5
Meo bikẽnhdjà nhõ akati'ã ujarẽnh.
Mat 24.29; Mak 13.26; Ruk 21.25, A Ped 3.10
Ẽ, akmere ar, àpnhĩre ar, mỳj kadjy dja ba ar amã 'ã pi'ôk no'ôk ne? Mỳj mytyrwỳ 'õkam nàr mỳj akati 'õkam dja meo bikẽnh djà nhõ akati me'ỳr bôxmã ne ba ije 'ã ar amã pi'ôk no'ôkmã? Godja me aêrbê Bẽnjadjwỳr Jeju kute meo bikẽnh djà nhõ akati me'ỳr bôx. Arỳm ne gar prĩne ama. Me aêrbê. Akamàtkam me àkĩnhĩ me aêrbê me ũrkwãmã ngjêx ne kute mekbê mỳjjao àkĩnho ba. Dja meo bikẽnh djà nhõ akati ã me aêrbê me'ỳr bôx ane.
Kute me nire kra àn tokrykam kute kubê amijo bipdjur kêt ne kubê prõt kêtja pyràk. Mrãmri godja meo bikẽnh djà arỳm ã me'ỳr bôxkumrẽx o ane, nhym me kubê amijo bipdjur kêtkumrẽx. Dja me abenmã,
—Be, arỳm ne gu me badjumar mexkumrẽx ne ar baba. Godja mỳjja'õ ajmã me bajo kêtkumrẽx ne, ane. Me kute abenmã arẽnh rã'ã nhym me aêrbê meo bikẽnh djà nhõ akati me'ỳr bôx, Bẽnjadjwỳr kute meo bikẽnh djà nhõ akati me'ỳr bôx. Godja me'ỳr bôx nhym me kubê amijo bipdjur kêtkumrẽx ne 'õ kubê kator kêtkumrẽx.
Nhym bep kati, akmere ar, àpnhĩre ar, djãm àtykri ar amrãnh got meo bikẽnh djà nhõ akati ar ajaêrbê ar awỳr bôxmã. Kute me àkĩnhĩ me aêrbê me ũrkwã'ỳr mrãnh ne ngjêx pyràk. Nhym bep kati, djãm ar ajaêrbê ar awỳr bôx kêtkumrẽx ne. Me mũ ja'ỳrbit dja bôx. Me arĩk ar ba'ỳr dja bôx.
Nhym bep kati, ar ga ne gar a'ukam mrã, ne arngro'ã mrã. Nã gãm ar Metĩndjwỳnh kabẽnkôt ar amijo aban kam kute a'uri ar amrãnh pyràk. Gwaj ba ne gwaj akamàtkam baba kêtkumrẽx, àtykri baba kêtkumrẽx. Nhym bep me arĩk ba ne me kute àtykri me ba pyràk.
Kam dja gwaj a'ukam bamrãnhja, arngro'ã bamrãnhja 'ã bano tỳx rã'ã ne babibãnh kêt ne ar baba. Nhym bep me arĩk ar baja, àtykri ar baja dja me wãnh arĩk ar ba. Nhym bep gwaj ba dja gwaj ã anhỹr kêtkumrẽx ne ar baba. Nhym bep me Jejubê jãm krãja ne kute arĩk akamàtkam me ba pyràk. Nhym me arĩk ar badjwỳ ne me kute me bibãnhkam arĩk akamàt kô tykkam ba pyràk.
Nhym bep kati, a'uri gwaj bamrãnhja dja gwaj bajaxwe kêtkumrẽx ne ar baba. Ẽ, dja gwaj amijã bano tỳx. Xatanaj ne kute gwaj bajaxwe'ã gwaj bamã àpnênh prãmkumrẽx. Kam dja gwaj amim Jeju mar 'ãno djan arek bamã me abê. Kute mrãmri ne me kute ngônho kubẽkà jangjênh nhym me te kute me'ã kamjỳrja pyràk. Dja gwaj ã baje amim Jeju mar 'ãno badjãm ne bamã me abêo ane. Nhym kam Xatanaj te gwaj bajaxwe'ã gwaj bamã apnê. Gwaj Jeju 'ãno djan amiwỳr kam ama. Kute mrãmri ne me kute ngônho krãdjê tur nhym me te kute kôo me ikwỳr kajgo ja pyràk. Dja gwaj ã baje Jeju 'ãno badjãm ne amiwỳr kam amako ane nhym kam Xatanaj te gwaj bajaxwe'ã gwaj bamã apnê.
Djãm Metĩndjwỳnh me bakam ngryk ne kute me bajo bikẽnh kadjy ne amijo me bapytàn amim me bajã karõ? Kati, kute me bapytàrmã ne me bajo amiptà. Me banhõ Bẽnjadjwỳr Jeju Kritu ta ne me bapytàn ar me bajo ba.
10 Ta ne me bapãnh tyn ajte me bakadjy tĩn ne. Gu me kôt bakunĩ batĩn ne. Dja gu me arỳm batyk jabej nàr kon batĩn rã'ã jabej mrãmri dja gu me bakunĩ ajte Jejukôt batĩnkumrẽx ne. 11 Me akubyn tĩn dja gar mã abenmã arẽ. Ne mã o abenmã kĩnh jangij ne o abenmã tỳx jangij. Arỳm ne gar ã ane. Jakam dja gar mã ã anhỹr atẽm rã'ã.
Akubyn ajte arkum 'ã karõ.
Gar 6.6; Xim k 5.17
12 Ẽ, akmere ar, àpnhĩre ar, dja gar prĩne ar kute Jeju nhõ me jao ba djwỳnh kabẽn ma. Ar ja ne ar prĩne ar ar ajo djuw mexo ba, Bẽnjadjwỳr Jeju kabẽnkôt ar ar ajo djuw mexo ban ar amã àpênh ar ba, ne ar ar akreo ba. Kam dja gar prĩne ar kabẽn ma. 13 Gora ar prĩ:ne ar kabẽnja man amã ar abên amã ar kĩnh. Ar akrànmã ar amã àpênhkam dja gar amã ar kĩnhkumrẽx ne ar aba. Gora ar akunĩ abenmã adjàkrê kêt ne amã aben jabên ar aba.
14 Ẽ, akmere ar, àpnhĩre ar, ba ajte ar ar amã ikabẽn jarẽ. Godja me kum ukanga gar mekmã kum,
—On adjàpênh ar aba. On mỳjja kupê, ane.
Godja me kaprĩ gar memã kĩnh jangjê. Godja me kute amim Jeju mar rerek gar mekmã kum,
—On amim Jeju mar mex ne 'ã angrà tỳx, ane.
Gora ar akunĩ abenmã akabẽn mexbit jarẽn abenmã adjàkrê kêt ne ar abeno aba.
15 Godja me'õ ar ar ajõkam ar amikrào ba ga amipãnh o abikẽnh kêt ne. Tu ate akrãn ar aba. Godja gar abenkam adjukaprĩn ar aban me kunĩkam adjukaprĩn ar aba.
16 Gora ar akĩnh rã'ã rã'ã.
17 Gora ar Metĩndjwỳnhmã akabẽn 'ãno dja.
18 Gora ar myt kunĩkôt Metĩndjwỳnhmã kum,
—Aje imã mỳjja janorja ne mexkumrẽx. Ba akam ikĩnhkumrẽx, ane. Adjumar mexkam nàr apunukam nàr abikẽnhkam nàr mỳjja kute ajo bikẽnhkam dja gar kum ã amijarẽnho ane ne 'ãno dja. Ar aje mỳjja kunĩkam akĩnh ne aje kum amijarẽnhmã ne Metĩndjwỳnh ar ajã amim karõ. Nãm ã ar aje Kritu Jeju mar'ã amim karõo ane.
19-20 Dja me'õ Metĩndjwỳnh Karõkôt ar amã mỳjja'õ jarẽ gar aprỳ kêt. Kwãrĩk wãnh Metĩndjwỳnh Karõ ar amã kabẽn'õ jarẽ gar ate akrã kêt. Dja gar ate akrã nhym arỳm Metĩndjwỳnh Karõ ar amã kabẽn kêt ne. 21 Dja gar prĩne me kunĩ kabẽn kabi. Dja me'õ kabẽn mex jabej gar tu kabẽn markumrẽx ne kabẽnkôt ar amijo aba. Dja me'õ kabẽn punu gar tu ate akrã.
22 Be, gora ar rũm apỹnh mỳjja punu djàri kunĩmã akre rax.
23 Gê Metĩndjwỳnh ta kute me bamã umar mex jarẽnh djwỳnh prĩne amim ar amã mex jadjà gar kam ta mexo amexkumrẽx ne ar aba. Me akunĩ dja gar anhĩ pỹnhkôt amexo tuknĩn ar aba. Dja me banhõ Bẽnjadjwỳr Jeju Kritu akubyn tẽ gu me bamextire ne ar baba. Gu me bajaxwe kêt ne ar baba. Ajmã bakute kêt ne ar baba. Badjumar djàmẽ banhĩmẽ bakarõmẽ ajmã bakute kêt ne ar baba. 24 Metĩndjwỳnh ta ne amiwỳr ar ajuw, ta godja ar amã mex jadjà. Mrãmri godja ar amã mex jadjà. Metĩndjwỳnh ne kabẽnkumrẽx. Mrãmri dja ar amã mex jadjà gar amexkumrẽx ne ar aba.
25 Ẽ, akmere ar, àpnhĩre ar, ar badjwỳ dja gar Metĩndjwỳnhmã ar ijarẽ.
26 Ar aje Jejukôt abeno akamy dja gar idjô'ã aben pa krij.
27 Ba ar amã arẽ, Bẽnjadjwỳr kabẽnkôt ar amã arẽ. Ije ar amã pi'ôk no'ôkja dja gar akamy kunĩmã arẽ.
28 Gê gwaj banhõ Bẽnjadjwỳr Jeju Kritu ukaprĩkôt prĩne ar ajo djuw mex. Tãm ne ja.