3
Paur ta kute amimex'ã amijarẽnh kêt.
Djãm mrãmri ne ba ije ajte ar amã amimex jarẽnhmo kraxja? Kati. Ar ba ne bar ije amimex jarẽnh kêt. Djã ne bar me kwỳ kudjwa memã, nàr kon ar amã,
—Memã ar imex'ã pi'ôk no'ôk ne ar imã angã bar memã o tẽn o bôx. O bôx gê me arẽn arỳm ar imex man kum ar ikĩnh, ane? Ne kam ar amã pi'ôko tẽn o bôx gar arẽn kôt arỳm ar imex man ar amã ar ikĩnh? Kati. Ar ba ne bar imã imex'ã pi'ôk no'ôk prãm kêt. Me kwỳ ne me mrãmri kum amimex'ã pi'ôk no'ôk prãmkumrẽx. Nhym be, ar ba ne bar imã prãm kêt.
Mỳkam ne ar bajbit ar imã amimex'ã pi'ôk no'ôk prãm kêt? Bir, ar ga ne gar aje ar imex'ã pi'ôk no'ôk pyràk. Ar ba ne bar ar amã Kritu jarẽ gar ar idjô'ã 'ỳr amijo akẽx. 'Ỳr amijo akẽx nhym arỳm ar ajo mex ne. Ar idjô'ã ne gar amex. Nhym kam me kunĩ kute ar idjô'ã ar amex pumũnh ne kute ar amar. Ne kam jãm kute ar badjwỳ ar imex mar. Me kute ar apumũnh kute mrãmri ne me kute ar imex'ã pi'ôk no'ôk pumũnh pyràk. Tãm ne bar kuman ar amã,
—Ar ga ne gar aje ar imex'ã pi'ôk no'ôk pyràk, ane. Ar badjwỳ ar ije ar amex pumũnh ne ije ar amar ne arỳm imã ar ajabê:ê. Me kunĩ ne me kute ar amar.
Kritu ta ne ar amã ajamak bô gar adjumar djà ny. Nãm ar ajo kute mrãmri ne me kute pi'ôk no'ôk pyràk. Ar ba ne bar amã Kritu'ã ajarẽ gar arỳm tu amim markumrẽx. Nhym kam arỳm ar amã ajamak bô gar adjumar djà ny. Ga, Metĩndjwỳnh Karõ tĩn ne ar baja ne kute ar amã ajamak bônh gar adjumar djà nyja pumũ. Kritu ne Karõo ar amã ajamak bô. Ga, me bakukãmãre kute mỳjja tỳxo kẽnpo'ã no'ôkja pumũ. Djãm ã Kritu ar ajo ane? Kati. Bar ar amã Kritu'ã ajarẽ gar arỳm tu amim markumrẽx ne arỳm adjumar djà ny.
Ar ba ne bar ar amã arẽ nhym Kritu arỳm ar ajo mex. Tãm ne bar ije markumrẽx nhym mrãmri Metĩndjwỳnhdjwỳ kute ar imar. Djãm kam ar ba ne bar ije amim,
—Ba ne ba ije aro mex, anhỹro iba? Kati. Metĩndjwỳnh ta ne ar imã 'ã karõ bar arỳm ar amã Kritu'ã ajarẽ nhym kam ta arỳm ar amã ajamak bô.
Metĩndjwỳnh kute Kritu'ã kabẽn ny jarẽnh mãmdji.
Ta ne me kadjy ar imã ijamak mex jadjà bar memã arẽnho iba. Metĩndjwỳnh ne kute Kritu'ã kabẽn ny jarẽnh mãmdji bar arỳm kuman memã arẽnho iba. Djã nã bãm Môjdjê kudjwa memã kabẽn'ã kẽnpoti no'ôk tũmja jarẽnho iba? Kati. Metĩndjwỳnh Karõ ne bar memã arẽnho iba. Mỳkam ne bar memã kabẽn tũm jarẽnh kêt? Bir, ba ren ar memã tũm jarẽ nhym ren me te: kute katàt kôt amijo ba prãmje ne ren ta amikôt axwe rã'ã ne. Ne kam ren arỳm pãnh me biknor tokry djàkam akuno. Nhym be, kati. Bar memã Metĩndjwỳnh Karõ jarẽ nhym me arỳm maro ba nhym ta arỳm katàt meo ba. Nhym kam me arỳm Karõkôt tĩn ne ar ba rã'ã: rã'ã ne.
Me memã kẽnpotikam kabẽn jarẽnho ba nhym me arỳm mar kajgon ta amikôt axwe rã'ã. Ne kam pãnh arỳm akuno. Metĩndjwỳnh mỳjja tỳxo kẽnpoti tỳx no'ôk ne. Nhym kam Metĩndjwỳnh mexo umakôt Môjdjê nokre jadjênh ne arỳm kẽnpoti mỳn memã o bôx. Ne kam memã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnho dja nhym kabẽn me:xkumrẽx nhym me maro dja. Maro djan te kute nokre 'ãno ãm ne omũnhmã. Metĩndjwỳnh mexo uma djô'ã ne Môjdjê nokre jadjênh nhym me te kute omũnhmã. Nhym kam adjênh apêx tẽ:n arỳm tu apêxkumrẽx. Nhym Metĩndjwỳnh kute Môjdjêmã kabẽn jarẽnh tũmjadjwỳ. Djãm me kute kabẽn tũm kôt katàt amijo bamã? Kati. Me ta te: katàtmãn axwe rã'ã ne.
Nhym be, Metĩndjwỳnh Karõ ne gwaj bamã kabẽn ny jarẽ. Kute gwaj bamã arẽnh ja ne mexo kute Môjdjê kabẽn tũm jakrenh mex ne. Djãm Metĩndjwỳnh kute Môjdjêmã kabẽn jarẽnh tũm punu? Kati. Mexkumrẽx. Nhym be, nãm me te memã Môjdjê kabẽn tũm jarẽ nhym me axwe rã'ã ne. Me ta amikôt axwe rã'ã ne. Axwe rã'ãn kam pãnh arỳm me biknor tokry djàkam akuno. Nhym be, gwaj Karõ kabẽn ma nhym arỳm gwaj bamã tỳx jadjà gwaj arỳm katàt kôt ar amijo baba. Kam ne Metĩndjwỳnh Karõ kabẽn nyja arỳm mexo Môjdjê kabẽn tũm jakrenh mex ne.
10 Kabẽn nyja kute tũmja jakrenh mex nhym tũmja me arỳm kute kum kĩnh kêt pyràk. 11 Tũmja me kute 'ã ukangan mar kêtmã. Nhym be, pãnh kabẽn nyja dja me mar rã'ã ne kôt amijo ba rã'ã ne. Kam nyja ne mexo kute tũmja jakrenh me:xi.
12-13 Bar Karõ kabẽn ny mar rã'ãn tu amiwỳr kute mỳjja jarẽnhja kamnhĩxkumrẽx ne irãri memã kabẽn ny jarẽnho amirĩtkumrẽx. Nhym be, Môjdjê ta ne kubẽkào aminokre'ã pro. Metĩndjwỳnh mexo uma djô'ã nokre jadjênh ne kam mebê idjaer kute omũnh kêt kadjy aminokre'ã pro. Nhym kam adjênh arỳm apêx. 14-16 Me abendjô'ã Metĩndjwỳnh kabẽn tũm jarẽ:. Ne akati jakam kute arẽnh rã'ã ne.
Nhym be, me kam amakkre kêt tẽ:n amakkre kêt rã'ã. Akati jakam me amakkre kêt rã'ã. Ga, gwaj baje kubẽkào banokre'ã prokam baje mỳjja ngrirebit pumũnhja pumũ. Mebê idjaerdjwỳ ne me kute Metĩndjwỳnh mar ngrire. Nhym be, me kwỳ arỳm Bẽnjadjwỳr djwỳnh'ỳr amijo akẽx ne kôt ar amijo ba. Kôt ar amijo ban arỳm mar rax ne.
Ga, gwaj baje kubẽkào banokre'ã pro kêtkam baje mỳjja pumũnh rũnhja pumũ. Mebê idjaer kwỳdjwỳ ne me Metĩndjwỳnh mar rũnh. Nãm me Bẽnjadjwỳr djwỳnh'ỳr amijo akẽx ne kôt ar amijo ba. Ne kam arỳm Metĩndjwỳnh mar rũnh ne. Nhym be, me kute Bẽnjadjwỳr djwỳnhkôt amijo ba kêtja ne me kute Metĩndjwỳnh mar kryre. Me amakkre kêtkam.
17 Be, Bẽnjadjwỳr djwỳnhjabê ne Metĩndjwỳnh Karõ. Bẽnjadjwỳr djwỳnh Karõ arỳm gwaj bamẽ amijo kajkep. Djã ne gwaj kam arek amim,
—Ba katàt Môjdjê kabẽn man kôt ar amijo iban arỳm Metĩndjwỳnhmã ijaxwe kêt, anhỹro baba? Kati. Gwaj baje amim anhỹr kêt. Metĩndjwỳnh ta ne gwaj bamã axwe kêt jarẽ gwaj arỳm kum bamex ne.
18 Ga, me kute kubẽkào aminokre'ã pro kêtkam kute mỳjja pumũnh rũnhja pumũ. Gwaj badjwỳ baje Bẽnjadjwỳr djwỳnh mex mar rax. Ga, me kute ixekam mỳjja kumex pumũnh mexja pumũ. Gwaj badjwỳ ã Metĩndjwỳnh mar mexo ane. Ne maro baba:n arỳm kôt ar amijo baba. Ta kute amijo ba pyràk kôt ar amijo baba. Kôt ar amijo baba: nhym arỳm amikôt gwaj bajo mexo tẽ. Gwaj kam arỳm bamexo amũ amikamẽn arỳm ta mexo bamex ne. Mỳj me'õ ne kute gwaj bajo mex? Bir, Bẽnjadjwỳr djwỳnh Karõ ne kute gwaj bajo mex.