24
Kute bẽnjadjwỳr Perimã amijarẽnh.
Nhym me'ã akatibê 5 apêx nhym mebê idjaer rũnh arỳm Xedjare'ỳr bôx. Me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳr rax Ananijmẽ mebêngêtmẽ me kadjy me kabẽn jarẽnh djwỳnhbê Teturmẽ ne me arỳm Xedjare'ỳr bôx. Ne kam arỳm bẽnjadjwỳr Peri'ỳr tẽn 'ỳr bôx. 'Ỳr bôx ne arỳm Paur kàxã 'ã axwe janhô nhym bẽnjadjwỳr Peri kuma. Kuman arỳm Paur'ỳr õ àpênh jano nhym me o bôx.
Nhym Tetur arỳm 'ã axwe nhôrmo krax ne bẽnjadjwỳr rax Perimã kum,
—Be, ga me imã abẽnjadjwỳr raxkam ne ba me idjumar mexkumrẽx. Ga me imã mỳjja kumexo mex. Be, me imã akĩnh ne pyka kunĩkôt amã amikĩnh jarẽnh rã'ã. Dja ba akunor ngri ne amã ikabẽn 'ikrãnnebit jarẽ ga ikabẽn ma.
Ba me me'õja axwekumrẽxmã ikato. Nãm apỹnh me ba djà kunĩkôt mebê idjaer kunĩmã me banhõ bẽnjadjwỳr kurê'uko ba nhym me arỳm kangao kumex. Kubê meo ba djwỳnh'õ. Krĩraxbê Nadjarekam Jejuwã kukràdjà kôt ne õ me jao ba. Ne kam kute Metĩndjwỳnh nhõ kikretio àpnumã ba meo tỹm ne pa 'amỳ. Ne bit ije kum pãnh jarẽnhmã o mõ. Me ikukràdjà kôt ne ije kum axwe pãnh jarẽnhmã o mõ.
Nhym kam krãkamngônh nhõ bẽnjadjwỳrbê Rixijanh bôx ne me imã àkrê:. Ne arỳm me ibê Paur pytàn mã o mõ. Ne kam me kute kum axwe jarẽnh djwỳnhmã 'ã karõn memã kum, “Bẽnjadjwỳr rax'ỳr dja gar tẽn kum arẽ”, ane. Be, ga dja ga abej kukjan arỳm ama. Me ije me'õjamã axwe jarẽnh kôt dja ga ama. Nãm ã Tetur Perimã ane.
Nhym mebê idjaer kunĩ 'êx ne kum,
—Be, mrãmri ne kôt arẽ. Mrãmri ne kôt arẽ, ane.
10 Nhym bẽnjadjwỳr Peri arỳm Paur'ỳr akẽx ne inhuo akre. Paur kute kum amijarẽnhmã akre nhym kam kum,
—Ga ne ga pyka jakam aje memã axwe pãnh jarẽnho aba nhym arỳm jakam ajã amex krãptĩ apêx. Ba arỳm kôt aman akam ikĩnh ne arỳm aminêje amã ikabẽn jarẽ.
11 Be, ba ne ba ajbir Djeruxarẽmã wabin 'ỳr bôx. Ije Metĩndjwỳnhmã rax jarẽnh kadjy ne ba wabi nhym arỳm jakam akatibê 12bit apêx. Ga dja ga me kukja gê me arỳm kute ipumũnh kôt amã, “Be, mrãmri ne akati kôt arẽ”, ane. 12 Ajbir ne ba bôx ne ije Metĩndjwỳnh nhõ kikretikam me'õmẽ aktã ikabẽno aben japanh kêtkumrẽx ne ije amijã me krãptĩo ibikprõnh kêtkumrẽx. Apỹnh me bikprõnh djàkam ije meo anhỹr kêt ne krĩraxkam ije meo anhỹr kêtkumrẽx. Nhym mebê idjaer rũnh akabem ỹrja kôt kute imã kator ne ipumũnh kêtkumrẽx. Ije mebê bẽnjadjwỳr kurêkôt me kute imã kator ne ipumũnh kêtkumrẽx.
13 Kam me kute ijarẽnhja kôt ga te aje mỳj ijaxwe'õmã akator ne marmã. 14 Dja ba amã amijarẽ ga imarkumrẽx. Be, Jeju kôt ne ba amijo iba. Kôt ne ba me ikukãmãreo ba djwỳnhmã rax jarẽnho iba, Metĩndjwỳnhmã rax jarẽnho iba. Nhym mebê idjaer kwỳ 'êx ne ijã abenmã kum, “Metĩndjwỳnh kupa'ã ne amijo ba”, ane. Nhym be, kati. Ba ne ba mrãmri tu amim Môjdjê kukràdjà markumrẽx ne tu amim Metĩndjwỳnh kukwakam kabẽn jarẽnh djwỳnh kunĩ kabẽn markumrẽx ne kôt ar amijo iba. Me kabẽn'ã pi'ôk no'ôk kôt ne ba amijo iba.
15 Be, mrãmri dja Metĩndjwỳnh akubyn me tyko tĩn. Me axwe kêtjao tĩn. Me axwejao tĩn. Ja ne ba tu amim markumrẽx. Be, me rũnh nhỹr jadjwỳ ne me amim ã maro ane. 16 Mrãmri ne me tyk kunĩ akubyn tĩnmã. Ba kam ijaxwe kêt kadjy amijãno dja. Metĩndjwỳnh kute imã ijaxwe jarẽnh karõn ibu'ã me kunĩdjwỳ kute imã ijaxwe jarẽnh karõ amijãno idjãm rã'ã: ne.
17 Be, amrẽbê ne ba apỹnh me ba djàkam ar iba nhym ijã amex krãptĩ apêx. Ba kam akubyn inhõ me wỳnh'ỳr bôx. Mebê idjaer'ỳr bôx. Ibôx kêtri ne me bajtem me õ mỳjja kêt kadjy imã pi'ôk kaprĩ ngã ba arỳm o bôx ne memã kungã. Ne me kute ikadjy Metĩndjwỳnhmã mry bĩn kadjy me 'ỳr bôx. 18 Ne kam arỳm me ikukràdjà kôt Metĩndjwỳnhmã amijo mex ne arỳm Metĩndjwỳnh nhõ kikretimã wadjà. Nhym mebê idjaer kwỳ arỳm pykabê Adjij kurũm bôx. Kikretikam bôx ne arỳm ipumũ. Ipumũ ba amijã me krãptĩo ibikprõnh kêt ne ije memã me bẽnjadjwỳr'õ kurê'uk kêt nhym me kam kangati kêtkumrẽx.
19 Adjij kurũm me bôxwã kute Metĩndjwỳnh nhõ kikretikam ipumũnhkôt ren awỳr bôx. Ne ren me kute mỳj ijaxwe'õ markôt ren amã ijarẽ. 20 Nàr gê akuka kônh me ỹrwã'õ kute Djeruxarẽkam ipumũnhkôt amã ijarẽ. Mebê idjaer rũnh kute Djeruxarẽkam ijaxwe jabej ikukjêrkôt gê me'õ kute ipumũnh jabej amã ijarẽ. Me kute mỳj ijaxwe'õmã katorkôt amã ijarẽ.
21 Ba amã amijarẽ ga ama. Ba Djeruxarẽkam me ipôkri idjãmkam kàj bê memã kum, “Ije mrãmri me tyk akubyn tĩn jarẽnho ibakôt ne gar akati jakam mỳj ijaxwe'õ jabej ikukjêro nhỹ”, ane. Djãm ori ije ja jarẽnhkam ijaxwe'õ? Kati. Tãm ne ja. Nãm ã Paur Perimã ane.
22 Nhym Peri kute Paur kabẽn markam arỳm kadjy akati 'õdjwỳ jarẽ. Amrẽbê ne Peri Jeju'ã ujarẽnh ma. Nãm kadjy akati 'õ jarẽn memã kum,
—Dja krãkamngônh nhõ bẽnjadjwỳr Rixijanh amrẽ tẽ. Ba kam arỳm prĩne ajã ujarẽnh ma, ane. 23 Ne kam krãkamngônh krãptĩ: kubê 100 nhõ bẽnjadjwỳrjamã Paur'ã karõn kum,
—Dja ga omũ gê ta ar mrã. Gê õbikwa ta 'ỳr wangij ne o djuw mex. Nãm ã Peri anen kam mã tẽ.
24-25 Nhym arỳm 'ã akati kwỳ apêx nhym Peri akubyn bôx. Prõ nhidjibê Kruxire ne o bôx. Kubê mebê idjaer'õ. Nhym kam Paur'ỳr õ me ja jano nhym me kum o bôx. Nhym kam arkum ujarẽnho djan arkum,
—Metĩndjwỳnh ne arỳm mrãmri Jeju'ã me banhõ Bẽnjadjwỳrbê kumkati mẽ. Kubê ne Kritu. Djã gãm ar tu amim Jeju markumrẽx nhym Metĩndjwỳnh arỳm ar amã ajaxwe kêt jarẽ gar arỳm kum amexkumrẽx. Djã gãm ar ajaxwe kêt kadjy amijãno dja. Dja Metĩndjwỳnh ĩ me kunĩmã axwe pãnh jarẽ. Kadjy amrẽ akati mõr rã'ã, ane.
Nãm prĩne ã kum 'ã ujarẽnho ane nhym kabẽn pymaje Peri arỳm madjà kretin kum,
—Aj mã. Gê idjàpênh'õ kêtkam ba ajte amã arẽ. Ga ajte imã arẽ ba kuma, ane. 26 Nãm anen õkre kadjwỳnhbê amim,
—Dja Paur imã pi'ôk kaprĩ nhõr jabej ba arỳm kum inhire gê tẽ, ane. Ne kam pi'ôk kaprĩ jabej aben tã amiwỳr Paur 'uw ne kum kabẽno krĩ.
27 Paur mebê ijê djàkam nhỹ nhym arỳm 'ã amex amãnhkrut apêx. Nhym arỳm Peri kato nhym Poxu Pexu arỳm pãnh memã bẽnjadjwỳr rax. Peri kator kêtri ne kute mebê idjaero kĩnh kadjy tu wãnh mebê ijê djàkam Paurmã irerkumrẽx nhym wãnh krĩ rã'ã.