6
Metĩndjwỳnh kôt ne bar idjàpênh ar iba. Kam ne bar arỳm ar amã arẽ. Metĩndjwỳnh ne tu kum ar akaprĩ:kumrẽx* ne ar amã ar ajamak bô gar arỳm amim ama. Ar aje amim markam tu amim markumrẽx ne kwãrĩk wãnh 'ã adjukanga kêt. Mỳkam dja gar 'ã adjukanga kêt? Bir, Metĩndjwỳnh ne arỳm gwaj bakukãmãremã kabẽn ne memã kum,
“On jakam ije me amar. Ga me imã amijarẽ ba arỳm me ama. Imã me akaprĩkam ne ba me ama.
Ẽ, on akati jakam ije me apytàr. Ba me apytàn arỳm me ajo djuw mex.”
Nãm ã Metĩndjwỳnh gwaj bakukãmãremã ane. Badjwỳ kôt ar amã arẽ. Mytja tãmkam Metĩndjwỳnh kum ar akaprĩ. Akati jakam kute ar apytàr. On 'ỳr amijo akẽx. Kwãrĩk wãnh 'ã adjukanga kêt.
Paur kute apỹnh kaprĩ djàri'ã amijarẽnh.
Kor 1.10
Ar ba ne bar amijaxwe nêje amijãno dja. Mỳkam ne bar amijãno dja? Bir, ba ren amijãno idjãm kêt ne ren arỳm ajmã ikute. Nhym kam ren me'õ arỳm ijã,
—Djãm Metĩndjwỳnhmã ar àpênh wãkam ar mex? Kati, ar axwe ar ba, ane. Me'õ ren ar ijã anen ren arỳm Metĩndjwỳnh bê amijo akẽx. Me'õ kute Metĩndjwỳnh bê amijo akẽx karõ ne bar amijaxwe nêje amijãno dja. Ne ar imrãnh kunĩkôt katàt Metĩndjwỳnhmã idjàpênhkumrẽx nhym me kunĩ kute kôt ar imar.
Katàt kum ar idjàpênhkam te apỹnh ar ikaprĩ djàri ar ijo ba bar kum idjàpênh'ã idjukanga kêt.
Ne ajte apỹnh itokry ma.
Ne ajte imã mỳjja prãm ne inhõ mỳjja kêt.
Ne ajte apỹnh mỳjjakam itĩn prãm.
Katàt kum ar idjàpênhkam me ajte mry kà punuo ar ikaprêprêk.
Nhym me ar ibê ijê
nhym me krãptĩ: ar ikam àkrên ar ikam kangao kumex.
Bar apỹnh idjàpênh tỳxo prĩne amidjôm ne.
Ne ajte apỹnh idjàpênh'ã ino tỳx ne inhõt kryre nhym arỳm akati.
Bar ajte Metĩndjwỳnhmã amijajburo iba. Katàt kum ar idjàpênhkam bar ã ane.
Ne ajte kam prĩne amijaxwe nêje amijãno dja.
Ne ajte prĩne mỳjja mar mexkumrẽx.
Nhym me ajte ar ijo ajkẽ bar bit ingrykmãn ajte akubyn amijã ingryk nê.
Ne kum ar idjàpênhkam ajte imã me kaprĩ.
Nhym Metĩndjwỳnh Karõ ajte ar ijo ba bar mrãmri imã me abêkumrẽx.
Ne ajte katàt memã ikabẽn jarẽnhkumrẽx
nhym Metĩndjwỳnh ajte ar ikôt àpênh tỳx.
Kum ar idjàpênhkam bar amijãno djan katàt ar amijo iba. Ga, krãkamngônh kute kàxo kubẽkà jangjênh ne kute kurê djwỳnhbê amipytàrja pumũ. Ar badjwỳ ne bar inhõ kàxo kubẽkà jadjàr mãn pràbê amijãno djan katàt ar amijo iba. Me kute ar imã ar ijaxwe jarẽnh karõ ne bar amijãno dja.
Nhym me ajte kum ar ikĩ:nhkumrẽx. Djãm kam ar ije amidjwỳnhbit mar ne Metĩndjwỳnhmã idjàpênhmã kanga? Kati. Bar mã kum apê.
Nhym me ajte te mebê ar ikurê bar mã kum apê.
Nhym me ajte te ar ikàxã abenmã kum,
—Djãm ar wã mex got? ane bar mã Metĩndjwỳnhmã apê.
Nhym kam me ajte te ar ikàxã abenmã kum,
—Me kum ar kĩ:nhkumrẽx, ane bar mã kum apê.
Nhym me ajte te ar ijã,
—Nãm ar ta amijo Metĩndjwỳnh maro ba. Nãm ar memã 'êx ne me noo biknoro ba, ane. Nãm me te ar ijã ane bar katàt kum idjàpênhkumrẽx rã'ã.
Nhym me ajte te ar ibê ate krãn ba nhym Metĩndjwỳnh kute ar imarkumrẽx. Nhym õ me jadjwỳ kute ar imarkumrẽx.
Nhym me ajte kute ar ibĩn pyma. Te ar ibĩn pyma. Ota, ar itĩn rã'ã.
Nhym me ajte mã ar ikaprêprêk. Ne te ar ikaprêprêk bar ityk kêt.
10 Ne ajte ikaprĩ:ren ikaprĩ japôkmã mã ikĩnh.
Ne ajte ar inhõ mỳjja kêt. Te ar inhõ mỳjja kêt bar memã Kritu'ã idjujarẽnh ar iba nhym me arỳm tu amim markumrẽx. Me krãptĩ ne me tu amim markumrẽx ne arỳm kôt Kritu nhõ mỳjja kume:xo õ mỳjja.
Te ar inhõ mỳjja kêt bar tu amim Kritu markumrẽx ne arỳm Kritukôt ar inhõ mỳjja kunĩ.
11 Krĩraxbê Kôritukam ar ga ne bar imã ar ajabê:. Kam ne bar prĩne amikôt ar amã amijarẽnho amirĩtkumrẽx. 12 Djã nã bãm ar ar abê amiptàn imã ar ajabê kêt got? Ar ga ne gar amã ar ijabê kêt. 13 Ar ije ar ajo ikramãn pràbê bar ar amã ikabẽn. Ar gadjwỳ dja gar amipãnh ar imã akabẽn mex jarẽn ar amã ar ijabê.
Me kute Jeju marbito aben nhikjê'ã kute memã karõ.
Ep 5.7; A Xim 2.4; Xij 4.4; Ped k 2.11
14 Ga, mry kute jênh bjêr kadjy me kute o aben nhikjêja pumũ. Mry kute aben pyràk kambit ro'ã àpênh mex. Ar gadjwỳ ar aje me'õo anhikjêmã me kute amim Jeju marbito anhikjê. Kwãrĩk wãnh me'õ kute Jeju mar kêto anhikjê kêt ne ro'ã adjàpênh kêt.
Djãm me axwemẽ me axwe kêt kute aben pyràk ne ro'ã àpênh mex? Kati. Ga, a'umẽ akamàtmẽ ro'ã ba kêtja pumũ. Apỹnh ne ba. Ar gadjwỳ ne gar aje amim Jeju mar. Kam ar amã ajaxwe kĩnh kêt. Me kute Jeju mar kêtja ne me kum axwe kĩnh. Djãm ro'ã ar adjàpênhkam mex? Kati. Kam mex kêt.
15 Djãm Kritumẽ Berij axikôt kabẽn? Kati. Ar apỹnh kabẽn. Berij nhidji 'õdjwỳbê ne Xatanaj. Me kute amim Jeju mardjwỳ djãm me kute amijo ba kute me kute Jeju mar kêtja amijo ba pyràk? Kati. Me kute amim Jeju mar katàt ar amijo ba. Nhym be, me kute mar kêtja ate amijo ba. Me apỹnh ba.
16 Djãm Metĩndjwỳnh nhõ kikretikam me kute kum amijarẽnh kadjy apỹnh mỳjjao metĩndjwỳnh karõ nhipêxja krĩ? Djãm Metĩndjwỳnhmã ja mex? Arkati. Me kute kam Metĩndjwỳnhmãbit amijarẽnhmã. Gwaj badjwỳ. Djãm gwaj baje Metĩndjwỳnhmã amijarẽnh ne jãm mỳjjao metĩndjwỳnh karõ nhipêxmã amijarẽnhmã? Me kute Jeju mar kêtja kudjwa mỳjjao metĩndjwỳnh karõ nhipêxmã amijarẽnhmã? Kati. Gwaj baje me kute Jeju mar kêtja kudjwa kêt ne mỳjjao metĩndjwỳnh karõ nhipêxmã amijarẽnh kêtmã. Ga, Metĩndjwỳnh õ kikretikam ỹrja pumũ. Gwaj badjwỳ. Metĩndjwỳnh ne gwaj bakam nhỹ. Metĩndjwỳnh tĩn ne ar bakumrẽx. Tyk kêtkumrẽx. Tãm ne gwaj bakam nhỹ. Metĩndjwỳnh ta ne amrẽbê: memã kum,
“Ba dja ba mekôt ar iban mekmẽ ar mrã. Dja me imã, ‘Me inhõ Metĩndjwỳnh’, ane ba meo iba rã'ã ne.”
Nãm ã amrẽbê: me bakukãmãremã ane. 17-18 Ne kam ajte,
“Kam, on me me kute imar kêtjamã akàx. Djãm me aje meo anhikjên me ro'ã adjàpênhmã? Kati. Kwãrĩk wãnh. On me memã akàx ne ate ar aba.”
Nãm ã Bẽnjadjwỳr djwỳnh me bakukãmãremã ane. Ne kam ajte memã kum,
“Kwãrĩk wãnh me axwe kôt ajaxwe kêt. Me axwe kôt ajaxwe kêtkam ba dja ba ibê abãmkumrẽx. Ne kam arỳm ajo ikrakumrẽx. Ajo ikra mykumrẽx. Ajo ikra nikumrẽx.”
Nãm ã Bẽnjadjwỳr djwỳnh me bakukãmãremã ane. Bẽnjadjwỳr djwỳnh 'itỳxo kubê kumkati ta ne memã ja jarẽ.
* 6:1 Djãm ar ga ne gar ajaxwe kêt nhym pãnh kum ar akaprĩ Kati. Ar ga ne gar te ajaxwe kêtmã nhym arỳm ta kum ar akaprĩ.