10
Me kute prõ kanga'ã ujarẽnh.
Mat 5.31, 19.1; Ruk 16.18
Ne kam arỳm krĩraxbê Kapanakam me jamã kàx. Ne tẽ:n arỳm ngôbê Djodão nhikjêmã rên arỳm pykabê Djudêja'ỳr bôx. Bôx nhym kam me krãptĩ: ajte 'ã bikprõnho dja. Nhym kam ajte memã ujarẽnho dja.
Nhym mebê pardjêu arỳm 'ỳr bôx ne kute we kabẽn kajgo jabej kukjêrmã ne kum,
—Djãm Metĩndjwỳnh kukràdjà kôt me kute tu prõ kangamã? Nãm me Jeju kute kabẽn kajgo jarẽnh kadjy nàràm ã kum ane.
Nhym memã kum,
—Be, Môjdjê ne amrẽbê: me bakukãmãremã 'ã karõ. Mỳj ne memã arẽ? ane.
Nhym me kum,
—Môjdjê ne memã kum, “Gê me prõ'ã pi'ôk no'ôk ne kam kanga”, ane.
Nhym memã kum,
—Bir, me amakkre kêtkam ne memã prõ kanga jarẽ. Nhym djãm adjàkamã ne me ã prõo ane? Kati. 6-7 Adjàkamã, kute mỳjja kunĩ nhipêxkam ne Metĩndjwỳnh mymẽ ni ar ipêx ne memã kum,
“Kamã dja me my prõ kadjy arỳm bãmmẽ nã arkum iren kam arỳm prõbit'ã ngrà ne.
Nhym kam ar ĩ abenã tỹm ne kam kute ĩ typdji pyràk.”
Nãm ã Metĩndjwỳnh memã ane. Kam, djãm ar ĩ amãnhkrut rã'ã? Kati, ar kute ĩ pydji pyràk. Be ga, Metĩndjwỳnh kute abenã ar mẽnhja pumũ. Kwãrĩk wãnh me'õ abenbê aro bikjêr kêt. Nãm ã Jeju mebê pardjêumã ane.
10 Nhym kam ar akubyn kikrekam tẽn nhỹ. Nhym kôt ba djwỳnh arỳm Jeju kute memã kabẽn jarẽnhja jabej kukij. 11 Nhym arỳm arkum,
—Gêdja me'õ prõ djwỳnh kangan kam atemã akàxbê me'õmã kabẽn ne 'ỳr mõn kam arỳm mrãmri krô'ã o prõn arỳm axwekumrẽx, prõkam axwekumrẽx. 12 Nhym me niredjwỳ gêdja me mjên kanga nhym kam atemã me'õ akàxbê 'ỳr mõ nhym kam arỳm mrãmri krô'ã o mjên ne arỳm axwekumrẽx. Nãm ã arkum ane.
Kum me prĩre kĩnh'ã ujarẽnh.
Mat 19.13; Ruk 18.15
13 Nhym kam ar ja arỳm Jeju'ỳr me prĩreo mõn o bôx. Kute me kupênhmã ne ar 'ỳr meo mõ. Nhym kôt ba djwỳnh ar arỳm nêje memã bẽn tỳx. 14 Nhym Jeju arỳm ar omũn arỳm no kà nhàn arkum,
—Kwãrĩk wãnh arek amrẽ me prĩre iwỳr mõ, ane. Kwãrĩk wãnh gar mebê adjàptàr kêt gê me arek amrẽ mõ. Ã me kute amijo anhỹrbit gêdja Metĩndjwỳnh me utàn me kadjy bẽnjadjwỳr ne ar meo ba. 15 Ẽ, me kute me prĩre pyràk ne amijo kàtàmjabit gêdja Metĩndjwỳnh me utàn me kadjy bẽnjadjwỳr ne ar meo ba. Be, me prĩre kute ta amim imarja pumũ. Ã me kute amijo anhỹr gêdja Metĩndjwỳnh me utàn me kadjy bẽnjadjwỳr ne ar meo ba. Mrãmri ne ba me amã katàt arẽ. Nãm ã Jeju arkum ane. 16 Ne kam aben totokmã me prĩre jamỳn me'ã ikra jadjuw ne memã kum,
—Gê Metĩndjwỳnh ajo djuw mex. Gê Metĩndjwỳnh ajo djuw mex, ane.
Me'õ nhõ nêkrêx kumex'ã ujarẽnh.
Mat 19.16; Ruk 18.18; Xim k 6.6; Xij 5.1
17 Ne kam arỳm memã kàx ne ajte prykôt tẽ. Tẽ: nhym me'õ arỳm 'ỳr prõt ne arỳm parbê kõnkrão nhỹn kum,
—Ujarẽnh djwỳnh, ga ne ga amexkumrẽx. Itĩn rã'ã rã'ãmã mỳj gêdja ba Metĩndjwỳnh kadjy nẽ? ane.
18 Nhym Jejubê Metĩndjwỳnh Kra nhym ta kute kôt kum kator kadjy Jeju kum,
—Mỳkam ne ga imã imex jarẽ? Me'õ pykakam mex kêtkumrẽx. Metĩndjwỳnh pydjibit mex. 19 Metĩndjwỳnh kukràdjà ne ga arỳm ama. Me kute katàt amijo ba'ã kute memã karõkôt kukràdjà ne ga arỳm ama. Nãm memã kum,
“Kwãrĩk wãnh me par kêt.
Kwãrĩk wãnh mebê prõo adjàkĩnh kêt.
Kwãrĩk wãnh adjàkĩnhĩ kêt.
Kwãrĩk wãnh ajêx ne me kàmex jarẽnh kêt.
Kwãrĩk wãnh aje me'õ nhõ mỳjja o aminhõ kadjy kwãrĩk wãnh ajêxnhĩ kêt.
Me amã abãmmẽ anã jabên ar kabẽn ma”, ane.
Ja kunĩ ne ga arỳm ama. Nãm ã Jeju kum ane.
20 Nhym kum,
—Nà, ujarẽnh djwỳnh, arỳm ne ba ibôktikam ja kunĩ ma. Ne kam kôt ije ar amijo iba rã'ã:n arỳm ijabatành ne, ane.
21 Nhym Jeju arek omũnho djan kam kum kĩnhkumrẽx ne kum,
—Be, mỳjja pydji ne kute akukrà rã'ã. On tẽn memã anhõ mỳjja wã ngràn pãnh pi'ôk kaprĩ byn me 'uwtĩ, me õ mỳjja kêtjamã angãn o me kĩnh. Ne kam amrẽ iwỳr tẽn mã ikôt ajkamẽ. Dja ga ã anen kam arỳm kàjkwakam anhõ mỳjja mex kumex. Ne kam ijã amijakren aje pĩte'y mỳnh mãn pràbê amã atokry pyma kêt ne amã ijabê rã'ã ne mã ikôt ajkamẽ.
22 Jeju ã kum ane nhym arỳm kam kaprĩ:re ne. Ne kam akẽx ne mã tẽ. Kaprĩ:re ne tẽ. Be, õ nêkrêx ne kume:x. 'Ã maje ne mã kaprĩren tẽ.
23 Nhym kam Jeju kôt ba djwỳnh ar'ỳr akẽx ne arkum,
—Nêkrêx ne kute me kukrà prãmã. Me õ nêkrêx kumex gêdja me te Metĩndjwỳnh kute amim me utàr ne ar meo baja'ỳr bôxmã, ane.
24 Nhym kôt ba djwỳnh te kute marmã kam no tyn ku'ê nhym Jeju arỳm arkum,
—Akmere ar, me õ nêkrêx kanàrràm ar baja ne me te Metĩndjwỳnh kute amim me utàr ne ar meo baja'ỳr bôxmã. 25 Ba ar amã arẽ gar ama. Be ga, mry jabatànhbê kameru te: kute aguja tekrax kremã ngjêxmãja pumũ. Me õ nêkrêx rũnhdjwỳ kute uràk. Me te Metĩndjwỳnh kute amim me utàr ne ar meo baja'ỳr bôxmã nhym nêkrêx utà: ne. Nãm Jeju ã arkum ane. 26 Nhym kôt ba djwỳnh ja man kam no tyn djan kam kum,
—Je, nhym mỳj me'õ gêdja Metĩndjwỳnh amim utà? ane.
27 Nhym Jeju arỳm ar omũnho djan arkum,
—Be, me ne me te: kute amipytàr prãmje nhym be, Metĩndjwỳnh kute mỳjja kunĩ mar. Kumãbit ne amirĩt ne. Ta ne kute me utàrkôt kute mar, ane.
28 Nhym kam Pedru kum,
—Ẽ, arỳm ne bar inhõ mỳjja kunĩmã inhiren mã akôt ajkamẽ, ane.
29-30 Nhym Jeju arkum,
—Ẽ, godja me'õ imã àpênh ne memã ijã ujarẽnh tẽm kadjy arỳm õ mỳjjamã irer jabej, õbikwamã irer jabej. Õ kikre nàr kamy nàr kanikwỳnh nàr nã nàr bãm nàr prõ nàr kra nàr õ pykamã irer jabej ba dja ba kum o pãnh ra:x ne. Ne pãnh pyka jakam kum õ mỳjjao akrenh mex ne kum kungã. Ne pãnh õbikwao akrenh mex ne kum kungã. Dja ba kum krãptĩ: kubê 100 ngã nhym pãnh õ kikre, kamy, kanikwỳnh, nã, kra, õ pyka krãptĩ mex ne. Kamdjwỳ dja me kàtàm me'õ jao bikẽnho ba. Dja ã pykakam ane. Nhym ije pykao nykam gêdja Metĩndjwỳnhkôt tĩn ne ar ba rã'ã: rã'ã ne. Mrãmri ne ba ar amã arẽnhkumrẽx, ane. 31 Nhym be, jakam me rũnho kutewaja djãm me kute memã wa rã'ãmã? Kati. Me ja krãptĩ gêdja me kajgo mex ne me katẽn tẽ. Nhym be, me kajgo mex ne me katẽn tẽmja gêdja me pãnh rũnho kutewa. Nãm ã Jeju kôt ba djwỳnh arkum ane.
Ajte amikukãm amityk'ã ujarẽnh.
Mat 20.17; Ruk 18.31
32 Ne kam ar ajte Jejumẽ ro'ã prykôt mõ. Krĩraxbê Djeruxarẽ'ỳr àbir mõ nhym Jeju tu kum me uma kêt ne ar kukãm tẽ. Nhym ar te kute marmã kam no tyn mõn arỳm tĩn prãm. Nhym kam arỳm me kàxã aro tẽn arkum amijã ujarẽnh tẽ. Kôt ba djwỳnhbê 12jamã ne amijã ujarẽnh tẽn kum,
33 —Ẽ, ota gwaj arỳm Djeruxarẽ'ỳr badjàbirn babôxmã. Nhym kam ba ije amijo inhĩ dja me apỹnh me rũnhmã ikanga, me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳr arkum ikangan Môjdjê kukràdjà mar djwỳnhmãdjwỳ ikanga. Nhym kam me ikà mex jarẽn ijã abenmã kum, “Axwekumrẽx. Gê me pãnh tu bĩnkumrẽx”, ane. Ne kam me bajtemmã ikanga. 34 Nhym me arỳm ijã bẽno ajkẽn ikutôn mry kà punuo ikaprêprê:k ne. Ne kam arỳm ibĩ nhym ijã akatin akatin akati ba akubyn itĩn ne. Nãm ã arkum ane.
Ar kute ajte amirax jabej.
Mat 20.20; Ruk 22.24
35 Nhym kam Xijagumẽ Djuão ar arỳm 'ỳr bôx. Djebedêu kute ar irja 'ỳr bôx ne kum,
—Ujarẽnh djwỳnh, bar amã arẽ ga prĩne kôt ã ar ijo ane, ane.
36 Nhym arkum,
—Mỳj ne ba ije ar ajomã? ane.
37 Nhym ar kum,
—Be, dja ga ĩ anhõ me ja kunĩo amiptàn prĩne amexkumrẽx ne apyma. Memã anhỹrkam bar irax ne anhikô'ã memã nhỹ, bar ijõ adjubôk'ãnh nhỹ nhym ar ijõ adjuge'ãnh nhỹ. Dja ga ã ar ijo ane, ane.
38 Nhym Jeju arkum,
—Gêt kon. Nã gãm ar arĩk amim 'ã karõn imã arẽ. Ba ar amã arẽ gar ama. Dja ba ngônhkrã kam kangô jao ikõ. Djãm ar aje ipyràk ne kangô jao akõm mã? Dja me ngômã ijadjà. Djãm ar aje ipyràk nhym ngômã me kute ar ajadjàrmã? Nãm ã arkum ane. Bir, mỳj'ã ne kangô jao kõm ne ngômã adjàrmã akre? Bir, amitokry kume:x'ã ne akre. Ar kute uràk jabej ne ar kukij. Ar tokryo kute Jeju tokry pyràk jabej ne ar kukij.
39 Nhym ar kum,
—Nà. Kadjy ar ije apyràk, ane.
Nhym Jeju arkum,
—Mrãmri dja gar aje ipyràk ne atokry kumex ma. Mrãmri dja gar kangô jao ikõ nhym me ngômã ar ajadjà. 40 Be, djãm ba ne ba ar amã inhikô'ã ar anhỹrmã arẽ got? Be, Ibãm kute amrẽbê: amijo me'õ ar utàr ar ta dja ar inhikô'ã memã nhỹ. Nãm ã Xijagumẽ Djuão arkum ane.
41 Nhym kôt ba djwỳnhbê 10 arỳm ar kabẽn ma. Ne kam arỳm Xijagumẽ Djuão arkum àkrê ne. 42 Nhym Jeju amiwỳr ar ku'uw ne arkum,
—Me bajtemkam me bẽnjadjwỳr ne me ari àpênh'ã memã àpnênh ne memã bẽn tỳx ba. Nãm ã me bajtemkam me rũnh kute meo bao ane gar arỳm ama. 43 Djãm ar ga aje me kudjwamã? Kati. Ar ga dja gar ã anhỹr kêtkumrẽx ne. Ar ajõ abenkam arax prãm jabej amijo akajgon arkum adjàpênh ar aba. 44 Ne kam ar ajõ aben kadjy abẽnjadjwỳr rax prãm jabej tu amijo akàtàm ne me kunĩmã adjàpênh kajgo aba. 45 Ba ije amijo inhĩ djãm imã me àpênh kadjy ne ba amrẽ tẽ? Kati, ba dja ba memã apê. Me ren ta amijaxwe pãnh tokryn arỳm ty. Nhym be kati. Me krãptĩ jaxwe pãnh ba dja ba itokryn arỳm ty. Memã idjàpênh ja kadjy ne ba amrẽ tẽ. Nãm ã Jeju arkum ane.
Me'õ no rã akubyn rĩt.
Ruk 18.35
46 Nhym kam ar ajte tẽ:n kam krĩraxbê Djerikokam bôx. Bôx ne kam kato. Nhym kam Jejumẽ kôt ba djwỳnhmẽ me krãptĩmẽ ne me Djeriko kurũm kator mõ. Kator mõ nhym wãnh Baximêu no rãja pry japkre'ã nhỹ, amijo à'wỳro nhỹ. Ximêu ne kudji. 47 Nhym me abenmã kum,
—Nadjarekam Jeju ne tẽmja, anhỹro kumex. Nhym arỳm kuman arỳm kum amijo akij ne kum,
—Ẽ, Jeju, Dawi tàmdjwỳ 'õ. Gop amã ikaprĩ, ane.
48 Nhym me krãptĩ arỳm kum bẽn tỳx ne kum, “E kum anhikrê”, ane. Nhym kam tu kum àkjêro bên kum,
—Dawi tàmdjwỳ 'õ, gop amã ikaprĩ, ane.
49 Nhym Jeju arek kum djan memã kum,
—Me ajõ tẽn kum arẽ gê amrẽ iwỳr tẽ, ane.
Nhym me 'ỳr tẽn kum arẽn kum,
—On akĩnh ne on kàjmã dja. Onĩj amiwỳr ajuw, ane. 50 Nhym arỳm wãnh inôkàti mẽn ekrux ne kàjmã dja. Kàjmã djan arỳm Jeju'ỳr tẽ. 'Ỳr tẽn arỳm 'ỳr bôx.
51 Nhym Jeju kum,
—Mỳj ne ba ije ajomã? ane.
Nhym no rãja kum,
—Bẽnjadjwỳr, aje inoo mex ba irĩtmã, ane.
52 Nhym Jeju kum,
—Ga ne ga arĩt kadjy tu amim ikamnhĩxkumrẽx ne iwỳr bôx. Kam dja ba arỳm ajo mex. Aj mã, ane.
Nhym kum kabẽnmẽ ro'ã arỳm rĩt mex ne arỳm Jejukôt pry'ã tẽ.