28
Apêxtibê Matãkam ar ba.
Ba me arỳm wabi nhym me bajtem apêxtikam ar baja me imã,
—Apêxti ja nhidjibê ne Matã, ane. Ba me kam kuma. Nhym kam namẽ krykam apêxtikam me bajtemja kum me ikaprĩkumrẽx. Ne kam arỳm me imã kuton me imã kabẽn mextire.
Nhym Paur arỳm pĩ ngrà kwỳ karwàn kuwykam adjuw. Nhym kangã djàkrê kuwy pymaje pĩ ngrà kurũm katon arỳm Paur nhikra nhãn 'ã wajêt. Nhym me arỳm ikra'ã kangã jêtkôt omũn abenmã kum,
—Be, tãmwãbê ne me par djwỳnh'õ. Jakam dja ty. Ngô ne kute bĩn kêt nhym be, kangã dja kubĩ. Axwe pãnh dja ty, ane. Nhym kangã ikra'ã wajêt nhym tu kum ikra wabê nhym arỳm kuwykam tỹm. Nhym kam tokry kêt ne. Nhym me te Paur nhigot jabej. Nàr, me aêrbê tyk ne tỹm karõ te 'ã ajkam ama. Te kam ama:n omũnho kumex. Omũnh 'ãtũm nhym ajmã kute kêtkumrẽx. Nhym kam me atemã kabẽn djin abenmã kum,
—Be, kubê ne metĩndjwỳnh'õ, ane.
Apêxti tãmkam bẽnjadjwỳr nhidjibê Pubriju. Õ pyka kuri ne ba me dja. Pubriju me imã,
—Inhõ kikrekam dja gar nhỹ, ane. Bar kam 'ỳr mõn kam nhỹ nhym arỳm me ijo djuw mex mexkumrẽx. Ba me kam kam inhỹr'ã akati amãnhkrut ne ikjêkêt apêx.
Nhym kam Pubriju bãm kute ir djwỳnhja kà kangron iku:w. Nhym Paur arỳm 'ỳr wadjàn Metĩndjwỳnhmã o a'uw ne krã'ã ikra djin arỳm o mex ne. Nãm Paur ã o ane nhym kam apêxtikam me punu kunĩ 'ỳr bôx nhym arỳm me o mex ne. 10 Nhym kam me me imã mỳjja kumex ngã. Ba me kam arỳm inoxmã. Nhym me arỳm apỹnh me imã mỳjja kĩnh djàri kàraxkam kumex ne.
Krĩraxbê Rôma'ỳr mõrn bôx.
11 Me inox kêtri ne apêxtikam me ijã mytyrwỳbê amãnhkrut ne ikjêkêt apêx. Ba me arỳm inox ne. Krĩraxbê Arexãkam me õ kàraxkam inox ne. Nãm me amrẽbê amex jamãrbê apêxti'ãnh kàraxja nhô. Kàrax krwỳt'ã ne me karõ amãnhkrut wajêt. Ja nhidjibê ne Kaxu. Nhym ja nhidjibê Pôr.
12 Ba me inox ne mõ:n kam krĩraxbê Xiraku'ãnh kàrax nhô. Nhym me ijã akati amãnhkrut ne ikjêkêt apêx.
13 Ne kam ajte inox ne pyka 'ãnh mõ:n kam krĩraxbê Reguju'ỳr bôx. Ne kam me aà'ã mõ: nhym me ijã akati. Nhym kam kàjmã kôk wabê ba me ajte akatikam krĩraxbê Poteroj'ỳr bôx ne 'ãnh kà nhô.
14 Bar kam wabin Jeju kukwakam me kute abeno kamy kwỳ jabej ne memã ikato. Nhym me ar imã,
—Dja gar inhũrkwãkam nhỹ, ane. Bar kam nhỹ. Nhym ar ijã akatibê 7 apêx. Bar kam itekôt krĩraxbê Rôma'ỳr mõ.
15 Nhym kam me amũ krĩraxbê Rômakam Jeju kukwakam me kute abeno kamymã ar ijarẽ. Nhym me arỳm ar ikutã mõ, kute ar ikajpar kadjy. Ne kam Apiju'ãnh djwỳ jamỳnh djàmẽ me õt djàbê 3mẽ kam bôx. Bar kam me'ỳr bôx. Nhym kam Paur me omũn arỳm Metĩndjwỳnhmã amikĩnh jarẽn akubyn tỳx ne.
16 Ba me kam mõ:n arỳm krĩraxbê Rôma'ỳr bôx. Nhym kam krãkamngônh krãptĩ: kubê 100 nhõ bẽnjadjwỳrja mebê ijê tũmo bôx. Me nêje ku'ê djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳrmã mebê ijê tũm kunĩo bôx. Nhym arỳm mebê ijê djàkam mebê ijê. Nhym be, me Paurmã kum,
—Ga dja ga anhõ kikrekam nhỹ. Krãkamngônh pydjibit dja anêje nhỹ, ane. Nhym kam me'õ nhũrkwã purokam nhỹ.
Kute Rômakam mebê idjaermã amijarẽnh.
17 Nhym kam arỳm Paur'ã akatin akatin akati nhym arỳm amiwỳr mebê idjaer rũnh 'uw nhym me 'ỳr bôx ne arỳm 'ã akuprõ. Nhym kam memã kum,
—Akmere ar, djãm me babê idjaerkam ne ijaxwe'õ? Nàr djã ne ba me bakukãmãkjê kukràdjà'õo ajkẽ? Arkati. Ijaxwe kêt nhym Djeruxarẽkam me arỳm ibê ijên krĩraxbê Rômakam me jamã ikanga. 18 Nhym me prĩne ijaxwe jabej ikukij ne ima. Nhym bẽnjadjwỳr ar ijã abenmã kum, “Ren bĩn kadjy axwekumrẽx gwaj ren arỳm kubĩ. Nhym be, kati. Axwe kêtkumrẽx”, ane. Ne bit kute imã ikra karo ba itẽmmã.
19-20 Nhym mebê idjaer mã kabẽno bẽnjadjwỳr ar apa. Ba kam aminêje arkum, “Ba gop bẽnjadjwỳr raxbê Xedjamã aminêje ikabẽn jarẽ”, ane. Nhym ar arỳm amrẽ 'ỳr ijano ba tẽn bôx. Dja ba aminêje Xedjamã ikabẽn jarẽ. Djãm ije kum inhõ me wỳnhbê idjaer jaxwe'õ jarẽnhmã? Arkati. Imã inhõ me wỳnh jabêkam ne ba amiwỳr ar ajuw. Ije ar apumũnh ne ar amã ikabẽnmã ne ba amiwỳr ar ajuw. Ẽ, ba ar amã arẽ gar ama. Dja Metĩndjwỳnh akubyn me tyko tĩn. Mebê idjaer ne me tu amiwỳr me akubyn tĩn kamnhĩxkumrẽx. Badjwỳ ne ba tu amiwỳr kamnhĩxkumrẽx. Ije amiwỳr kamnhĩxkam ne me arỳm kàxiràx jao idjuwpre. Nãm ã Paur memã ane.
21 Nhym kam me kum,
—Pykabê Djudêjakam ne me nĩnh ar imã ajã pi'ôk no'ôk kêt. Nhym mebê idjaer'õ nĩnh bôx ne kute ajã mỳjja'õ jarẽnh kêt. 22 Be, pyka kunĩkôt me kute me kukràdjàja japrỳo ba. Jabit ne bar kuma. Nhym be, ar ba ne bar ije 'ã adjujarẽnh mar prãm, ane.
23 Ne kam kute mar kadjy kum akati'õ jarẽ. Nhym kam me kute kum akati jarẽnh bôx nhym me krãptĩ Paur nhũrkwãmã wadjà. Nhym kam kryràm memã ujarẽnhmo krax ne akamàtkam o ino re. Metĩndjwỳnh kute amim me utàr ne ar meo ba'ã memã ajarẽ. Nãm memã Môjdjê kukràdjà jarẽn Metĩndjwỳnh kukwakam kabẽn jarẽnh djwỳnh kunĩ kabẽn jarẽ. Ne me kabẽn kôt memã kum,
—Ga, pi'ôk kôt Jejubê me banhõ Bẽnjadjwỳrbê kumkatija pumũ. Kubê Krituja pumũ. Dja gar tu amim Jeju markumrẽx. Nãm ã memã anhỹro nhỹ.
24 Nhym me kwỳ tu amim kabẽn markumrẽx. Nhym me kwỳ amim kabẽn mar kêt. 25 Ne arỳm kabẽno aben japanho kumex ne arỳm ajmà. Nhym me bimành kêtri Paur memã kum,
—Idjaij ne amrẽbê: Metĩndjwỳnh Karõ kukwakam me akwỳ'ã kabẽn jarẽ. Mrãmri ne arẽnhkumrẽx. Nãm me bakukãmãremã kum,
26 “Me'ỳr tẽn memã ikabẽn jarẽn memã kum,
‘Dja ga me maro aku'ê kajgon mar kêt ne, kukràdjà'ã mỳjja kute amijakreja mar kêt ne. Ne omũnh kajgon amim omũnhkumrẽx kêt.’ Mỳkam?
27 Bir, arỳm ne ga me adjumar djàkam ajamakkre kêt ne ajamakkre jaduj ne tu ano ngõr. Nã gãm me arĩk ã ibê amijo abao ane. Mỳkam?
Bir, aje anoo omũnh kêtmã ne aje ajamako mar kêtmã ne aje ikukràdjà'ã mỳjja kute amijakreja adjumar djàkam mar kêtmã ne aje iwỳr amijo akẽx ba ije me ajo mex kêtmã. Nã gãm me ibê ã ajamakkre kêtmẽ ano kêto ane.”
Nãm ã me bakukãmãre Idjaij ane. Nhym me bakukãmãre aben djô'ã arẽnho mõ:. Arẽnho mõr tãmtã arỳm me awỳr o bôx. Tũ:mràm ga me akamingrãnyre ã ikabẽn mar kajgoo ane.
28 Me aje ikabẽn mar kajgokam dja Metĩndjwỳnh arỳm me bajtemmã ijano. Dja ba memã Metĩndjwỳnh kute me utàr'ã ajarẽ nhym me arỳm tu amim markumrẽx nhym kam arỳm me axwebê me utà. Nãm ã memã ane.
29 Paur mebê idjaermã arẽnh pa nhym me arỳm mã kubê mõ. Ne aktã kabẽno aben japanho mõ.
30 Nhym kam Paur ta aminhũrkwãkam arek krĩ nhym 'ã amex ne ajte 'ã amex. Paur ta õ pi'ôk kaprĩo õ kikre djwỳnhmã ũrkwão pãnh. Nãm ũrkwãkam nhỹ nhym me mã 'ỳr ban bôx nhym mã kam me kunĩo djuw mex. 31 Ne kàj bê Metĩndjwỳnh kute amim me utàr ne ar meo baja'ã memã ujarẽnho krĩ. Ne mã memã Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê Jeju Kritu'ã kukràdjà jarẽnho krĩ. Nãm kum me uma kêt ne ã memã arẽnho ane. Nhym me'õ kubê àptàr kêtkumrẽx. Tãm ne ja.