10
Mrãmri ne Kritu kute Paur janorkumrẽx.
Ga, Kritu kabôt kati ne kute memã prĩ mex ne ar meo baja pumũ. Ja ne ba kuman arỳm ar amã ikabẽn mex jarẽ. Ar gadjwỳ dja gar Kritu man badjwỳ ikabẽn ma. Ba ibê Paur ikabẽn ma. Wãkam me'õ ar memã kum,
—Paur ne amybỳm kute tỳx pyràk ne me ỹtãri 'ỳr bôxkam kum me uma:, ane. Djãm mrãmri me kabẽn? Kati. Dja gar on ikabẽn ma. Got ba ren ar awỳr bôx ne tu ar amã ibẽn tỳ:x ne. Nã bãm anhỹr djwỳnhràm amim,
—Dja ba wãkam bôx ne ar kwỳmã ibẽn tỳx jabej, ane. Ar akwỳ aje amim,
—Paur ne amidjwỳnhbito kĩnh ne axwe ar ba, anhỹro abakam ba ibôx ne ije ar akwỳmã ibẽn tỳx karõ ne ba ar amã,
—Dja gar on ikabẽn ma, ane. 3-5 Ga, me kurê djwỳnh me'ỳr bôxja pumũ. Me'ỳr bôx nhym me arỳm àbêr djà jamỳn o me'ỳr prõt ne arỳm aminêje me aê. Pykakam ne me ã aminêje meo ane. Djã ne bãm ar ã me kudjwa ane. Kati. Nã bãm ar ije pykakam me àbêr djà jamỳnh kêt. Metĩndjwỳnh ne tỳ:x. Bar tỳxo itỳx ne me nêje ikabẽno me ity nhym me arỳm anhikrê.
Ga, me kurê djwỳnh kwỳ kute aminêje kikre tỳ:x nhipêxja pumũ. Nhym be, me tỳxo me ja jakre ne me arỳm me'ã kikre kate. Ne kam arỳm pardja'ã me pa 'amỳn meo ban meo bôx nhym kam me arỳm memã àpênh ar ba.
Me kwỳ jadjwỳ ne me kute me bakurê djwỳnh pyràk. Me 'êxnhĩ. Metĩndjwỳnh ne kute gwaj bamã amijã ujarẽnh pydji baje mar pydjimã nhym me arỳm 'êx ne ta amijo Metĩndjwỳnh mar mex ne arĩk kupa'ã memã 'ã ujarẽnh punu. Nhym kam me arỳm me ma:ro ba. Nhym me Metĩndjwỳnh kupa'ã apỹnh mỳjja rũnh jarẽn mebê Metĩndjwỳnh kabẽnkumrẽx kurên arỳm me noo akno. Nãm me memã 'êx ba. Me kabẽn 'êxnhĩ ne kute mrãmri ne me õ kikre tỳx pyràk. Bar kam ikabẽno me ity nhym me arỳm ar imã rerekre. Ar imã rerekre nhym me arỳm katàt Kritu'ã ujarẽnh man katàt kabẽn kôt ar amijo ba. Kam ar ije mrãmri ne me kute me pardja'ã me pa 'amỳnh ne me meo ban meo bôx pyràk nhym me arỳm Kritu kôt amijo ba.
Ar gadjwỳ dja gar prĩne Kritu kabẽn kôt amijo aba mex ba arỳm bôx. Bôx nhym ar ajõ ate aje ar amijo aba prãm rã'ã ba arỳm ar amã ibẽn tỳx gar arỳm pãnh atokry.
Ar akwỳ ne gar abenmã,
—Djã ne Kritu Paur jano? Kati, anhỹro aba. Ba ar amã arẽ gar ama. Djãm gwaj baje me krãkàbit pumũnh ne kam arỳm amim, “Tãmwã ne mex”, ane nàr, “Tãmwã ne mex kêt”, ane. Djãm gwaj baje me krãkàbit pumũnho ne arỳm prĩne me mar mex? Kati. Djãm mrãmri Kritu ar ajo bakumrẽx gar arỳm ama. Aje mrãmri markumrẽx jabej ar badjwỳ ar ima. Djãm Kritu kute ar ijo ba kêt got? Ar badjwỳ mrãmri Kritu kute ar ijo bakumrẽx. Gwaj ba ne Kritu kute gwaj bajo bakumrẽx. Gwaj baje aben pyràk. Tãm dja gar ama.
Ba ren ar amã ar irax jarẽnh kume:x. Djã ne ba ren kam amikam ipijàm? Kati. Mrãmri ne Bẽnjadjwỳr djwỳnh ar ba ar ijã irax mẽnhkumrẽx. Ar akadjy ar ijã ar irax mẽnhkumrẽx. Djãm ar ije ar amã ibẽn tỳx kadjy ne ar ijã rax mẽ? Kati. Bar Kritu'ã ar amã ajarẽ gar mar mexo amũ amikamẽn mar rax. Ja kadjy ne Bẽnjadjwỳr djwỳnh ar ijã rax mẽ.
Ba ren ajte ar amã amirax jarẽnh kumex. Nhym be, kati. Me kute ar amã,
—Paur ne ar amã pi'ôk no'ôko kute ar ajaêr prãm, anhỹr. Djãm mrãmri? Kati. Ije ar ajaêr prãm kêt. 10 Me kwỳ ta ne me arĩk ijã kabẽn ne ar amã,
—Paur ne pi'ôkkambit we kabẽnkumrẽx ne tỳ:x. Djãm mrãmri ne tỳxkumrẽx? Kati. Dja ta anhỹtãri ar awỳr bôx ne arỳm rerekren kabẽn punure gar amã kabẽn kĩnh kêt, ane. Nãm me kwỳ ã ijã ar amã ane.
11 Gora gê wãkam me'õ ar ajte ikabẽn ma. Amybỳm ar ikabẽn kajgo kêt. Pi'ôkkam ar amã ar ikabẽnkumrẽx. Dja ba wãkam ar awỳr bôx ne wãkamdjwỳ itỳxkumrẽx. Ar ije pi'ôk no'ôkkam 'itỳx kôt itỳxkumrẽx.
12 Me kwỳ ta ne me amiraxo àmra ba. Me kum me kĩnhmã ne me ta amijo àmra ba. Djãm ar ije amijo me uràk? Kati. Djãm ar ije me'ã amijakreo iba? Kati. Nhym be, me ta ne me amirax jabej abenã amijakreo ban amim,
—Irax kute tãmwã rax pyràk, anhỹro ba. Nàr,
—Ba ne ba iraxo tãmwã jakre, anhỹro ba. Djãm kam me krã mex? Kati. Me krã punu.
13 Nhym be, kati. Metĩndjwỳnh ne ar imã idjàpênh djà'ã karõ bar Kritu'ã memã idjujarẽnh ar iba. Djã ne bar kam amijo me'õ nhõ àpênh djà pytàn 'ã ar amijo amra? Kati. Metĩndjwỳnh ta ne ar imã ar idjàpênh djà'ã karõ. Kabẽn kôt ne bar memã Kritu jarẽn 'ỳr meo akẽxo iba. Kute ar imã ar idjàpênh djà jakre kôt ne bar idjàpênho tẽ:n kam arỳm ar gadjwỳ ar awỳr bôx ne arỳm ar amã arẽ. Ar ba ne bar ar amã Kritu jarẽn arỳm ar gadjwỳ 'ỳr ar ajo akẽx ne. Ar ije Kritu'ỳr ar ajo akẽxkam ne bar iraxja.
14 Bar ren ar awỳr ibôx kêt ne ren arĩk ar amã amijarẽnh kajgo. Nhym be, kati. Arỳm ne bar ar gadjwỳ ar awỳr bôx ne ije kàj bê ar amã Kritu'ã ujarẽnh ny jarẽnhkumrẽx. Kam ne bar ar akadjy irax.
15 Pyka 'õdjwỳkam dja me'õ Metĩndjwỳnhmã apên arỳm Kritu'ỳr meo akẽx. Djã ne bar kam me kwỳ kudjwa õ pykakam õ me ja'ỳr bôx ne õ àpênh djà'ã amimẽn arĩk memã kum,
—Ba ne ba Kritu'ỳr ar ajo akẽx ne. Kam ne ba ar akadjy irax, anhỹro iba? Kati. Ar ije ã memã anhỹr prãm kêt. Adjỹm. Dja ba ajte akubyn ar awỳr bôx ne ajte ar amã Kritu kabẽn jarẽ. Gar kam arỳm amim Kritu mar mexo amũ amikamẽnho tẽ:n arỳm mar mexkumrẽx. Nhym kam ar abu'ã me krãptĩ arỳm ar adjô'ã ajte 'ỳr amijo akẽx ne.
16 Dja gar ajte ar ikôt o kangõ bar ajte amũ ar anhijukri me jamã arẽnho tẽ. Amũ memã Kritu'ã ujarẽnh ny jarẽnho tẽ. Ja ne bar kam ama. Djãm ar ije me kwỳ kudjwa me'õ djàpênh djà'ã amimẽnh ne arĩk me àpênh proo idjàmra prãm? Kati.
17 Amrẽbê: me kute me bakukãmãremã arẽnh kôt bar amijo iba. Nãm me memã kum,
“Djãm amijo adjàmra prãm? Kwãrĩk wãnh amijo adjàmra kêt.
Dja ga Bẽnjadjwỳr djwỳnho amra.”
Nãm me ã memã ane bar kabẽn man kôt ar amijo iban amijo idjàmra kêt ne Bẽnjadjwỳr djwỳnho amra. 18 Djãm me'õ ta kute amijo rax ne kute memã amijarẽnhkam Metĩndjwỳnh kute 'ã memã kum, “Ã. Mrãmri ne raxkumrẽx”, anhỹr? Kati. Metĩndjwỳnh ta kute me'õ'ã rax mẽnhkambit kute 'ã memã kum, “Mrãmri ne raxkumrẽx”, anhỹr.