9
1-2 Djãm ar aje amijã pi'ôk kaprĩ nêmã ne ba ajte ar amã arẽ? Kati. Ar aje pi'ôk kaprĩo atommã ne ba ar amã arẽ. Ar ga ne gar aje Jeju nhõ me jamã o atom prãmkumrẽx. Arỳm ba ar apumũn Matenikam me jamã ar ajarẽnho iba. Nã bãm memã kum,
—Onĩj, pykabê Akajakam krĩraxbê Kôritukam me ja ne me arỳm kute memã õr prãmkumrẽx. Amũ amex ja'ã me kute memã õr prãmkumrẽx. Nã bãm ã ar ajã memã anhỹro iba nhym kam me ar akudjwa kute memã õ pi'ôk kaprĩ nhõr prãmkumrẽx.
Kam, ar aje pi'ôk kaprĩo atomo atẽm ne inomã mẽnh kadjy ije ar awỳr gwaj bakamy ar anormã. Ar ga ne gar imã,
—Dja bar o atomo tẽn inomã mẽnhkumrẽx, ane. Kam dja gar o atomo tẽn inomã mẽnhkumrẽx nhym kam ikabẽn dja kajgo kêt, Matenikam me jamã ikabẽn ja dja kajgo kêt. Nok ba ren ikabẽn kajgo. Ije memã kum,
—Kôritukam me ja kute õr prã:m, anhỹrkam gar ren katẽri pi'ôk kaprĩo atom krãta ba ren arỳm ikabẽn kajgo.
Dja ba ar awỳr tẽ nhym Matenikam ar ja'õ ikôt ar awỳr tẽm ne ar awỳr bôx jabej. Kam bar ren ar awỳr bôx ga ren ar arỳm pi'ôk kaprĩ katẽri o atom krãta nhym ren Matenikam ar jamẽ ba ren ar ar apumũn ren arỳm ar akam ren ar ipijàm ne. Ga ren ar gadjwỳ kam apijàm ne. Ba ren ar amim,
—Nã bãm ar bit tỳx'ã me kamnhĩxkumrẽx nhym meo mõn tu krãta. Bar kam arỳm ipijàm, ane.
Gwaj bapijàm karõ ne bar abenmã kum,
—Gwaj amikukãm bakamy ar ano, ane. Ne kam arkum,
—Dja gar me'ỳr atẽmkumrẽx ne me'ỳr bôx nhym kam me arỳm ar ikukãm pi'ôk kaprĩo atomo tẽn inomã mẽnhkumrẽx. Nã bãm ar ã arkum ane. Dja ar ikabẽn ja man ar awỳr bôx ne ar amã arẽ. Arỳm ne ba amrẽbê ar amã arẽ. Ar aje o atomo atẽm ne inomã mẽnhmã ba ar amã arẽ. Djãm me kute pi'ôk kaprĩ'ã ngryk ne amim,
—Je tô, mỳkam ne me ibê pi'ôk kaprĩ jamỳnho ba, anhỹrkam mex? Kati. Kam mex kêtkumrẽx. Dja gar o atomo tẽn inomã mẽnhkumrẽx bar arỳm ar awỳr bôx gar arỳm anhõdjành ne akĩnhkumrẽx. Ne kam arỳm me kadjy ar imã angã. Kam dja bar arỳm Djeruxarẽmã o tẽn o bôx ne arỳm memã kungã.
Me kĩnh ne kute memã mỳjja nhõr raxmã.
Kô k 16.2; Xim k 6.18; Idja 13.16
Ba ar amã arẽ gar ama. Godja me 'y ngrêre ne kren kam djwỳ ngrêre ne o atom. Nàr, godja me 'y kumex ne kren kam djwỳ kumex ne o atom. Tãm dja gar anhõ pi'ôk kaprĩ'ã ama. Djã gãm ar abenã ar anhõ pi'ôk kaprĩ jakre kumrẽx ne amim,
—Be, kôt dja ba memã amikutã kwỳ ngã, anen kam memã angã. Kwãrĩk wãnh 'ã maje amim,
—Dja ba memã kwỳ ngã nhym ibê kêt ba ajmã nẽ, anhỹr kêt. Nàr, kwãrĩk wãnh 'ã maje amim,
—Gê me imã 'ã àpnênh tỳxmã ba kam memã kwỳ ngã, anhỹr kêt. Mỳkam? Bir, dja me õdjành ne kĩnh ne memã mỳjja ngã nhym Metĩndjwỳnh arỳm kum me kĩnhkumrẽx. Tãm dja gar ama.
Djãm Metĩndjwỳnh õdjỳ got ar abê mỳjja 'õ nêmã? Kati. Dja ar amã mỳjja kunĩ ngã. Djãm kute ar amã mỳjja ngrêre nhõrmã? Kati. Mỳjja kumex dja tu ar amã kungã gar arỳm akĩnhkumrẽx. Ar gadjwỳ dja gar akati kunĩkôt mekam adjukaprĩkumrẽx. Ikabẽnja kôt ne me amrẽbê: memã arẽn memã kum,
“Arỳm ne amikutã me õ mỳjja kêtmã õ mỳjja ngrà. Nãm katàt amijo bakumrẽx rã'ã: rã'ã ne.”
Nãm me amrẽbê ã me bakukãmãremã ane nhym me arỳm 'ã pi'ôk no'ôk ne.
10 Ga, me kute pur kreo mõrja pumũ. Metĩndjwỳnh ne me kute kre kadjy kute memã 'y nhõr. Ne kam kute memã djwỳ nhõr. Me õ kwỳ krẽn djà'ã kute memã õr. Mỳj'ã ne ba ar amã ja jarẽ. Bir, ar aje memã mỳjja nhõr'ã ne ba ar amã ja jarẽ. Metĩndjwỳnh ta dja ar apumũ. Dja gar me õ mỳjja kêtmã amikutã anhõ mỳjja kwỳ ngã nhym arỳm ar apumũn ar amã mỳjja kumex ngã. Ar aje memã mỳjja nhõr jakrenh mex ne ar amã kungã. Ga, me kute mỳjja 'y kumex ne kren arỳm õ djwỳ kumex ne kute o atomja pumũ. Ar gadjwỳ dja gar memã mỳjja kumex ngã. Nhym Metĩndjwỳnh arỳm pãnh ar amã mỳjja kumex ngã gar arỳm katàt ar amijo aban kum amexkumrẽx ne.
11 Ar anhõdjànhkam mỳj dja Metĩndjwỳnh ar amã nẽ? Bir, dja mã ar amã mỳjja kumex ngã gar mã amikutã memã anhõ mỳjja kwỳ ngã. Anhõdjành ne mã memã angã. Dja gar ar imã amikutã ar anhõ pi'ôk kaprĩ kwỳ ngã bar kubyn arỳm memã ar anhõ pi'ôk kaprĩo tẽn memã kungã. Dja me ar anhõ pi'ôk kaprĩ byn arỳm Metĩndjwỳnhmã amikĩnh jarẽ. Gwaj badjô'ã kum amikĩnh jarẽ.
12 Dja gar Jeju nhõ me jamã angã nhym me arỳm o amikĩnh. Djãm me o amikĩnhbit? Kati. Dja me kĩnh ne ar adjô'ã Metĩndjwỳnhmã amikĩnh jarẽnho kumex. 13 Ne kam ar amarkumrẽx ne arỳm Metĩndjwỳnhmã kum,
—Mrãmri ne me kute Kritu'ã ujarẽnh ny markumrẽx ne arỳm akabẽn kôt õdjànhtire. Õdjànhtire ne arỳm amikutã ar imã õ mỳjja kwỳ ngãn arỳm amũ me kum prãm kunĩmã kwỳ ngã. Bar kam arỳm amã amextire jarẽ, ane. Ar aje memã pi'ôk kaprĩ nhõrkam dja me ã Metĩndjwỳnhmã ane.
14 Ar aje memã pi'ôk kaprĩ nhõrkam dja me kum ar ajabên arỳm ar akadjy Metĩndjwỳnhmã kabẽn ne kum,
—E kum, Djũnwã, me kĩnh djà rax ne ga memã angã nhym me arỳm adjô'ã ar imã pi'ôk kaprĩ jano. Bar kam amã amextire jarẽ, ane. Dja me ã Metĩndjwỳnhmã ajã ane. 15 Mỳj kĩnh djàja ne Metĩndjwỳnh memã kungã? Bir, Kraja ne arỳm memã kungã. Nãm gwaj bakunĩmã kungã. Kra ra:xi. Mỳj me'õ ne kute prĩne 'ã ujarẽnh mex kadjy 'ỳr bôx. Arkati. Kra ra:x ne gwaj bamã kungã gwaj kam kum amikĩnh jarẽ.