8
Me kute Jeju nhõ me jao bikẽnho mõr nhym me bimành.
Be, me kute Exewão bĩn kêtri ne Xaur memã kum, “Rã'ã me abĩ”, ane.
Nhym me kubĩn kam arỳm me krãptĩo bikẽnhmo krax ne. Me kute amim Jeju mar ne kôt ar aben pydjio bajao bikẽnhmo krax ne. Nãm me Djeruxarẽkam meo bikẽnho mõ:n me krãptĩ:o ajkẽ. Nhym me me umaje arỳm ajmà. Pykabê Djudêjakam pyka kunĩkôt ajmà. Ne pykabê Xamarijkam pyka kunĩkôt ajmà. Jeju kute ar anorjabit ne ar arek Djeruxarẽkam ar ba. Nhym me kwỳ kum Metĩndjwỳnh jabêja ne Exewão mỳn o mõn arỳm adjà. Ne kam abej mu:w. Nhym be, Xaur arỳm àkrên ari me kute amim Jeju maro bikẽnho ba. Me kute Jejukôt ar aben pydjio bajao bikẽnho ba:n kikre kunĩkôt mrãn wangij ne me bjêro mrãn meo apôx. Nãm me mymẽ me nireo mõn arỳm mebê ijê.
Piripi Xamarijkam bôx ne Jeju'ã memã ujarẽnh.
Nhym me amũ bimànhja ne me arỳm memã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnho mõ. Apỹnh me ba djàri memã arẽnho mõ. Kamã ne Piripi krĩraxbê Xamarijmã tẽn bôx. Ne kam arỳm kàj bê Kritu'ã memã ujarẽnh tẽ. Nhym me itepato arỳm kabẽn ma, me krãptĩ: kabẽn ma. Nãm mỳjja pumũnh kêt kwỳ nhipêx nhym me arỳm omũn kam kunĩ kabẽn mar 'ãno dja. Be, me karõ punu me krãptĩo ba nhym arỳm ano nhym me karõ amran memã iren arỳm mã mõ. Nhym ajte me akrymẽ me mrãnh kêt krãptĩo mex. Nhym kam me arỳm krĩrax wãkam kĩnhti:re ne.
Ximãobê wajangare'ã ujarẽnh.
Nhym krĩrax tãmkam ne me'õ. Me kum Ximão jarẽ. Ta ne kute amijo mỳjja mar pytàr, amijo apỹnh mỳjja mar pytàr ne ari amijo wajangao ba. Nãm me noo biknor ar o ba nhym me kam no tyn kumex. Nhym mã amijo rax ne memã kum,
—Ẽ, ba ne ba iraxkumrẽx, anhỹro ba. 10 Nhym me kàtàmmẽ me rũnh kunĩ ma:r ar o ban abenmã kum,
—Tãmwã ne Metĩndjwỳnh pymao uman tỳ:x ne, ane. 11 Be, amrẽbê ne amijo apỹnh mỳjja mar ne me kupênh ne me noo biknor ar o ba nhym me arỳm maro ba. 12 Mar ar o ba: nhym kam Piripi arỳm memã kabẽn jarẽ. Memã Metĩndjwỳnh kute amim me utàr ne ar meo bakam kabẽn jarẽ. Ne Jeju Kritu'ã memã ajarẽ nhym me arỳm kuman tu amim Jeju markumrẽx. Nhym arỳm Metĩndjwỳnhmã ngômã me angij. Me mymẽ me nire jangij.
13 Nhym kam Ximãodjwỳ arỳm mekôt amim kuma. Amim kuma nhym me arỳm Metĩndjwỳnhmã ngômã adjà. Nhym kam arỳm mã Piripi kôt ajkamẽ. Nhym Piripi me aêrbê mỳjja pumũnh kêt rũnh nhipêxo ba. Me te kute mỳjja marmã kam no tyk ne kute Metĩndjwỳnh raxmã kator kadjy ne ipêxo ba. Nhym Ximão amim omũnho ban te kute marmã kam no tyn ku'ê.
14 Nhym kam me amũ Djeruxarẽkam memã kum,
—Be, pykabê Xamarijkam ne me arỳm amim Metĩndjwỳnh kabẽn markumrẽx, ane. Nhym Jeju kute ar anorja arỳm kuma. Kuman arỳm me'ỳr Pedrumẽ Djuão ar ano. 15 Nhym ar me'ỳr tẽn me'ỳr bôx. Ne kam Metĩndjwỳnhmã meo a'uw ne kum,
—Dja ga memã Akarõ jano gê me 'amỳn meo ba, ane. 16 Be, kraxje Metĩndjwỳnh Karõ mekam rwỳk kêt rã'ã. Nãm me Bẽnjadjwỳr djwỳnh Jeju kukwakam Metĩndjwỳnhmã ngômãbit me angij.
17 Nhym Pedru ar Metĩndjwỳnhmã meo a'uw ne me'ã ikra jadjuw nhym Metĩndjwỳnh Karõ arỳm me 'amỳn meo ba. 18-19 Pedru ar kute me'ã ikra jadjwỳrkôt Metĩndjwỳnh Karõ me 'amỳ nhym Ximão arỳm amim omũn arkum,
—Ota pi'ôk kaprĩ. Dja gar amikudjwa imã akre. Ba badjwỳ ar akudjwa maro iba ne me'ã aminhikra jadjwỳro iba gê Metĩndjwỳnh Karõ me 'amỳn meo ba, ane.
20 Nhym Pedru kum,
—Metĩndjwỳnh kute tu memã kajgo Amikarõ janorjakam ga arĩk amim, “Dja ba pi'ôk kaprĩ pãnh Metĩndjwỳnh Karõ man ar o iba”, ane. Kam gê Metĩndjwỳnh me biknor tokry djàmã ajano ga anhõ pi'ôk kaprĩmẽ ro'ã akuno. 21 Be, Metĩndjwỳnhmã akadjwỳnhbê ajaxwe rã'ãn kum amex kêt rã'ã. Kam ne ga aje Karõ mar prãm kêtkumrẽx.
22 On amikam akaprĩn wãnh ajaxwejamã anhiren Metĩndjwỳnhmã amijo a'wỳ. Gê kute ajaxweo biknor ne akam ngryk kêt jabej. Aje Metĩndjwỳnh Karõ'ã amim karõ punujao biknor ne akam ngryk kêt jabej kum amijo a'wỳ. 23 Be, arỳm ne ba apumũ. Ajaxwe kute ajamỳnh tỳx ne kute ajo ba rã'ã. Nãm ã Pedru Ximãomã ane.
24 Nhym Ximão kum,
—Inêje Bẽnjadjwỳr djwỳnhmã akabẽn gê aje imã akabẽn jarẽnhja kôt ijo anhỹr kêt, ane.
25 Nhym kam Pedrumẽ Djuão ar Bẽnjadjwỳr djwỳnh'ã memã amijarẽnho djan kabẽn'ã kàj bê memã ujarẽnho djan kam arỳm o ino re. Ne kam arỳm Djeruxarẽmã akẽx ne. 'Ỳr mõ:n mõr kôt memã Kritu'ã ujarẽnh ny jarẽnho mõ. Pykabê Xamarijkam me ja apỹnh me ba djàri krãptĩ memã arẽnho mõ.
Exopijkam me'õjamã Piripi Jeju'ã ujarẽnh.
26 Nhym kam Piripi arek Xamarijkam ar ba. Kam ar ba nhym Bẽnjadjwỳr djwỳnh kadjy mrãnh djwỳnh'õ arỳm 'ỳr bôx ne kum,
—Kàjmã djan amũ aparmã tẽ. Ga, Djeruxarẽmẽ, krĩraxbê Gadjamẽ abenmã pry mẽnhja pumũ. Pry 'ãnh ne kapôt kukrit. Dja ga 'ỳr tẽn 'ỳr bôx, ane. 27 Nhym arỳm kàjmã djan 'ỳr tẽ:n arỳm 'ỳr bôx. Nhym me'õ pry'ã tẽ nhym omũ. Õ pyka djwỳnhbê ne Exopij. Kubê eunuku'õ. Exopijkam bẽnjadjwỳr rax nibê Kãdjidji. Nhym kukwakam ra:xi. Kubê õ nêkrêx kunĩ pumũnh djwỳnh. Djeruxarẽ kurũm ne tẽ. Arỳm ne Metĩndjwỳnhmã rax jarẽn kam tẽ. 28 Ne kam kurũm akubyn õ pyka'ỳr tẽ. Õ kàmrãnhtỳx, mry kute bjêrjakam tẽ. Ne kam pi'ôk jarẽnho nhỹ. Metĩndjwỳnh kukwakam kabẽn jarẽnh djwỳnhbê Idjaij nhõ pi'ôk ne arẽnho nhỹ.
29 Piripi me'õ ja pumũ nhym Metĩndjwỳnh Karõ kum,
—'Ỳr aprõt ne kàmrãnhtỳxmẽ ro'ã tẽ, ane. 30 Nhym arỳm 'ỳr prõt ne ro'ã tẽ. Nhym Idjaij nhõ pi'ôk jarẽnho nhỹ nhym arỳm kuma. Ne kam kum,
—Ẽ, djã ne ga arỳm me kabẽnwã ma? Mỳj'ã ne kabẽn amijakre? ane.
31 Nhym kum,
—Djãm ije mỳjja mar godja ba mỳjja'ã kute amijakreja ma. Kon, me'õ dja imã kraxkôt arẽ ba arỳm kôt kuma. Iwỳr wabin inhikô'ã nhỹ, ane.
32 Me bakukãmãre Idjaij kabẽn ne eunuku arẽnho nhỹ. Nãm amim,
“Me kute bĩnmã o tẽ nhym uwbôre kute mrãmri ne mrykĩ'ãtomti djuwbôre pyràk. Ne kute mrãmri ne me arỳm kĩ jakàro ãmkam mrykĩ'ãtomti jabatành nyre bẽn kêt pyràk. Nãm ã aminêje kabẽn kêto ane.
33 Nãm me 'êx ne o kàtàm ne 'ã, ‘Tãmwã ne axwekumrẽx. Tãmwã ne axwekumrẽx’, ane. Axwe kêtkumrẽx nhym me arỳm tu kum mỳj axwe pãnh jarẽ. Nhym arỳm tyn wabi nhym kute ô'ã me'õ kêt pyràk”, ane.
Tãm ne eunuku pi'ôkkam arẽnho nhỹ.
34 Nhym Piripi 'ỳr wabin ikô'ã nhỹ nhym kum,
—Imã arẽ. Mỳj me'õ'ã ne Metĩndjwỳnh kukwakam kabẽn jarẽnh djwỳnh ja jarẽ? Djãm amijã nàr me'õ'ã? ane. 35 Nhym kam Piripi eunuku kute pi'ôk jarẽnh kôt arỳm kum Jeju'ã ujarẽnhmo krax ne arek 'ã ujarẽnho tẽ.
36 O tẽ:n kam arỳm ngô'ỳr bôx nhym eunukuja kum,
—Ota ngô. Mỳj dja ba nẽ ga Metĩndjwỳnhmã ngômã ijadjà? ane.
37 Nhym Piripi kum,
—Mrãmri aje tu amim Jeju markumrẽx jabej ba kam arỳm ngômã ajadjà, ane. Nhym kum,
—Nà. Ba mrãmri tu amim Jeju Kritu markumrẽx. Mrãmri kubê Metĩndjwỳnh Krakumrẽx, ane.
38 Nhym eunuku mry kute kà bjêrmã kabẽn nhym arỳm dja. Nhym kam ar ngô'ỳr ruw ne arỳm nox ne. Nhym kam Piripi arỳm Metĩndjwỳnhmã ngômã adjà. 39 Ne kam ar wabin dja. Nhym kam Bẽnjadjwỳr djwỳnh Karõ tu Piripi byn mã o tẽ. Nhym eunuku arỳm ijukri omũnh kêtkumrẽx. Ne kam õ pykamã tẽ. Arỳm kĩnhtiren tẽ. 40 Nhym kam krĩraxbê Oxotokam ajte Piripi amirĩt ne. Ne kam bu'ã krĩ kunĩkôt memã 'ã ujarẽnh tẽ. Tẽ:n kam krĩraxbê Xedjare'ỳr bôx.