8
Kute me õdjành'ã memã karõ.
Kar 11.29; Rô 15.25; Kô k 16.1; Xim k 6.18
Kam, akmere, àpnhĩre ar, ba ar amã pykabê Matenikam me arẽ. Ga, Matenikam apỹnh me kute amim Jeju mar ne kôt ar aben pydjio ba djàri ne me ukaprĩkumrẽxja pumũ. Djãm me ta ne me ukaprĩ? Kati. Metĩndjwỳnh ta ne kum me kaprĩ ra:xi nhym me arỳm kuman arỳm ô'ã kum me kaprĩkumrẽx. Nãm me te amikam tokry ne kaprĩ kumex man arỳm apôkmã amikam kĩnh kati ma. Nãm me te õ mỳjja ngrire ne memã mỳjja nhõr prã:m. Nãm me tu õdjànhti:re ne memã mỳjja kumex ngã.
Be, apỹnh me àpênh djà kôt ne me kute apỹnh pi'ôk kaprĩ jamỳnh. Me kwỳ õ pi'ôk kaprĩ rax nhym me kwỳ õ ngrire. Djãm Matenikam me õ pi'ôk kaprĩ rax? Kati, me õ ngrire. Nãm te me õ pi'ôk kaprĩ ngriren memã kumex ngã. Ba ne ba omũ. Me ta ne me memã kungã.
Nã bãm bit akubyn memã nên memã kum,
—Kati. Ar anhõ pi'ôk kaprĩ ngrire. Kôt dja gar memã ngrirebit ngã, ane. Nhym ar imã,
—Kati. Djeruxarẽkam Jeju nhõ me ja ne me õ mỳjja kêt ne kum prãm. Bar kam imã me kaprĩ. Ar ba dja bar memã kumex ngã, ane.
Bar kam me kute memã pi'ôk kaprĩ nhõrkam ama. Nhym kam me ta kumrẽx ar ijaêrbê Metĩndjwỳnhmã amingãn amim,
—Ba katàt Bẽnjadjwỳr djwỳnh kabẽn man kôt amijo iba mex, ane. Ne kam amim,
—Ba Paur kabẽn man kôt amijo iba mex, ane. Metĩndjwỳnh kabẽnkôt ne me ã ane. Ne kam me kadjy ar imã pi'ôk kaprĩ ngã. Matenikam me ã ane bar kam Kôrituwãkam ar abaja'ã Xitumã karõ. Ta ne amrẽbê ar awỳr bôx ne ar amã arẽ. Gar kam arỳm memã pi'ôk kaprĩo atommo krax. Nhym kam jakam ar iwỳr bôx. Kam ne bar ar ajã Xitumã karõn kum,
—Dja ga Kôritukam memã arẽ gê me mrãmri ukaprĩkumrẽx ne pi'ôk kaprĩo atomo tẽn inomã mẽnhkumrẽx, ane.
Akmere àpnhĩre ar, gar arỳm amex ne arỳm tu amim Metĩndjwỳnh markumrẽxo aba. Ne aje kabẽn jarẽnh me:xkumrẽx. Ne aje kôt mỳjja kume:x mar. Ne mrãmri akabẽnkumrẽx ne amã ar ijabê:kumrẽx. Ã amexo ane. Nhym be, dja gar mekam adjukaprĩdjwỳ ne me kadjy pi'ôk kaprĩo atomkumrẽx.
Djãm ar ba ne bar amirax pumũnh nhiràm ar amã,
—Ar iraxja man ar ikabẽn kôt memã o atomkumrẽx, anhỹro iba. Kati. Nã bãm ã ar amã anhỹr kêt. Matenikam me ja kumrẽx ne me memã o atomo tẽn inomã kumẽ. Ar gadjwỳ ar aje ar ikabẽn mar ne aje memã o atomo atẽm ne inomã mẽnhmã. Djãm mrãmri ne gar amã ar ijabêkumrẽx? Ar amã ar ijabêkam dja gar o atomkumrẽx.
Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê Jeju Kritu ta ne tu ukaprĩkumrẽx. Tãm ne gar arỳm aje mar. Nãm õ mỳjja kumex. Mỳjja kunĩ ne õ mỳjja. Nãm te õ mỳjja kunĩn arỳm ar akadjy õ mỳjja kêt. Gar kam arỳm mỳjja kumexo anhõ.
10 Ba kam arỳm ja man ar amã arẽ. Be, amũ amex ja'ã ne gar akumrẽx aje memã pi'ôk kaprĩ nhõr prãm ne arỳm o atommo krax ne. 11 Jakam dja gar o atomo tẽn inomã mẽnhkumrẽx. Djãm ar aje memã õr prãm ne o atommo krax ne katẽri krã'yrkam mex got. Kati. Gar amã memã õr prãm ne ajte o atomo tẽn inomã mẽnhkumrẽx. Kambit arỳm mex. Ar aje apỹnh adjàpênh pãnh pi'ôk kaprĩ jamỳnh kôt dja gar memã ikjê rên memã o atom.
12 Be, me kute memã õr prãmkumrẽxja ne Metĩndjwỳnh kute me mar ne arỳm mekam kĩnh. Djãm me'õ nhõ mỳjja kêtkam dja Metĩndjwỳnh memã kum, “Memã angã”, ane? Kati. Me õ mỳjja rax gêdja 'ã akren pi'ôk kaprĩ rax ngã. Nhym be, me õ mỳjja ngrire dja 'ã akren pi'ôk kaprĩ ngriren kum kungã.
13 Djãm ar aje memã õr nhym me kum prãm kêt gar ajte me pãnh anhõ mỳjja kêtmã ne ar amã prãmmã? Djãm ja kadjy ne ba ar amã arẽ? Kati. Gêdja ar anhõ mỳjja nhym amũ me õ mỳjja nhym kam ar ajõ'ã kàtàm kêt. Gamẽ amũ me wãmẽ gêdja ar anhõ mỳjjao aben pyràk. Ja kadjy ne ba ar amã ikabẽn. 14 Jakam arỳm ar anhõ mỳjja kumexkam ar aje memã kwỳ nhõr nhym memã prãm kêtmã. Nhym kam ajmãkam gar me pãnh amã prãm jabej nhym me õ mỳjja kumex jabej. Ne kam arỳm amipãnh ar amã mỳjja ngã. Gar kam anhõ mỳjjao aben pyràk. 15 Me bakukãmãre kute djwỳbê mỳj ne jao atomo bakam ne me ã ane. Amrẽbê: ne me'ã memã kum,
“Nãm me djwỳo atom kumex nhym me mãnhkutã ne. Ne djwỳ'ã kàtàm kêtne.
Nhym me jadjwỳ djwỳ ngrireo atom nhym me mãnhkutã ne. Ne me'ã 'ã kàtàm kêt ne.”
Nãm me ã me bakukãmãremã ane nhym me arỳm 'ã pi'ôk no'ôk ne. Ga, me kunĩ õ djwỳ nhym me'õ'ã djwỳ'ã kàtàm kêtja pumũ.
Kute me'ỳr Xitu ar anor kadjy.
16 Be, Metĩndjwỳnh ne Xitumã amak bô nhym kute ar amarkumrẽx. Kute ba ije ar amar pyràk ne ã ar amaro ane. Ba kam Metĩndjwỳnhmã amikĩnh jarẽ. 17 Bar Xitumã ar ajã karõn kum,
—Dja ga memã arẽ gê me pi'ôk kaprĩo atomo tẽn inomã mẽnhkumrẽx, ane.
Nhym ar imã,
—Be, mrãmri. Dja ba ã memã ane, ane. Ne kam ta kadjy ar awỳr tẽm prãmkumrẽx. Ne kam arỳm kute ar awỳr pi'ôko tẽm ne kute o bôxmã gar aje omũnhmã.
18 Bar ar ajã Xitumã karõn kam kôt ije gwaj bakamyja 'õdjwỳ janormã. Gwaj bakamy jamẽ Xitu ar ar awỳr tẽmmã. Ar ikamy ja ne àpênh mexkumrẽx. Kute Kritu'ã ujarẽnh ny jarẽnhkam àpênh mexkumrẽx. Me kute amim Jeju mar kunĩ apỹnh kôt ar aben pydjio ba djàri kunĩ ne me abenmã mex jarẽ. 19 Me kute Jeju mar ta ne me amijo utàn ar imã,
—Gwaj bakamy ja dja ar ikabẽn kôt ar akôt pi'ôk kaprĩo tẽn memã kungã, ane. Gwaj bakamy ja ne bar kuman kumrẽx Xitu kôt ar awỳr ano. Dja ar bôx gar me kadjy pi'ôk kaprĩo atom inomã mẽnhkumrẽx. Ar badjwỳ dja bar ĩ ar awỳr tẽn bôx gar ar imã pi'ôk kaprĩ ngã bar Xitumẽ ro'ã arỳm Djeruxarẽ'ỳr o tẽ. 'Ỳr o tẽn o bôx ne iro'ã memã kungã. Me ar ikôt Metĩndjwỳnh raxmã kator kadjy dja bar ã o ane. Ar aje memã õr prãm nhym me kute jadjwỳ mar kadjy dja bar ã o ane.
20 Godja bar memã pi'ôk kaprĩ kumexo tẽn memã kungã. Nhym kam me ar ikôt gwaj bakamy tẽmja pumũn ar ijã ar idjàkĩnhĩ nhôr kêt. 21 Dja bar iro'ã katàt memã o tẽn o bôx. Metĩndjwỳnh dja katàt ar ije amijo ibakôt ar ipumũ. Nhym pykakam me ar badjwỳ dja me katàt ar ije amijo ibakôt ar ipumũ.
22 Kam gwaj bakamy ja Xitu kôt ar awỳr tẽmmã. Dja bar kam gwaj bakamy 'õdjwỳ jano nhym arkôt tẽ. Gwaj bakamy jadjwỳ ne mexkumrẽx. Metĩndjwỳnhmã àpênh kunĩkôt gwaj bakamy ja mrãmri kum ukanga kêtkumrẽx ne kum àpênhkumrẽx bar arỳm amim omũ. Nhym tu amim ar amarkumrẽx. Kam ne ar akadjy àpênh prãmkumrẽx. Gwaj bakamy jadjwỳ dja arkôt ar awỳr tẽ.
23 Nhym Xitudjwỳ. Be, tãmjamẽ ne bar iro'ã apê. Ne kam arỳm ar iro'ã ar akam idjàpênhmã. Nhym gwaj bakamy ar jadjwỳ, apỹnh me kute amim Jeju mar ne kôt ar aben pydjio ba djàri ne me ar ano. Nhym kam ar arỳm me kabẽn kôt ar awỳr tẽmmã. Kute memã Kritu raxo amirĩt kadjy ar awỳr tẽmmã.
24 Kam dja gar pi'ôk kaprĩo atomo tẽn inomã mẽnhkumrẽx. Nhym ar arỳm o ar amarkumrẽx. Ar amã ar abêja markumrẽx. Nã bãm ar mã memã ar ajarẽnho iba. Ar akam ar ikĩnh jarẽnho iba. Dja gar pi'ôk kaprĩo atomo tẽn inomã mẽnhkumrẽx gê ar pi'ôk kaprĩ pumũnhkumrẽx. Kam dja ar abenmã kum,
—Mrãmri Paur kabẽnkumrẽx, ane. Kam gêdja ar akubyn õ pykakam bôx. Bôx ne apỹnh me kute amim Jeju mar ne kôt ar aben pydjio ba djàri memã ar ajarẽnho ba. Ne memã kum,
—Mrãmri ne me õdjànhkumrẽx. Nãm me arỳm pi'ôk kaprĩo atom. Djeruxarẽkam me kute Jeju marja kadjy ne me arỳm pi'ôk kaprĩo atomkumrẽx, ane. Dja ar ã ar ajarẽnho ane.