23
Nhym kam Paur me rũnhkam no djar tỳxkumrẽx ne memã kum,
—Akmere ar, ije amimarkam ne ba akubyn amimaro tẽn kam amiwỳr amijo bôx ne arỳm amim, “Djã ne ba amikam mỳjja'õ ma nhym me ibê ijê? Kati. Ije amikam mỳjja'õ mar kêt ne katàt Metĩndjwỳnhmã idjàpênh ar iba. Akati jakam ne ba katàt kum idjàpênh rã'ã ne. Metĩndjwỳnh ne prĩne ipumũn ima.” Nã bãm ã amimaro ane.
Nhym kam me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳr rax Ananij Paur bu'ã me ku'êmã 'ã karõn kum,
—Me on ajkwabê kurwa, ane. Nhym me arỳm kurwa.
Nhym Paur kum,
—Ga ne ga ajêx ne amijo Metĩndjwỳnh maro aba. Metĩndjwỳnh dja ĩ gadjwỳ akurwa. Dja ĩ amã ajaxwe pãnh jarẽ. Nã gãm me bakukràdjà kôt aje ikukjêr ne imã mỳj ijaxwe pãnh jarẽnhmãn ate me bakukràdjà kupa'ã ijã memã apnê nhym me ikurwa, ane.
Nhym kam bu'ã me ku'ê kum,
—Me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳr raxmã ne ga adjàkjêro dja. Djãm ã me kute kum anhỹr got? ane.
Nhym Paur memã kum,
—Akmere ar, kubê me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳr raxkôt ije mar kêt. Ba ren ja man ren ã kum anhỹr kêt. Be, Metĩndjwỳnh ne memã kum, “Kwãrĩk wãnh me bẽnjadjwỳrmã adjàkjêr kêt”, ane nhym me arỳm 'ã pi'ôk no'ôk ne. Kam ba ren kum idjàkjêr kêt. Nãm ã Paur memã ane.
6-8 Ne kam õkre kadjwỳnhbê amim,
—Be, ibu'ã me ku'ê jabê ne mebê xadjudjêu nhym jabê mebê pardjêu, ane. Be, mebê xadjudjêu ne me amikukràdjà kôt mã memã kum,
—Me tyk akubyn tĩn kêt ne Metĩndjwỳnh kadjy mrãnh djwỳnh kêt ne me karõ kêt, anhỹro ba. Nhym be, mebê pardjêu ne me mã memã kum,
—Kati. Mrãmri me tyk akubyn tĩnkumrẽx. Mrãmri Metĩndjwỳnh kadjy mrãnh djwỳnhkumrẽx. Mrãmri me karõkumrẽx, anhỹro ba. Paur apỹnh me ja kukràdjà ja man arỳm mebê pardjêu kôt amikabẽn djin kàj bê me rũnhmã kum,
—Be, akmere ar, ibê mebê pardjêu'õ. Ibãm kute idjirbê mebê pardjêu'õ. Be, mrãmri dja Metĩndjwỳnh akubyn me tyko tĩnkumrẽx. Ja ne ba tu amim markumrẽx. Ije mrãmri me tyk akubyn tĩnja jarẽnho ibakôt ne gar imã ijaxwe jarẽn we ijaxwe jabej ikukjêro nhỹ. Nãm ã memã ane nhym mebê pardjêumẽ mebê xadjudjêumẽ aben kukràdjà mỳr jabej arỳm abenkam ngryk ne aktã kabẽno aben japanho kumex. Nhym kôt me krãptĩ: apỹnh kabẽno kumex.
Ne kam kangao kumex. Nhym mebê idjaer kukràdjà mar djwỳnh kwỳ kàjmã dja. Ar kute mebê pardjêu kukràdjàkôt amijo baja kàjmã djan arỳm Paur nêje memã bẽn tỳx ne memã kum,
—Djãm me karõ mex kukwakam nàr Metĩndjwỳnh kadjy mrãnh djwỳnh kukwakam me akubyn tĩn jarẽnhkam axwe got? Kati, axwe kêt. Gwaj ren 'ã axwe nhôn ren kam Metĩndjwỳnho bakurê djwỳnh. Nãm ar ã memã ane 10 nhym me arỳm kabẽn mỳr jabej kangao kumex. Nhym kam krãkamngônh nhõ bẽnjadjwỳr rax amim,
—Je, me kute arỳm abenmã Paur nhirênh 'ỳr pyràk, anen arỳm krãkamngônhmã kum,
—On me 'ỳr rwỳn pa 'amỳn o katon me banhõ kikretimã o wadjà, ane. Nhym me arỳm o wadjà.
11 Nhym arỳm me'ã akamàt nhym Bẽnjadjwỳr djwỳnh arỳm tẽn kuri djan kum,
—On atỳx ne akĩnh. Ga arỳm mrãmri Djeruxarẽ jakam ijã memã adjujarẽnhkumrẽx. Dja ga ĩ krĩraxbê Rômakamdjwỳ ã adjujarẽnho ane, ane.
Me kute Paur bĩn kadjy kute o aben mar.
12 Nhym arỳm 'ã akati nhym mebê idjaer kwỳ me kàxã aben kôt kabẽn djin abenmã kum,
—Dja gwaj baje mrãmri Paur bĩnkumrẽx kadjy amijajbu. Dja gwaj bajõ Paur bĩn kêtri mỳjja'õ krẽ nàr ikõ gora gê Metĩndjwỳnh gwaj bajõnh bĩ. Gwaj bakabẽn kajgo pãnh gwaj bajõnh bĩ, ane. 13 Me krãptĩbê 40 ne ijukri ajmã kute ne me ã abenmã Paur'ã karõo ane. 14 Ne kam me rũnh'ỳr bôx. Me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳrmẽ mebêngêt'ỳr bôx. Ne kam memã kum,
—Ba me ije Paur bĩnkumrẽx kadjy arỳm aben kôt ikabẽn djirkumrẽx ne abenmã kum, “Kwãrĩk wãnh gwaj mỳjja'õ krẽn ne kôt bakõm kêt. Gwaj baje Paur bĩnkambit dja gwaj banhõ kwỳ krẽn kôt ikõ. Dja gwaj bajõ bajêx ne mỳjja 'õ krẽn kôt ikõ nhym arỳm Metĩndjwỳnh gwaj bajõnh bĩ. Gwaj bakabẽn kajgo pãnh gwaj bajõnh bĩ.” Nã bãm me ã abenmã ane. 15 Kam ne ba me me amã arẽ. Me ije bĩnkumrẽx kadjy dja ga me krãkamngônh nhõ bẽnjadjwỳr'ỳr tẽ. Gamẽ me rũnh 'õdjwỳmẽ 'ỳr tẽn kum Paur'ã a'uw ne kum, “Ajte akatikam me imã Pauro rwỳ ba me prĩne kukjêr mex”, ane. Dja ga me ã kum ane. Nhym arỳm o kato ba me arỳm kubĩ. Me awỳr bôx kêtri ba me tu bĩnkumrẽx. Nãm me ã me rũnhmã ane.
16 Nhym kam Paur tàmdjwỳ arỳm me kute ingêt kangrônh jarẽnh ma. Ne kam me krãkamngônh nhõ kikretimã wadjàn arỳm Paurmã me arẽ.
17 Nhym kam Paur amiwỳr me krãkamngônh krãptĩ: kubê 100o ba djwỳnh'õja 'uw nhym bôx. Nhym kum,
—Ẽ, anhõ bẽnjadjwỳr'ỳr bôktijao tẽ. Nãm kute kum mỳjja'õ jarẽnhmã, ane.
18 Nhym arỳm 'ỳr o tẽn õ bẽnjadjwỳr'ỳr o bôx. Bẽnjadjwỳr nhidjibê ne Kraôdjô Rixijanh. Nãm 'ỳr o bôx ne kum,
—Aje me'õbê ijê nhidjibê Paur ne amiwỳr ijuw ne imã, “Ẽ, anhõ bẽnjadjwỳrmã bôktijao tẽ. Nãm kute kum mỳjja'õ jarẽnhmã.” Nãm ã Paur imã ane, ane.
19 Nãm meo ba djwỳnh kum ane nhym arỳm bôkti pa 'ãbyn amũ o tẽn me kàxã kum,
—Mỳj ne ga aje imã arẽnhmã? ane.
20 Nhym kum,
—Mebê idjaer arỳm aben kôt kabẽn dji. Me kute amã arẽnh ga aje me rũnhmã ajte ngêtwa Pauro akator nhym me we kute prĩne kukjêr mexmã. 21 Kwãrĩk wãnh ga memã o akator kêt. Me kubê 40 ne ijukri ajmã kute ne me ngêtwakam amako nhỹ. Me kute tu bĩnkumrẽx kadjy arỳm abenmã kum, “Kwãrĩk wãnh gwaj mỳjja'õ krẽn ne kôt bakõm kêt. Gwaj baje Paur bĩnkambit dja gwaj banhõ kwỳ krẽn kôt ikõ. Dja gwaj bajõ 'êx ne mỳjja 'õ krẽn kôt ikõ nhym arỳm Metĩndjwỳnh gwaj bajõnh bĩ. Gwaj bakabẽn kajgo pãnh gwaj bajõnh bĩ” Nãm me ã abenmã ane. Ne kam jakam me kute bĩn kadjy akabẽnkam amako nhỹ. Nãm ã bôkti bẽnjadjwỳrmã ane.
22 Nhym krãkamngônh nhõ bẽnjadjwỳr rax arỳm kum,
—Aj, aje imã arẽnhja kwãrĩk wãnh me'õmã arẽnh kêtkumrẽx. Aj mã, ane.
Me kute Xedjare'ỳr Pauro mõr.
23 Ne kam amiwỳr krãkamngônh kubê 100o ba djwỳnh amãnhkrut 'uw ne arkum,
—Gar krãkamngônh kubê 200mã arẽ gê me amijo atom. Me ajã kàjbê kô 'irykam, 21 orakam dja ga me krĩraxbê Xedjare'ỳr mõ. Mebê 70djwỳ dja me kawaru'ã 'ỳr mõ. Mebê 200djwỳ dja me kàxo nành jamỳn 'ỳr o mõ. 24 Paurdjwỳ kadjy dja gar kawaru kwỳo mõ. Gar me krãptĩo mõn mebê idjaerbê Paur pytàr mex ne bẽnjadjwỳrbê Perimã o bôx. Nãm bẽnjadjwỳr ã meo ba djwỳnh arkum ane.
25 Ne kam amũ bẽnjadjwỳr raxbê Perimã amikabẽn'ã pi'ôk no'ôk ne kum,
26 “Ba ibê Kraôdjô Rixijanh. Bẽnjadjwỳr Peri, araxkumrẽx. Ba ne ba amã pi'ôk no'ôkkôt wãm amã ikabẽn mex jarẽ.
27 Pi'ôk jakôt ba amã me'õbê Paur jano. Ajbir ne mebê idjaer o tỹm ne pa 'amỳn bit kute bĩn 'ỳr. Ba kam arỳm krĩraxbê Rômakam me ja kute Pauro aminhõja man 'ỳr inhõ krãkamngônho mõn mebê utà. 28 Ne kam me kute axwe jarẽnh kraxkôt bit ije marmã. Ne kam kadjy mebê idjaer nhõ me rũnh'ỳr o bôx. 29 Ne kam arỳm kuman amim, ‘Be, mebê idjaer ta kukràdjà kôt ne me kum axwe jarẽ’, ane. Nhym kute me babê Rôma kukràdjà'õo bikẽnh kêt. Kam pãnh me baje bĩn nàr pãnh baje kubê ijê kadjy kêt.
30 Nhym mebê idjaer bit kute bĩn kadjy aben kôt kabẽn djin arỳm prykôt kum nõn kam amako nõ. Nhym me imã arẽ ba on wãm ano. Ne me kute kum axwe jarẽnh djwỳnhmãdjwỳ arỳm memã 'ã karõn memã kum, ‘Bẽnjadjwỳr rax kuka kônh dja gar kum axwe'õ jarẽ’, ane. Be, tãm ne ja.”
Nãm ã krãkamngônh nhõ bẽnjadjwỳr pi'ôkkam Perimã ane. Ne me kute 'ỳr o mõr kadjy arỳm memã pi'ôk ngã.
31 Nhym kam me'ã akamàt. Nhym me krãkamngônh arỳm bẽnjadjwỳr kabẽnkôt Djeruxarẽ kurũm Pauro katon o mõ. Akamàt kôkam mõ:n kam arỳm krĩraxbê Pakrir'ỳr o bôx. 32 O bôx nhym kam arỳm me'ã akati. Nhym me krãkamngônh pykabê mrãnhja akubyn aminhõ kikretimã akẽx ne.
Nhym me kawaru'ã mõrja amũ Pauro mõ. 33 Ne o mõ:n kam arỳm krĩraxbê Xedjare'ỳr o bôx. Ne kam bẽnjadjwỳr Perimã pi'ôk ngãn kam kum, “Ota, Paur ne ja”, ane. 34 Nhym arỳm amim pi'ôk jarẽn kabẽn ma. Ne kam kukij ne kum,
—Nhỹnh pykajakam ne arwỳk djà? Mỳj ne idji kute? ane. Nhym kum, “Xirxijkam ne ba irwỳk djà”, ane. 35 Nhym kum,
—Gê me kute amã axwe jarẽnh djwỳnh bôxmã ba kam arỳm akabẽn ma, ane. Ne kam õ krãkamngônhmã kum,
—Bẽnjadjwỳr rax Erodji nhõ kikrekam dja gar Pauro nhỹ, ane.