25
Kute bẽnjadjwỳr Pexumã amijarẽnh.
Pexu pykabê Djudêja'ỳr bôx ne kam krĩraxbê Xedjarekam bôx. Nhym kam 'ã akatin akatin akati nhym krĩraxbê Xedjare kurũm katon Djeruxarẽ'ỳr tẽ. Tẽ:n kam 'ỳr bôx. Nhym kam me rũnh Pexumã Paur jarẽ. Me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳr raxmẽ mebê idjaer nhõ me rũnh 'õdjwỳmẽ ne me kum arẽ ne kum,
—Ẽ, amã me ikĩnh jabej gop amrẽ Djeruxarẽmã Pauro bôx, ane. Me kute kum arẽnh kêtri ne me abenmã kum,
—Gêdja me amrẽ pry'ã Pauro mõ gwaj kubĩ, ane. 4-5 Nãm me rũnh ã Pexumã Paur jarẽnho ane nhym kam memã kum,
—Kati, gê wãnh Xedjarekam me arek o nhỹ. Badjwỳ arỳm 'ỳr itẽm 'ỳr. Gê ar anhõ me rũnh'õ ar ikôt 'ỳr tẽn axwe'õ jabej kukja gê kum amijarẽ gê kam kum axwe jarẽnhkumrẽx, ane.
Nhym me'ã akatibê 10 ne ajmã kute apêx nhym kam arỳm Xedjare'ỳr tẽ:n 'ỳr bôx. Nhym akati nhym arỳm tẽn memã axwe pãnh jarẽnh djàkam memã nhỹ. Ne arỳm Paur'ỳr õ me ja jano nhym me o mõn 'ỳr o bôx. O bôx nhym arỳm Djeruxarẽ kurũm mebê idjaer kwỳ 'ỳr bôx ne Paurmã ipôk ne. Ne kam Pexumã Paur jarẽnho dja. Nãm me kum axwe krãptĩ: jarẽnho dja. Djãm axwe kryre ne arẽ? Kati, Axwe rũ:nh ne arẽ. Me kute axwekôt omũnh kêt ne tu arĩk kum axwe jarẽnho dja. Nhym Pexu me kabẽn ma:n kam mrãmri Paur jaxwe'õmã kator ne mar kêtkumrẽx.
Nhym Paur aminêje Pexumã kum,
—Be, ba ne ba ije mebê idjaer kukràdjà 'õo ibikẽnh kêt ne Metĩndjwỳnh nhõ kikretio ibikẽnh kêt ne mebê bẽnjadjwỳr raxbê Xedja kurê kêt, ane. Xedja ne me bẽnjadjwỳr rũnh kunĩ kuràm rax.
Nhym be, Pexu bit kute mebê idjaerjao kĩnhmã ne arỳm Paurmã kum,
—Djãm Djeruxarẽkam atẽm prãm? Dja ba kam mrãmri ajã me ja kabẽnkumrẽx jabej, ane.
10 Nhym Paur kum,
—Kati. Bẽnjadjwỳr raxbê Xedja kabẽnkôt aje me axwe jabej me kukjêr djà ne ja. Jakam dja ga ima. Mỳj kadjy dja ga Djeruxarẽmã ijo tẽ nhym me ikukij? Ba ne ba mebê idjaer 'õo ibikẽnh kêtkumrẽx ga arỳm ama. 11 Be, me ren ijaxwe'õmã kato ne ren pãnh tu ibĩ, ba ren aminêje ikabẽn 'õ jarẽnh kêt ne. Nhym be, me 'êx ne kute imã ijaxwe jarẽnh kajgokam ne ga te aje memã ikangamã. Ba bẽnjadjwỳr raxbê Xedja'ỳr tẽn aminêje kum ikabẽn jarẽ. Nãm ã Paur kum ane.
12 Nhym kam Pexu amibu'ã me rũnhmã kabẽn nhym me Pauro aben ma. Nhym kam kum,
—Nã gãm imã, “Ba bẽnjadjwỳr raxbê Xedja'ỳr tẽn aminêje kum ikabẽn jarẽ”, ane. Be, jakam dja ga mrãmri amũ Xedja'ỳr atẽmkumrẽx, ane.
Pexu kute Paur'ã Angripa kabẽn mar.
13 Nhym 'ã akati kwỳ apêx nhym bẽnjadjwỳr raxbê Angripamẽ prõbê Berni ar krĩraxbê Xedjare'ỳr bôx. Ar kute Pexumã kabẽn mex jarẽnh kadjy ne ar bôx. 14 Ne kam arek kam ar ba nhym ar'ã akati kwỳ apêxmã. Nhym Pexu arỳm bẽnjadjwỳr raxmã Paur'ã ajarẽn kum,
—Peri mebê ijê djàkam me'õmã iren arỳm mã tẽ. 15 Ba krĩraxbê Djeruxarẽkam ar ibari nhym mebê idjaer nhõ me rũnh arỳm imã Paur jarẽ. Me õ mebêngêtmẽ me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳrmẽ imã arẽ ba arỳm kuma. Me imã, “Dja ga kum axwe pãnh jarẽn abĩ”, ane.
16 Ba memã kum, “Be, djãm Rômakam me ja kukràdjà kôt ne ba me ije me axwe jabej me kukjêr kêtkam tu me par? Kati. Ba me me axwe jabej me kukjêr kumrẽx. Nhym me me kuka kônh axwe jarẽnh kumrẽx ba me me kuma. Nhym kam me me imã amijã aprã ba me arỳm kuma. Me ije me axwemã ijapôxkambit ne ba me arỳm pãnh me kupa.” Nã bãm ã memã ane.
17 Ne kam mebê idjaer arỳm amrẽ Xedjare jakam bôx. Nhym me'ã akati ba amikrà kêt ne ije memã axwe pãnh jarẽnh djàkam bôx ne memã nhỹ. Ba kam Paur'ỳr inhõ me ja jano nhym me o bôx. 18 O bôx ba arĩk 'ã amim, “Be, mrãmri axwekumrẽx”, ane. Nhym me kwỳ kàjmã ku'ên kam 'ã imã kabẽn kajgobit jarẽnho ku'ê.
19 Nãm me 'ã imã, “Paur kum me ikukràdjà kurê”, ane. Ne me'õ nhidjibê Jeju jarẽ. Nãm me Jeju tyk jarẽnh nhym be, Paur ne Jeju tĩn jarẽ. Nãm me ã Paur'ã kabẽn kajgo jarẽnho ane. 20 Ba amim, “Je, djãm ije me kukràdjàja mar got”? ane. Ne kam kum, “Djãm Djeruxarẽkam atẽm prãm? Dja ba kam ajã me ja mrãmri kabẽnkumrẽx jabej”, ane.
21 Nhym kam Paur imã, “Ba gop tẽn aminêje bẽnjadjwỳr raxbê Xedjamã ikabẽn jarẽ”, ane. Ba krãkamngônhmã kum, “Dja gar o nhỹ ba kam ĩ arỳm Xedjamã ano.” Nã bãm ã memã ane. Nãm ã Pexu Angripamã ane.
22 Nhym kum,
—Badjwỳ me'õja kabẽn ma, ane.
Nhym kum,
—Gê akatimã ga kam arỳm kabẽn ma, ane.
Paur Angripa kabem ãm ne kute kum amijarẽnh.
23 Nhym arỳm ar'ã akati nhym Angripamẽ Berni ar õ nêkrêxo prĩne amikunhêr ne me axwemã pãnh jarẽnh djàmã wadjà. Krãkamngônh nhõ bẽnjadjwỳrmẽ krĩraxkam me rũnh ja arkôt wadjà. Nhym Pexu arỳm Paur'ỳr õ me ja jano nhym me o bôx. 24 Nhym Pexu Angripamã kum,
—Bẽnjadjwỳr raxbê Angripamẽ me akàtàmjamẽ, djã ne ga me me'õja pumũ? Krĩraxbê Djeruxarẽkam mebê idjaer kunĩmẽ krĩrax jakamdjwỳ mebê idjaer kunĩmẽ ne me imã me'õja jarẽnho ku'ên kam kàj bê imã, “On abĩ. On abĩ”, anhỹro kumex.
25 Ba kam te ije axwe'õmã ikator nhym me kute pãnh bĩnmã te kukij nhym axwe kêtê. Nhym ta imã, “Ba gop tẽn aminêje bẽnjadjwỳr raxbê Xedjamã ikabẽn jarẽ. Ta ne kute raxo me kunĩ jakrenh”, ane. Kam dja ba 'ỳr anorkumrẽx. 26 Dja ba anen kam te ije me banhõ bẽnjadjwỳr raxmã Paur jaxwe'ã pi'ôk no'ôkmã. Ba kam amã o ikato. Ga, bẽnjadjwỳr rax Angripa, akumrẽx ne ba aman amã o ikato. Ga dja ga axwe'õ jabej kukjan ama ba arỳm 'ã pi'ôk no'ôk ne. 27 Ba ren me'õ bê ijêja jano ne ren ije kôt axwe'ã pi'ôk no'ôk janor kêt ne ren Xedjamã kute ibẽno ibikẽnh pyràk. Nãm ã Pexu Angripamã ane.