2
Paur arkam àpênh mex.
A Kô 1.12
Akmere ar, àpnhĩre ar, wãnh ar ar akam idjãm ne kajgo kêtkumrẽx. Gar arỳm ama. Ar awỳr ar imõr kêtri ne me Pirpukam prĩne ar ijo ajkẽn ar imã kabẽn punu jarẽ. Gar arỳm ama. Nãm me ja te ar ijo ajkẽ bar ar amã Metĩndjwỳnh'ã idjujarẽnh ny jarẽnh rã'ã ne. Metĩndjwỳnh ne ar imã tỳx jadjà bar itĩn prãm kêt ne tu ar amã arẽ. Nãm me te Metĩndjwỳnh'ã ar amã ar idjujarẽnhkôt kum ar ikurê bar mã ar amã arẽ.
Nã bãm ar ar amã,
—On ar tu amim Jeju markumrẽx, ane.
Djãm kupa'ã ne bar ar amã arẽ?
Nàr djãm mỳjja 'õ prãme ne bar ar amã arẽ?
Nàr djã nã bãm ar ar amã ijêx? Arkati, Metĩndjwỳnh ta ne ar ijano bar tẽ. Nãm ar imã,
—Gora ar memã Jeju kukràdjà ny'ã ajarẽ, ane. Nãm ã Metĩndjwỳnh ar imã ane bar kabẽnkôt me akunĩmã 'ã idjujarẽnh mõ.
Djãm me abêngôkre* amã ikĩnh kadjy ne ba me amã Metĩndjwỳnh'ã idjujarẽnh mõ? Kati, Metĩndjwỳnh ta ar ikam kĩnh kadjy ne bar me amã 'ã idjujarẽnh mõ ne kum ar idjàpênh iba. Tãm ne kute prĩne ar ikabi. Kum ar idjàpênhkôt ne arỳm ar ipumũ.
Djã nã bãm ar ar amã ijêx ne ar atãri ar amã,
—Bep ar amexkumrẽx, anen kam ar akàxã ar ajã ikabẽn ne? Arkati. Arỳm ne gar imex pumũ.
Nàr djã nã bãm ar arĩk ar amã ijêx ne pi'ôk kaprĩre prãme ar amã ikabẽn jarẽ? Kati, Metĩndjwỳnh ta ne prĩne ar ikadjwỳnhbê ar ipumũ.
Nàr djãm wãkam ar aje ar imã ar imex jarẽnhmã ne bar tẽ? Kati, Kritu kute ar ijanorkôt ne bar tẽ.
Nàr djãm atemã me ja'õ kute ar imã ar imex jarẽnhmã ne bar tẽ? Kati, Metĩndjwỳnh ta ne kute prĩne ar ipumũnh. Kritu kute ar ijanor pumũnh nhiràm ne bar ren ar amã,
—Amrẽ ar ar imã mỳjja ngã,
—Gop ar ar imã apê, ane ne ren arỳm ikabẽno ar akaty.
Nhym bep kati, ã ar ije anhỹr kêtê. Nã bãm ar akrànmã ar ajo iba. Mrãmri ne me nire kute amim kra karàkam o djuw mex pyràk. Nã bãm ã ar ar ajo ibao ane.
Ar imã ar akĩnh raxi. Kam ne bar prĩne arỳm ar amã Metĩndjwỳnh kukràdjà ny'ã ajarẽ ne ar itĩn prãm kêtkumrẽx ne. Djẽ ne ren me'õ kute ar ibĩn prãm bar kam ren tu ate ikrãn mã ar amã Metĩndjwỳnh'ã ajarẽ nhym kam me ren ar ibĩ. Nã bãm ã imã ar akĩnh rax ane.
Akmere ar, àpnhĩre ar, ar akam ar idjãmkam ar idjàpênh raxja gar omũ. Arngro'ãmẽ akamàtkammẽ ar idjàpênhja pumũ. Bir mỳkam? Ar ije pi'ôk kaprĩre'ã ar ajwỳr kêt kadjy. Ar ije kàj bê ar amã Metĩndjwỳnh kukràdjà ny'ã idjujarẽnho iku'êkam ije pi'ôk kaprĩre'ã ar ajwỳr kêt kadjy.
10 Nã bãm ar akrànmã: ar ar ajo iba. Nã bãm ar ar ajo iba mexkumrẽx ne ar ar ajo iba. Ar aje Jeju marja, ar ga ne bar akrànmã ar ar ajo iban ijaxwe kêtkumrẽx ne. Ar imrãnh mexkumrẽx. Nã bãm ar katàt amijo iba. Gar arỳm ar ipumũ. Metĩndjwỳnhdjwỳ ne arỳm prĩne ar ipumũ.
11-12 Nã bãm ar ar akunĩ:o ikrakumrẽx ne ar ar ajo iba, ne ar akunĩmã ikabẽn jarẽn ar amã,
—Kwãrĩk wãnh Metĩndjwỳnh kanga kêt. Gora ar 'ã angrà tỳx, ane.
Ne kam ajte me kaprĩmã kum,
—Kwãrĩk wãnh akaprĩ kêt. Metĩndjwỳnh dja ajo kĩnh, ane.
Ne kam ajte ar amã,
—Gora ar mã Metĩndjwỳnh kabẽnkôt ar amijo aba rã'ã ne, ane.
Ar aje ã anhỹrkam godja Metĩndjwỳnh ar akam kĩnhkumrẽx. Metĩndjwỳnh ne ar kute gwaj bajo ba djwỳnh. Tãm ne amiwỳr gwaj bajuw. Tãm ne kute ar gwaj bapytàr ne ar kute gwaj bajo bamã amiwỳr gwaj bajuw. Gwaj bamextire ne õ pyka mexti:re, õ pyka ra:xkam ar babamã ne amiwỳr gwaj bajuw. Kadjy dja gar katàt amijo aba, Metĩndjwỳnh ar akam kĩnh kadjy.
Akubyn kute arkam amikĩnh jarẽnh.
13 Arỳm ne bar ar amã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽ gar arỳm ama. Kam ne bar mã ar akam ikĩnhkumrẽx ne Metĩndjwỳnhmã amikĩnh jarẽ. Djã nã gãm ar mar kajgo got? Kati, nã gãm ar tu markumrẽx. Nã gãm ar anhõkre kadjwỳnhbê,
—Djãm mebêngôkre kabẽn got? Kati, Metĩndjwỳnh kabẽn ne ja, ane. Kôt ne gar arẽ. Metĩndjwỳnh kabẽnkumrẽx ne ja. Metĩndjwỳnh ne arỳm ta kabẽno katàt ar akrã dja, kam ne gar arỳm amrãnh mexkumrẽx mõ.
14 Ẽ, akmere ar, àpnhĩre ar, djãm wãnh Texarônikakam, ar anhõ krôkambit ne me ar ar ajo bikẽnho ba? Kati, mekbê idjaerkamdjwỳ ne me õ krôkam me ar ar o bikẽnho ba, pykabê Djudêjakam. Mekbê idjaer kwỳ ne ar arỳm Kritu Jejukôt aben pydji. Nhym me kute Jeju mar kêt ar aro bikẽnho ba. Gar ar anhõ krôkam me kute ar ajo bikẽnhja pumũ. Aprakamã ar aje amim Metĩndjwỳnh marja ne me arĩk ar me ajo bikẽnho ba.
15 Amrẽbê ne mekbê idjaer ta ar Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnh djwỳnh paro ban kam arỳm Bẽnjadjwỳr Jeju bĩn kam arỳm ar badjwỳ ar ijo kurê djwỳnh ne. Arỳm o Metĩndjwỳnhmã ngryk jadjàn me kunĩkam amikrà ar o ba.
16 Mã ne mekbê idjaer mekam amikrà on? Bir, nã bãm ar ije me bajtem, me jamã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnho itẽm nhym kute me utàrmã nhym mekbê idjaer mã: ar ikukrà ar o ba. Godja me ã anen arek Metĩndjwỳnhmã ngryk jadjàro tẽ:n kam arỳm Metĩndjwỳnhmã ngryk jadjàr mex ne. Nhym kam arỳm Metĩndjwỳnh prĩne me axwe pãnh meo ajkẽ.
Kute aro amak'ã kute arkum amijarẽnh.
17 Akmere ar, àpnhĩre ar, nã bãm ar ar akurũm itẽm ngrire ne ar ajo ama: ne. Ne kam ar ije me 'uwtĩ tũm pyràk. Nã bãm ar ar ajo aman iba. Ne te ije inhỹtã ar apumũnh prãme. 18 Ne te akubyn ar awỳr imõr prãme. Ibê Paur ne ba te akubyn ar awỳr itẽmmã ikràn ikràn ikrà nhym Xatanaj mã: ar ikukrà.
19-20 Ẽ, Bẽnjadjwỳr Jeju akubyn bôxkam, kuka kônh gwaj badjãmkam, nhym dja bar mex jarẽ? Ar ga. Ar ga dja bar ar amex jarẽ ne kum,
—Be, ar ja ne ar mexkumrẽx ne ar ba. Arỳm amar tỳx ne, ane. Be, ar ga dja bar ar ajo idjàmra mõ. Ar ije kum ar ajarẽnhmã ne bar kam ama ne. Mỳjbê ne ar ikĩnh djà? Ar ga. Texarônikakam ar ga ne gar abê ar ikĩnh djà. Nhym Metĩndjwỳnhdjwỳ dja ar imã ar amex jarẽ bar kam ikĩnhkumrẽx ne.
* 2:4 Apỹnh me õ pyka djàri kunĩkôt ne me kunĩ bêngôkre. Kubẽkà jakamẽ me kakrãtykmẽ me babêngôkremẽ ne me kunĩ: bêngôkre.