7
Ga, kute gwaj bamã mỳjja mex jarẽnhja pumũ. Mrãmri ne gwaj bamã kabẽn pydjin arẽ. Kam dja gwaj on wãnh bajaxwe kunĩ kanga. Baje amidjwỳnhbito kĩnh kadjy bajaxwe kunĩ gwaj on wãnh kanga. Bakabẽn punu kunĩkôt, badjàpênh jaxwe kunĩkôt ne gwaj tu Metĩndjwỳnhbê amijo ajkẽ. Gwaj wãnh kunĩ kangan katàt Metĩndjwỳnh kôt ar amijo baba. Gwaj kum bamexo amũ amikamẽn prĩne ta mexo bamex. Gwaj bamã umakôt ã kum bamexo batẽmo ane.
Paur kute memã amikĩnh jarẽnh.
Dja gar amã ar ijabê. Djã nã bãm ar ar ajõo ajkẽ? Djã nã bãm ar ar ajõo àpnu? Djã nã bãm ar ar ajõbê mỳjja 'õo iprõt? Arkati. Djãm ar ije ar amã ajaxwe jarẽnhmã ne bar ar amã ja jarẽ? Kati. Arỳm bar ar amã,
—Gwaj baro'ã dja gwaj batĩn ne ar baba. Nàr kon ar atyk jabej gwaj baro'ã ty, ane. Nãm bãm ar ã imã ar ajabêo ane. Nã bãm tu amim ar amex markumrẽx ne prĩne ar amã amikôt amijarẽ. Nã bãm ar akam ikĩnh ne memã ar akam ikĩnh jarẽnh kumex ne. Nãm te apỹnh ikaprĩ djàri iwỳr ban bôx ba ar amex djô'ã akubyn ikĩnh ne amikĩnh ra:x ma.
Nã bãm ar amrẽbê pykabê Mateni'ỳr tẽn 'ỳr bôx. Nhym kam apỹnh ar ikaprĩ djàri mã ar iwỳr ban bôx bar te ityk djà kêt prãmje. Me kum ar ikurê:n ari ar ijo ba bar arỳm itĩn prã:m.
Nhym be, me Batĩndjwỳnh kute me kaprĩo kĩnho ba tãm ne arỳm akubyn ar ijo kĩnh ne. Arỳm Xitu ar akurũm bôxkam ne bar akubyn ikĩnh ne. Djãm bôxkambit ar ikĩnh? Kati. Kute ar imã ar ajarẽnh djô'ã ne bar ajte ikĩnh. Nãm ar imã ar akam amikĩnh jarẽ. Nãm ar imã,
—Nãm me ar ajo ama: ne kaprĩre ne muwn mã memã kum, “Paur ne ba ar imã kĩnhkumrẽx”, anhỹro ba. Nãm ã Xitu ar imã ar ajarẽnho ane. Ba kam arỳm Xitu kĩnh djô'ã badjwỳ ar akam ikĩnhkumrẽx.
Amrẽbê ar ije ar amã pi'ôk no'ôkkam ne ba amim ingryk ne amiman ar ajã amim,
—Ỹ, watĩre. Mỳkam ne ba arkum pi'ôk no'ôk ne arỳm arkum kaprĩ jadjà? ane. Djãm jakam ije amim anhỹr rã'ã? Kati. Ije inhõ pi'ôko ije ar amã kaprĩ jadjàr ngrirebit. Jakam ne ba ikĩnh ne. Mỳkam? Djãm ar akaprĩkam? Kati. Gar akaprĩkam arỳm akubyn amima. Ba kam arỳm ikĩnh ne. Ar aje Metĩndjwỳnh kabẽn markôt gar arỳm akaprĩ. Akaprĩn arỳm akubyn amima. Ga, ar aje akubyn amimarkam ije ar ajo ibikẽnh kêtja pumũ. Ije pi'ôkkam ar amã ikabẽn'ã no'ôko ije ar ajo ibikẽnh kêtê.
10 Me kute arỳm amikam Metĩndjwỳnh kabẽn mar ne kôt kaprĩkam ne me arỳm amiman wãnh axwemã iren Metĩndjwỳnh'ỳr amijo akẽx. 'Ỳr amijo akẽx nhym arỳm me utà. Djãm kute me utàrkam me amim ngryk ne kaprĩ? Arkati. Nhym be, me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêtjamã ne me kabẽn jarẽ nhym me arỳm amim ngryk ne amikam kaprĩ. Amikam kaprĩ kajgon wãnh axwemã irern kute Metĩndjwỳnh'ỳr amijo akẽx kêt ne arỳm akuno. Me biknor tokry djàkam akuno.
11 Nhym be, amrẽbê inhõ pi'ôk ar awỳr bôx ja ne gar amim arẽn aman arỳm amima. Amiman arỳm amijo mex prãm ne amijo mex ngry'ã ar ano kator me:x ne arỳm abenbê ar ajaxwe kurê. Abenbê ar ajaxwe kurên arỳm ar amã ajaxwe pyma:. Ne kam ijo ama:n arỳm inêje mã memã akabẽn. Ne kam me'õ jaxwe jabe:j ne axwemã akatorkumrẽx. Ar Metĩndjwỳnh kabẽn kôt akaprĩkumrẽxja pumũ. Ne kam arỳm ar amexo amirĩtkumrẽx. Õbê ne ba ar amã apỹnh mỳjja kwỳ jarẽ. Gar arỳm jakam mỳjja kunĩkôt imã amimexo amirĩtkumrẽx ba arỳm ar ama.
12 Ba amrẽbê ar amã pi'ôk no'ôk ne. Me'õ jaxwe ne ba kuman pi'ôkkam arỳm ar amã arẽ. Nãm ar ajo ajkẽ ba kuman pi'ôkkam arỳm ar amã arẽ gar arỳm ama. Djãm ar aje jabit marmã ne ba ar amã arẽ? Kati. Ar aje badjwỳ imarmã. Ba ar ajã ino tỳ:x. Tãm ne ar aje marmã ne ba ar amã arẽ. Mrãmri ne ba ar ajã ino tỳxkumrẽx. Metĩndjwỳnh ta ne kute imar. 13 Ar aje ar imar ne akubyn ar akĩnhkam bar badjwỳ ar adjô'ã akubyn ikĩnh.
Nhym Xitudjwỳ ar awỳr bôx ne bit umar punure. Gar kam akunĩ arỳm aêrbê o kĩnh nhym arỳm ar akam kĩnhkumrẽx. Ne kam arỳm amrẽ tẽn iwỳr bôx ne imã ar ajã ajarẽ bar badjwỳ arỳm ô'ã ikĩnhtire. 14 Nã bãm Xitumã ar amextire jarẽ. Djãm kam ikabẽn kajgon arỳm kam ipijàm ne? Kati. Ije amrẽbê ar amã ikabẽn kunĩ jarẽnhja ba ar akônh kudji. Ije Xitumã ar amex jarẽnhdjwỳ ba ar amex kônh kum arẽ. Nhym kam ta ar awỳr bôx ne arỳm ta ar amex pumũnhkumrẽx.
15 Ne kam ta ajte akubyn jakam bôx ne akubyn amijo tẽn ar ama:ro nhỹ. Nãm ar awỳr bôx gar akunĩ aje kabẽn maro akumex. Nã gãm ar atertet ne kum akabẽn mexbit jarẽ. Nãm akubyn amijo tẽn ar amaro nhỹn arỳm amybỳm kum ar ajabê:ê. 16 Kam ne ba arỳm ate ikrãn amim ar amexbit man arỳm ar akam ikĩnhkumrẽx.