22
Paur me krãptĩmã kabẽn.
Kar 9.3, 26.13
Memã kabẽn ne memã kum,
—Akmere ar, ba aminêje me amã ikabẽn jarẽ. Dja ga me ikabẽn ma, ane.
Paur ne mebê idjaer kabẽn djwỳnhkam memã kabẽn jarẽ nhym me arỳm tu binhikrênhkumrẽx ne.
Nhym kam ajte memã kum,
—Ibê ne mebê idjaerkumrẽx. Ba pykabê Xirxijkam krĩraxbê Taxukam ruw. Ne kam krĩraxbê Djeruxarẽja tãmkam ijabatành djà. Gamarij ne prĩne imã me bakukãmãkjê kukràdjà jarẽ ba prĩne mar mexkumrẽx ne. Nã bãm Metĩndjwỳnh kabẽn'ã ino tỳx ne. Mytja tãmkam ne gar akunĩdjwỳ ã kabẽn'ã ano tỳxo ane. Ba 'ã ino tỳx ne kam me kute amim Jeju maro ibikẽnho iba. Me kute me par kadjy ne ba meo ibikẽnho iba. Ne mã me mymẽ me nire djuwpren mã mebê ijê djàmã meo mrã.
Be, me rũnh dja ar amã, “Be, kôt ne Paur arẽ”, ane. Me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳr raxmẽ apỹnh me rũnhmẽ dja me ã me amã ane. Me ta ne me me'ã pi'ôk no'ôk ne imã kungã. Ba kam krĩraxbê Tamagumã o tẽ. Nã bãm bit ije kam mebê idjaer rũnhmã o itẽmmã. Ne bit kam me kute amim Jeju mar djuwpren ije Djeruxarẽmã meo imõrmã nhym me kute kam me axwe pãnh jarẽnhmã. Ja kadjy ne ba bit ije memã pi'ôko itẽmmã.
Nã bãm me'ỳr o tẽn arỳm krĩraxbê Tamagu têpo tẽ. Nhym arỳm kàjkwa nhipôkri myt nhỹ nhym ijaêrbê arỳm kàjkwa kurũm mỳjja adjênho prĩne ikurwỳ. Ba kam arỳm tu pykabê tỹm ne me'õ kabẽn ma. Nhym imã, “Xaur, Xaur mỳkam ne ga me kute amim imaro abikẽnho aba? Nã gãm aje ba mãn ijo abikẽnho aba pyràk”, ane.
Ba kam kum, “Bẽnjadjwỳr, mỳj me ajõ ga ne ga imã akabẽn”? ane.
Nhym imã, “Ba ibê Jeju. Krĩraxbê Nadjarekam ijabatành djà. Nã gãm me kute amim imaro abikẽnho aba ne aje ba mãn ijo abikẽnho aba pyràk”, ane. Nhym ar ikôt mõrja ne ar mrãmri adjênh pumũn arỳm kam tĩn prãm ne. Nhym be, kabẽnja ne ar kute mar kêt. 10 Jeju imã ane ba kam kum, “Bẽnjadjwỳr djwỳnh, mỳj dja ba nẽ”? ane.
Nhym Bẽnjadjwỳr djwỳnh imã, “On kàjmã djan amũ krĩraxbê Tamagumã wadjà. Kam dja me'õ awỳr bôx. Ba ne ba arỳm amim ajã karõn arỳm kum arẽ. Tãm dja ikukwakam amã ikabẽn jarẽn amã 'ã karõ. Dja ga ikabẽn man kôt ar amijo aba.” Nãm ã Bẽnjadjwỳr djwỳnh imã ane.
11 Be, mỳjja inokam adjênh tỳx ba kam arỳm ino rã. Nhym ar ikôt mõrja arỳm inhikra 'amỳn ijo mõ ba arỳm Tamagu'ỳr bôx.
12 Nhym kam me'õbê Ananij arỳm iwỳr bôx. Ananij ne katàt Môjdjê kukràdjà man kôt ar amijo ba nhym Tamagukam mebê idjaerja kunĩ mex jarẽ. 13 Ananij iwỳr bôx ne djan imã, “Akmere Xaur, on akubyn arĩt mex”, ane. Ba kam arỳm myt tãmkam akubyn irĩt mex ne kàjmã ikrãn omũ.
14 Nhym imã, “Metĩndjwỳnh kute me bakukãmãkjêo ba djwỳnh ne arỳm amijo apytà. Arỳm ne amim ajã karõ. Tãm dja ga ama. Arỳm ne ga me'õ katàt kute amijo ban axwe kêtkumrẽxja pumũ. Arỳm ne ga Jeju pumũn kabẽn ma. Ja kadjy ne arỳm amijo apytà. 15 Ga dja ga aje mỳjja pumũnh ne mar kôt me kunĩmã 'ã ajarẽ. 16 Be, mỳj kadjy ne ga nhỹ? Aje, kàjmã dja. Ba Metĩndjwỳnhmã ngômã ajadjà. Ga, me ngrã tykkam me kute amipõnh ne arỳm mexja pumũ. Gadjwỳ dja ga Bẽnjadjwỳr djwỳnhmã amijo a'uw gê amã axwe kêt jarẽ ga kum amex.” Nãm ã Ananij imã ane. Nãm ã Paur me krãptĩmã 'ã ujarẽnho ane.
17-18 Ne kam itepã ajte memã kum,
—Ba kam akubyn Djeruxarẽkam bôx. Ne kam Metĩndjwỳnh nhõ kikretimã wadjàn arỳm Metĩndjwỳnhmã ikabẽno nhỹ. Kum ikabẽno nhỹ nhym arỳm Bẽnjadjwỳr djwỳnh inokrekam amirĩt ba omũ. Nhym imã, “Aje, amikrà kêt ne on Djeruxarẽ kurũm akato. Dja ga te memã ijã adjujarẽnh ar aba nhym me amim amar kêtkumrẽx”, ane.
19 Ba kam kum, “Kati Bẽnjadjwỳr djwỳnh, dja me ima. Ba ne ba apỹnh mebê idjaer bikprõnh djàkam mrãn me kute amim amar jabej mõ. Ne me titik ne mebê ijêo iba. 20 Nhym me kute ajã ujarẽnh djwỳnh Exewão bĩno mõ ba arek me kuri dja. Ne memã kum, ‘Ajrã me on abĩ’, anhỹro djan kam memã kubẽkà jamỳn o dja. Nã bãm ã imã me kurêo ane nhym me kunĩ kute imar”, ane.
21 Nhym imã, “Kati, on akato. Dja ba amũ: apỹnh me bajtem ba djàri me'ỳr ajano ga me'ỳr mrã.” Nãm ã Bẽnjadjwỳr djwỳnh imã ane. Nãm ã Paur memã ane.
Me krãptĩ:ja ajte Paurkam ngryk.
22 Nãm me arek maro dja nhym kam me bajtemmã amitẽmja jarẽ. Nhym kam me arỳm tu ngryk ne. Ngryk ne on kàj bê kabẽno kumex ne krãkamngônhmã kum,
—On me abĩ. Axwekumrẽx. Tĩn ne ar bakam ne punukumrẽx, ane.
23 Nãm me kàj bê kabẽno djan arỳm aminhõ kubẽkà krãkào pôx ne kurẽn kàjmã pyka rẽnho dja. Me ngryk tỳ:xkam ne me ã amijo ane. 24 Nhym kam krãkamngônh nhõ bẽnjadjwỳr me omũn arỳm õ me jamã 'ã karõn kum,
—Me kikretimã Pauro wadjà. Mrykà punuo kaprêprêk gê tokry pymaje axwe'õ kôt amijarẽ. Ba gop me 'ã kabẽno kumex kraxkôt kuma, ane. 25 Nhym me arỳm kadjy djudjêdjêo uwpreo dja. O dja nhym Paur arỳm mebê 100o ba djwỳnhjamã kum,
—Ẽ, dja ga me ikukjan ima. Krĩraxbê Rômakam me ja ne me ijo aminhõ. Me bakukràdjà kôt ne me kute me axwekumrẽx jabej me kukjêr kumrẽx. Me kute me axwe markambit ne me kute me kaprêprêk. Kraxje me aje imar kêtkam ne ga me tu ikaprêprêko mõ, ane.
26 Nhym meo ba djwỳnh kuman arỳm uwpre kangan krãkamngônh nhõ bẽnjadjwỳr rax'ỳr tẽn kum,
—Ẽ, aminêje Paur kukja. Gwaj ren bakukràdjà kupa'ã o ajkẽ. Be, krĩraxbê Rômakam me ja ne me Pauro aminhõ, ane.
27 Nhym krãkamngônh nhõ bẽnjadjwỳr rax arỳm 'ỳr tẽn 'ỳr bôx ne kum,
—Djãm mrãmri ne krĩraxbê Rômakam me ja ajo aminhõkumrẽx? ane.
Nhym kum, “Nà”, ane.
28 Nhym bẽnjadjwỳr kum,
—Be, Rômakam me ja kute ijo aminhõ kadjy ne ba arỳm pãnh pi'ôk kaprĩ kumex ne memã kungã. Mỳj ne ga gadjwỳ memã nẽ? ane.
Nhym Paur kum,
—Rômakam me ja ne me ibãm kute idjiro aminhõ. Ibãm kôt ne me ijo aminhõ, ane.
29 Nhym me bit kute kaprêprêk 'ỳrja arỳm umaje kum kre rax ne dja. Nhym krãkamngônh nhõ bẽnjadjwỳr raxdjwỳ kute Rômakam me ja kute Pauro aminhõja markam arỳm umaje tĩn prãm. Kabẽnkôt me kute uwprekam ne umaje tĩn prãm.
Paur kute me rũnh krãptĩmã amijarẽnh.
30 Nhym kam me'ã akati nhym bẽnjadjwỳr bit kute kraxkôt marmã. Bit kute mebê idjaer kute Paurmã axwe jarẽnh kraxkôt marmã. Nãm arỳm 'ã kàxiràx bôn kum ire. Ne kam me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳrmẽ me rũnh kunĩmã amikabẽn jano. Me Paur'ã bikprõnhmã ano. Nhym me arỳm 'ã akuprõ. Nhym kam me Pauro tẽn me ipôkri kudja.