym kam Paur aben tã mebê idjaer bikprõnh djàkam tẽn kum me uma kêt ne memã 'ã ujarẽnho ku'ê. Nãm aben tã Metĩndjwỳnh kute amim me utàr ne ar meo ba'ã memã ujarẽnho ku'ê, memã 'ã karõo ku'ê. Nhym me kwỳ amim, “Mrãmri kabẽnkumrẽx”, anhỹro krĩ. Nhym arỳm 'ã mytyrwỳbê 3 apêx. Nhym ate, me kwỳ ta arỳm amakkre kêt ne arỳm kabẽn mar kêt ne me krãptĩ nhipôkri kabẽn punuo dja. Ne memã kum,
—Djãm Jejukôt me kute amijo bakam mex got? Arkati, anhỹro ku'ê. Nhym kam Paur mebê Jeju nhõ me jao tẽn arỳm me kàxã meo krĩ. Me'õbê Xiranu kute memã me kukràdjà jarẽnh djàkam meo krĩ. Akati kunĩkôt memã ujarẽnho krĩ. 10 Nãm aben tã meo krĩ nhym me'ã amex ne ajte 'ã na ne ajte 'ã amex ne ajte 'ã na apêx. Apêx nhym kam pykabê Adjijkam me õ krĩ kunĩkôt ne me arỳm Paur kabẽn ma. Mebê idjaermẽ me bajtembê kregudjwỳ ne me Bẽnjadjwỳr djwỳnh Jeju'ã ujarẽnh ma.
11 Nhym Paur Metĩndjwỳnh kukwakam arỳm apỹnh mỳjja pumũnh kêt djàri ipêxo ba. Nãm me punuo mexo ba. 12 Nãm ipêxo ba nhym me me ĩjarop kukõnh djà, nàr me õ kubẽkà Paurmã o mõn o kupê. Ne kam apỹnh me punu djàri memã o mõ nhym me punu kunĩ arỳm mex ne. Nhym me karõ punu kunĩ arỳm memã ire.
13-14 Nhym mebê idjaer kwỳja ne ar Epexukam ate ar babit ne arek krĩ kêt. Me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳr'õ nhidjibê Xewa ne ar kunĩ jadjuw. Ar kubê 7. Xewabê ne mebê idjaer'õ. Kra ar ta ne amijo me karõ mar mexo ba. Ar me karõ punu kute meo ba'ã Bẽnjadjwỳr djwỳnh Jeju nhidji jarẽn kum,
—Bar Jeju kukwakam amã ikabẽn. Paur kute kàj bê Jeju'ã memã ujarẽnhja ba kukwakam amã ikabẽn. On kum anhire. Nãm ar ã memã anhỹro ba.
15 Ne kam ar bit kute me'õ jakam me karõ punu janormã kum Jeju nhidji jarẽnh kajgo. Nhym me karõ punu arỳm ar aêrbê arkum,
—Jeju ije kabẽn mar ne Paur ije kabẽn mar. Nhym be, ar ga djãm ije ar akabẽn mar got? ane. 16 Nhym me'õja me karõ punu kute o baja arỳm tu aro arĩ ne ar titiko tẽ. Nãm aro tẽn prĩne ar ôm ne. Ne arỳm Ar kubê ar õ kubẽkà kadjôn o pôx. Ne ar par punu nhym ar kajgo mã kikre kurũm prõt ne.
17 Nhym kam me ar arẽnho ipôk ne. Nhym me kunĩ arỳm kuma. Mebê idjaermẽ me bajtembê kregumẽ krĩraxbê Epexukam me ja kunĩ arỳm kuma. Me kunĩ arỳm umaje madjà kretin Bẽnjadjwỳr djwỳnh Jeju ra:xkumrẽxmã kato. 18 Nhym kam me krãptĩ kute tu amim Jeju markumrẽxja bôx ne tu amijaxwe djàri arẽnho amirĩtkumrẽx.
19 Nhym kam mebê wajanga krãptĩ aben totokmã amidjudjy'ã pi'ôk no'ôk jao bôx. Ne kam me kute amidjudjy kangao amirĩt kadjy me ipôkri kum kuton kam kurẽ nhym kumex ne. Mỳj ne pi'ôk pãnh kute nhym me kum kuto? Bir, pãnh ra:x. Kryt jakao ngônhponho pi'ôk kaprĩ krãptĩ:, aben 'ã akre kubê 50.000. Nhym me tu kum pi'ôk kurên arỳm kuwykam kunĩ rẽ nhym xêr. 20 Nhym kam me arỳm tỳx ne amũ memã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnho kumex nhym me krãptĩ kum kĩnh nhym me kute tu amim Jeju markumrẽxja arỳm krãptĩ: ne.
21 Nãm me ã o ane nhym Paur õkre kadjwỳnhbê arỳm amim pry karõ djà djirkumrẽx ne amim,
—Ba pykabê Matenimẽ Akajamẽ 'ỳr tẽn kam me omũ. Dja ba anen kam arỳm Djeruxarẽmã tẽ. Ne kam krĩraxbê Rômamãdjwỳ itẽm prãmkumrẽx, ane. 22 Ne kam amikukãm Matenimã õ àpênh amãnhkrut jano. Nãm Ximoximẽ Eraxu ar ano. Ne kam arek pykabê Adjijkam ar ba rã'ã.
Temexu kute me krãptĩ:mã Paur kurê'uk.
23 Paur ar ba: nhym kam krĩraxbê Epexukam me krãptĩ arỳm ngryk ne kangao kumex. Be, Temexu kute me krãptĩbê me kute amim Jeju mar kurêkam me arỳm ngryk ne. 24 Temexubê kryt jakao kikre kryre nhipêx djwỳnh tũm. Kute kikreti pyràk ne kikre kryre nhipêxo ba. Kikretikam ne me amrẽbê Djijanamã amijarẽnh djà. Djijanabê ne me õ metĩndjwỳnh kajgo'õ. Nãm kryt jakao kikre kryre nhipêxo ba. Ne kam kute memã õr pãnh pi'ôk kaprĩ jamỳn õ àpênhmã kungã. Pi'ôk kaprĩ rũ:nh ne amỳn memã kungã.
25 Nhym me krãptĩ jadjwỳ kute ar mỳjjao metĩndjwỳnh karõ nhipêxo ba. Nhym Temexu õ àpênh jao akuprõn metĩndjwỳnh karõ nhipêx djwỳnh krãptĩ jadjwỳo akuprõn memã kum,
—Ẽ, ar ikabẽn ma. Gwaj badjàpênh djà ja djô'ã ne gwaj mã banhõ pi'ôk kaprĩ kumex jamỳ. Tãm ne gar arỳm ama. 26 Ẽ, arỳm ne gar Paur kute ar amijo ba kôt omũn arỳm kabẽn kôt ama. Djãm krĩrax jabê Epexukambit ne ar kabẽn ba? Kati, pykabê Adjijja kunĩkôt ne me krãptĩ:bê metĩndjwỳnh karõ nhipêxja kurêo ban kubê ar meo akẽxo ba. Nãm arĩk memã kum, “Djãm metĩndjwỳnh karõ nhipêxjabê Metĩndjwỳnhkumrẽx? Arkati. Kubê Metĩndjwỳnh kêtkumrẽx”, anhỹr o ba.
27 Be, dja Paur memã ja jarẽnho ba rã'ã nhym me krãptĩ arỳm me baje metĩndjwỳnh karõ nhipêxja kanga. Djijana nhõ kikretidjwỳ dja me kum kĩnh kêt. Be, Djijanabê me banhõ metĩndjwỳnh raxkumrẽx. Pykabê Adjij kunĩ, kam me kunĩ kum rax jarẽnho ba. Pyka kunĩkôt apỹnh me ba djàkam me kunĩ: kum amijarẽnho ba. Dja me Paur kabẽn man kôt ar amijo ban arỳm Djijanamã amijarẽnh krãta. Nãm ã Temexu memã ane.
28 Nhym me kute amijã kabẽn ja markam arỳm ngry:k ne kàj bê abenmã kum,
—Epexukam me batĩndjwỳnhbê ne Djijana. Djijana raxkumrẽx. Epexukam me banhõ metĩndjwỳnhbê ne Djijana. Djijana raxkumrẽx anhỹro kumex. 29 Nhym me kam me ja djô'ã kikrepdjitã abenkam kanga:o kumex. Ne kam arỳm Gajumẽ Arxaku ar pa 'amỳ. Pykabê Matenikam ne ar abatành djà. Paurmẽ ro'ã ar Epexukam bôx. Nhym me ar pa 'amỳn aro tẽn me bikprõnh djàtimã aro wadjà.
30 Nhym Paur kute aben nêje me akre kadjy bit me kanga katikôt àrmã. Nhym Jejukôt me ba djwỳnh arỳm akubyn Paur nê. 31 Be, pykabê Adjijkam me bẽnjadjwỳr kwỳ Pauro õbikwa tũm. Ar jadjwỳ Paur nên kum,
—Kwãrĩk wãnh me bikprõnh djàtimã adjàr kêt, ane. Me kute o bikẽnh karõ ne ar nê.
32 Nhym me bikprõnhja ar kanga prõt ne ba. Djãm me krãptĩ kute me kanga kraxkôt mar got? Kati. Nãm me apỹnh kabẽn ne. Me kwỳ 'ã me kabẽn ja jarẽnho amra. Nhym me kwỳ 'ã atemã me kabẽn ja jarẽnho amra. 33 Nhym mebê idjaer arỳm Arexãrimã 'ã karõ. Kute me nêje me kunĩ kukràmã ne me kum 'ã karõ. Nhym me binhikrênh kadjy te: memã ikra bẽno dja. Nãm bit kute mebê idjaer nêje me bajtemmã kabẽnmã. 34 Nhym me arỳm Arexãribê mebê idjaer'õ kôt omũ. Omũn arỳm kàj bê kabẽno tuknĩn mã abenmã kum,
—Epexukam me banhõ metĩndjwỳnhbê Djijana raxkumrẽx. Nãm me ã anhỹro kumex nhym arỳm me'ã myt ky:n me'ã ora amãnhkrut apêx.
35 Nhym kam krĩraxkam me'ã pi'ôk no'ôk djwỳnh raxja arỳm bôx ne memã kabẽn nhym me arỳm anhikrê. Nhym kam memã kum,
—Krĩraxbê Epexukam me ar abaja, gu me ba ne gu me babê metĩndjwỳnh raxbê Djijana nhõ kikretio djuw mex djwỳnh. Djijana karõ ne mrãmri kàjkwa kurũm ruw. 36 Gu me babê o djuw mex djwỳnh nhym pyka kunĩkôt me kute me bamar. Me kute me bamarkam ga me ren tu anhikrên adjàkrê kêtkumrẽx.
37 Be, ga me jakam aro abôxja djã ne ar me banhõ metĩndjwỳnh nhõ kikretikam mỳjja'õo akĩnh got? Nàr djãm ar kute me banhõ metĩndjwỳnh'ã kabẽn punu'õ jarẽnh got ga me ar'ã ajatom ne? Kati. Nã gãm me jakam ar jao abôx kajgo. 38 Be, dja Temexumẽ metĩndjwỳnh karõ nhipêx djwỳnh ar kute ar arẽnh prãm, wãnh ne memã axwe pãnh jarẽnh djà dja. Myt ja tãmkam ne memã pãnh jarẽnh djwỳnh kam memã nhỹ. Gê Temexu ar 'ỳr aro bôx ne kum ar arẽ. Kam ne me kunĩ kute abenmã axwe jarẽnh djà.
39 Nàr me aje mỳjja 'õdjwỳo aben mar prãm jabej dja ga me tu me bakukràdjà kôtbit akuprõn o aben ma. 40 Be, jakam me banhõ bẽnjadjwỳr rax arỳm me bamã uma. Me bakangatikam kute me bamã pãnh jarẽnh arỳm me bamã umakumrẽx. Godja bẽnjadjwỳr rax abej me bakukjêr jabej gu me bakangati ja'ã te: baje kum amijarẽnhmã, te: aminêje kum bakabẽnmã. 41 Nãm ã me'ã pi'ôk no'ôk djwỳnh rax memã ane. Ne kam memã kum,
—Aje, me on ajmà, ane. Nhym me arỳm ajmà.