3
1-2 Nã bãm axwe ar akam idjumar ne kam inhõkre kadjwỳnhbê amim,
—Birãm ijamak dja ibĩ, ane. Kam ne ba ar awỳr Ximoxi janon kam ate: krĩbê Atẽnakam dja. Gwaj bakamy Ximoxi ar ikôt Metĩndjwỳnhmã àpênh ba. Tãm ne bar ar awỳr ano. Kute memã Kritu'ã ujarẽnh ny jarẽnho baja tãm ne bar ar awỳr ano. Kute ar amã tỳx jadjàr ne kute ar amã kabẽn jarẽnhmã ne kute ar amã,
—Arỳm ne gar tu Jeju markumrẽx ne. Gora ar 'ã angrà tỳx, anhỹrmã ne bar ar awỳr ano nhym tẽ. Birãm me kute ar ajo bikẽnh gar arỳm aje Jeju kanga karõ ne bar ar awỳr Ximoxi jano nhym tẽ, kute ar amã tỳx jadjàrmã ar awỳr ano nhym tẽ.
Be, mrãmri godja me arĩk ar ba gwaj bajo ajkẽ. Arỳm ne Metĩndjwỳnh gwaj bajã amim karõ. Me arĩk ar ba kute me baje Jeju maro bikẽnhmã ne amim me bajã karõ, me kute me bajo bikẽnh gu me Jeju'ã bangrà rã'ã jabej amim me bajã karõ. Gar arỳm ama.
Ar akam ar idjãmkam ne bar arỳm ar amã arẽ. Anhỹr djwỳnhràm ne bar ar amã arẽn ar amã,
—Gora ar ar ikabẽn ma. Godja me ar ar ajo bikẽnho ba, ane. Be, kôtô. Nã bãm tu kônh kum irkumrẽx gar arỳm ama.
Kam ne ba ar awỳr Ximoxi jano. Ije ar amar prãm kute ibĩn kajgo ne ba ar awỳr ano, ije marmã. Ar aje Jeju kanga kêt jabej ne ba ar awỳr ano. Ar 'ã angrà rã'ã jabej ne ba ar awỳr ano. Nã bãm inhõkre kadjwỳnhbê amim,
—Birãm arỳm godja Xatanaj arkum ar kute Jeju kangamã arkum 'ã apnê nhym arỳm ar kanga. Nhym arỳm ar idjàpênh, ar ije arkum arẽnhja arỳm kajgo, ane. Nã bãm ã amim ikabẽn jarẽnho ane.
Ximoxi kute ar mex jarẽnh.
Nhym bep kati. Nã bãm ar ar awỳr Ximoxi jano nhym ar awỳr tẽn ar akurũm tẽn bôx ne arỳm ar imã ar ajarẽnh mextire ne. Bar kam ikĩnhkumrẽx ne. Nã gãm ar tu aje Jeju markumrẽx ne 'ã angrà tỳx nhym omũn bôx ne ar imã arẽ bar ikĩnhkumrẽx. Nhym ajte ar amã me abê jarẽ. Nãm ar imã,
—Onĩj ar ar ajo ama ne. Ar kute ar apumũnh prãmã. Ar kute ar apumũnh prãm gar gadjwỳ aje ar omũnh prãm kute aben pyràk, ane. Be, nãm Ximoxi ã ar ajã ar imã anen ã ar ajarẽnho ane.
Be, akmere ar, àpnhĩre ar, ar aje Jeju mar tỳx ne mã 'ã angrà rã'ãja ne omũn akubyn bôx ne ar imã arẽ. O ar imã ar ikĩnh jadjà. Nãm me ja ar ijo ajkẽ. Ar ijo ajkẽ bar idjumar punure ne kam irerekre. Nhym bep ar ga ne gar ar imã kĩnh jadjà. Jakam ne bar arỳm ajte itỳxkumrẽx ne. Ar aje Bẽnjadjwỳr mar ne 'ã angrà tỳx rã'ãkôt ne bar arỳm ajte 'itỳx ne.
Jakam dja bar Metĩndjwỳnhmã ar akam ikĩnh jarẽ. Mỳjkôt ne bar ikĩnh? Bir, ar akam. Ar aje mar ne 'ã angrà tỳxkam ne bar ikĩnhkumrẽx ne kam gwaj Batĩndjwỳnhmã amikĩnh jarẽ. 10 Akamàt kunĩkôt arngro kunĩkôt ne bar amikadjy Metĩndjwỳnh ma:ro iku'ê. Ar awỳr ar itẽm, gwaj baje aben nhỹtã aben pumũnh bar ije õbê ar amã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnho ino rer kêtja jarẽnh gar aje prĩne amim marmã. Kam ne bar amikadjy Metĩndjwỳnh ma:rbito kuma.
11 Gora gê gwaj Babãmbê Metĩndjwỳnhmẽ gwaj banhõ Bẽnjadjwỳrbê Jeju, gora gê ar ar ijano bar kam wãm ar awỳr tẽ.
12 Mrãmri ne gar arỳm amã aben jabên ar aba. Gê Bẽnjadjwỳr abenã ar amã karõ gar amã aben jabê rax. Amã aben jabê rax ne ar abeno aba. Ne ar amã me kunĩ jabê, ar amã me kunĩ jabê rax ne ar aba, ar amã me abê raxo kute ar imã ar ajabê ja pyràk. 13 Kam dja Metĩndjwỳnh arỳm ar ajo tỳx ne, gar arỳm 'ã angrà tỳx ne. Nhym kam Jeju akubyn bôxkam gar ajaxwe kêtkam amextire ne ar aba. Gwaj banhõ Bẽnjadjwỳr Jeju dja õ me ja kunĩo bôx. Õ me ja kunĩo bôx gu me bajaxwe kêtkam me Babãmbê Metĩndjwỳnh kabem bakumex. Gu me baje Jeju mar bakunĩ ajmã bakute kêt ne Metĩndjwỳnh mexo bamexkumrẽx ne dja, me Babãm kuka kônh dja.