Paur kute Kôritukam me jamã atãri pi'ôk no'ôk ne ja.
Paur ajte krĩraxbê Kôritukam me jamã pi'ôk no'ôk ne. Paur kum me abê nhym be me ja ne me Paur japrỳn 'ã abenmã kum,
—Kati, Metĩndjwỳnh kute Paur janor kêt. Ta ne arĩk ar ba, ane. Kam ne Paur kaprĩ rax ne ajte memã pi'ôk no'ôk ne memã kum,
—E kum be mrãmri ne Metĩndjwỳnh tu amim idjarkumrẽx ne apỹnh pyka kunĩkôt me ja'ỳr ijano, ane. Ne kam prĩne memã amijã ajarẽ. Amitokry djà kunĩkôt memã arẽ. Be, Metĩndjwỳnh ne tokry japôkmã, umar punu japôkmã tu o tỳx ne nêje mỳjja punuo ajngrà. Xatanaj ne memã mỳjja punu ngã nhym be Metĩndjwỳnh ne raxo Xatanaj jakre ne tu me nêje mỳjja punuo bingrànho ba. Nãm ã Metĩndjwỳnh umao kute nêje mỳjja punuo bingrànho bao ane nhym Paur memã amijarẽn kam ajte memã apỹnh mỳjja'ã karõ.
1
Ba ibê Paur. Kritu Jeju ne ijano ba memã 'ã idjujarẽnh ar iba. Metĩndjwỳnh kabẽnkôt ne ijano ba 'ã idjujarẽnh ar iba. Ximoxidjwỳ ne ikôt dja. Gwaj baje Ximoxio bakamy. Ba ne ba pi'ôk no'ôkkam ar amã ikabẽn jarẽ. Krĩraxbê Kôritukam ar aje amim Jeju mar ne kôt ar aben pydjio abaja ne ba ar amã ikabẽn. Bu'ã pykabê Akaja kunĩkôtdjwỳ Metĩndjwỳnh kute ar ajo õ me ja ba ar amã ikabẽn. Metĩndjwỳnhbê ne me Babãm. Ne Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê ne Jeju Kritu. Gê ar tu kum ar akaprĩn* ar ajo ba gar adjumar mex rã'ã ne.
Apỹnh me kaprĩ djàri nhym Metĩndjwỳnh akubyn meo kĩnh.
Kor 1.11; A Tex 2.16
Metĩndjwỳnhbê Jeju Kritu Bãm. Kubê gwaj banhõ Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê Jeju Kritu Bãm. Ba kum mextire jarẽ. Mỳkam ne ba kum mextire jarẽ? Bir, me Babãm djwỳnh ne ukaprĩkumrẽx. Ga, me kaprĩ nhym Metĩndjwỳnh kute me kunĩmã kĩnh jangjênhja pumũ. Ar ba ne bar apỹnh ar ikaprĩ djàri kuma. Bar amikanê man me Jeju'ã kum ar ikurê man apỹnh ikaprĩ ja ma nhym Metĩndjwỳnh arỳm kunĩkôt akubyn ar ijo kĩnh. Mỳj kadjy ne ã ar ijo kĩnho ane? Bir, dja me'õdjwỳ kaprĩ jabej bar amikudjwa akubyn o kĩnh nhym arỳm ar ikudjwa kĩnh. Metĩndjwỳnh ta kute ar ijo kĩnh o dja bar ajte me'õo kĩnh. Ja kadjy ne ã ar ijo kĩnho ane.
Amrẽbê Kritu tokry: bar kôt arỳm itokry kumex ma. Memã 'ã idjujarẽnhkôt itokry ma nhym Kritu arỳm mã ar ijo kĩnh bar ikĩnhkumrẽx. Mỳj kadjy ne bar itokry? Bir, dja bar itokry gar arỳm amim Metĩndjwỳnh ma nhym arỳm ar apytà. Gar kam akubyn akĩnh. Te atokryn akubyn akĩnh ne. Nàr, godja bar akubyn ikĩnh jabej. Mỳj kadjy dja bar akubyn ikĩnh? Bir, ar gadjwỳ dja gar kam akubyn akĩnh ne arỳm atokrykam atỳx. Ne kam aje amim Jeju mar'ã adjukanga kêt. Godja gar atokry kute ar itokry pyràk jabej ne kam arỳm ar ima. Ne kam ar ikudjwa atokrykam atỳx ne aje amim Jeju mar'ã adjukanga kêt. Ja kadjy dja bar akubyn ikĩnh. Itokryn mã: ikĩnh. Ne kam ar ajã amim,
—Godja ar ikudjwa tokry jabej ne kam ikudjwa ã kĩnho ane. Bar amim anen kam tu amim ar akĩnh kamnhĩxkumrẽx.
Akmere, àpnhĩre ar, bar ar amã pykabê Adjijkam itokry jarẽ gar ama. Ar itokry kume:x. Bar te: ikatormã te: amijo anen kam arỳm amikukãm itykbitkam ama. Mrãmri ne bar mã amim,
—Dja me ibĩ. Dja me ibĩ, anhỹr ar ibakumrẽx. Mỳj ne bar kam kuma? Bir, dja me ar ikangrônho ba, bar arỳm amikanàrràm ar iba kêt ne arỳm tu amim Metĩndjwỳnhbit kamnhĩxkumrẽx. Ta kute akubyn me tyko tĩn djwỳnh dja bar tu amim kamnhĩx tỳxkumrẽx. 10 Ta ne kute ar ityk jabê ar ipytàr. Ar ityk pymatijabê ar ipytàr ne kute kubê ar ipytàr rã'ã. Ba tu amim kamnhĩxkumrẽx ne amim,
—Mrãmri dja kubê ar ipytàr rã'ã ne, ane. 11 Ar gadjwỳ dja gar ar ikôt o kangõn Metĩndjwỳnhmã ar ijo a'wỳ. O dja gar ar ikôt o kangõ. Ar ikadjy Metĩndjwỳnh 'wỳr ar o aban o ar ikôt o kangõ. Nhym kam arỳm ar akabẽn man ar akabẽnkôt kum ar ikaprĩn ar ipytà. Gar kam akĩnho akumex ne ar ikôt Metĩndjwỳnhmã amikĩnh jarẽ.
Paur kute memã 'êx kêt'ã amijarẽnh.
12 Wãkam me kwỳ ar ijã memã kum, “Paur ar 'êxnhĩkumrẽx”, ane. Djãm mrãmri me kabẽnkumrẽx? Kati. Bar akubyn amijo tẽn amrẽbê ar akam ar ibaja'ỳr amijo bôx ne amiman amim,
—Kati. Nãm me ijã 'êx. Nhym bê ne ba mekam ijêxnhĩ ar iba. Kati. Ba ne ba Metĩndjwỳnh mexo imex ne mekam ar iba. Metĩndjwỳnh kôt ijêxnhĩ kêtkumrẽx ne mekam ar iba. Ibu'ã me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêtja ba memã ijêx kêt. Nàr, me kute amim Jeju marmã ijêx kêtkumrẽx ne mekam ar iba. Nã bãm ã amimaro anen arỳm amikôt ar amã amijarẽ. Djãm me kute amidjwỳnhbito kĩnhja we krã mex kôt ne bar ikrã mex ne ar akam ar iba? Kati. Ba ne ba ikrã mex kêt. Nhym be, Metĩndjwỳnh ta ne tu kum ikaprĩ ba arỳm ikrã mex ne ar akam ar iba. Ba ar amã amikôt amijarẽn amikam ikĩnhkumrẽx. Amikam ikaprĩre kêt.
13 Ije ar amã pi'ôk no'ôkkam ikabẽn jarẽnhdjwỳ. Djãm ikabẽn krãptĩ? Kati. Ba ikabẽn pỹnh ne arẽn 'ã pi'ôk no'ôk gar arỳm omũn ama. Ba kam ar ajã amim,
—Dja me ĩ imar pydji. Ne imar pydji rã'ã ne. 14 Be, kraxje me kute prĩne imar mex kêt rã'ã. Godja me ĩ imar pydji. Nã bãm ã ar ajã amim ane. Dja gar ĩ iman ikam akĩnhkumrẽx kute mrãmri ne ije ar akam ikĩnh pyràk. Dja Bẽnjadjwỳr djwỳnh akubyn bôx ba ar akam ikĩnhkumrẽx. Nã bãm ã ar amaro ane.
15 Ar ije ã ar amaro anhỹrkam ne ba bit tẽmbê ar awỳr itẽm ne ibôx ne ije ar amã arẽnh gar aje amim Jeju mar mexo amũ amikamẽnhmã. Kam ne ba bit ajte akubyn ar akam ibôx ne ije ajte ar amã arẽnh gar ajte o amũ amikamẽnhmã. 16 Ba ar ajã amim,
—Dja ba me kumrẽx 'ỳr bôx. Krĩraxbê Kôritukam me'ỳr bôx ne mekam ar iban amũ pykabê Mateni'ỳr tẽ. Ne kam Mateni kurũm akubyn tẽn ajte mekam bôx. Nhym kam ajte amũ pykabê Djudêja'ỳr itẽm kadjy godja me ikôt o kangõ ba arỳm 'itỳx ne tẽ. Nã bãm ã ar ajã amim ane. Nhym be, kati. Ar akam ibôx kêt. 17 Djã nã bãm bit ar akam ibôxmã ne arĩk ikabẽn dji? Kati. Djã nã bãm me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêtja kudjwa ikabẽn amãnhkrut ne ar amã,
—Nà. Dja ba ar awỳr bôx, anen atekam ajte amim,
—Kati. Dja ba ar'ỳr ibôx kêt, ane? Kati. Ikabẽn amãnhkrut kêt.
18 Metĩndjwỳnh kute kabẽn pỹnh ne arẽnh ba ije kudjwa ikabẽn pỹnh ne arẽnh. 19 Bamẽ Xibanumẽ Ximoximẽ ne bar kàj bê ar amã,
—Metĩndjwỳnh Krabê Jeju Kritu dja gar tu amim markumrẽx nhym arỳm ar apytà, ane. Djã ne bar atekam ajte ar amã, “Kati. Dja ar apytàr kêt”, ane? Kati. Dja gar tu amim markumrẽx nhym mrãmri arỳm ar apytàrkumrẽx. 20 Metĩndjwỳnh ne gwaj bamã,
—Dja ba ĩ ar amã apỹnh mỳjja mex ngã. Ar aje tu amim Kritu markam dja ba ĩ ar amã kungã. Dja gar ikôt atĩn ne ar aba rã'ã: rã'ã ne. Mỳjja kumex dja ba ar amã kungã. Nãm ã gwaj bamã anen kam kabẽn pỹnh ne arẽ. Kabẽn pỹnh ne arẽ gwaj arỳm mar pỹnh ne abenmã kum,
—Mrãmri ne arẽnhkumrẽx, ane. Gwaj ã abenmã ane nhym Metĩndjwỳnh arỳm gwaj bakam kĩnhkumrẽx.
21 Kritu ne kute gwaj bamã tỳx jangjênh. Ar bamẽ ar gamẽ kute gwaj bamã tỳx jangjênh gwaj tu amim mar tỳxkumrẽx ne 'ã badjukanga kêtkumrẽx. Nãm gwaj bamã Karõ jano nhym arỳm ar gwaj bajo ba. 22 Ga, me kute mỳjja 'ã aminhidji nhôr nhym arỳm amirĩtkumrẽxja pumũ. Gwaj badjwỳ arỳm ne gwaj bamã Karõ jano nhym arỳm gwaj bakam nhỹn gwaj bajo ba. Gwaj kam arỳm amikam Karõ man amim,
—Mrãmri ne Metĩndjwỳnh arỳm ijo krakumrẽx. Ga, arỳm kute imã Karõ janor nhym kute ijo bakumrẽxja pumũ, ane.
Gwaj amim anen arỳm kuma. Arỳm Metĩndjwỳnh gwaj bajo kra. Ja ne gwaj kuma. Karõ kute gwaj bajo bakôt ne gwaj kuma. Ga, me kute memã mỳjja rũnh nhõrmãn kute kukãm memã kryre nhõrja pumũ. Nhym me amim kryre jamỳn arỳm amiwỳr rũnh kamnhĩxkumrẽx. Gwaj badjwỳ Metĩndjwỳnh arỳm gwaj bamã Karõ jano nhym arỳm gwaj bajo ba. Gwaj kam arỳm amim,
—Ga, Metĩndjwỳnh arỳm kute imã Karõ janorja pumũ. Ga, kute ijo baja pumũ. Mrãmri dja ba kàjkwakam kôt itĩn ne ar iba rã'ã: rã'ã ne, ane. Karõ gwaj bajo ba gwaj kam amim anen kam arỳm baje mrãmri ja markumrẽx. Mrãmri kàjkwakam Metĩndjwỳnhkôt batĩn rã'ã: rã'ãja markumrẽx ne amiwỳr kamnhĩxkumrẽx.
23 Amrẽbê ne ba pi'ôkkam ar amã me'õ jaxwe jarẽ. Me'õ jaxwe: ar akam ar ba gar ate akrã nhym arek ar akam axweo ba rã'ã. Ba ren on ar awỳr bôx ne ren arỳm 'ã ar amã ikabẽn ne ren ar amã kaprĩ jadjà. Ije ar amã akaprĩ jadjàr karõ ne ba on ajte Kôritukam ar awỳr ibôx kêt. Mrãmri ne ba ar amã amijarẽnhkumrẽx. Metĩndjwỳnh ne kute imar. Nok ba ren ar amã ijêx nhym ren ajmã ijon. Mrãmri ne ba ar amã amikôt amijarẽnhkumrẽx.
24 Ar aje amim Bẽnjadjwỳr djwỳnh Jeju marmã ne bar ar awỳr ibôxmã. Djãm ar ije ar akam amijo ibẽnjadjwỳr ne ibamã? Kati. Ar ba ne bar ije ar amã kàjmã akĩnh kamẽnhmã. Kritu pydjibit ar aje tu amim markumrẽxmã. Tãm dja ar ajaxwebê ar amã tỳx jadjà gar mã kôt ar amijo aban 'ã adjukanga kêt.
* 1:2 Djãm ar ga ne gar adjukaprĩ nhym ar pãnh arỳm kum ar akaprĩ Kati. Ar ta ne ar tu kum ar akaprĩkumrẽx.