12
Kute kàjkwa pumũnh'ã amijarẽnh.
Djãm ije amikôt ar amã amijarẽnho iban kôt iraxmã? Kati. Kwãrĩk wãnh rã'ã. Ba ar amã mỳjja'ã ajarẽ. Me kute mỳjja pumũnh kêtja ba arỳm omũ. Dja ba ar amã 'ã ajarẽ. Bẽnjadjwỳr djwỳnh kute amrẽbê memã mỳjja jarẽnh kêt. Arỳm ne imã arẽ. Nãm imã arẽ ba arỳm kuma. Dja ba ar amã 'ã ajarẽ gar ama.
Ba amipumũ. Ije amim Kritu markam amipumũ. Nhym kam Metĩndjwỳnh arỳm amiwỳr ijo àbiro tẽ ba amipumũnho tẽ. Nãm kàjkwa jan iby jan amũ ja. 'Ỳr ne ijo wabi, amiwỳr ijo wabi ba arỳm amipumũ. Bãrãm inhĩtã got ijo wabi nàr kon ikadjwỳnhbit got o wabi. Kon, ije mar kêt. Metĩndjwỳnh ta ne kute mar. Ba ije amipumũnhja'ã arỳm amex krãptĩ apêx. Amexbê 14 ne ijukri ajmã 'ã akre kute ne ijã apêx. Bãrãm inhĩtã got ijo wabi nàr kon ikadjwỳnhbit got o wabi. Kon. Ije mar kêt.
Nã bãm amipumũnho tẽ nhym Metĩndjwỳnh amiwỳr õ kàjkwa djwỳnhmã ijo wabi. Kàjkwa djwỳnh ne me:xkumrẽx. Kam mỳjja punu kêtkumrẽx. Metĩndjwỳnh õ kàjkwa djwỳnhmã ijo wabi ba amipumũ. Ne kam arỳm kam me kabẽn ma. Me kabẽn mexkumrẽx. Punu kêtkumrẽx. Ba kam te ije me kabẽn jarẽnhmã. Mexti:rekam te ije arẽnhmã. Pykakam me babêngôkre kabẽn'ỳr bôx kêt. Nhym ta ibê uma, ije arẽnh kêtmã.
Be, tãm ne ja. Ije amipumũnhja'ã dja ba ar amã amikôt amijarẽ. Djãm ba ije ar amã amimex jarẽnhmã? Kati. Ba irerek mexi. Kam ne ba ar amã amikôt amijarẽ. Nàr, ba ren ar amã amimex jarẽ djã ne ba ren ibẽn kati? Kati. Ba ren ibẽn kati kêtkumrẽx ne kam mrãmri ar amã amimex jarẽ. Ne ren katàt amimex kôt ar amã amijarẽnhkumrẽx nhym ren me'õ arỳm ren ijo amra: ne. Nhym be, kati. Irerekre'ã dja ba ar amã amijarẽ gar kam arỳm aje ipumũnh kôt ne aje ikabẽn mar kôt imar katàt.
Ga, kute imã apỹnh mỳjja pumũnh kêtjao amirĩtja pumũ. Nãm imã mỳjja rũnho amirĩt. Ba ren kam 'ã amijo amra. Nhym be, kati. Kam amijo idjàmra kêt kadjy itokry djà ja iwỳr bôx. Mrãmri itokry djà ja ne kute mrỳnhĩ arek me ĩkam ku'ê nhym me tokry pyràk. Xatanaj imã itokry djà ja jano nhym iwỳr bôx ba arỳm itokry. Kam, kute kubê ipytàr kadjy ba te Metĩndjwỳnhmã amijo a'uw. Ne ajte te kum amijo a'uw. Ne ajte te kum amijo a'uw.
Nhym arỳm imã,
—Kati. Dja ga atokryja mar rã'ã ne. Be ga, me tokry ne kaprĩrekam rerekreja pumũ. Me te rerekre ba idjukaprĩn itỳx puroo memã tỳx jangij. Gadjwỳ dja ba ajo djuw mex. Dja ga te atokry ne arerekre ba dja ba ajo djuw mex ga arỳm atỳx.
Nãm ã Metĩndjwỳnh imã ane. Kam ba itokry ne irerekre rã'ã. Tãm ne ba ije ar amã arẽnh prãm. Irerekre dja ba ar amã arẽ, me kunĩmã irerekre jarẽ. Kritu tỳxo itỳx kadjy ije memã irerekre kôt amijarẽnh prãm.
10 Kam Kritumã idjàpênhkam mã ne ikute? Bir, apỹnh irerek djàri ne iwỳr ban bôx. Nhym apỹnh me kwỳ imã akij. Nhym apỹnh itokry djàri iwỳr ban bôx. Nhym apỹnh me kwỳ ijo ajkẽ. Nhym apỹnh mỳjja pyma djàri ikam apôx. Te apỹnh mỳjja ikam apôx ne te irerekre ba kunĩkôt ikĩnh. Mỳkam? Bir, dja ba ba irerekre nhym Kritu arỳm imã tỳx jadjà ba arỳm itỳx ne.
Me kute kupa'ã Paur mar.
11 Ije amimex kôt ar amã amijarẽnhkam kute ibẽn kati pyràk. Mỳkam ne ba amimex jarẽ? Bir, ar aje ikupa'ã ijarẽnhkam. Ar ga ne gar ikupa'ã abenmã kum,
—Djãm Kritu ne Paur jano nhym 'ã ujarẽnh tẽ? Kati. Kute anor kêt, ane. Ba kam amã amimex kôt amijarẽ. Ba amimex kôt amijarẽn kute ibẽn kati pyràk. Ar ga ne ga ren ar abenmã kum,
—Mrãmri ne Kritu kute Paur janorkumrẽx nhym gwaj bamã 'ã ujarẽnh ar ba, ane. Ga ren ar anen ba ren amimex kôt ar amã amijarẽnh kêt. Ar akam me'õ ar ta arĩk amijo 'êx ne kute ar amã,
—Kritu ne ijano ba ar amã idjujarẽnh ar iba, anhỹr ne ta amijo raxo ba. Djãm mrãmri ne ba we ar wã katẽri irax? Kati. Ba ne ba ar wãmẽ ije aben pyràk ne ar katẽri itẽm kêtkumrẽx. Ne kam djãm ba ne ba irax? Kati. Ba ne ba ikajgo. Nhym be, mrãmri ne Kritu ijano ba 'ã idjujarẽnh ar iba.
12 Amrẽbê ne ba arek akrànmã ar akam mỳjja pumũnh kêt nhipêxo iba. Ne apỹnh me punu djàri meo mex gar omũn arỳm Kritu raxmã akato. Ba ar akam mỳjja rũnh nhipêxo iba gar amim,
—Mrãmri ne Kritu kute Paur janorkumrẽx. Ga, Kritu kute anor kôt kute mỳjja nhipêxja pumũ. Nã gãm ar amrẽbê ã amim ane. Mỳkam ne gar jakam arỳm amim,
—Kati. Kritu kute Paur janor kêt, ane?
13 Mỳkam ne gar jakam arỳm amã ikĩnh kêt ne? Nã gãm ar amim,
—Be, Paur kum me ikĩnh kêt. Nãm kum me wãbit kĩnh. Kum apỹnh me kute amim Jeju mar wãbit kĩnh. Kum apỹnh kôt me ar aben pydjio ba djàri wãbit kĩnh ne arỳm àpênh pãnh mebê pi'ôk kaprĩ jamỳ. Nhym be, gwaj bajbit ne kute gwaj babê pi'ôk kaprĩ jamỳnh kêt. Nã gãm ar ã amim ane. Djãm mrãmri imã me wãbit kĩnh? Kati. Imã ar gadjwỳ kĩnh. Imã ar akĩnho aben pyràk. Kwãrĩk wãnh gar ikam angryk kêt.
14 Ota, jakam ba arỳm ar awỳr itẽmmã. Arỳm ne ba ar akam tẽn ajte ar akam tẽ. Ne jakam ajte ar akam itẽmmã. Dja ba ar akam tẽn bôx ne ajte idjàpênh pãnh ar abê pi'ôk kaprĩ byr kêt. Djãm ar anhõ mỳjja ne ba abej ne ar akam itẽmmã? Kati. Imã ar anhõ mỳjja prãm kêt. Ar aje amim Jeju mar raxmã ne ba ar akam itẽmmã. Ja ne ba imã kĩnh. Djãm me kra ne kute bãm kadjy mỳjjao atom ne adjwỳr? Kati. Bãm ne kute kra kadjy mỳjjao atom.
15 Ba ije ar abãm pyràk dja ba ar akadjy apê:n prĩne ibê inhĩ kato. Ne kam ikaprĩ kêt. Ikĩnhbit. Ar ga dja gar te amã ikĩnh ngrire. Ba dja ba kàjmã imã ar akĩnh kamẽnho tẽn mã ar akadjy apê. 16 Be, ar ga ne gar ima. Idjàpênh pãnh ije ar abê pi'ôk kaprĩ jamỳnh kêtja ma. Nhym be, ar akam me'õ arĩk ar amã,
—Djãm me kum prãmja kadjy ne Paur kute ar abê pi'ôk kaprĩ jamỳnh? Kati. Paur no tỳxtikam ne arĩk ar amã 'êx ne ar anoo akno. Nãm arỳm ar anhõ pi'ôk kaprĩo aminhõ, anhỹro ba.
17 Be, amrẽbê ba ar awỳr ar ja jano nhym ar awỳr bôx. Ne kam arỳm ar abê pi'ôk kaprĩ byn arỳm imã o bôx. Djãm kam ne ba arỳm o aminhõ? Kati. 18 Nã bãm ar ajã Xitumã karõ. Gwaj bakamy jadjwỳ ba arkôt ano nhym ikabẽn kôt ar arỳm ar awỳr tẽn bôx. Djãm Xitu kute ar anhõ pi'ôk kaprĩo aminhõ? Djã ne atemã ibê kabẽn djin atemã ibê amijo tẽ? Kati. Ar ije imrãnh katàto aben pyràk gar arỳm ama.
19 Ar akwỳ ne gar aje abenmã kum,
—Be, Paur ar mrãmri gwaj bajo ajkẽ. Ga, ar kute aminêje gwaj bamã amijã àprãrja ma, ane. Djã ne bar ar ajõo ajkẽ got bar ar amã amijã aprã? Arkati. Bar tu amim Kritu markumrẽx ne ar amã amijarẽ nhym Metĩndjwỳnh ta kute ar imar. Akmere àpnhĩre ar, djãm ar ije amijo djuw mex kadjy ne bar ar akam apê? Kati. Ar gajbit bar ije ar ajo djuw mex kadjy ar akam apê. Ar ije ar amã arẽnh gar aje Kritu mar raxmã. Ja kadjy bar ar akam apê.
20 Imã ar ajaxwe kêt prãm. Nok ren ar ajaxwe ba ren ar awỳr bôx. Ar amã ne ba ikabẽn mexobit ikabẽn prãm. Ikabẽn ja ne gar amã kĩnh. Ne ba ren ar awỳr bôx ne ren ar amã ibẽn tỳx ne. Ar amã ibẽn tỳx karõ ba amikukãm pi'ôkkam ar amã ikabẽn. Ga ren ar aje akabẽno aben japanh prãm ba ren ar awỳr bôx ne ren ar amã ibẽn tỳx ne. Ga ren ar aje aben nhõ mỳjja'ã angryk prãm nàr ren ar aje abenkam adjàkrê prãm ba ren ar amã ibẽn tỳx ne. Nàr ga ren ar abenmã adjàkjêr prãm nàr ren abenã akabẽn punu ba ren ar amã ibẽn tỳx ne. Nàr ren ar aje aben kàxã abenbê aben kurê prãm nàr ren abẽn kati prãm nàr ren abenmã adjàkjêro abikarêr prãm ba ren ar amã ibẽn tỳx ne. Ar awỳr ibôx gar akrãptĩ ajaxwe ja'õ karõ ne ba pi'ôkkam amikukãm ar amã ikabẽn ne.
21 Ga ren ar akwỳ ajaxwe prãm rã'ã. Nàr ren akwỳ ar aprõ djwỳnh kupa'ã akurẽ aba prãm rã'ã. Nàr akwỳ amjên djwỳnh kupa'ã akurẽ aba prãm rã'ã. Nàr ren akwỳ aje apijàm kêttikam adjàpênh punu prãm rã'ã. Amrẽbê ar akwỳ ã ajaxweo ane ba ar amã pi'ôk no'ôk ne. Ar amikam akaprĩren wãnh ajaxwemã anhirer ne aje akubyn Metĩndjwỳnh'ỳr amijo akẽx kêt karõ ne ba amikukãm pi'ôkkam ar amã ikabẽn ne. Ba ren ar akam bôx nhym ren Metĩndjwỳnh ar akam imã irerek jadjà ba ren ar akrãptĩkam imỳr rax. Ar akam imỳr rax karõ ne ba amikukãm ar amã ikabẽn ne.