7
Exewão me rũnh krãptĩmã me kukãmãkjê'ã ujarẽnh.
Nhym kam me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳr rax kum kabẽn ne kum,
—Djãm kôt ne me arẽ? ane.
Nhym tu me kukãmãre'ã ajarẽn memã kum,
—Akmere, mebêngêt ar, dja ga me ikabẽnja ma. Metĩndjwỳnh ne me bakukãmãre Abraãomã amijo amirĩt. Prĩne me:xkumrẽx ne uma: ne arỳm kum amijo amirĩt ne. Pykabê Arãkam ar ba kêtri Mexomikam ar bari ne Metĩndjwỳnh arỳm Abraãomã amijo amirĩt ne. Ne kam kum,
“Anhõ pyka kurũm akato. Kam anhõbikwa ar baja Ar kubê akato.
Dja ga tẽ: ba kam ĩ amã pyka 'õdjwỳ jakre ga kam 'ỳr tẽn 'ỳr bôx”, ane.
Nhym kam kabẽn kôt pykabê Kaudjêkam me ja nhõ pyka kurũm katon tẽ. Tẽ:n kam arỳm pykabê Arã'ỳr bôx ne kam ar ba. Nhym kam bãm kute irja arỳm kam kubê ty. Nhym kam Metĩndjwỳnh arỳm pykaja tãmmã ano nhym 'ỳr tẽn arỳm 'ỳr bôx. Kam ne ga me ar aba. Djã ne Metĩndjwỳnh pyka jakam kum pyka 'õ ta nhym arỳm o aminhõ? Kati. Kute kam kum pyka'õ 'yr kêtkumrẽx. Kum 'yr kêt ne arỳm kukãm kum arẽnhbit ne kum, “Dja ba ĩ anhõ kadjy amã pyka ja kanga. Dja akrakam kra aben djô'ã apôx ne arỳm atàmdjwỳ krãptĩ:. Me jamẽ me amã dja ba kanga ga me arỳm o aminhõ.” Nãm ã kraxje kra'õ kêt rã'ãkam ã kum ane. Ne kam Metĩndjwỳnh ajte Abraãomã kum,
“Atàmdjwỳ krãptĩ dja me me bajtem nhõ pykakam ar ba. Ne kam arỳm memã àpênh kajgo ar ba. Ar ba nhym me arỳm àpênh pytĩo me kamjêro ba. Meo ba: nhym pyka wãkam arỳm me'ã amex krãptĩ: kubê 400 apêx.
Dja ba kam me tokry pãnh meo ajkẽ. Me bajtem kute me àpênh'ã memã àpnênh djwỳnho ajkẽ. Kam dja atàmdjwỳ ar katon arỳm pyka jakam bôx ne imã àpênh ar ba.”
Nãm ã Metĩndjwỳnh Abraãomã ane. Nhym Exewão kôt memã arẽ. Ne kam itepã memã kum,
—Ne kam Metĩndjwỳnhmẽ Abraão ar abenmã kabẽn jarẽnh mãmdji nhym kamã Metĩndjwỳnh kum, “Dja ga me aben djô'ã me my nhinhu kà rê”, ane. Nhym kam arỳm Idjak dji nhym ruw. Nhym 'ã akatibê 8 nhym arỳm kra my nhinhu kà krãta. Nhym kam abatành ne arỳm Djako dji nhym ruw. Ne kam abatành ne kam me bakukãmãre kubê 12 jadjuw. Nãm ar aben jatãri apôx tẽ ne arỳm abatành ne.
Ne kam te kute Jôdje pyràk prãmje arỳm kam ngryk ne. Kam ngryk ne pi'ôk kaprĩ kadjy arỳm me bajtemmã kanga. Nhym kam me pykabê Edjitukam kum ire nhym kam memã àpênh kajgo ar ba. Nhym be, Metĩndjwỳnh ne mã Jôdje mẽ amijo kajkep 10 ne kaprĩ djà kunĩbê utà. Nãm kum krã mex jadjà nhym bẽnjadjwỳr arỳm kum kĩnh. Edjitukam me õ bẽnjadjwỳr rax nhidjibê Parao kum kĩnh ne arỳm 'ã bẽnjadjwỳr mẽ. Nhym kam pykabê Edjitukam Parao nhõ me kunĩmã nhỹn kum õ mỳjja kunĩ pumũnho ba.
11 Nhym kam Edjitukam me jamẽ pykabê Kanaãkam me ja kunĩbê djwỳ kêt. Nhym prãm arỳm me pa:ro dja nhym me arỳm kaprĩ:ren kumex. Nhym me bakukãmãre ar te amitỳx djà jabej aprã. 12 Ne kam abenmã kum, “Edjitukam ne me djwỳo atom nhym kumex”, ane. Nhym Djako me kabẽn man arỳm djwỳ'ỳr me bakukãmãre ar ano. 13 Nhym ar Edjitu'ỳr tẽn arỳm 'ỳr bôx. Ne kam akẽx ne arỳm akubyn aminhõ pyka'ỳr bôx. Ne kam ajte 'ỳr tẽn 'ỳr bôx. Nhym kam kamy arkum amijarẽnho amirĩtkumrẽx ne arkum, “Ba. Axikôt gwaj bajapôx”, ane. Nhym kam me Paraomã Jôdje nhõbikwa jarẽ nhym kuma.
14 Nhym kam Jôdje arỳm bãm Djakomẽ ar'ỳr kamy ar ano. Õbikwa kunĩ'ỳr ano. Me abenã ar mẽnhkam ne ar krãptĩkumrẽxbê 75. 15 Nhym kam Djako ar Edjitu'ỳr tẽ:n kam 'ỳr bôx ne kam arek kam ar ba. Nhym kam Djako kubêngêtte kubĩ. Nhym kam me bakukãmãre arkubêngêtte ar kupa. Aben nhitepã ar paro tẽ. 16 Nhym me amũ krĩraxbê Xikĩkam aro ban arỳm kẽnkrekam ar angij. Amrẽbê: ne ar kukãmãre Abraão kute me tyk jangjênh kadjy mebê kẽnkre by. Xikĩkam Imô tàmdjwỳmã ne ngônhponho pi'ôk kaprĩ ngãn pãnh kẽnkre ja by. Kẽnkre jakam ne me ar angij.
17 Nhym tũmràm Metĩndjwỳnh arỳm kute memã pyka kanga kadjy amikabẽn tũm ma. Kute amrẽbê: Abraãomã pyka jarẽnhja arỳm kute memã kanga kadjy amikabẽn tũm ma. Nhym Edjitukam arỳm me àptàr mex mõ. 18 Me àptàr mõ nhym atemã bẽnjadjwỳr rax me kadjy kato. Bẽnjadjwỳr ja ne kute me kukãmãre Jôdje'ã ujarẽnh mar kêt. 19 Nãm me kadjy katon arỳm me banhõ me wỳnhmã 'êx ban ar meo bikẽnho ba. Nãm me bakukãmãremã me prĩre'ã karõn memã kum, “Dja me prĩre axidjuw ga me bõm arẽ gê ty”, ane.
20 Nhym kam Môjdjê ruw. Nhym Metĩndjwỳnh kum kĩnh. Nhym kam nã ta ũrkwãkam o kaôro krĩ nhym arỳm 'ã mytyrwỳ amãnhkrut ne ikjêkêt apêx. 21 Nhym kam me bõm kudji. Nhym Parao kra ni arỳm amim kumỳn kra'ã amim o djuw mex. 22 Nhym kam me kum pykabê Edjitu nhõ me ja kukràdjà kunĩ jarẽ nhym arỳm kuma. Ne kute me kabẽn jarẽnh kadjy kabẽn mexkumrẽx ne àpênh mex kadjy tỳxkumrẽx.
23 Ne arỳm abatành mex ne. Rwỳk'ã amexbê 40 apêx nhym amim, “Ba 'ỳr inhõ me wỳnhbê idjaer pumũ”, ane. 24 Ne me'ỳr tẽ:n kam me'ỳr bôx. Nhym Edjitukam me kra'õ mebê idjaer'õo bikẽnho dja nhym omũn arỳm o ngryk ne kubĩ. 25 Be, kute bĩn kêtri ne amim, “Be, Metĩndjwỳnh kukwakam dja ba me utà. Godja me kôt ima”, ane. Nhym kam me kute mar kêt. 26 Nãm Edjitukam me kra'õnh bĩ nhym 'ã akati nhym õ me wỳnh ar aben tako dja. Nhym bit kute aro mexmã aben nêje arkum kabẽn ne arkum, “Ẽ, ar ikabẽn ma. Ar aje abeno anhõbikwajakam aben tako dja”, ane.
27 Nhym kute ikjêo bikẽnho ãmja arỳm amũ Môjdjê kujaten kum, “Nhỹnh ne me'õ me ikadjy ajã bẽnjadjwỳr mẽ, ga aben nêje ar imã akabẽn ne? 28 Ga ne ga amũja'ã Edjitukam me kra'õnh bĩ. Djãm aje ã ijo anhỹrmã”? ane. 29 Nhym arỳm kuman amijã maje atemã pykabê Midjijãmã prõt ne. Prõt ne kam 'ỳr bôx ne arỳm me bajtemwãkam ar ba. Ar ba:n kam arỳm kra ja dji nhym ruw. Nhym ajte ja dji nhym ruw.
30 Nhym kam ar ba: nhym 'ã amex krãptĩbê 40 apêx. Nhym akati 'õkam arỳm kapôt kukritkam ar ba. Krãnhbê Xinaj bu'ã kapôtkam ar ba: nhym akaôk tu pôko dja. Nhym kuwykam Bẽnjadjwỳr djwỳnh kadjy mrãnh djwỳnh kum amijo amirĩt ne. 31 Nhym te kute marmã kam no tyn djan amim, “Je tô, mỳj ne wã”? ane. Ne kute omũnh mexmã 'ỳr bikamẽnh tẽ nhym Bẽnjadjwỳr djwỳnh kum,
32 “Ba ne ba ibê me akukãmãre nhõ Metĩndjwỳnh.
Ibê Abraãomẽ Idjakmẽ Djako ar õ Metĩndjwỳnh.”
Nãm ã Bẽnjadjwỳr djwỳnh kum ane. Nhym Môjdjê umaje tertet ne ibôn djan te kàjmã 'ỳr krãn kute omũnhmã.
33 Nhym Bẽnjadjwỳr djwỳnh kum,
“Ẽ, aparkà kaba. Inhõ pykakam ne ga adjãm wã. Kwãrĩk wãnh o abikẽnh kêt.
34 Ẽ, pykabê Edjitukam me kra ne inhõ me jao bikẽnho ba ba arỳm mrãmri me tokrykôt omũn me kangãngã ma.
Ije me utàr kadjy ne ba ruw. Amrẽ tẽ ba Edjitumã ajano.”
Nãm ã Môjdjêmã ane.
35 Be, Môjdjê ja ne me amrẽbê kangan kum,
—Nhỹnh ne me'õ ajã bẽnjadjwỳr mẽ ne ga aben nêje ar imã akabẽn ne? ane. Be, me te kanga nhym Metĩndjwỳnh ta arỳm me kadjy ano. Memã bẽnjadjwỳr kadjy ne ano. Kute me utàr kadjy ne ano. Bẽnjadjwỳr djwỳnh kadjy mrãnh djwỳnh ne akaôk tu pôkkam kum amijo amirĩt nhym arỳm me kadjy ano. 36 Nhym kam Môjdjê Edjitu kurũm meo mõ. Kamã ne me aêrbê mỳjja pumũnh kêt kwỳ nhipêx. Me te kute mỳjja marmã kam no tyk ne ku'ên Metĩndjwỳnh raxmã kator kadjy mỳjja kwỳ nhipêx. Edjitukam ipêx ne ajte ngô ra:x nhidjibê Kamrêkrekam ipêx. Ne kam kapôt kukritkam meo ba: nhym amex krãptĩbê 40 me'ã apêx. Nãm ã Exewão memã ane.
37 Ne itepã ajte memã kum,
—Môjdjê ja ne mebê idjaermã kum,
“Ba ne ba Metĩndjwỳnh kukwakam me amã kabẽn jarẽnho iba. Dja Metĩndjwỳnh ĩ me akadjy amijo me anhõbikwa 'õ pytà. Amijo utà nhym arỳm ikudjwa ã me amã kabẽn jarẽnho ane.”
Nãm ã Môjdjê memã ane.
38 Be, Môjdjê ja ne kapôt kukritkam ar meo aben pydjin meo ba. Nhym kam krãnhbê Xinajkam Bẽnjadjwỳr djwỳnh kadjy mrãnh djwỳnh kum kukràdjà jarẽ. Me kute katàt amijo ba'ã Metĩndjwỳnh kute memã karõkam kukràdjà ja ne kum arẽ. Me kute mar ne tĩn ne ar bamã ne kum arẽ. Nhym arỳm me bakukãmãremã arẽ. Nhym me aben djô'ã abenmã arẽ gu me bakamingrãnyre arỳm baje mar ne o baba.
39 Nhym be, me bakukãmãre ne me kum kabẽn mar prãm kêt. Me aminhirô bê kabẽn rẽn arỳm te akubyn Edjitumã mõrmã bikraro nhỹ. 40 Môjdjê krãnh nhimõk'ã kute amikràkam ne me arỳm Arãomã kum,
“Môjdjêwã, kute Edjitu kurũm me bajo kator ne kute me bajo mõr djwỳnhwã birãm mỳjwã ne arỳm ajmã on. Nhym got omũ. 'Ỳr aprõt ne me batĩndjwỳnh karõ kwỳ nhipêx gê me bakukãm ba.”
Nãm me ã Arãomã ane. 41 Ne kam arỳm mrybàri krare karõ nhipêx ne o we Metĩndjwỳnh. Ne kam arỳm we mry karõ kĩnh djà'ã mryo bôx. O bôx ne parbê kudjin arỳm kum kubĩ. Ne arỳm kute ikrao mỳjja nhipêxjakam kĩnh katio dja. 42 Nhym Metĩndjwỳnh arỳm mebê amijo akẽx ne wãnh memã ire. Me ta wãnh kute kanhêti krãptĩmã rax jarẽnho ba kadjy memã ire. Ije amã arẽnh kôt ne Metĩndjwỳnh kukwakam kabẽn jarẽnh djwỳnh kabẽn'ã pi'ôk no'ôk. Kamã ne Metĩndjwỳnh memã kum,
“Ga me abê idjaer, djãm imã ne ga me mry paro aba? Me aje mỳjjamã mry paro aba nhym 'ã amex krãptĩbê 40 apêxja djãm imã ne ga me mry pa got? Arkati.
43 Ate ne ga me mỳjjao metĩndjwỳnh karõ nhipêx ne kum rax jarẽnho aba. Ne mã me karõbê Morkimã kikreo aba. Ne me anhõ metĩndjwỳnhbê Rẽnpãnh nhõ kanhêti karõo aba. Aje ikupa'ã amijo aba prãmkam dja ba arỳm me anhõ pyka djwỳnh bê me akujate. Dja ba me bajtem nhõ krĩraxbê Babirônij nhijukri me akujate.”
Nãm ã Metĩndjwỳnh memã ane. Nhym Exewão arỳm kôt me rũnhmã arẽ.
44 Ne itepã ajte memã kum,
—Mrykào kikre ne me bakukãmãre kapôt kukritkam ar o ba. Metĩndjwỳnh kute memã amijo amirĩt nhym me kute mar kadjy ar o ba. Ta ne Môjdjêmã 'ã karõn kum, “Ije kikre'ã amã karõ kôt dja ga ipêx.” Nãm ã Môjdjêmã 'ã karõo ane. Nhym arỳm kôt ipêx nhym me ar o ba. 45 Nhym kam ô'ã me bakukãmãremẽ Djodjuwemẽ ar kikreo ba:n arỳm apỹnh me bajtem nhõ pyka djàri'ỳr o bôx. Nhym Metĩndjwỳnh arỳm apỹnh me bajtem ba djàrio apan me kujate. Me kujate nhym me arỳm me pãnh pykakam ar ba. Nhym mebêngêt aben kukãm me paro mõ. Me paro mõ nhym me tàmdjwỳ arỳm aben djô'ã mrykào kikreo krĩ. O krĩ: nhym kam tũ:mràm Dawi arỳm me kadjy katon kam me kadjy bẽnjadjwỳr. 46 Nhym kam Metĩndjwỳnh kam kĩnh. Nhym kum, “Metĩndjwỳnh, abê Djakoo aba djwỳnh. Ba amã anhũrkwã nhipêx”, ane. 47 Nhym be, Dawi ne kute kum kikre nhipêx kêt. Nhym be, krabê Xaromão ne arỳm kum kikre nhipêx.
48 Nhym be, djãm me kute ikrao kum kikretikam Metĩndjwỳnhbê kumkati krĩ prãm got? Arkati. Me bakukãmãre kabẽn kôt ne ba ikabẽn jarẽ. Amrẽbê: ne me Metĩndjwỳnh kukwakam memã kum,
“Bẽnjadjwỳr djwỳnh ne me amã,
49 ‘Be, kute me bẽnjadjwỳr rũnh krĩ djà pyràk ne ã kỳjrũm kàjkwakam ikrĩ djà ã imã nõr ane. Kàjkwabê ne ikrĩ djà.
Kute me par ku'ê djà pyràk ne pyka ã iparbê imã nõr ane.
Be, djãm me kute imã kikreti'õ nhipêx nhym imãnhkutãmã? Arkati.
Djãm me kute imã ikrĩ djà'õ nhipêx ba kam inhỹr ne ityk djà kêtmã? Arkati.
50 Ba ne ba inhikrao kàjkwamẽ pyka nhipêx. Djã ne ga me ja ma?’
Nãm ã Bẽnjadjwỳr djwỳnh me amã ane.”
Nãm kukwakam kabẽn jarẽnh djwỳnh ã memã ane. Ga, me kute ikrao kum kikreti nhipêxjakam Metĩndjwỳnhbê kumkati kam krĩ kêtja pumũ. Nãm ã Exewão memã ane.
51 Ne kam itepã ajte memã kum,
—Ba me amã arẽ ga me ama. Be, me akukãmãre kwỳ kute arĩk amijo ba'ã ne ga me amijakren arĩk ar amijo aban mã aminhirôbê Metĩndjwỳnh kabẽn rẽn anhõkre kadjwỳnhbê ajaxwe ar aba. Ne kam ajamakkre kêtkumrẽx ne mã aminêje Metĩndjwỳnh Karõbê adjàptàr aba. 52 Nhỹnh got Metĩndjwỳnh kukwakam kabẽn jarẽnh djwỳnh'õ nhym me akukãmãre kute o bikẽnh kêt? Nãm me mã aben kukãm me kupa. Metĩndjwỳnh kukwakam kabẽn jarẽnh djwỳnh mã me bakukãmãremã kum, “Kritu ne katàt ne axwe kêtkumrẽx. Mrãmri dja bôxkumrẽx.” Nãm me mã ã memã ane nhym kam me mã me kupa. Tãm ne ajbir jakam bôx ga me arỳm kangan abĩ. 53 Be, kadjy mrãnh djwỳnh ne me kadjy Môjdjêmã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽ. Me kute katàt amijo ba'ã kabẽn jarẽ ga me aben djô'ã o aba kajgon mar kêt ne kôt amijo aba kêtkumrẽx. Nãm ã Exewão memã ane.
Me kute Exewão bĩn.
54 Nhym me kute amijã kabẽn markam arỳm ngryk tỳx mex ne. 55 Nhym be, Metĩndjwỳnh Karõ arỳm raxo Exewão kadjwỳnhbê nhỹn ar o ba. Ar o ba nhym arỳm kàjmã krãn kàjkwa pumũn kam Metĩndjwỳnh pumũ. Prĩne me:xkumrẽx ne uma: nhym omũ. Nhym Jeju Metĩndjwỳnh djubôk'ãnh dja nhym omũ. 56 Nãm Exewão ar omũn arỳm memã kum,
—Ẽ ota, arỳm ne kàjkwa abenbê ajkij. Kute amijo ĩ ne bôxja ne arỳm ra:x ne Metĩndjwỳnh djubôk'ãnh dja, ba arỳm omũ, ane.
57 Nhym kam me tu kàj bê amran amijamak'ã pron itepato 'ỳr prõt ne. 'Ỳr prõt ne o tỹm ne 58 arỳm krĩrax kurũm o kato, atykmã o katon kumẽ. Kumẽn kam kẽno titik ar o ba. Anhỹr djwỳnhràm ne me'õ abatành nybê Xaur dja. Nhym me aminhõ kubẽkào pôx ne parbê adjuw.
59 Nãm me Exewão titik ar o ba nhym arỳm amijo Metĩndjwỳnhmã a'uw ne kum,
—Bẽnjadjwỳr djwỳnh Jeju, amim ikarõo wabi, ane. 60 Ne kam kõnkrão nhỹn kàj bê àmrao kum kabẽn ne kum,
—Bẽnjadjwỳr djwỳnh, dja ga me kute ibĩn pãnh jarẽnh kêt. Nãm ã ane nhym me arỳm kubĩ nhym arỳm ty.