5
Atemã me ĩ ny'ã ujarẽnh.
Pir 3.21
Be, gwaj banhĩ ja kute mrãmri ne kubẽkàtio kikre pyràk. Pykakam ar babari gwaj kam nhỹ, banhĩ kute kubẽkàtio kikre pyràk ja kam nhỹ. Ga, me kute tẽmbê kubẽkàtio kikre ngrànhja pumũ. Gwaj badjwỳ gwaj on ty. Nhym be, arỳm gwaj batykkam gwaj arỳm Metĩndjwỳnh'ỳr tẽn arỳm atemã banhĩ ny. Metĩndjwỳnh dja gwaj banhĩ ny nhipêx gwaj kôt ar baba rã'ã: rã'ã ne. Tãm ne bar ije markumrẽx. Gwaj banhĩ ny ne kute gwaj banhũrkwã ny pyràk.
Dja gwaj kàjkwamã tẽn arỳm banhĩ ny. Kute mrãmri ne me kute kubẽkà tũmo pôx ne ny jangjênh pyràk dja gwaj banhĩ ny. On jakam gwaj bamã banhĩ ny prã:m. Gwaj banhĩ ny prãmje kam ama:n kam amakbê bakangãngã. On gwaj banhĩ ja katyk ne tokry djàje bakangãngã. Gêdja gwaj arỳm kàjkwakam banhĩ nyn bakajgo kêt. Ne bakadjwỳnhbit ar baba kêt. Gwaj banhĩ:ĩ.
Jakam gwaj banhĩ ja, kute kubẽkàtio kikre pyràk ja, gwaj kam ar babari bakangãngã. Batokry djàje bakangãngã. Djãm on gwaj bamã banhĩ kangan bakajgo prãm, kàjkwakam bakajgo ar baba prãm? Kati. Gwaj bamã on kàjkwakam banhĩ ny prãm. Ne kam arỳm batyk kêt ne banhĩ nyn batĩn ne ar baba rã'ã: rã'ã ne.
Ja kadjy ne Metĩndjwỳnh gwaj banhipêx. Gwaj batĩn ne ar baba rã'ã rã'ã kadjy ne gwaj banhipêx. Ga, me kute memã mỳjja rũnh nhõrmãn kukãm kute mỳjja kryre nhõrja pumũ. Me amim kryre jamỳn arỳm amiwỳr mỳjja rũnh kamnhĩxkumrẽx. Gwaj badjwỳ. Metĩndjwỳnh arỳm gwaj bamã Karõ jano nhym arỳm gwaj bajo ba gwaj arỳm amim,
—Ga, Metĩndjwỳnh arỳm kute imã karõ janorja pumũ. Ga, arỳm kute ijo baja pumũ. Mrãmri dja ba kàjkwakam kôt itĩn ne ar iba rã'ã: rã'ã ne, ane. Karõ kute gwaj bajo bakam dja gwaj ã amim ane. Ne kam arỳm baje mrãmri ja markumrẽx. Dja gwaj mrãmri kàjkwakam Metĩndjwỳnhkôt batĩn ne ar baba rã'ã: rã'ã ne. Tãm ne gwaj baje mrãmri markumrẽx ne amiwỳr kamnhĩxkumrẽx.
Ar ije itĩn markam 'itỳx rã'ã ne. Kum idjàpênhkam 'itỳx rã'ã. Jakam ne bar arek inhĩ jakam ar iba. Arek kam ar ibari djãm Bẽnjadjwỳr djwỳnh'ỳr ar ibôx? Kati. 'Ỳr ar ibôx kêt rã'ã. Ja ne bar ije mar. Djãm jakam ne bar Bẽnjadjwỳr djwỳnh pumũnhbê ar iba? Kati. Te ar ije omũnh kêt bar tu amim Bẽnjadjwỳr djwỳnh markumrẽx ne ar iba. Ar ije markam 'itỳx rã'ã. Nhym be, ba ren ar on Bẽnjadjwỳr djwỳnh'ỳr tẽn bôx ne kôt ar iban ren ikĩ:nhkumrẽx. Ba ren ar on tyn inhĩja kangan ren arek Bẽnjadjwỳr djwỳnhkôt ar iba. Ne kam ren ikĩ:nhkumrẽx ne.
Kam ne bar arek kum idjàpênh iba. Arek pykakam inhĩ ja'ã ar iba jabej bar Bẽnjadjwỳr djwỳnhmã idjàpênh ne ije o kĩnh kadjy amima. Nàr bar ityk ne kàjkwamã itẽm jabej bar Bẽnjadjwỳr djwỳnhmã idjàpênh ne ije o kĩnh kadjy amima. Ar ije o kĩnhmã ne bar kum idjàpênh ar iba.
10 Mỳkam ne bar ije o kĩnhmã? Bir, dja Kritu kàjkwakam krĩ djàkam gwaj bamã nhỹ. Gwaj kam arỳm 'ỳr bôx ne kabem dja nhym arỳm gwaj bakukij. Pykakam gwaj ar babari gwaj baba mex jabej bakukij. Nàr, gwaj baba punu jabej bakukij. Gwaj kam arỳm prĩne amikôt kum amijarẽ nhym kam arỳm gwaj bakunĩmã o pãnh. Apỹnh gwaj banhĩ djàri gwaj bamã o pãnh. Gwaj baje amijo baba kôt gwaj bamã o pãnh. Katàt gwaj baba mex jabej arỳm gwaj bamã o pãnh mex. Nàr ate gwaj amijo baba punu jabej arỳm gwaj bamã o pãnh punu.
Metĩndjwỳnh kute me kunĩo õbikwao ãm.
A Kô 4.2
11 Dja gwaj baje amijo baba kôt gwaj bakunĩmã o pãnh. Kam ne bar Kritu'ỳr me 'wỳro iba. Me kute Kritu'ỳr amijo akẽxmã me 'wỳro iba ne me axwe nêje ar me kukrào iba. Bẽnjadjwỳr djwỳnh pyma: bar arỳm kuman arỳm nêje ar me kukrào iba. Ne katàt ar amijo iba nhym Metĩndjwỳnh prĩne kute ar imar. Ar gadjwỳ ar aje ar imar jabej ne aje amim,
—Mrãmri ne Paur ar katàt kute amijo bakumrẽx, anhỹr jabej.
12 Wãkam ne me we ar ijã,
—Ar wã ne ar ajte ar amã amimex jarẽnho ba, ane. Djãm mrãmri me kabẽn? Kati. Wãkam me kwỳ ta amimexo amran ar amã,
—Ba ne ba Kritu'ã idjujarẽnh mexkumrẽx. Me kum ikĩnhkumrẽx, anhỹro ba. Djãm mrãmri ne me kabẽn mex? Kati. Nãm me amijo 'êx. Djãm Kritu kabẽn kôt me kum me abê? Kati. Me jamã dja gar ar ijã ajarẽn memã kum,
—Paur ar kute katàt ar imã arẽnhkumrẽx. Paur ar kute katàt Metĩndjwỳnh kabẽn marn kôt amijo bakumrẽx, ane. Dja gar ã memã ane nhym me arỳm pijàm ne.
13 Djãm mrãmri ne bar we ajbãn ar amã amijarẽ? Nà. Kwãrĩk wãnh rã'ã. Bar we ajbã. Metĩndjwỳnh kadjy ne bar we ajbã. Nàr, djãm mrãmri ar ikrã mex ne katàt ar amã amijarẽnhkumrẽx? Metĩndjwỳnh ta ne kute ar imar. Ar aje Metĩndjwỳnh mar kadjy ne bar katàt ar amã amijarẽnhkumrẽx.
14 Kritu kum gwaj bajabê:ê. Kum gwaj bajabêkam ne gwaj bakunĩ pãnh ty. Gwaj badjwỳ bamã Kritu jabê:n arỳm 'ã memã badjujarẽnh prã:m. Dja me te Kritu'ã gwaj bakangrônho ba. Kwãrĩk wãnh rã'ã. Gwaj ty. Gwaj bamã batyk pyma kêt. Kritu gwaj bakunĩ pãnh tykkam gwaj badjwỳ gwaj bamã batyk pyma kêt. 15 Gwaj bakunĩ pãnh tykkam mỳj dja gwaj nẽ? Bir, dja gwaj amidjwỳnhbit maro babaja krãta. Ne kam Kritu maro baban kôt ar amijo baba. Nãm gwaj bapãnh tyn akubyn tĩn ne. Kam dja gwaj maro baban kôt ar amijo baba.
16 Arỳm gwaj bapãnh tykkam djãm kam ar ije me mar punu? Kati. Me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêt ja ne me kute me mar punu. Djã ne bar ã me mar punuo ane? Kati. Bar aminhijukri amidjan kam arỳm ar ije me mar punu kêt. Mrãmri amrẽbê ar ije Kritu mar punu. Djãm jakam ar ije mar punu rã'ã? Kati. Bar arỳm aminhijukri amidjan kam arỳm ije mar punu kêt.
17 Bir, mỳj ne ar ije me mar on? Bir, dja Kritu meo kra nhym me arỳm umar djà ny. Amrẽbê ne me mỳjja tũm kôt ar amijo ba. Ne jakam arỳm kute mỳjja tũmkôt amijo baja arỳm krãtan arỳm mỳjja nykôt ar amijo ba. Be ga, me arỳm mrãmri prĩne umar djà nykumrẽxja pumũ. Bar aminhijukri amidjan arỳm kute meo ny ja ma.
18 Metĩndjwỳnh ta ne arỳm prĩne meo ny. Gwaj badjwỳ ne gwaj amrẽbê Metĩndjwỳnho bakurê djwỳnh nhym ta arỳm gwaj bajo nyn gwaj bajo õbikwa. Jeju Kritu arỳm tyn akubyn tĩn gwaj kam tu amim markumrẽx. Nhym kam Metĩndjwỳnh arỳm gwaj bajo õbikwa. Gwaj bajo õbikwan arỳm me'ã gwaj bamã karõ. Gwaj baje memã 'ã badjujarẽnhmã gwaj bamã karõ. Gwaj kam arỳm memã kum,
—Ga me aje Metĩndjwỳnho akurê djwỳnh. Nhym be, dja ga me tu amim Jeju markumrẽx nhym arỳm me ajo nyn me ajo õbikwa. Nã gwãm ã memã anhỹro baba. 19 Metĩndjwỳnh ta ne me kunĩo õbikwao dja. Kritu arỳm tyn akubyn tĩn ne nhym me arỳm tu amim markumrẽx nhym kam arỳm meo õbikwa. Meo õbikwan arỳm memã axwe kêt jarẽ nhym me arỳm kum mex ne. Nhym arỳm ar imã Kritu'ã ujarẽnhja jarẽ. Bar memã 'ã ajarẽn memã kum,
—Dja ga me tu amim Kritu markumrẽx nhym Metĩndjwỳnh arỳm me ajo nyn me ajo õbikwakumrẽx, ane. Tãm ne bar memã arẽnho iba.
20 Kam ne bar Kritu kabẽnkôt memã idjujarẽnh ar iba ne Kritu kukwakam 'ỳr ar ajwỳro iba. Ar aje Metĩndjwỳnh'ỳr amijo akẽxmã ar ajwỳro iban ar amã,
—Dja gar tu amim Kritu markumrẽx nhym Metĩndjwỳnh arỳm ar ajo õbikwa, anhỹro iba. Bar 'ỳr ar ajwỳro iba kute mrãmri ne Kritu ta mãn kute amiwỳr me 'wỳro ba pyràk.
21 Kritu amikam axwe 'õ mar kêt ne axwe kêt me:x ne. Nhym be, Metĩndjwỳnh arỳm kum axwe jarẽ. Nhym mỳj axwe'õja? Bir, gwaj ba bajaxwe pro. Nãm kum gwaj bajaxwe pro jarẽ nhym arỳm kute ta mãn axwe djwỳnh pyràk. Nhym kam Metĩndjwỳnh arỳm pãnh gwaj bamã axwe kêt jarẽ. Gwaj tu amim Kritu markumrẽx nhym Metĩndjwỳnh arỳm gwaj bamã axwe kêt jarẽ gwaj arỳm Metĩndjwỳnh jaxwe kêto bajaxwe kêt. Kam dja gar tu amim Kritu markumrẽx nhym Metĩndjwỳnh arỳm ar ajo õbikwakumrẽx.