21
Paur akubyn Djeruxarẽ'ỳr tẽm.
Bar kam mebê tẽn kàraxmã wadjàn amũ mebê inox ne. Ne kam apêxtibê Kux kônh tẽ. Ne tẽ:n arỳm 'ỳr bôx. Nhym kam ar ijã akati. Bar ajte tẽ:n kam apêxtibê Rodji'ỳr bôx. Ne ajte tẽ:n kam krĩraxbê Patara'ỳr bôx. Ne kam wabin kàrax 'õdjwỳ jabej ne arỳm kum ikato. Pykabê Penixij'ỳr ne kàrax mõrmã. Bar kum wadjàn ajte inox ne. Ne tẽ:n kam amybỳm apêxtibê Xipre pumũ. Ne kam tẽ:n ar idjuge'ãnh amipãnh Xipre mẽn tẽ:n arỳm pykabê Xirij têpo tẽ. Ne tẽ:n arỳm krĩraxbê Xiru'ỳr bôx. Kam ne kàraxkam me kute kàkam jênh kadjàrmã.
Bar kam wabin Jejukôt me ba djwỳnh jabej mõn arỳm me kwỳmã ikato. Ne kam mekam ar iba: nhym kam ar ijã akatibê 7 apêx. Ar ijã akati apêx kêtri ne me Metĩndjwỳnh Karõ kukwakam Paurmã kum,
—Kwãrĩk wãnh Djeruxarẽmã àbir kêt, ane.
Nhym arỳm ar ijã akati apêx bar tẽ. Nhym me kunĩ ar ikôt kàrax'ỳr tẽ. Me mymẽ me niremẽ me prĩremẽ ne me ar ikôt mõ. Ba me mõn arỳm krĩrax kurũm ikato. Ne kam ngô mỳrri ikõnkrão nhỹn Metĩndjwỳnhmã ikabẽn. Bar kam memã kum, “Bar on”, anen kam arỳm kàraxmã wadjàn nhỹ. Nhym me akubyn ũrkwãmã akẽx ne.
Bar kam amipãnh krĩraxbê Xiru mẽ. Ne tẽ:n kam arỳm krĩraxbê Tomedja'ỳr bôx. Ne kam ar ije Jeju kukwakam me kute abeno kamy pumũnh kadjy arỳm wabi. Nhym ar ijã akati pydji apêx. Nhym akati bar arỳm mebê tẽ. Ne tẽ:n arỳm krĩraxbê Xedjare'ỳr bôx. Ne kam wabin arỳm Piripi nhũrkwãmã wadjà. Amrẽbê ne Piripibê me kute amim Jeju mar o djuw mex djwỳnh'õ. Ar kubê 7 kôt kubê meo djuw mex djwỳnh'õ. Piripi ajte me kute mar kêtjamã Jeju'ã ujarẽnh ar ba. Kra ni ne amãnhkrut ne amãnhkrut. Kraxje ar mjên kêt rã'ã. Ar kubê Metĩndjwỳnh kukwakam kabẽn jarẽnh djwỳnh.
10 Bar Piripi nhũrkwãkam nhỹ: nhym ar ijã akati krãptĩ apêx. Nhym arỳm pykabê Djudêja kurũm me'õbê Agabu bôx. Kubê ne Metĩndjwỳnh kukwakam kabẽn jarẽnh djwỳnh'õ. 11 Agabu ar iwỳr bôx ne arỳm Paur pre djà bôn kuby. Ne kam o aminhinỳxmẽ amite djuwpre. Ne kam ar imã,
—Be, Metĩndjwỳnh Karõ ar amã, “Djeruxarẽkam mebê idjaer dja me ã pre djà djwỳnhja djuwpreo ane. Ne kam arỳm me bajtemmã kanga.” Nãm ã ar amã ane. Nãm ã Agabu ar imã ane.
12 Bar kuman arỳm tu Paurmã kum,
—Kwãrĩk wãnh Djeruxarẽmã atẽm kêt, ane. Nhym Jejukôt me ba djwỳnh, Xedjarekam ar ba tũmjadjwỳ ar ikôt ã kum ane.
13 Nhym Paur ar imã,
—Mỳkam ne gar amỳro imã ikaprĩ jadjàro dja? Kwãrĩk wãnh me idjuwpre. Godja me wãkam ibĩn jabej. Bẽnjadjwỳr djwỳnh Jejumã idjàpênhkam ibĩn jabej. Kwãrĩk wãnh rã'ã, ane.
14 Nã bãm ar te: nên kam kum,
—Aj, Bẽnjadjwỳr djwỳnh kute amim ajã karõ kôt gê ã ajo tẽmo ane, anen arỳm anhikrê.
15 Nhym ar ijã akati ja kwỳ apêx bar arỳm amijo atom ne arỳm Djeruxarẽ'ỳr tẽ. 16 Nhym Xedjarekam Jejukôt me ba djwỳnh kwỳ ne ar ikôt tẽ. Ar me'õbê Maxõ japrôn ar ikôt o tẽ. Apêxtibê Xiprekam ne abatành djà. Jejukôt ba tũm. Djeruxarẽkam ne õ kikre. Õ kikrekam ar inhỹr kadjy ne ar aprôn aro mõ.
Djeruxarẽkam bôx ne kute Metĩndjwỳnhmã amijo mex.
17 Bar Djeruxarẽ'ỳr tẽ:n kam arỳm 'ỳr bôx. Nhym Jeju kukwakam ar ikamy ar ipumũn kam kĩnhkumrẽx ne ar imã kabẽn mex jarẽ. 18 Nhym ar ijã akati. Bar kam ije Xijagu pumũnh kadjy Paurkôt 'ỳr tẽn 'ỳr bôx. Nhym me kute Jeju nhõ me jao ba djwỳnh kunĩ kam nhỹ. 19 Nhym Paur arỳm arkum kabẽn mextire jarẽ. Ne kam arkum apỹnh me bajtemkam àpênh'ã ajarẽ. Kute apỹnh mỳjja nhipêx'ã prĩne ajarẽ.
20 Nhym ar kute ja markam arỳm Metĩndjwỳnhmã rax jarẽ. Ne kam arỳm Paurmã kum,
—Be, akmere, ga, mebê idjaer kute tu amim Jeju markumrẽxja arỳm krãptĩ:ja pumũ. Me me'ã akrekam ne mebê 1.000'ã akre krãptĩkumrẽx. Ne kam me kunĩ Môjdjê kukràdjà'ã notỳ:x. 21 'Ã no tỳx nhym me kwỳ arỳm ajã 'êx ne memã ajarẽ. Ne memã kum, “Paur arĩk apỹnh me bajtemkôt ban mebê idjaerbê Môjdjê kukràdjà kurêo ba. Ne mã memã kum, ‘Kwãrĩk wãnh me akra my nhinhu kà rênh kêt ne kwãrĩk wãnh me bakukãmãre kukràdjà mar ne kôt amijo aba kêt’, anhỹro ba.” Nãm me kwỳ ã memã ajã 'êxo ane.
22 Be, me kwỳ kute ajã 'êxo anhỹrkam dja me mrãmri abôx jarẽnh man arỳm akadjy akuprõ. 23 Be, djãm aje mebê idjaerbê Môjdjê kukràdjà kurêo aba? Kati. Gadjwỳ ne aje katàt mar ne kôt ar amijo aba. Me kute katàt aje amijo abakôt amã kator kadjy dja ga ar ikabẽn man kôt amijo tẽ. Be, me babê idjaer ar amãnhkrut ne amãnhkrut arỳm Metĩndjwỳnhmã amijarẽn kum, “Bar Môjdjê kabẽn kôt amã amijo mex.” Nãm ar ã kum anen kam arỳm amijo mex.
24 Dja ga ar kudjwa Metĩndjwỳnhmã amijo mex ne Môjdjê kukràdjà kôt ar aro'ã akrãnh kênh ne. Dja ga anen kam memã ar akrãnh kênh kunĩo pãnh. Dja mebê idjaer kute amim Jeju mar arỳm kôt apumũn ajã abenmã kum, “Be kati. Nãm me Paur'ã 'êx. Ga, me bakôt kute katàt Môjdjê kabẽn mar ne kôt amijo tẽmja pumũ”, ane. Dja me ã ajã anen arỳm akubyn akam kĩnh ne.
25 Be, mrãmri dja gu me babê idjaerbit katàt Môjdjê kabẽn man kôt ar amijo baba. Nhym be, me bajtem kute amim Jeju mar dja me me babê idjaer kôt ar amijo ba kêt. Gwaj amrẽbê arỳm me kadjy Môjdjê kabẽn ngrêrebit'ã pi'ôk no'ôk ne memã kum, “Me kute mỳjjao metĩndjwỳnh karõ nhipêxjamã mry bĩn kwãrĩk wãnh krẽn kêt. Kwãrĩk wãnh mry kamrô krẽn kêt. Mry me kute mut djêo bĩn kwãrĩk wãnh àr ne krẽn kêt. Kwãrĩk wãnh aprõ djwỳnh kupa'ã akurẽ aba kêt. Nàr, kwãrĩk wãnh amjên djwỳnh kupa'ã akurẽ aba kêt”, ane. Gwaj ã memã ane. Kam dja me Môjdjê kabẽn ngrêre jakôtbit amijo ba. Nãm Xijagu ar ã Paurmã ane.
26 Nhym me'ã akati nhym Paur arỳm me kabẽn man kôt amijo tẽ. Nãm ar amãnhkrut ne amãnhkruto tẽn ar ro'ã Metĩndjwỳnhmã amijo mexmo krax ne. Ne kam ar Metĩndjwỳnh nhõ kikretimã wadjàn me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnhmã kum,
—Ar ijã akatibê 7 apêxkam dja bar arỳm amijo mexo ino re. Kam dja bar me kute Metĩndjwỳnhmã mry bĩn kadjy mryo bôx, ane.
Me kute Paur pa 'amỳnh ne uwpre.
27 Nhym kam ar'ã akatibê 7 apêx 'ỳr nhym mebê idjaer pykabê Adjij kurũm bôxja arỳm Paur pumũ. Metĩndjwỳnh nhõ kikretikam ar ba nhym me omũ. Ne kam me me kunĩmã kurêtuw ne arỳm pa 'amỳ. 28 Pa 'amỳn o djan 'ã 'êx ne kàj bê memã kum,
—Ẽ me abê idjaer, amibêx ne ar ikôt o kangõ. Ota, me'õ ja ne bar arỳm ar amã arẽ. Nãm mebê ar inhõ me wỳnh kurêo ba. Nãm ajte mebê Môjdjê kukràdjà kurêo ba. Nãm ajte mebê kikreti ja kurêo ba. Nãm apỹnh me ba djàri kunĩkôt me kunĩbê kurêo ba. Ne kam arỳm Metĩndjwỳnh nhõ kikreti kreo àpnu. Nãm arỳm amikôt me bajtembê kreguo wadjà nhym Metĩndjwỳnhbê arỳm kikreti kre punure ne. Nãm me ã Paur'ã 'êxo ane.
29 Be, amũ jakam ne Paur krĩraxbê Djeruxarẽja tãmkam me'õ bajtemmẽ ro'ã tẽ. Idjibê ne Krôpimu. Me bajtem nhõ krĩraxbê Epexukam ne Krôpimu abatành djà. Amũ jakam ne kubajtemjamẽ ar ro'ã tẽ nhym me arỳm ar omũ. Ne jakam Paur kikretikam ar ba nhym me arỳm omũn arĩk 'ã abenmã kum,
—Be, arỳm ne Paur Metĩndjwỳnh nhõ kikretimã me bajtemo wadjà. Nhym Metĩndjwỳnhbê arỳm kikreti kre punure ne, ane.
30 Nãm me anen kam arỳm krĩraxkam me kunĩmã Paur kurêtuw. Nhym me arỳm prõt ne 'ã akuprõ. Ne arỳm Paur pa 'amỳn Metĩndjwỳnh nhõ kikreti kurũm bjêro mõn o katon kam pãnh 'ã ijê. 31 Ne kam bit kute Paur bĩnmã o dja. Nhym me'õ arỳm krãkamngônh nhõ bẽnjadjwỳr'ỳr tẽ. Bẽnjadjwỳr ja ne me krãptĩ: kubê 1.000mã nhỹ. Nhym me'õ arỳm bẽnjadjwỳrja'ỳr tẽn kum,
—Ẽ, bẽnjadjwỳr, krĩraxbê Djeruxarẽ jakam me kunĩ arỳm kangao kumex, ane.
32 Nhym bẽnjadjwỳr amikrà kêt ne õ krãkamngônho mõn meo ba djwỳnhmẽ ro'ã meo mõ. Meo ba djwỳnh ne krãkamngônh krãptĩ: kubê 100o ba. Nhym bẽnjadjwỳr meo mõn me'ỳr prõt ne. Nhym me krãptĩ arỳm krãkamngônh pumũn umaje Paur titik krãta.
33 Nhym krãkamngônh nhõ bẽnjadjwỳr Paur'ỳr bôx ne pa 'amỳn õ krãkamngônhmã 'ã karõn kum, “Kàxiràx amãnhkruto uwpre”, ane. Nhym me arỳm uwpre. Nhym arỳm bu'ã me ku'ê kukij ne memã kum,
—Mỳj me'õ ne ja? Mỳj ne o ajkẽ? ane. 34 Nhym me kàj bê 'ã kum apỹnh kabẽn kwỳ jarẽ. Nhym me kangao kumexkam te: kute me mar mexmã. Ne kam õ krãkamngônhmã 'ã karõn kum,
—Me banhõ kikretimã o wadjà, ane. 35 Nhym me o mõn arỳm kikreti'ã me àbir djà'ỳr bôx. Ne arỳm 'amỳn kàjmã mebê arĩn o mõ. Me àkrê kumexkam ne me kàjmã mebê Paur jarĩn o mõn o wabi. 36 Me krãptĩ: ne me kôt mõn kàj bê memã kum, “Me tu abĩ. Me tu abĩ”, anhỹro mõ.
Kute me krãptĩ:mã amijarẽnh.
37 Nhym kam me bit kute aminhõ kikretimã Pauro àr 'ỳr nhym mebê kregu kabẽnkam arỳm krãkamngônh nhõ bẽnjadjwỳrmã kum, “Ba amã ikabẽn jarẽ”, ane.
Nhym kum,
—Je, djãm mebê kregu kabẽnkam ne ga akabẽn mex? 38 Djãm abê Edjitukam me'õwã kêt? Õbê ne me krãptĩmã bẽnjadjwỳr kurêtuw nhym me arỳm kangao kume:x ne. Nhym kam kapôt kukritmã me àprãr krãptĩ: kubê 4.000o kato. Djãm abê tãmwã kêt? ane.
39 Nhym Paur kum,
—Kati. Ibê mebê idjaer'õ. Krĩraxbê Taxukam ne irwỳk djà. Taxu raxo kute pykabê Xirxijkam apỹnh krĩrax djàri krãptĩ jakrenh mex. Me ja ne ijo õ me wỳnh. Ba me krãptĩ ren kute ibĩnjamã ikabẽn jarẽ, ane.
40 Nhym kum, “Ajrã”, ane. Nhym àbir djà'ã djan me binhikrênh kadjy arỳm memã aminhikra bẽ. Nhym kam me arỳm binhikrênhkumrẽx. Nhym arỳm mebê idjaer kabẽnkam memã kabẽn jarẽ.