11
Me 'êx ne ta kute amijo Jeju kute anor pyràk.
Mat 7.15; Rô 16.17; Kor 2.8; A Ped 2.1
Ba ije ar amã amijarẽnhkam kute ibẽn kati pyràk. Ar arek nhỹn ikabẽn ma. Nà, dja gar arek ikabẽn maro nhỹ. Nã bãm ar ajã ino tỳ:x kute Metĩndjwỳnh õ me ja'ã no tỳxja pyràk. Dja gar katàt Kritu kôtbit amijo aban ajaxwe kêt. Kwãrĩk wãnh me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêt kukràdjàjakôt amijo aba kêt. Mekôt ar aje amijo aba kêt kadjy ne ba ar ajã ino tỳx ne.
Ga, me bãm, me nã kra ni'ã no tỳxja pumũ. Me my kute Ar kubê kupênh kêt kadjy kra'ã no tỳxja pumũ. Nhym kam arỳm abatành nhym mjên pydji 'ỳr mõrkumrẽx nhym krô'ã mjên kêtkumrẽx.
Badjwỳ. Ba arỳm Kritumã ar ajarẽn kum,
—Kôritukam ar ja dja ar katàt akôtbit amijo ban me kum akĩnh kêt kukràdjàja kôt amijo ba kêt. Nã bãm ã kum ar ajarẽnho anen arỳm ar ajã ino tỳx ne. Dja gar katàt Kritu kôtbit amijo aban ajaxwe kêt. Kwãrĩk wãnh me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêtja kôt amijo aba kêt. Mekôt amijo aba kêt kadjy ba ar ajã ino tỳx ne.
Me kute ar anoo biknor karõ ne ba ar akam axwe idjumar. Ar aje katàt Kritu pydji kôt amijo aban ajaxwe kêtmã. Godja me arĩk kupa'ã ar amã mỳjja kwỳ jarẽ gar aman arỳm Kritu kupa'ã amijo aban ajaxwe. Nãm ã kangã no tỳ:xkam kute me bakwatynh Ewamã 'êx ne noo biknoro ane. Me kute ar gadjwỳ ar anoo biknor karõ ne ba ar akam axwe idjumar.
Godja me ar awỳr bôx ne ije ar amã Jeju'ã ujarẽnh ny jarẽnh kupa'ã ar amã atemã Jeju 'õdjwỳ'ã ujarẽnh jabej. Djã nã gãm ar me kanga? Kati. Nã gãm ar tu amã me kĩnh ne arek me kabẽn maro akrĩ. Djã nã gãm ar me kôt Metĩndjwỳnh Karõ maro aba? Kati. Atemã me karõ punu ne gar me kôt maro aba. Djãm Kritu'ã ujarẽnh ny ne gar amim maro aba? Kati. Atemã mỳjja punu'ã ujarẽnh ny ne gar maro aba. Nãm me ar amã kupa'ã arẽ gar amã me kĩnh ne arek me kabẽn maro akrĩ.
Me kwỳ ta amijo 'êx ne ar amã,
—Kritu ne ijano ba ar amã arẽnho iba, ane. Ta ne ar amijo raxo ba. Djãm mrãmri ne we ar ja ikuràm rax? Kati. Nãm me ijã,
—Paur ne kabẽn tô, anhỹro ba. Kwãrĩk wãnh rã'ã. Ikabẽn tô. Djã ne ba Kritu'ã ajarẽn ikabẽn tô? Kati. Ar ga ne gar prĩne katàt 'ã idjujarẽnhja ma, ikabẽn amirĩtkumrẽxja ma.
Nã bãm ar amã ujarẽnh ny jarẽn pãnh ije amim ar abê pi'ôk kaprĩ jamỳnh kêt. Djãm kam ne gar arỳm ijo kajgo? Ije amim ar abê pi'ôk kaprĩ jamỳnh kêtkam ne ije amijo me kajgo pyràk. Mỳkam ne ba ã amijo ane? Bir, ije ar ajo raxmã ne ba ije amijo me kajgo pyràk. Djãm kam ne gar amim,
—Paur kajgon axwe, ane. Kwãrĩk wãnh gar amim anhỹr kêt.
Djãm ba ne ba ar amã amijo a'uw? Kati. Amũ me ja ne ba me ku'uw, ne apỹnh me õ pykakam mrãn bôx ne me kute amim Jeju mar ne kôt ar aben pydjio ba djàri me ku'uwn memã kum,
—Ar ikôt o kangõ ba Kôritukam memã arẽ. Nã bãm ã memã ane nhym me arỳm imã pi'ôk kaprĩ ngã ba amỳ. Ne kam ar akam bôx ne ar amã Kritu kabẽn jarẽ. Ne kam ba inhõ mỳjjao pãnh ne. Amũ me'õ nhõ pi'ôk kaprĩo inhõ mỳjjao pãnh. Ije ar amã idjà'wỳr kêt kadjy ne ba inhõ mỳjjao pãnh ne ar akam idjàpênh ar iba. Ar amã arẽnho iba.
Ne kam ar akam ar iba nhym kam prãm iwỳr bôx. Djã nã bãm ar ajõ 'uw? Kati. Mateni kurũm gwaj bakamy ar bôx. Ne kam ar ta arỳm ijo djuw mex. Inhõ mỳjja ibê kêt nhym ar arỳm imã kunĩ ngã. Ar akam idjàpênh kunĩkôt ije pãnh ar abê pi'ôk kaprĩ jamỳnh kêt. Dja ba rã'ãn ar abê amỳnh kêtkumrẽx ne.
10 Mrãmri ne Kritu kabẽn katàtkumrẽx. Badjwỳ kôt katàt ar amã ikabẽn jarẽnhkumrẽx. Pykabê Akajakam ar abê Kôritu ar, ije idjàpênh pãnh ar abê pi'ôk kaprĩ jamỳnh kêt. Ije amỳnh kêt'ã dja ba ar amã amijarẽnho iba rã'ã. Dja gar ajõ ije amijarẽnh jabê adjàptàr kêtkumrẽx. 11 Ije idjàpênh pãnh ar abê pi'ôk kaprĩ jamỳnh prãm kêt. Ja'ã ne ba ije ar amã amijarẽnh prãm ne arỳm ar amã amijarẽ. Mỳkam? Djãm imã ar ajabê kêtkam? Kati. Imã ar ajabêkam ne ba arỳm ar amã amijã ajarẽ. Metĩndjwỳnh kute imar.
12 Ne ba ren ar abê pi'ôk kaprĩ jamỳ nhym ren me'õ ikàxã ar amã,
—Be, djãm ar bajbit ne bar ar abê pi'ôk kaprĩ jamỳ? Ga, Paurdjwỳ kute ar abê pi'ôk kaprĩ jamỳnh ar o bawã pumũ. Ar ije aben pyràkja pumũ, ane. Ar kute ijã, “Ar ije aben pyràk”, anhỹr karõ dja ba irã'ãn idjàpênh pãnh ar abê pi'ôk kaprĩ jamỳnh kêt rã'ã ne.
13 Djãm mrãmri ne bar ije aben pyràk? Djãm mrãmri ne Kritu ar ano kute mrãmri kute ijanorja pyràk nhym ar 'ã ujarẽnh ar ba? Arkati. Nãm ar ar anoo biknoro ba. Nãm ar ta memã 'êx ne memã,
—Kritu ne ijano ba 'ã idjujarẽnh ar iba, ane. 14 Djã ne ba amim,
—E kum, mỳkam ne ar me noo biknoro ba, ane? Kati.
Ga, me axwe nhõ bẽnjadjwỳrbê Xatanajdjwỳ kute me noo biknorja pumũ. Nãm amijo Metĩndjwỳnh kadjy mrãnh djwỳnh pyràk ne me noo biknoro ba. 15 Kam õ àpênhdjwỳ ar õ bẽnjadjwỳrbê Xatanaj kudjwa memã 'êx ne amijo Metĩndjwỳnh nhõ àpênh pyràk. Ar ta arĩk ar amã,
—Dja gar ikabẽn man kam mrãmri katàt ar amijo abakumrẽx, anhỹro ba. Kam ar kute aminhinomã amimẽnhkam dja Metĩndjwỳnh ar 'êxnhĩ kôt arkum o pãnh katàt nhym ar arỳm me biknor tokry djàkam akuno.
Apỹnh amikaprĩ djàri Paur kute 'ã amijarẽnh.
16 Ba ajte ar amã arẽ gar ama. Kwãrĩk wãnh amim,
—Paur ne amimex jarẽnho ba. Ga, bẽn katikumrẽxja pumũ, anhỹr kêt. Nàr gar aje ijã amim anhỹr jabej arek nhỹn ikabẽn ma. Ba ajte ar amã amimex jarẽ gar ama.
17 Ije ar amã amimex jarẽnh ja ne kute Bẽnjadjwỳr djwỳnh kabẽn pyràk kêt. Ne kute ar amã ibẽn kati pyràk ne ar amã amijarẽ. 18 Me krãptĩ ne ar amã amijo àmra prã:m. Me kute amidjwỳnhbito kĩnh kadjy amijo àmra prã:m. Ba ne ba bir amimex kôt ar amã amijarẽnho amirĩtkumrẽx gar badjwỳ ima.
19 Me kwỳ ne me mrãmri bẽn katikumrẽx. Nãm me ar awỳr bôx ne ar amã amijarẽ gar arek me kabẽn maro akrĩ. We ar akrã mex ne kam arek me bẽn kati maro akrĩ. 20 Dja me'õ bẽn kati ar akwỳ apa 'amỳn amiwỳr ar ajo akẽx gar arỳm kôt ar amijo aba. Ne kam ate akrãn arek me'õja kabẽn maro akrĩ. Dja me'õ bẽn katikôt ar akwỳ anoo aknon ar abê mỳjjao prõt, gar kam ate akrãn arek me'õja kabẽn maro akrĩ. Me'õ ta dja ar akam amijo ra:x nàr ar akwỳ nobê tak ne. Gar kam ate akrãn arek kabẽn maro akrĩ.
21 Ba ren badjwỳ ar amã ibẽn tỳx gar ren ikabẽn ma. Nhym be, kati. Ba ne ba ar amã ibẽn tỳx kêt. Ba akrànmã ar akam ar iba gar kam arỳm amim, “Paur rerekre ne kajgo”, anhỹro aba. Nhym be, kati. Irerekre ne ikajgo kêt.
Me ta ne me amijã, “Jeju ne ijano ba bôx”, anhỹro ba. Me amijo amra:n arĩk ar amã, “Ba ne ba iraxkumrẽx.” Nãm me ã ar amã anhỹr ar o ba. Ba badjwỳ jakam ar amã amimex jarẽ gar ama. Nã bãm ije ibẽn kati pyràk ne ar amã amirax jarẽ gar ama.
22 Djãm ar wãbêbit ne ebraga. Badjwỳ. Djãm ar wãbêbit ne idjaer. Badjwỳ ibê idjaer. Djãm ar wãbêbit ne Abraão tàmdjwỳ. Badjwỳ ibê Abraão tàmdjwỳ. 23 Djãm ar wãbêbit ne Kritu nhõ àpênh. Badjwỳ ibê Kritu nhõ àpênhkumrẽx ne o ar akrenh mex. Nã bãm ije ar amã ibẽn kati pyràk ne ar amã amirax jarẽ. Nã bãm kum idjàpênh tỳxo ar akrenh mex ne.
Me kute mry kà punuo ikaprêprêk kume:xi. Ba te ije itak'ã akremã.
Ne kute ajte ibê ijê krãptĩo ar akrenh mex ne.
Ne ajte bit kute ibĩnmã ijo baja krãptĩ: ba ityk pyma ar iba. Ga, ibê Kritu nhõ àpênhkumrẽxja pumũ.
24 Kamã ne apỹnh mebê idjaer djàri ajte mry kà punuo ikaprêprêk kumex. Nãm me ikaprêprêk nhym kam me ajte ikaprêprêk nhym kam me ajte ikaprêprêk nhym kam me ajte ikaprêprêk nhym kam me ajte ikaprêprêk. Me kute ikaprêprêk kunĩkôt ne me kute mrykà punuo itak'ã akre krãptĩ: kute 39 pyràk.
25 Nhym kam me ajte kôo ititik ne. Nhym kam me ajte kôo ititik ne. Nhym kam me ajte kôo ititik ne.
Nhym kam me ajte kute ibĩnmã kẽno ititi:k ne. Ga, ibê Kritu nhõ àpênhkumrẽxja pumũ.
Ba kàkamdjwỳ, kà rũnhkam ngô raxbê pyka kêtkam iba nhym ijã kà ja wadjà. Ne ajte ijã ja wadjà. Ne ajte ijã ja wadjà.
Ba ajte ngô raxkam wadjà ne pĩ'ã wajê:t ne ar iba:. Nhym ijã akamàt ne akati ba wabi.
26 Nã bãm ar imrãnh kume:x ne.
Nhym kam ajte apỹnh ngô rũnh djàrikam idjàr pyma: ne.
Nhym apỹnh me àkĩnhĩ kute ijaêrbê ijo tỹm ne ijo bikẽnh pyma:.
Nhym apỹnh mebê idjaerdjwỳ kute ijo bikẽnh pyma:.
Nhym me bajtemdjwỳ kute ijo bikẽnh pyma:.
Apỹnh krĩrax djàrikam ar iba ne apỹnh kapôt kukrit djàrikam ar iba ne ngô raxbê pyka kêtkam ar iba. Ja kunĩkôt ne mỳjja kute ijo bikẽnh pyma: ne.
Nhym me 'êx ne kute amijo Jeju mardjwỳ kute ijo bikẽnh pyma:. Ga, ibê Kritu nhõ àpênhkumrẽxja pumũ.
27 Nã bãm idjàpênh pytĩdjwỳo iku'ên o amidjôm me:x ne.
Ne ajte inhõt kêt krãptĩ:.
Prãmmẽ kôrkam ne ba ajte ar iba.
Ije ajte amijajbur kumex.
Ajte imã kryn ikà kêt ne ar iba.
28 Ikà krãkà'ã mỳjja ne ja.
Ba kam me kute amim Jeju marja ma:ro ikrĩ. Apỹnh me kute amim Jeju mar ne kôt ar aben pydjio ba djàri ne ba kunĩkôt me ma:ro ikrĩ. Ne me kwỳ'ã àpnhĩx ne, ne akati kunĩkôt mekam idjumar punu:re.
29 Dja mekam me'õ rerekre. Djãm kôt irerek kêt got? Kôt badjwỳ irerekre.
Dja me Metĩndjwỳnhbê me'õo akẽx. Djãm o ingryk kêt got? O ingrykkumrẽx. Nã bãm me ma:ro ikrĩ. Ga, Kritumã idjàpênhkumrẽxja pumũ.
30 Me kwỳ ta kute amijã,
—Kritu ne ijano ba bôx, anhỹro baja djãm mrãmri ar kum àpênhkumrẽx. Kon. Ga, Kritumã idjàpênho ije me akrenh mexja pumũ. Dja ba ar amã amimex'ã idjujarẽnh prãm jabej arỳm ar amã apỹnh itokry djàri, apỹnh ikaprĩ djàri'ã ar amã ajarẽ. Kunĩ kôt irerekre. Ba ar amã irerekredjwỳ 'ã ajarẽ gar ama.
31 Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê Jeju Tĩndjwỳnh kute imar. Jeju Bãm, mexti:re rã'ã: rã'ã ne. Tãmja ne kute imar. Ije amimex jarẽnh ne ijêxnhĩ kêtkôt kute imar.
32 Ba ajte ar amã irerekre jarẽ gar ama. Krĩraxbê Tamagu nhõ bẽnjadjwỳrja bit kute ipa 'amỳnhmã. Bẽnjadjwỳr rax Areta ne Tamagu nhõ bẽnjadjwỳr jamã nhỹ. Tamagu nhõ bẽnjadjwỳr õ krãkamngônhmã ijarẽ. Nhym krĩrax bu'ã pyka tỳx nhipêx apỹnh ajkwa krekre djàri. 'Ã ikator nhym me kute ipa 'amỳnh kadjy nàràm ne me ibê kre kunĩ pytà. 33 Nhym me kute amim Jeju mar arỳm djudjêdjêo kaxnokai jakà 'ãpren kam inhỹr. Ne kam kỳjrũm krĩrax nêje pyka tỳxja burũm imẽ. Kre krã'yrkôt burũm imẽn arỳm ijo ruw. Ba arỳm pykabê djan mã mebê ikaton iprõt ne. Be, djãm kam 'itỳx got? Kati. Ba ne ba irere:kre. Nhym be, Metĩndjwỳnhbit tỳ:x ne arỳm ipytà.