4
Me kute katàt amijo bao Metĩndjwỳnh kĩnhmã.
Rô 12.9, 13.13; Kor 3.5
Be, akmere ar, àpnhĩre ar, bar prĩne arỳm ar amã arẽ gar arỳm ama. Ar aje Metĩndjwỳnh kabẽnkôt ar amijo aba nhym ar akam kĩnh kadjy ne gar arỳm ama. Mrãmri ne gar arỳm ã anhỹr ar aba. Ba kam ar ije ajte ar amã arẽnhmã. Bẽnjadjwỳr Jeju djô'ã ajte ije ar amã arẽnhmã.
—Arek ar Metĩndjwỳnh kabẽnkôt ar amijo aba rã'ã ne. Amrẽbê ne bar ar amã ikabẽn jarẽ ga arỳm ar ama. Bẽnjadjwỳr Jeju kabẽnkôt ar amã ikabẽn jarẽ gar arỳm prĩne ama.
Metĩndjwỳnh ne arỳm ar ajã amim karõ. Ar Metĩndjwỳnh mexo amextire ne ar aba ne ajaxwe kêt ne ar abamã ne ar ajã amim karõ. Kam dja gar aprõ prãm kêt ne abenbê prõo adjàkĩnh kêt ne amextire ne ar aba. Nhym me nidjwỳ mjên prãm kêt gar arek ar aba.
4-5 Kam dja gar aprõ djwỳnh'ỳrbit tu abakumrẽx ne ar o aba ne amexkumrẽx. Nhym bep me kàtàm, me kute Metĩndjwỳnh mar kêt me tãm ne me prõ prãmkam, kurẽkam tu arĩk prõ'ỳr ba. Nhym bep kati, kwãrĩk wãnh mekmã nõ. Nhym bep ar ga dja gar aprõ djwỳnh'ỳrbit aban 'ã apỹnh ne. Kwãrĩk wãnh gar krô'ã meo aprõ kêt. Kwãrĩk wãnh gar krô'ã meo amjên kêt. Ne kam arĩk ar aba kêt. Kwãrĩk wãnh akamykam amikrà ar o aba kêt ne kubê prõo adjàkĩnh kêt. Mỳkam? Bir, Bẽnjadjwỳr Jeju godja mỳjja ja kunĩo pãnh ne. Ẽ, kute o pãnh kêtri ne bar anhỹr djwỳnhràm arỳm prĩne ar amã arẽ gar ama.
Be, djãm gwaj arĩk ar baba kadjy ne Metĩndjwỳnh amiwỳr gwaj bajuw? Kati. Arkati, gwaj bamextire ne katàt bamrãnh kadjy. Katàt me bamrãnh ne baje abenbê prõo badjàkĩnh kêt kadjy ne Metĩndjwỳnh amiwỳr gwaj bajuw.
Dja me'õ kabẽn ja mar prãm kêt djãm mebêngôkre kabẽn dja me'õ mar prãm kêt ne? Kati, Metĩndjwỳnh kabẽn dja mar prãm kêt. Metĩndjwỳnh ta kute ar amã ta Karõ mex janor tãm dja me'õ mar prãm kêt.
Nã gãm ar amã aben jabê. Ar aje Jeju marja ne gar amã aben jabê. Metĩndjwỳnh ne ar amã arẽ gar kam amã aben jabê. Kam dja ba ar amã 'ã pi'ôk no'ôk kêt ne. 10 Nã gãm ar amã aben jabê, Matenikam ar kute Jejukôt abeno kamy kunĩmẽ ne gar amã aben jabê. Kam dja ba ar amã,
—Akmere ar, àpnhĩre ar, gora arek ar ã anhỹr ar aba rã'ã ne, ane.
11 Ba ajte ar amã arẽ,
—Gora ar abenkam akabôt katin ar aba. Adjàkrê kêt ne ar aba. Kwãrĩk wãnh kikrekôt mõr ne mỳjja pumũnh ne mỳjja mar ne arẽnho aba kêt. Gora anhikrao adjàpênh aba. Tãm ne ba arỳm amrẽbê ar amã arẽ. 12 Bir, mỳj kadjy dja gar ar adjàpênh aba? Bir, me kàtàm kum ar akĩnh kadjy. Kadjy dja gar ã ane. Mỳkam ne gar akwỳ ar adjàpênh kêt ne aba? Ar apê ne ate amim mỳjja by ne me 'wỳr kêt.
Jeju akubyn bôxmã.
Kô k 15.51
13 Ẽ, akmere ar, àpnhĩre ar, ba ajte ar amã arẽ, ar aje prĩne mar kadjy. Me arỳm tyk tũmja dja ba ar amã arẽ gar ama, ar akaprĩ kêt kadjy. Nhym bep me kute Jejukam amak kêtja dja me mrãmri kaprĩ. Me ja'õ dja ty nhym me ja tu kaprĩkumrẽx, tyk nhijukri Jeju'ỳr bôx kêtkam. Nhym bep gu me ba dja gu me ã bakaprĩ anhỹr kêtkumrẽx ne.
14 Jeju tyk ne akubyn tĩn. Tãm ne gu me arỳm tu amim kamnhĩxkumrẽx ne. Dja me tyk ã Jejukôt akubyn tĩn ane. Tãm dja gu me kuman tu amim kamnhĩxkumrẽx ne. Mrãmri godja Metĩndjwỳnh me tyk tũmja Jejumẽ ro'ã meo mõ, me kute amim Jeju mar tyk tũmja dja Jejumẽ ro'ã meo mõ. Me kute tu amim Jeju markumrẽxja, me tyk tũmja, me tãm godja Metĩndjwỳnh Jejumẽ ro'ã meo mõ.
15 Ẽ, Bẽnjadjwỳr ne ar imã arẽ bar ô'ã prĩne ar amã arẽ, katàt ar amã arẽ. Gu me batĩnja dja gu me me tykmã wa kêt. Bẽnjadjwỳr akubyn bôxkam dja gu me batĩn rã'ãja me tykmã wa kêt.
16 Bẽnjadjwỳr ta dja kàjkwa kurũm ruw ne kàj bê me bamã akij ne amiwỳr me bajuw. Kadjy mrãnh djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳrmẽ dja ar me bamã akij ne Metĩndjwỳnh nhõ mỳjja kute poti nhõkre pyràk kakô. Nhym kam me kute amim Kritu mar tyk tũmja, me kumrẽx tyk ne pykakam nõrja dja me kumrẽx pyka kurũm katon wabi. Dja me akubyn tĩn ne katon wabi.
17 Gu me batĩn rã'ãjamẽ dja gu me baro'ã wabi. Me batĩn ne ar babaja dja gu me batĩn ne wabi. Nhym bep me kumrẽx tyk ne pykakam nõrja dja me kumrẽx akubyn tĩn ne kam me batĩn rã'ãjamẽ abenã bôx. Gu me arỳm baro'ã Bẽnjadjwỳr'ỳr wabi. Metĩndjwỳnh godja me baro'ã me babyn Bẽnjadjwỳr'ỳr me bajo wabi. Kakrãkam dja me babyn Bẽnjadjwỳr'ỳr me bajo wabi. Gu me kam Bẽnjadjwỳr Jeju kajpa, kôk djàbêrkam dja gu me kajpa nhym kam kàjkwamã me bajo mõ. Gu me kam kôt ar baba. Ar baba rã'ã: ne. Dja gu me Bẽnjadjwỳrkôt ar babao ino rer kêt mex ne ar baba. Ar baba rã'ã ar baba.
18 Kam dja gar abenmã ikabẽn ja jarẽnho aban o ar akaprĩbê abenmã kĩnh jadjà.