2
Ar akaprĩ karõ ne ba amim,
—On me'ỳr itẽm prãm kêt. Nok ba ren me'ỳr bôx ne ren memã kaprĩ jadjàr mex ne, ane. Nã bãm ren ar amã kaprĩ jadjàr mex nhym mỳj me'õja ren ijo kĩnh? Gar ren akaprĩkam te aje ijo kĩnhmã.
Kam ne ba amrẽbê amikukãm ar amã pi'ôk no'ôkkam ikabẽn jarẽ. Ar aje ikutêp abeno mexmã ne ba ar amã arẽ. Ba ar awỳr itẽm ne ibôx ne ije ar apumũnh ne idjumar punu kêt kadjy ne ba ar amã arẽ. Ar aje ijo kĩnhmã ne ba bit tẽmbê ar awỳr itẽm ne ar awỳr ibôxmã nhym ren ate ar akwỳ imã idjumar punu jadjà. Ar akwỳkam idjumar punu karõ ne ba amrẽbê amikukãm ar amã pi'ôk no'ôk ne. Nã bãm ar amexkam amakbê amim ar akunĩ kamnhĩx ne. Ba ar awỳr bôx gar iro'ã akĩnh kadjy ba tu amim ar amex kamnhĩxkumrẽx ne. Nã bãm ar akam idjumar punu rax ne ikadjwỳnhbê itokry kumex man mu:w. Djãm ije ar amã ar akaprĩ jadjàr kadjy ne ba ar amã pi'ôk no'ôk? Kati. Ar aje imar kadjy. Imã ar ajabê:ê. Ar aje imar kadjy ne ba ã amrẽbê amikukãm ar amã pi'ôkkam ane.
Me kute me'õ axwe maro biknor'ã kute memã karõ.
Ruk 17.3; Gar 6.1; Ep 4.32
Ije amrẽbê pi'ôkkam ar amã me'õ jaxwe: jarẽnhja djãm bajbit ne imã ikaprĩ jadjà? Kati. Ar gadjwỳ ne ar akunĩmã kaprĩ jadjà. Ba ar amã iprĩren ar amã me'õ jaxwe jarẽ. Aje, kwãrĩk wãnh ajte ijukri me'õjamã kaprĩ jadjàr kêt. Mrãmri amrẽbê me'õja axwen kam arỳm kaprĩre. Ar akrãptĩ arỳm axwe pãnh kum kaprĩ jadjà. Jao dja gar krãta. Kwãrĩk wãnh ajte kum kaprĩ jadjàr kêt.
Jakam dja gar on me'õja jaxweo aknon ajte mar kêt. Ne kam tu o kĩnh gê akubyn tỳx ne. Gar ren kum kaprĩ jadjàr rã'ã nhym ren kaprĩbê te amijo anen arỳm rerek mex ne. Dja gar ajte kum,
—Mrãmri ar imã ajabêkumrẽx, ane. Dja gar kum ane gê on kaprĩ kêt.
Be, ije amrẽbê ar amã ikabẽn'ã pi'ôk no'ôkja ije ar amar kadjy ne ba 'ã pi'ôk no'ôk. Ije 'ã pi'ôk no'ôk kadjy ba amikabẽn man amim,
—Ba arkum ikabẽn mex jarẽ gê ar iman goja ikabẽn kôt amijo ba jabej, ane. Ar aje ikabẽn kunĩ mar ne kôt amijo aba jabej ne ba ar amã pi'ôk no'ôk. 10 Godja gar me'õ axwe'õo abiknor jabej ba badjwỳ arỳm axweo aknon mar kêt ne. Mrãmri me'õja axwekumrẽx jabej ba arỳm axweo akno, ar adjumar mex kadjy arỳm o akno. Kritu kukwakam ba arỳm axweo aknon arỳm mar kêt ne. 11 Djãm ije axwe mar rã'ã? Kati. Arỳm ba o aknon mar kêt. Ba ren axwe mar rã'ã nhym ren Xatanaj arỳm gwaj banoo akno. Nãm me noo biknoro ba. Ja ne gwaj baje prĩne mar.
12 Be, ba amrẽbê krĩraxbê Krôwadji'ỳr tẽn 'ỳr bôx. Ije kàj bê memã Kritu'ã ujarẽnh ny jarẽnh kadjy ba Krôwadji'ỳr tẽn 'ỳr bôx. Ne kam memã Kritu jarẽ nhym kam me kum kĩnh ne ma:ro kumex. Nãm me kute mrãmri ne me kute memã kikre'ã ijê djà'ã rênh ne memã, “Ajrã amrẽ wadjà”, anhỹr pyràk. 13 Nãm me ã kum Kritu'ã ujarẽnh ny kĩnho ane. Me te kum kĩnh ba idjumar punu rã'ã ne. Nã bãm kam bôx ne te ikamy Xitu jabej ne kum ikator kêt. Xituo ne ba ikamy. Kum ikator kêtkam idjumar punu. Ne kam memã, “Ba on”, anen arỳm amũ pykabê Mateni'ỳr Xitu jabej tẽ.
Me kudjỳ djào me kurwỳk mõrja Paur kute amijã akre.
Ep 5.2; Pir 4.18
14 Bar te idjumar punun mã Metĩndjwỳnhmã ar amikĩnh jarẽ. Mỳkam? Bir, ta ne ar ijo djuw mex bar mã Kritu kôt ar amijo iban mã ikĩnh. Ikĩnh kute mrãmri ne me kute me kurê djwỳnh'ỳr meo ban kute 'ã àprãrn akubyn õbikwa têpo ban kurwỳko pôx ne kĩnhja pyràk. Nãm ã Kritu kôt amijo ibakam ikĩnho ane.
Ga, me krãkamngônh krãptĩ: akubyn kurê djwỳnh kurũm ban kurwỳko pôx nhym me kute kukãm prykôt pidjôrã rẽnh ne kute kudjỳ djà kudjỳ tỳx bôr nhym kudjỳ:ja pumũ. Nhym kam ardjành me kunĩkôt prõt ne kute me kunĩo bikamỳr ja pumũ. Ar badjwỳ ne bar pyka kunĩkôt Kritu'ã memã idjujarẽnh iba nhym me arỳm pyka kunĩkôt 'ã idjujarẽnh ma. Kritu ta kute kudjỳ djà mextire pyràk bar me kunĩmã 'ã ajarẽ.
15 Nã bãm ar ã anen kam arỳm Metĩndjwỳnho kĩnh. Kute mrãmri ne me kute kum kudjỳ djà mextire bôr nhym ardjành 'ỳr àbir nhym kute bãrn kĩnhja pyràk. Nã bãm ar ã kum anen kam arỳm me jamãdjwỳ ã ane. Metĩndjwỳnh kute amim me utàrjamẽ kute me kangajamẽ amẽ me jamã ne bar ije mỳjja kudjỳ mextire pyràk ne memã Kritu'ã idjujarẽnh iba.
16 Nhym be, me ja ne me kum Kritu 'ã ar idjujarẽnhja kĩnh kêt. Ar ije mỳjja kudjỳ mextire ja pyràk me kum kĩnh kêt. Metĩndjwỳnh kute me kanga nhym me me biknor tokry djàkam biknor ja kadjy ne me kum kĩnh kêt. Nhym be, ate me ja ne me kum Kritu'ã ar idjujarẽnhja kĩnh. Ar ije mỳjja kudjỳ mextire ja pyràk me kum kĩnh. Metĩndjwỳnh kôt me tĩn ne ar ba kadjy ne me kum kĩnh. Be, mỳj me'õ ta ne àpênh djà ja kadjy tỳx? Kritu'ã ujarẽnh kadjy tỳx. Djãm ar ba? Arkati. Nhym be, Metĩndjwỳnh ne ar ijo ban ar imã tỳx jangij bar me kunĩmã 'ã idjujarẽnh ar iba. 17 Nhym kam me krãptĩ kute arĩk Metĩndjwỳnh kupa'ã kabẽn jarẽnh punu. Djã ne bar me kudjwa ã arẽnho ane? Kati. Ar ba ne bar amijãno djan Metĩndjwỳnh kukwakam katàt arẽnhkumrẽx. Metĩndjwỳnh ta ne ar ipumũnho nhỹ. Ar ije kupa'ã arẽnh nhym kute ar imã o pãnh karõ ne bar ã katàt arẽnho ane. Kritu ar imẽ amijo kajkep bar katàt arẽnhkumrẽx ne.