27
Me kute krĩraxbê Rômamã Pauro mõr.
Nhym kam bẽnjadjwỳr ar memã kum,
—Me on ngôkôt pykabê Itarij'ỳr mebê ijêjao mõ, ane. Ne kam arỳm krãkamngônho ba djwỳnh nhidjibê Jurmã Paur ar arẽ. Paurmẽ mebê ijê kwỳmẽ ne meo ba djwỳnhmã arẽ. Kum arẽ nhym arỳm kute pykabê Itarij'ỳr meo mõrmã. Jurbê ne bẽnjadjwỳr raxbê Xedja nhõ krãkamngônh krãptĩ: kubê 100 nhõ bẽnjadjwỳr 'õ. Ba ibê Ruka ne ba ajte mekôt tẽ.
Ba me kam pykabê Itarij'ỳr imõrmãn kam krĩraxbê Amitukam me ja nhõ kàraxmã wadjàn arỳm inox ne. Pykabê Adjij'ãnh ne me kute kàraxo mõrmã. Me'õ nhidjibê Arxaku ne me ikôt tẽ. Pykabê Matenikam krĩraxbê Texarônikakam ne abatành djà.
Ba me kàraxkam mõ: nhym me ijã akati. Ba me kam krĩraxbê Xidõ'ã kàrax nhô. Nhym Jur kum Paur kaprĩn kum,
—Ajrã. Anhõbikwa'ỳr wabi gê ar ajo djuw mex, ane. Nhym ar'ỳr wabin ar ikô'ã nhỹ:n kam ajte akubyn kàraxmã wadjà. Ba me kam inox ne. Ne apêxtibê Xipre tekre'ãnh mõ, kôk me ikutã àbêrkam. Ne kam pykabê Xirxij'ãnh mõ:n kam amipãnh kumẽ. Ne pykabê Papirij'ãnh mõ:n kam amipãnh kumẽ. Ne kam arỳm pykabê Rixijkam krĩraxbê Mire'ỳr bôx ne kam kàrax nhô.
Nhym kam krãkamngônh kubê 100 nhõ bẽnjadjwỳr arỳm kàrax 'õdjwỳmã kato. Nãm krĩraxbê Arexãkam me ja nhõ kàraxmã kato. Kà wãkam ne me kute pykabê Itarij'ỳr mõrmã. Nhym kam me ijo tẽ ba me kà wãmã wadjà. Ne kam inox ne mõ. Ne iprĩ'ã mõ: nhym arỳm me ijã akati kwỳ apêx. Ba me kam krĩraxbê Nidju têpo mõ. Nhym kôk djàbêr tỳ:x me ibê aptà ba me kam aparmã apêxtibê Kreta'ỳr mõ. Mõ:n kam Kretakam krãnh krã'yrbê Xamona'ãnh mõ. Ne kam iprĩ'ã mõ:n kam arỳm amipãnh Xamona mẽ. Ne kam kàrax nhikwã djà nhidjibê Kà jarij djà mexte'ỳr bôx ne 'ã kàrax nhô. Krĩraxbê Raxêr kuri ne nõ.
Nhym kam me ijã akati krãptĩ apêx. Nhym Paur amim,
—E kum, arỳm ne ba me amikrà nhym arỳm na 'itỳx 'ỳr. Na 'itỳx'ã mytyrwỳ bôx 'ỳr. Be, arỳm me kute amijajbur'ã akati apêx. Me ibê idjaer kute Metĩndjwỳnhmã amijajbur djà nhõ akatija apêxkam na 'itỳx kumex. Arỳm na 'itỳx kumexkam ne ba me imã imõr pyma:, ngô raxbê pyka kêtkam me imõrja pyma:, ane. Ne kam memã kum,
10 —Ikabẽn dja gar ama. Dja gwaj ngô raxbê pyka kêtkam mõ nhym na arỳm gwaj bajo ajkẽ. Ne arỳm kàkam me jênhmẽ kàraxo bikẽnh mex ne. Ja ne ba gwaj bakukãm kuma. Nãm ã Paur memã ane. 11 Nhym krãkamngônh nhõ bẽnjadjwỳrja Paur kôt kabẽn djir kêt. Nãm kào akẽx djwỳnhmẽ õ kàrax djwỳnh kôt kabẽn dji. 12 Ne kam me kute na 'itỳx apêx jamãrbê kàrax nhikwã djà punure. Nhym me bẽn 'ãtom ne abenmã kum,
—Gwaj on banox ne amũ krĩraxbê Penixij'ỳr babôxmã. Ne kam kam na 'itỳx apêx kam ama, ane. Be, apêxtibê Kreta tãmkam ne krĩraxbê Penixij. Penixijkam kà nhikwã djàkam dja aparmã kôk 'itỳx wabê nàr kàjmã wabê nhym bu'ã akàx kôkbê aptà nhym kàrax nõr mex ne.
Kôk tỳ:x kute tu kàrax rẽnho mõr.
13 Nãm me bẽn 'ãtom nhym kôkdjwỳ arỳm aparmã kàjbê wabê. Nhym me arỳm abenmã kum,
—Aje. Jakam arỳm 'ỳr me banox kadjy mexkumrẽx, ane. Ne kam arỳm djudjêdjêti'ã kẽn 'ãprejao wabin kàraxkam kudji. Ba me kam mõ. Apêxtibê Kreta 'ãnh mõ. 14 Nhym kàjbê 'ãtũm nhym kôk arỳm àbêr tỳx ne. Kôk djàbêr tỳx jamã ne me kum Juraku jarẽ. 15 Nhym arỳm kôk djàbêr tỳ:x ne tu kàrax rẽnho mõ. Rẽnho mõ: ba me kam arỳm tu kum inhire nhym kôk arek o mõ.
16-17 Nhym kam kà arỳm kôk djàbêr kôt apêxti nhidjibê Kraôdja tekre'ãnh mõ. Amrẽbê ne ba me kàrax katẽ'ã kà ngrire nhôn o mõ. Ne kam arỳm jakam idjàpênh rax ne kà ngrireo wabin kàraxkam kudji. Nhym kam me djudjêdjêtio ibũmkôt kàrax'ã kajngàro tẽ. Ngô tỳ:x kute kàrax ka'êk kêt kadjy ne me 'ã kajngàr. Kôknhõkà raxkam ne ba me mõ. Kôknhõkà raxkam ne me par kwỳ pumjuw nhym ku'ê tũm. Nhym me apỹnh pĩo krãbê o kapan ajte kraxbê o kapa. Ne pĩ'ã apỹnh kubẽkàti janhô. Kôk kute o mõr tỳx kadjy ne me 'ã anhô. Ba me mõ: nhym kôk me ijo mõr tỳ:x ne. Nhym kute arerek'õ'ã kàrax mẽnh karõ ne me arỳm par'ã wabin kubẽkàtimẽ kukràdjà kunĩ bôn arỳm o ruwn kudjin kam nhỹ. Nhym kôk arek kàraxo mõ. Nhym arỳm kà kajgon prĩ'ã mõ. Arerek wã nhidjibê ne Xixi.
18 Nhym kôk djàbêr tỳ:x ne me ijo àbêr tỳ:x. Nhym kàrax amijadjwỳr tỳxo mõrri: nhym 'ã akati. Nhym me kàrax kajkritmã arỳm ngônhmã kàkam me jênh kwỳ rẽ. 19 Nhym kam arỳm me inox'ã akatibê 3 apêx ba me arỳm ngônhmã kàraxkam apỹnh kukràdjà kwỳ rẽ. 20 Ne kam mõ: nhym arngromẽ kanhêti amirĩt kêt'ã arỳm akati krãptĩ apêx. Nhym kôk 'itỳ:x me ijo mõr tỳx rã'ã ne. Ba me te: amipytàr djà'õ jabej ar irĩt ne arỳm idjumar punure ne.
21 Ne mõn arỳm inhõ kwỳ krẽn kêt 'ãtũm ne. Nhym kam Paur kàkam me àpênh'ỳr tẽn arỳm me ipôkri djan memã kum,
—Ẽ, ba ar amã arẽ gar ama. Nã gãm ren ar amũja'ã ikôt akabẽn dji gwaj ren apêxtibê Kreta'ãnh arek wajêt. Ne ren kam badjumar mex nhym ren mỳjja'õ biknor kêt. 22 Jakam dja gar akubyn adjumar mex ne atỳx. Dja te kàrax wadjà nhym ngô kute gwaj bajõnh bĩn prãm kêtkumrẽx.
23 Be, akamàtkam Metĩndjwỳnh kadjy mrãnh djwỳnh'õ iwỳr bôx ne ikuri dja. Metĩndjwỳnh ta ne mã ijo ba, ba kum idjàpênh ar iba. 24 Kadjy mrãnh djwỳnhja ne imã, “Paur, on atĩn prãm kêt. Dja ga bẽnjadjwỳr raxbê Xedja kabem adjãmkumrẽx. Nhym aro'ã me mõrwã ne Metĩndjwỳnh arỳm akôt me kunĩ dja. Akôt dja me tyk kêtkumrẽx”, ane.
25 Be, ã kute imã anhỹrkam dja gar adjumar mex. Mrãmri dja amikabẽn kôt ngôbê gwaj bapytàrkumrẽx. Metĩndjwỳnh kute gwaj bapytàrja ne ba tu amim kamnhĩxkumrẽx. 26 Nhym kam mrãmri kôk 'itỳx dja apêxti'õ'ã gwaj bamẽnhkumrẽx. Kàraxmẽ ro'ã gwaj bamẽnhkumrẽx, ane.
Kàrax bika'êk'ã ujarẽnh.
27 Nhym kam arỳm me inox'ã akatibê 14 apêx nhym akamàtkam ngô raxbê pyka kêt nhidjibê Angrikukam kôk 'itỳx ari: kàraxo ba. Nhym akamàt kô ipôkri kàkam me àpênh abenmã kum,
—Ẽ, kute akàx'ỳr kà arỳm mõr pyràk, ane. 28 Ne kam koror jabej ngô'ã kadjàt'ã tu jakre nhym 'ã djudjêdjêbê 30 metu apêx. Nhym me kam amak ngriren ajte 'ã kadjàt jakre. Nhym arỳm kàjbê krãn 'ã 27 metu apêx.
29 Nhym kàrax kẽn'ã bika'êk karõ me arỳm ngônhmã djudjêdjêti mẽ. Djudjêdjêti'ã kẽn 'ãpreja mẽn ajte ja mẽn ajte ja mẽn ajte ja mẽ. Nhym kẽn arỳm akubyn kàrax pynê. Nhym me'ã akatio wajêt ne arỳm axwe umar. 30 Nhym kam kàraxkam me àpênh bit kute mebê amipdjur ne amijã maje kàrax kurũm katormã. Nãm me 'êx ne memã kum,
—Ba me kà ngrirekam djudjêdjêti'ã kẽn 'ãpreja'õ nhỹr ne o ikaton kà krwỳt'ãnh kumẽ gê akubyn kà krwỳt pynê, ane. Ne kam djudjêdjêti'ã kà ngrireo ruwn bit ngônhmã mẽnhmã. 31 Nhym Paur arỳm me krãkamngônhmẽ mebê 100 nhõ bẽnjadjwỳr'ỳr tẽn memã kum,
—Dja me wã mõn arỳm utàr djà kêt ne me gadjwỳ apytàr djà kêt, ane. 32 Nhym me krãkamngônh arỳm 'ỳr mõn 'ã djudjêdjêti kunĩ jakà. Nhym arỳm kà ngrire mebê ngônhmã nox ne akuno.
33 Nhym arỳm akati tẽ nhym Paur arỳm memã arẽn memã kum,
—Nã gãm ar kôk apêxkam amakbê amijajbu nhym arỳm ar ajã pi'ôk kamrêk amãnhkrut apêx. 34 Ar atỳx kadjy gop on ar anhõ kwỳ krẽ. Ngô kute ar apar prãm kêtkumrẽx.
35 Nãm ã memã anen arỳm djwỳ'õ by. Ne me kunĩ nhipôkri Metĩndjwỳnhmã amikĩnh jarẽn kokij ne arỳm krẽnmo krax ne. 36 Nhym kam me kunĩ akubyn kĩnh ne adjwỳnhdjwỳ õ kwỳ krẽno kumex. 37 Kàraxkam me ikunĩ ne me ikrãptĩ:. Me kute me ijã akrebê 276. 38 Nhym me õ kwỳ krẽn arỳm ajne. Ne kam kàrax kajkritmã ngônhmã jênh rẽ. Atemã bàygogo 'yo jênh rẽ.
39 Nhym arỳm akati. Nhym me arỳm pyka pumũ. Nhym me'õ kute amrẽbê pyka pumũnh kêtkumrẽx. Nhym wãnh pyka kute aktã ngô nhijêkam ngô binhikrênhja. Nhym me arỳm amybỳm kàrax kadjy omũ. Ne kam abenmã kum,
—E kum, gwaj 'ỳr kam mãn kàraxo wadjà gê umar mex, ane.
40 Ne kam arỳm kẽn kunĩ'ã djudjêdjêti 'ãpre bôn tu kum ire. Ne kà katẽ pynênh djà'ã djudjêdjê 'ãpre bô. Ne kam kà krwỳt'ãnh par'ã kubẽkàtio wabin 'ã kunhô, kôk kute kàraxo mõr tỳx kadjy. Ne arỳm akàx'ỳr kàrax krão akẽx ne. 41 Nhym kam kàrax arỳm ngô kute aben mok djà'ỳr bôx. Kam ne kororre. Ne mõn 'ã nõn arỳm 'ã nõr tỳx mex ne. Nhym ngô djàkà 'itỳ:x arỳm kàrax katẽ titik ne ka'êko mõ.
42 Nhym krãkamngônh ar abenmã kum,
—Mebê ijê tũm nox ne akàxmã rêr ne atỳxã àbir ne mã prõt kêtri gwaj me kupa, ane. 43 Nhym krãkamngônh nhõ bẽnjadjwỳr Paur'ã maje akubyn me unên memã kum,
—Kwãrĩk wãnh. Gê me rêrja kumrẽx tu nox ne rên akàx'ã wabi. 44 Gê me rêr kêt pĩponh jamỳ nàr ngô kute kà ka'êk jamỳn 'ã mekôt rê, ane. Ba me kam ikunĩ arỳm inox ne. Ne kam ikunĩ arỳm akàx'ã wabi.